Być online z Panem Bogiem. Karta pracy uczniaPobieranie 49,24 Kb.
Data16.11.2017
Rozmiar49,24 Kb.

Być online z Panem Bogiem.

KARTA PRACY UCZNIA

Klasa II

Lekcja 22

Temat: Techniki algorytmiczne. Na czym polega iteracja? [str. 235 –239]Czynności:

 1. Uruchom komputer, a następnie zaloguj się (studentxxxc, hasło poziomc).

 2. Skopiuj katalog Eli2M oraz Lekcja 22, klasa II G znajdujący się w folderze Company (\\sbs2008\Company) do folderu Pulpit.

 3. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

 4. Zapoznaj się z poniższym tekstem:

Iteracja, czyli powtarzanie tych samych operacji, to najczęściej spotykana technika algorytmiczna. Czasami trzeba wykonać te same operacje na wielu danych.

Np.


 • dodawanie do siebie kolejnych liczb i obliczanie ich sumy:
  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 =

 • dodawanie liczb wprowadzanych z klawiatury i obliczanie ich średniej:

(3 + 5 + 3 + 2 + 5 + 4 + 6) / 7 =

W takich przypadkach nie jest konieczne wielokrotne opisywanie takich samych działań lub rysowanie takich samych bloków. Możemy je zapisać tylko raz, stosując tzw. pętlę. Z pętlą mamy do czynienia, gdy w pewnym kroku algorytmu wracamy do jednego z wcześniejszych kroków, co powoduje, że kroki te mogą zostać wykonane wiele razy.


Iteracja polega na powtarzaniu wiele razy tych samych operacji. Liczba powtórzeń tych operacji może być z góry określona lub zależeć od spełnienia warunku.


 1. Przeanalizuj schemat blokowy algorytmu dodawania kolejnych liczb naturalnych. (ocena dostateczna)


Początek algorytmu (dodawanie kolejnych liczb naturalnych).


Wprowadzanie danej (Komunikat: Ile liczb zamierzasz użyć.

Nazwa zmiennej: ile), np.: 5
Lista wykonania nr := 1

(blok operacyjny) suma := 0nr (numer) i suma to zmienne pomocnicze, którym

przypisane są wartości początkowe


S
Nie

Tak
prawdzanie warunku

nr <= ile

P
Wyprowadzanie wynikuSuma wynosi:

Nazwa zmiennej: suma
odaj kolejną

liczbę

Na początku algorytmu w zmiennej ile podajemy, ile liczb zamierzamy użyć do obliczeń. W pętli powtarzają się operacje:


  • nr := nr + 1 jest tak zwanym licznikiem, który zwiększa się o 1 przy każdym przejściu pętli. W klocku Sprawdzanie warunku kontrolujemy czy wartość licznika nie przekroczyła wartości zmiennej ile, tzn. czy wprowadzone zostały wszystkie liczby.

  • suma := suma + liczba oznacza przypisanie wartości zmiennej suma poprzedniej wartości tej zmiennej zwiększonej o wartość kolejnej liczby wprowadzonej przez użytkownika, pamiętanej w zmiennej liczba.

W ten sposób powtarzanie operacji przypisania, realizowane jest dodawanie kolejnych liczb naturalnych.

Działanie pętli kończy się gdy wartość zmiennej nr będzie większa niż wartość ziemnej ile.

W realizacji algorytmów iteracyjnych ważne jest prawidłowe określenie sposobu zakończenia działań. Można to zrobić za pomocą licznika, który odlicza kolejne kroki iteracji (liczbę powtórzeń).
W realizacji algorytmów iteracyjnych ważne jest prawidłowe określenie sposobu zakończenia działań. Zakończenie pętli może być uzależnione od zadanej liczby powtórzeń lub od spełnienia warunku logicznego.

Niepoprawne określenie tych warunków może spowodować, że obliczenia nigdy się nie zakończą, czyli nastąpi zapętlenie algorytmu.
 1. Korzystając z programu ELI 2.0 przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania sumy podawanych liczb. Wykonaj kilkakrotnie algorytm dla różnych wartości zmiennych.

(ocena dobra)

 1. Korzystając z programu ELI 2.0 przedstaw graficznie algorytm obliczania sumy i średniej podawanych liczb. Zmodyfikuj algorytm z zadania poprzedniego. Wykonaj algorytm dla różnych wartości zmiennych. (ocena bardzo dobra)

 2. Wykonaj zadanie 15 ze strony 239. (ocena celująca)

 3. Dwie minuty przed dzwonkiem na przerwę zamknij aplikacje, wyłącz komputer (ALT+F4) i uporządkuj swoje miejsce pracy.

Algorytm obliczania sumy podawanych liczb.

 1. Uruchom program ELI.

 2. Wybierz z menu polecenie Plik/Nowy projekt. W oknie, które się otwiera, wpisz jego nazwę (Suma_liczb) oraz opis (Sumowanie podawanych liczb) i zaznacz, że chcesz utworzyć nową planszę.

 3. Pojawia się zielona plansza. Po jej lewej stronie jest paleta klocków. Z tej palety można myszką podnieść klocek i położyć na planszy.

 4. Utwórz poniższy algorytm korzystając z palety klocków.
K
Początek algorytmu
omunikat początkowy
Sumowanie podawanych liczb.
Komunikat Ile będzie liczb? (blok wejścia)


Wprowadzanie danej


Nazwa zmiennej ile

Wykonywanie obliczeń
Lista wykonania nr := 1 (Ctrl+Enter)

(blok operacyjny) suma := 0


Lista wykonania nr := nr + 1 (Ctrl+Enter)

(blok operacyjny) suma := suma + liczba


Sprawdzanie warunkuWarunek nr <= ile

Wyprowadzanie wynikuKomunikat Suma wynosi:

Komunikat Wyrażenie suma

P
Koniec

algorytmu
odaj kolejną liczbę

Nazwa zmiennej Komunikat końcowy Koniec

liczba


Na początku algorytmu w zmiennej ile podajemy, ile liczb zamierzamy użyć do obliczeń. Algorytm kończy się gdy użytkownik wprowadzi tyle liczb, ile podano w wartości zmiennej ile.

Wprowadzamy dwie zmienne pomocnicze nr i suma i przypisujemy im wartości początkowe.Zwróć uwagę na operacje powtarzające się w pętli:

 • nr := nr + 1 jest tak zwanym licznikiem, który zwiększa się o 1 przy każdym przejściu pętli. W klocku Sprawdzanie warunku kontrolujemy czy wartość licznika nie przekroczyła wartości zmiennej ile, tzn. czy wprowadzone zostały wszystkie liczby.

 • suma := suma + liczba oznacza przypisanie wartości zmiennej suma poprzedniej wartości tej zmiennej zwiększonej o wartość kolejnej liczby wprowadzonej przez użytkownika, pamiętanej w zmiennej liczba.

 1. Wykonaj algorytm. Naciśnij znajdujący się na górze w pasku narzędzi przycisk z błyskawicą (lub wybierz z menu Wykonanie/Uruchom) co spowoduje odnalezienie i oznaczenie czerwoną obwódką klocka startowego.

 2. Teraz wybierz przycisk z jedną stopą (Wykonanie/Krok), powodujący wykonanie jednego kroku, lub sąsiedni z dwiema stopami (Wykonanie/Wykonaj), powodujący wykonanie algorytmu.

 3. Wykonaj algorytm wpisując dowolne wartości liczbowe.


Algorytm obliczania sumy i średniej podawanych liczb.

x := suma / ile

Komunikat Średnia wynosi: wyrażenie: x

Niezbędna jest zmienna x do obliczenia średniej.

© Tadeusz Pietrzak, www.tp.szczecin.pl

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna