Burmistrza miasta garwolinPobieranie 198,26 Kb.
Strona1/2
Data17.05.2018
Rozmiar198,26 Kb.
  1   2
WYTYCZNE

BURMISTRZA MIASTA GARWOLIN

z dnia 12 Lutego 2018 roku

do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 roku przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne w granicach administracyjnych miasta.

1. WSTĘP

Wytyczne Burmistrza Miasta Garwolin do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 roku, wydano na podstawie wytycznych Wojewody Mazowieckiego


z dnia 17 stycznia 2018 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne, oraz na podstawie § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829).

Wytyczne uwzględniają postanowienia wynikające z następujących dokumentów:

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego;

- programu szkolenia obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2022;

- planu szkolenia obronnego Województwa Mazowieckiego na 2018 rok.Celem wytycznych jest:

- dokonanie oceny stanu realizacji szkolenia obronnego za okres od poprzedniego opracowania ;

- wyznaczenie zasadniczych celów szkolenia w 2018 r.;

- określenie sposobu realizacji szkolenia obronnego w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach wykonujących zadania obronne w granicach administracyjnych miasta;

- wskazanie przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez Burmistrza, które powinny zostać uwzględnione w planowaniu i realizacji szkolenia przez podmioty nadzorowane.

2. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

Głównym celem szkolenia obronnego w roku 2017 było wdrożenie zgrywania w zakresie współdziałania obsady osobowej Stałego Dyżuru Burmistrza, Stanowiska Kierowania oraz Akcji Kurierskiej.

Cel ten osiągnięto poprzez realizację następujących celów cząstkowych:


 1. przygotowanie kadry kierowniczej i personelu wykonującego zadania obronne do rozwiązywania problemów wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta Garwolin;

 2. przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w mieście Garwolin do współdziałania
  z organami administracji wojskowej;

 3. doskonalenie pracowników szczebla miejskiego w realizacji zadań z zakresu Systemu Stałych Dyżurów, Stanowiska Kierowania oraz współpracy cywilno- wojskowej;

 4. doskonalenie funkcjonowania zespołu ochrony zabytków do realizacji zadań wynikających z Planu Ochrony Zabytków na terenie miasta Garwolin;

Ponadto w 2017 roku przeprowadzono n/w szkolenia:
 1. szkolenie i ćwiczenie z zakresu organizacji i prowadzenia akcji kurierskiej na terenie miasta Garwolin;

 2. szkolenie i ćwiczenie w zakresie funkcjonowania stałego dyżuru;

 3. realizacja procedur wynikających z zadań operacyjnych podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć podczas miejskiego ćwiczenia;

 4. zmiany w strukturze organizacyjnej podległych i nadzorowanych komórek organizacyjnych podczas podwyższania gotowości obronnej podczas ćwiczenia miejskiego;

 5. dokonano sprawdzenia działania systemu alarmowania miasta ( włącznie z uruchomieniem syren alarmowych);

Poziom przygotowania kadr kierowniczych oraz zespołów osobowych bezpośrednio realizujących zadania obronne w Urzędzie Miasta Garwolin zapewnia bieżącą realizację zadań obronnych, a także aktywny udział
w organizacji i realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w roku 2018.
3. CELE SZKOLENIOWE NA 2018 ROK

Głównym celem szkolenia obronnego w 2018 roku będzie kontynuacja przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowisk kierowania miasta do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa. Wypracowanie właściwego dla współczesnych zagrożeń modelu pracy zespołów wchodzących w skład stanowisk kierowania na szczeblu miasta.

Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez realizację następujących celów cząstkowych:


 • przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników wykonujących zadania obronne na szczeblu miasta do realizacji zadań operacyjnych przyjętych w planach operacyjnych funkcjonowania Miasta Garwolin;

 • przygotowanie i doskonalenie obsad stałych dyżurów do realizacji zadań operacyjnych zapewniających funkcjonowanie organów administracji publicznej województwa w systemie Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Garwolin w dotychczasowym oraz zastępczych miejscach pracy;

 • doskonalenie funkcjonowania pracowników szczebla miejskiego we współpracy cywilno-wojskowej z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie HNS;

 • szkolenie obsady osobowej akcji kurierskiej na bazie planu Akcji Kurierskiej na terenie miasta Garwolin.

 • doskonalenie funkcjonowania zespołu ochrony zabytków do realizacji zadań wynikających z Planu Ochrony Zabytków na terenie miasta Garwolin;

4. PROCES SZKOLENIA

4.1. W związku z wydaniem oraz wejściem w życie zapisów Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego, rok szkoleniowy poświęcić na tworzenie warunków formalnych oraz organizacyjno-szkoleniowych zapewniających sprawne planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego zgodnie nowym rozporządzeniem.

4.2.Wdrażać i realizować szkolenia obronne zgodnie z zapisami dotyczącymi prowadzenia ćwiczeń obronnych, wykorzystywać ustalenia zawarte przy realizacji szkolenia w zakresie określenia charakteru ćwiczeń, metodycznych zasad ćwiczeń, sposobu ich przygotowania, prowadzenia i omawiania oraz zasad organizacji pracy zespołu autorskiego i kierownictwa ćwiczenia.

4.3. W organizacji szkolenia obronnego główną uwagę należy skupić na:

 • właściwym podziale osób objętych szkoleniem obronnym na grupy szkoleniowe;

 • przeprowadzeniu wnikliwej oceny poziomu przygotowania uczestników szkolenia obronnego do wykonywania zadań obronnych;

 • doborze odpowiedniej problematyki i tematyki oraz form szkolenia w zależności od poziomu przygotowania szkolonych do wykonywania powierzonych im zadań obronnych;

 • określeniu priorytetów szkoleniowych (tematycznych i obszarowych) jak też ścieżki dochodzenia do osiągnięcia głównych celów szkoleniowych zgodnie z opracowanym programem szkolenia obronnego na lata 2017 - 2019;

 • w Planie Szkolenia Obronnego na 2018 rok ująć ocenę stanu realizacji

szkolenia obronnego w minionym roku pkt. 2. Ocena stanu realizacji

szkolenia w 2017 roku);

- po zatwierdzeniu Planu Szkolenia Obronnego przekazać jego kopię w

całości lub w formie wyciągu uczestnikom szkolenia obronnego.4.4. Szkolenie obronne należy realizować poprzez:

 1. opracowanie rocznego planu szkolenia obronnego na 2018 rok, uzgodnienie w zakresie terminów i tematów w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

4.5. Zadania i obowiązki organizatora szkolenia:

 1. prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

 2. objęcie szkoleniem miejskich służb, inspekcji i straży oraz podległych i nadzorowanych jednostek administracyjnych realizujących zadania obronne;

 3. racjonalne wykorzystanie środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego na organizację i prowadzenie szkoleń obronnych oraz zapewnienie ich wysokiego poziomu organizacyjnego i merytorycznego;

 4. powiadomienie dyrektora WBiZK o zmianach w „Planie szkoleń obronnych” w zakresie terminów przeprowadzenia szkoleń lub ćwiczenia obronnego w danym roku kalendarzowym;

 5. powiadomienie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, uczestników ćwiczenia lub szkolenia, o programie, terminie, miejscu i czasie jego przeprowadzenia;

 6. stosownie do priorytetowych zadań obronnych realizowanych w danym roku szkoleniowym w jednostce samorządu terytorialnego, dobrać odpowiednie, możliwe do zrealizowania, cele szkoleniowe zarówno główne i cząstkowe;

 7. zgodnie ze specyfiką zadań obronnych realizowanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, dobrać właściwą tematykę szkolenia obronnego, uwzględniając jednocześnie wiodące przedsięwzięcia obronne w danym roku szkoleniowym, w szczególności wynikające z zadań zawartych w zaktualizowanym planie operacyjnym funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające z wniosków z przeprowadzonych kontroli;

 8. w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji szkolenia obronnego dobrać właściwą formę prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria, konferencje), zajęcia praktyczne (instruktaże, treningi, gry decyzyjne, ćwiczenia obronne);

 9. w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych z zakresu problematyki spraw obronnych zapoznawać z ich treściami, odpowiednie zespoły funkcjonalno-zadaniowe w jednostkach samorządowych.


4.6. Główne cele szkoleniowe osiągnąć poprzez:

 • udział w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez Wojewodę Mazowieckiego zapoznając się z zasadami i procedurami dotyczącymi funkcjonowania na Stanowiskach Kierowania;

 • organizowanie własnych przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu przygotowanie zespołów osobowych i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za:

 • funkcjonowanie w ramach Stałych Dyżurów oraz Stanowisk Kierowania,

 • przeprowadzenie zajęć praktycznych /gry, treningi lub ćwiczenia obronne/,

 • realizację innych zadań obronnych oraz doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej

4.7. Proces szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta Garwolin realizować w oparciu i przy pomocy następujących dokumentów stanowiących podstawę działalności w 2018 roku w zakresie szkolenia obronnego:

 1. programu (trzyletniego) szkolenia obronnego na lata 2017 - 2019;

 2. wytycznych (rocznych) do szkolenia obronnego;

 3. rocznego planu szkolenia ;

 4. tematycznego planu szkolenia dla poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych;

 5. listy obecności uczestników szkolenia;

 6. zasady przygotowania i przeprowadzania powiatowych i gminnych ćwiczeń obronnych w województwie mazowieckim;

4.8. Dokumentację szkolenia obronnego organizator szkolenia zobowiązany jest przechowywać przez okres pięciu lat i udostępniać do wglądu w ramach kontroli doraźnych, problemowych i kompleksowych.

W opracowywanych dokumentach szkoleniowych należy stosować podstawowe terminy, zasady i ustalenia organizacji ćwiczeń, według zapisów zawartych w wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 roku do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 roku.

Opracował

Insp. D. Zając

tel.(25) 786 - 42- 11

 1. URZĄD MIASTA GARWOLIN


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Z A T W I E R D Z A MBurmistrz Miasta Garwolin
Tadeusz Mikulski
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna