Bydgoszcz, 7. 12. 2010 r. Bazy I Systemy Bankowe Sp z o o. Ul. Kasprzaka 85-321 Bydgoszcz Zapytanie ofertowe Dotyczące usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wzrost kompetencji pracowników bsb poprzez szkolenia”Pobieranie 133,91 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar133,91 Kb.
Bydgoszcz, 17.12.2010 r.
Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

Ul. Kasprzaka 3

85-321 Bydgoszcz

Zapytanie ofertowe
Dotyczące usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wzrost kompetencji pracowników BSB

poprzez szkolenia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego.
I. ZAMAWIAJĄCY
Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 3

85-321 Bydgoszcz
Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności zapraszamy do składania oferty cenowej w ramach realizacji projektu „Wzrost kompetencji pracowników BSB poprzez szkolenia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń zgodnie z poniższym wykazem
i minimalnym zakresem tematycznym szkoleń, w siedzibie Zamawiającego, w określonym terminie.

W zakresie szkoleń Oracle i Microsoft, wymagane jest aby szkolenia były szkoleniami autoryzowanymi, zakończonymi otrzymaniem oficjalnego certyfikatu, prowadzonymi zgodnie ze standardami Oracle i Microsoft przez autoryzowanych instruktorów.

Dodatkowym wymaganiem koniecznym jest doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje Wykonawcy, z minimum 3 – letnim doświadczeniem zawodowym w danym zakresie tematycznym.
Lp.

Nazwa szkolenia

Minimalny zakres szkolenia

Ilość

osób


1

Język SQL i PL/SQL w bazie danych Oracle

 1. Podstawy

 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i systemu Oracle

 • Sposób użycia języka SQL

 • Narzędzia służące do współpracy z bazą danych

 • Instrukcja SELECT

 • Warunki logiczne

 • Funkcje skalarne

 • Filtrowanie danych

 • Funkcje agregujące

 • Sortowanie wyników zapytania

 1. Zaawansowane zapytania i przetwarzanie wyników

 • Grupowanie i operacje na zestawach danych

 • Operacje zbiorowe

 • Iloczyn kartezjański tabel

 • Złączenia wewnętrzne i zewnętrzne

 • Podzapytania proste, złożone, jedno i wielowierszowe

 • Operatory ALL, ANY, EXISTS, IN

 • Podzapytania FROM, HAVING

 • Zapytania hierarchiczne

 1. Manipulowanie danymi

 1. Definiowanie struktury danych, obiekty bazodanowe

 • Tworzenie tabel

 • Typy danych

 • Widoki proste i złożone oraz ich zastosowanie

 • Uprawnienia

 • Sekwencje

 • Blokowanie danych

 • Ograniczenia, spójność i jakość danych

 • Modyfikacja tabel

 • Synonimy

 • Połączenia między bazami

 • Indeksowanie danych

 1. Podstawy języka PL/SQL

 • Wykorzystanie języka PL/SQL, cel istnienia, przykładowe zastosowania, zalety, wady

 • Wprowadzenie do języka PL/SQL, sposób zapisu, działania

 • Struktura bloku, blok anonimowy, sekcja deklaracyjna, wykonawcza, obsługi błędów

 • Zmienne, typy danych, literały

 • Standardowe wyjście

 • Instrukcje SQL w kodzie PL/SQL'a

 • Kontekst transakcyjny kodu PL/SQL

 • Obsługa i sterowanie transakcjami

 1. Sterowanie ścieżką wykonania, podprogramy

 • Sterowanie przepływem programu - instrukcje sterujące i pętle

 • Alternatywne ścieżki wykonania – instrukcje decyzyjne

 • Definiowanie podprogramów – procedury, funkcje

 • Wykorzystanie podprogramów w języku SQL

 • Obsługa błędów

 1. Mechanizmy zaawansowane

 • Propagacja, przerzucanie wyjątków

 • Rekordy PL/SQL'a i ich wykorzystanie

 • Pętla kursorowa, przetwarzanie dużych zbiorów danych

 • Wyzwalacze DML

5 osób

2

Zarządzanie zasobami ludzkimi (szkolenie dla kierowników zespołów)

 1. Skuteczne porozumiewanie się.

 • Komunikacja niewerbalna - rozpoznawanie i nazywanie emocji.

 • Przejrzystość argumentów - zasady formułowania przekonywującej argumentacji.

 • Emocjonalności wypowiedzi - kształtowanie wiarygodności przekazu.

 • Erystyka – umiejętność prowadzenia sporów.

 1. Inteligencja emocjonalna w relacjach w relacjach zawodowych.

 • Empatia - jak „wejść w skórę drugiej strony”.

 • Samoświadomość wgląd we własne emocje, realistyczna samoocena.

 • Emocje - rola emocji w relacjach zawodowych.

 1. Wywieranie wpływu.

 • Psychologiczne narzędzia wywierania wpływu.

 • Sposoby redukcji nieufności.

 • Metody perswazji.

 • Erystyka – sztuka prowadzenia sporów.

 1. Zachowania asertywne w relacjach

zawodowych.

 • Świadomość własnych atutów i deficytów w kontaktach ze: współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi.

 • Asertywna konfrontacja przekonań.

 1. Radzenie sobie z „ trudnymi współpracownikami”.

 • Zarzuty - skuteczne sposoby ich odpierania.

 • Agresja werbalna - właściwe reakcje na agresywne wypowiedzi.

 • Błędne koło”- dynamika konfliktów interpersonalnych.

 • Presja, naciski i manipulacje - jak rozpoznawać i reagować

8 osób

3

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2:2009

1. Projekt i jego otoczenie, środowisko i zaangażowane strony

 • Czym jest projekt?

 • Struktura projektu i struktury organizacyjne

 • Kontekst, środowisko projektu

 • Ogólne omówienie metodyki Prince 2

2. Inicjowanie projektu

 • Uruchamianie Projektu/Przygotowanie Założeń Projektu

 • Uzasadnienie biznesowe

 • Struktura organizacyjna PRINCE2

 • Określenie ról w projekcie

 • Dokument inicjujący projekt

3. Planowanie projektu

 • Planowanie oparte na produktach

 • Identyfikowanie działań

 • Planowanie działań

 • Określanie zakresu i planu projektu

4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja ryzyka

 • Analiza i kwantyfikacja ryzyka

 • Strategia reagowania na ryzyko

 • Kontrola strategii

5. Sterowanie etapem

 • Autoryzacja zakresu

 • Monitorowanie postępów

 • Sterowanie zmianami

 • Raportowanie

 • Akcje korygujące

 • Przeglądy jakości

6. Zarządzanie zakresem etapu

 • Kontrola na zakończenie etapu

 • Ponowna analiza business case'u

7. Zamykanie projektu

 • Dokumentacja zakończenia projektu

 • Domknięcie wszystkich działań

 • Ewaluacja na zakończenie projektu
8 osób

4

Zaawansowane programowanie w .NET Framework 3.5

 1. Nowości języka C# 3.0

 • Określanie typu zmiennej lokalnej w miejscu inicjalizacji

 • Właściwości automatyczne

 • Metody rozszerzające

 • Metody częściowe

 • Nowe formy inicjalizacji tablic i obiektów

 • Typy anonimowe

 • Wyrażenia Lambda

 1. Wprowadzenie do LINQ

 • Zapytania LINQ

 • LINQ i kolekcje

 • Przegląd operatorów LINQ

 • LINQ i ADO.NET

 1. Bezpieczeństwo aplikacji .NET

 • Code Access Security - wprowadzenie

 • Konfiguracja CAS za pomocą .NET Framework Configuration Tool

 • Ochrona podzespołów za pomocą zabezpieczeń deklaratywnych

 • Stosowanie zabezpieczeń programowych

 • Autentykacja i autoryzacja użytkowników aplikacji

 • Użycie ACL w celu ochrony dostępu do zasobów systemowych

 • Kryptografia - szyfrowanie/rozszyfrowywanie danych, podpisy cyfrowe

 1. Programowanie asynchroniczne i wielowątkowość

 • Process/AppDomain/Context/Thread

 • Delegacje asynchroniczne

 • Bezpośrednie używanie wątków

 • Pule wątków CLR

 • Klasa Timer

 • Synchronizacja wątków - klasy Monitor, Mutex, Semaphore

 • Unikanie zakleszczeń

 • Programowanie współbieżne pod Windows Forms - komponent BackgroundWorker

 1. Globalizacja

 • Wykorzystanie informacji o kulturze

 • Zasoby

 • Problemy z domyślną kulturą

 1. Refleksje

 • API refleksji

 • Atrybuty zestawów .NET

 • Praca z informacjami o typach/składowych

 • Badanie zdarzeń

 • Programowanie dynamiczne z wykorzystaniem refleksji

 1. Interoperacyjność z kodem niezarządzanym

 • Wskaźniki, uchwyty i zasoby

 • Interoperacyjność z COM

 • Praca z kodem niezarządzanym - pliki DLL i mechanizm P/Invoke

 1. Windows Forms - wybrane elementy

 • Tworzenie aplikacji MDI

 • Konstruowanie kontrolek niestandardowych

 • Implementacja drag&drop

 • Wykorzystywanie usług sieciowych XML w aplikacjach Windows Foms

 • Wywoływanie Microsoft Win32 APIs z aplikacji Windows Forms

 1. Windows Service

 • Tworzenie i instalacja usługi Windows

 • Obsługa zdarzeń i logów Windows Service

 • Zarządzanie usługą Windows

 • Tworzenie aplikacji klienckiej

5 osób

5

Nowoczesne aplikacje internetowe oparte na GWT

 1. Wprowadzenie do RIA

 2. Podstawy tworzenia aplikacji w GWT

 3. Tworzenie warstwy interfejsu w GWT

 4. Warstwa logiki i integracja z warstwą interfejsu

 5. Internacjonalizacja

 6. Zagadnienia zaawansowane i dobre praktyki programistyczne

 7. Bezpieczeństwo aplikacji

 8. Testowanie i optymalizacja działania aplikacji

 9. Google Web Toolkit a narzędzia budowania aplikacji

 10. Przegląd możliwych integracji GWT z innymi technologiami

 11. Przegląd bibliotek dodatkowych:

 12. Wady i zalety GWT 

5 osób

6

Tworzenie i integracja systemów IT z użyciem Spring Framework i Hibernate

 1. Obiekty zarządzanie przez kontener Spring Framework

 2. Trwałe przechowywanie danych z użyciem Hibernate

 3. Integracja Spring Framework i Hibernate

 4. Testowanie aplikacji opartych o Spring Framework i Hibernate

 5. Spring Framework i Hibernate w aplikacji webowej

 6. Integracja Spring Framework z innymi technologiami
10 osób

7

LINQ C# 3.0 i .NET 3.5

 1. Nowe elementy języka C# 3.0

 • Określanie typu zmiennej lokalnej przy inicjalizacji

 • Wyrażenia Lambda

 • Rozszerzenia

 • Nowa forma inicjalizacji obiektów i tablic

 • Nowe operatory LINQ

 • Typy anonimowe

 1. LINQ i ADO.NET

 • Konfiguracja kontrolki DataSet

 • LINQ to DataSet, czyli tam i z powrotem

 • Korzyści z LINQ to DataSet

 1. LINQ i SQL Server

 • Klasa encji

 • Pobieranie danych

 • Aktualizacja danych w bazie

 • Wizualne projektowanie klasy encji

 • Korzystanie z procedur składowanych

 • Kontrolka LinqDataSource (ASP.NET)

 1. LINQ i XML

 • Tworzenie pliku XML za pomocą klas XDocument i XElement

 • Pobieranie wartości z elementów o znanej pozycji w drzewie

 • Przenoszenie danych z kolekcji do pliku XML

 • Przenoszenie danych z bazy danych (komponentu DataSet) do pliku XML

 • Zapytania LINQ

 • Modyfikacja pliku XML

 1. Tworzenie źródeł danych LINQ

 • Oddzielenie źródła od jego interfejsu

 • Drzewo wyrażenia
5 osób

8

Trening asertywności dla analityków biznesowych

 1. Typy ludzkich zachowań

 2. Jak rozumieć asertywność

 3. Poczucie własnej wartości

 4. Asertywność w kontaktach biznesowych

 5. Przyjmowanie krytyki

 6. Techniki asertywne

 7. Warunki skuteczności stosowanych technik

 8. Skutki zachowań asertywnych i stosowania technik asertywnych

6 osób

9

Efektywne prowadzenie spotkań analitycznych

 1. Przygotowanie prezentacji lub spotkania dla specjalistów dziedzinowych

 • analiza celów wystąpienia oraz spektrum słuchaczy,

 • opracowanie planu prezentacji,

 • opracowanie skutecznej formy przekazu informacji i realizacji celu.

 1. Rola komunikacji w wystąpieniach publicznych

 • rola pierwszego wrażenia podczas prezentacji,

 • gesty i zachowania niewerbalne będące źródłem pozytywnego nastawienia słuchaczy,

 • umiejętność precyzyjnego wysławiania się,

 • pytania aktywizujące,

 • konstruowanie przekazu wielomodalnego,

 • eliminowanie barier komunikacyjnych.

 1. Techniki wywierania wpływu na słuchaczy

 • techniki angażowania uwagi słuchaczy,

 • dobór właściwych argumentów

 • techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami i udzielanie na nie odpowiedzi,

 • wprowadzenie i zakończenie prezentacji.

 1. Znajomość podstawowych środków służących do uatrakcyjnienia prezentacji (spotkania)

 • umiejętność trafnego doboru tychże środków (slajdy, postery, film etc.),

 • integrowanie materiału werbalnego z wizualnym,

 • prezentowanie prezentowanych treści w formie wizualnej – liczby, procenty, zależności itp.

 1. Znajomość podstawowych metod animowania zebrań – umiejętność wykorzystania tychże metod

 • umiejętności ustalania norm współpracy podczas zebrań

 • kierowanie spotkaniem oraz kolejności zabierania głosu

 • pobudzanie dyskusji oraz zachęcanie do zadawania pytań

 1. Trudne sytuacje podczas prezentacji/spotkania

 • niezainteresowane audytorium - jak pozyskiwać ich uwagę,

 • reagowanie na wrogość i krytykę uczestników spotkania (prezentacji),

 • unikanie sporów ze słuchaczami,

 • radzenie sobie z tremą i napięciem.
7 osób

10

Projektowanie architektury i aplikacji JEE

 1. Metodologie wytwarzania oprogramowania

 2. Podstawowe zagadnienia projektowania architektury

 3. Model architektoniczny

 4. Model architektoniczny warstwy klienta i warstwy prezentacji

 5. Model architektoniczny warstwy biznesowej

 6. Model architektoniczny warstwy integracji i zasobów

 7. Optymalizacja wewnątrz warstw i pomiędzy warstwami

 8. Technologie JEE i ich środowisko

 9. Wzorce architektoniczne i wzorce projektowe

 10. Prototypowanie

 11. Parametry systemowe

 12. Metody weryfikacji i oceny projektu architektury

7 osób

11

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 1. Czym jest ryzyko?

 2. Składniki ryzyka

 3. Planowanie ryzyka

 4. Identyfikacja ryzyka

 5. Techniki identyfikowania ryzyka

 6. Analiza ryzyk

 7. Techniki analizy ryzyk

 8. Drzewa decyzyjne

 9. Symulacja Monte Carlo

 10. Priorytetyzacja ryzyka

 11. Opracowywanie odpowiedzi na ryzyka

 12. Rodzaje odpowiedzi na ryzyka

 13. Monitorowanie ryzyka

 14. Wykonywanie planów awaryjnych

 15. Częste zagrożenia przy zamykaniu projektu
8 osób

12

Zarządzanie projektami integracji systemów

 1. Co to jest integracja systemów?

 • integracja systemów i projekty integracji systemów

 • typowe projekty integracji systemów

 • znaczenie zarządzania projektami integracji systemów

 1. Ocena procesu

 • zarządzanie złożonością projektów integracji systemów

 • dekompozycja i delegacja, jako kluczowe paradygmaty w integracji systemów

 •  wartość formalnych metod, procesów i umiejętności w zarządzaniu projektami integracji systemów

 1. Organizacja projektu integracji systemów

 • tworzenie skutecznej struktury podziału pracy projektu integracji systemów

 • kształtowanie skutecznych zespołów projektów integracji systemów

 • organizowanie projektów integracji systemów

 1. Kontrola projektów integracji systemów

szacowanie w projektach integracji systemów

 • określanie mierników pomiaru wyników projektów integracji systemów

 •  mapowanie procesów

 • złożoność wzajemnych relacji w projektach integracji systemów

 1. Zarządzanie ryzykami integracji

 • zarządzanie ryzykiem projektów integracji systemów

 • narzędzia zarządzania złożonością integracji systemów

 • zarządzanie konfiguracją i integracją

 1. Kierowanie  realizacją projektów integracji systemów

 • realizacja projektów integracji systemów

 • analiza wymagań

 • kwestie związane z zamówieniami

 • analiza zmian w ramach realizacji

 1. Kierowanie integracją i testami integracji systemów 

 • kwestie dotyczące testowania w projektach integracji systemów

 • zarządzanie problemami związanymi z testowaniem

 • tworzenie planów testów

 1. Kierowanie wdrożeniem integracji systemów 

 • kluczowe problemy związane z rozmieszczaniem systemów w projektach integracji systemów

 • rozmieszczanie w pojedynczych lokalizacjach i w wielu lokalizacjach

 • możliwości dotyczące przewidywalnych sytuacji kryzysowych

 1. Zamknięcie projektu integracji systemów

 • problemy związane z zamykaniem projektów integracji systemów

 • plan zamknięcia projektów integracji systemów
8 osób

13

ITIL

 1. Konstrukcja biblioteki ITIL® i główne elementy modelu zarządzania usługami.

 2. Strategia usług: zarządzanie portfelem usług, zarządzanie finansowe, zarządzanie popytem.

 3. Projektowanie usług: zarządzanie poziomem usług, zarządzanie katalogiem usług, zarządzanie dostawcami, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie dostępnością, zarządzanie pojemnością, zarządzanie ciągłością usług IT.

 4. Przekazanie usług: planowanie i wsparcie przekazania, zarządzanie zmianami, zarządzanie komponentami usług i konfiguracją, zarządzanie wersjami i wdrożeniami, weryfikacja i testowanie usług, ocena, zarządzanie wiedzą.

 5. Eksploatacja usług: zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie zdarzeniami, realizacja wniosków, zarządzanie uprawnieniami dostępu.

 6. Ustawiczne doskonalenie usług: mierzenie usług, raportowanie usług, 7-stopniowy proces doskonalenia.

 7. Kompleksowy model procesów, lista ról i funkcji zdefiniowanych w bibliotece ITIL®.

 8. Zbiór kluczowych pojęć i definicji.

 9. Zasady praktycznego stosowania ITIL®.

 10. Aspekty ludzkie w zarządzaniu usługami (ABC of ICT).

 11. Praktyczne ćwiczenia:

 12. Definiowanie usług

 13. Pakiet projektu usługi

 14. Umowa SLA

 15. Wniosek o zmianę

 16. Eskalacja

 17. Metody osiągania szybkich korzyści z wykorzystania praktyk ITIL®.

 18. Próbny egzamin ITIL V3 Foundation.
10 osób

14

Kontakt z klientem

 1. Najważniejsze zasady w obsłudze klienta

 • Jak nawiązać kontakt z klientem

 • Wywrzeć dobre "pierwsze wrażenie"

 • Jak utrzymać kontakt z klientem

 • Podstawowe reguły w obsłudze klienta

 • Asertywne zachowanie w obsłudze klienta

 • Savoir-vivre a obsługa klienta

 • Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych?

 • Klient stały ( znany) i klient nowy

 • Obsługa klienta face to face ( w siedzibie klienta i w siedzibie własnej  firmy)

 • Obsługa przez telefon

 • Jakich błędów unikać

 1. Klient

 • Jakie potrzeby realizują klienci kupując produkty i usługi?

 • Typy osobowościowe klientów: jak je rozpoznawać i jak z nimi rozmawiać

 •  Jak postępować z tzw. "trudnymi klientami", między innymi:

 1. Sprzedawca/manager

 • Mocne i słabe strony uczestników jako osób obsługujących klientów ( jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce)

 • Jak mówić, żeby nas słuchano?

 • Jak słuchać, żeby od nas kupowano?

 • Zasady prezentacji handlowej

 • Zasady autoprezentacji w kontakcie z klientem

 • Tworzenie indywidualnych planów rozwoju dla osób pracujących z klientami
10 osób


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Termin realizacji poszczególnych szkoleń – zgodnie z załącznikiem nr 2.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania, stanowiących

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2. Poza tym oferta powinna zawierać szczegółowy zakres tematyczny

każdego szkolenia..
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 5, 85 – 321 Bydgoszcz, do dnia 27.12.2010 r. do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia
z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.12.2010 r., wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 na stronie internetowej pod adresem: www.bsb.pl.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bsb.pl.


VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%


VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY I ZAWARCIA UMOWY


 1. Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem przyjęcia oferty jest podpisanie umowy ze strony Zamawiającego. Wszelkie informacje od Pracowników Zamawiającego, w szczególności dotyczące oceny oferty Wykonawcy, lub zaproszenia do ustalenia warunków umowy, bądź milczenie Zamawiającego, nie stanowią przyjęcia oferty lub przyrzeczenia do zawarcia umowy i nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.

 2. Zamawiający powiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę o wyborze oferty, wskazując miejsce
  i termin podpisania umowy.

 3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z oferty, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Dodatkowych informacji udziela Dział Wsparcia – Zespół Kadr i Plac. Pytania oraz uwagi należy kierować pod numer telefonu 52 325 13 95 lub 52 325 13 51 pocztą elektroniczną na adres: hr@bsb.pl.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowegoZałącznik nr 2 – Szczegółowy wykaz usługi przeprowadzenia szkoleń

/

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna