Bs limanowaPobieranie 51.13 Kb.
Data28.01.2018
Rozmiar51.13 Kb.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne


§ 1.

„Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowa” zwany dalej Regulaminem określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Classic Debetowa wydawanych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu tych kart.§ 2.

 1. Karty VISA Classic Debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi ich Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA, w tym dokonywania transakcji zbliżeniowych;

 2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA;

 3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA

 4. sprawdzanie wysokości dostępności środków;

 5. aktywację karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN
  w bankomatach świadczących powyższe usługi;

 6. płatności dokonywanych w internecie.

 7. awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą, w trybie określonym w § 21.

2. Karta VISA Classic Debetowa umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta).

§ 3.

  1. Karty z funkcją zbliżeniową są wyposażone w antenę zbliżeniową, która znajduję się w prawym, górnym roku karty płatniczej.

  2. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 30 PLN dla jednorazowej transakcji. Wysokość tego limitu może być zmieniona.

  3. Informacje o zmianie wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych można uzyskać w jednostkach sprzedażowych Banku, w Contact Center oraz na stronie internetowej www.bs.limanowa.pl.

  4. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe dla karty, która posiada określoną funkcjonalność umożliwiającą dokonywanie takich transakcji potwierdzoną stosownym oznaczeniem na awersie karty – anteną zbliżeniową.

  5. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca kwotę ustalonego limitu, o którym mowa w ust. 2, nie może zostać zrealizowana. W takim przypadku transakcja zostanie zrealizowana jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS z zastrzeżeniem ust. 6.

  6. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS, mimo, iż zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.

  7. W przypadku przekroczenia dziennego limitu transakcji zbliżeniowych, kolejna transakcja zbliżeniowa w danym dniu nie będzie zrealizowana. W tym przypadku płatność będzie mogła być zrealizowana jako zwykła transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS.

§ 4.

Używane w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1. antena zbliżeniowa – elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej;

 2. autoryzacja – wydanie przez Bank zgody lub odmowy na dokonanie transakcji płatniczej;

 3. Bank – Bank Spółdzielczy w Limanowej;

 4. Bank BPS – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie za pośrednictwem którego wykonywana jest obsługa i rozliczanie kart kredytowych;

 5. bankomat - urządzenie umożliwiające Posiadaczowi karty płatniczej lub Użytkownikowi karty podejmowanie gotówki lub dokonywanie innych operacji;

 6. Blokada karty (zastrzeżenie karty) – unieważnienie karty przez Bank zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem;

 7. Czasowa blokada karty – czynność dokonywana na wniosek Banku/Użytkownika karty, polegająca odpowiednio na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych;

 8. Centrum Kart – jednostka organizacyjna Kredyt Banku, dokonująca w imieniu Banku zastrzeżeń i rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu kart debetowych wydawanych przez Bank;

 9. czytnik zbliżeniowy – elektroniczne narzędzie – stanowiące integralną część terminala POS – służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, odczytujące dane z anteny zbliżeniowej;

 10. CVV2/CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do realizowania zamówień składanych listownie, telefonicznie lub transakcji dokonywanych przez Internet;

 11. dzień roboczy – dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej;

 12. duplikat karty – kolejny egzemplarz karty z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas używanej;

 13. informacja o transakcjach – informacja podawana na wyciągu z rachunku po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, zawierająca wszystkie transakcje rozliczone przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami;

 14. karta – międzynarodowa karta płatnicza VISA Classic Debetowa spersonalizowana oraz niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank;

 15. karta niespersonalizowana – karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Posiadacza karty/Użytkownik karty;

 16. karta spersonalizowana – karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Posiadacza karty/Użytkownik karty;

 17. Kod identyfikacyjny – kod PIN - (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty;

 18. KB – jednostka organizacyjna Kredyt Banku dokonująca w imieniu Banku autoryzacji i rozliczająca transakcje dokonane przy użyciu kart wydawanych przez Bank;

 19. kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank BPS, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku BPS. Kurs walutowy może ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Posiadacza karty;

 20. limity transakcyjne – kwota, do wysokość której Posiadacz karty lub Użytkownik karty może dokonywać w ciągu jednego dnia transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych, wysokość limitu jest osobno ustalona dla każdej z wymienionych transakcji;

 21. Organizacja płatnicza - organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart;

 22. placówka sprzedażowa Banku – oddział lub inna placówka Banku;

 23. Posiadacz karty - osoba fizyczna, będąca Posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku bankowego, która na podstawie Umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji płatniczych określonych w Umowie;

 24. Posiadacz rachunku – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę rachunku, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy;

 25. Regulamin – „Regulamin karty płatniczej Visa Classic debetowa”

 26. rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste), prowadzony przez Bank w złotych polskich, na zasadach określonych we właściwych regulacjach dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, do którego Bank podjął decyzję o wydaniu karty;

 27. Taryfa – obowiązująca w BankuTaryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych;

 28. transakcja płatnicza– zainicjowana przez Użytkownika karty wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych;

 29. transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) – transakcja bezgotówkowa dokonana przy użyciu karty z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym. Polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania transakcji przez Posiadacza karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala;

 30. Umowa – umowa o kartę płatniczą Visa Classic Debetową, której stronami są Posiadacz karty i Bank;

 31. unikatowy identyfikator – kombinacja liter, liczb lub symboli określoną przez dostawcę dla użytkownika, która jest dostarczana przez jednego użytkownika w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej transakcji płatniczej użytkownika lub jego rachunku płatniczego;

 32. Użytkownik karty/Użytkownik – osoba fizyczna wskazana przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku transakcji płatniczych określonych w Umowie;

§ 5.

Warunkiem wydania nowej karty jest posiadanie rachunku w Banku. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Aktywacji karty dokonuje się jedną z poniższych metod: 1. dokonaniem transakcji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu identyfikacyjnego PIN;

 2. za pośrednictwem telefonu dzwoniąc do Contact Center pod numerem: 86 215 50 00;

 3. dokonaniem transakcji w punkcie handlowo-usługowym z użyciem poprawnego kodu identyfikacyjnego PIN.

§ 6.

  1. Karta jest własnością Banku.

  2. Do jednego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty VISA Classic Debetowa, przy czym nie więcej niż jedna karta dla jednej osoby.Rozdział 2. Wydawanie karty


§ 7.

 1. Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie karty dla siebie i innych osób.

 2. W celu otrzymania karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest osobiście złożyć w placówce sprzedażowej Banku prowadzącej rachunek wypełniony wniosek i podpisać go w obecności pracownika Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów. Wniosek powinien być także podpisany przez przyszłego Użytkownika karty w przypadku, jeśli nie jest on Posiadaczem rachunku.

 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do podpisania Umowy.

§ 8.

 1. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty, któremu Bank postanowił wydać kartę, otrzymuje kod identyfikacyjny PIN, przesyłany pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie kodu identyfikacyjnego PIN upoważnia Posiadacza karty lub Użytkownika karty do odbioru karty w placówce sprzedażowej Banku, która przyjęła wniosek.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod identyfikacyjny PIN umożliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod identyfikacyjny PIN jest nieczytelny, Posiadacz karty lub Użytkownik karty powinien niezwłocznie powiadomić placówkę Banku prowadzącą rachunek, która wystąpi do Centrum Kart o wygenerowanie nowego kodu identyfikacyjnego PIN do karty.

§ 9.

  1. Karta niespersonalizowana wraz z kodem identyfikacyjnym PIN wydawana jest w Placówce Banku.

  2. W przypadku, gdy Posiadacz karty lub Użytkownik karty stwierdzi uszkodzenie otrzymanego kodu identyfikacyjnego PIN, w bezpiecznej kopercie z kodem identyfikacyjnym PIN nie będzie kodu identyfikacyjnego PIN lub będzie on niepełny oraz kod identyfikacyjny PIN będzie niemożliwy do odczytu to w przypadku kart niespersonalizowanych Bank wydaje Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty nową kartę niesperonalizowaną z nowym kodem identyfikacyjnym PIN.

  3. Karty wydane jako niespersonalizowane wznawiane są jako karty spersonalizowane.

  4. Karty niespersonalizowane aktywowane są w momencie autoryzacji pierwszej transakcji poprzez użycie dotychczasowego kodu identyfikacyjnego PIN.

  1. Okres ważności karty niespersonalizowanej wynosi 12 miesięcy i kończy się w ostatnim dniu miesiąca wskazanego na jej awersie.

§ 10.

 1. Posiadacz karty lub Użytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym we wniosku. Podpis złożony na karcie jest wzorem dla wszystkich punktów handlowo-usługowych akceptujących karty, umożliwiającym dokonanie transakcji przy użyciu karty.

 2. W przypadku złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub różni się od wzoru podpisu zawartego we wniosku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a jej kosztami obciążony zostanie Posiadacz rachunku.

§ 11.

 1. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni adres wskazanym przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty jako adres do korespondencji lub odbierają kartę osobiście w Banku.

 2. Po wznowieniu karty numer karty i kodu identyfikacyjnego PIN nie ulega zmianie .

 3. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz karty lub Użytkownik karty jest zobowiązany do:

 1. podpisania karty zgodnie z wzorem podpisu złożonym w wniosku;

 2. zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora.

 1. Wznowiona karta jest nieaktywna. Aktywacji karty wznowionej dokonuje Posiadacz karty lub Użytkownik karty używając dotychczasowego kodu identyfikacyjnego PIN.

§ 12.

 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Posiadacz karty lub Użytkownik karty może zwrócić się do placówki sprzedażowej Banku prowadzącej rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty.

 2. Posiadacz karty lub Użytkownik karty może odebrać duplikat karty w placówce Banku prowadzącej rachunek najwcześniej po 14 dniach od dnia, w którym złożony został przez Posiadacza stosowny wniosek.

 3. Zmiana danych personalnych Posiadacza karty lub Użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty.

 4. Poinformowanie Banku przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 40 dni przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę.

§ 13.

W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Posiadacz karty lub Użytkownik karty powinien zwrócić ją do placówki Banku prowadzącej rachunek lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie.Rozdział 3. Użytkowanie karty


§ 14.

Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której Bank wydał kartę w użytkowanie oraz której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty.§ 15.

 1. każdej nowej karty generowany jest kod identyfikacyjny PIN.

 2. Kod identyfikacyjny PIN jest znany wyłącznie Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty.

 3. Kod identyfikacyjny PIN wykorzystywany jest do autoryzacji transakcji wypłaty gotówki z bankomatów lub przy pomocy terminali elektronicznych w placówkach sprzedażowych Banku członkowskich organizacji VISA oraz zakupu towarów lub usług w punktach wyposażonych w elektroniczne terminale, posiadające możliwość wprowadzania kodu identyfikacyjnego PIN poprzez specjalną klawiaturę.

 4. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu identyfikacyjnego PIN spowoduje czasowe zablokowanie karty. Odblokowanie karty może nastąpić następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu identyfikacyjnego PIN.

§ 16.

 1. Posiadacz karty lub Użytkownik karty może dokonywać transakcji w kraju i zagranicą przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, z ograniczeniem dziennego limitu.

 2. Bank ustala wysokość maksymalnych dziennych limitów transakcyjnych dla wypłat gotówki oraz płatności w punktach handlowo-usługowych dokonywanych przy użyciu karty płatniczej. Wysokość limitów transakcyjnych określona jest w Umowie.

 3. Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcji, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w Umowie i może je w każdej chwili zmienić.

 4. Kwota każdej zrealizowanej transakcji pomniejsza wartość wolnych środków na rachunku.

§ 17.

 1. Wszystkie transakcje wypłaty gotówki (w bankomacie) są przed ich realizowaniem autoryzowane.

 2. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty lub w ciężar rachunku będą autoryzowane przez Użytkownika karty poprzez:

 1. złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych oddziałach lub placówkach banków;

 2. wprowadzenie kodu identyfikacyjnego (PIN) – u akceptantów, w bankomatach oraz oddziałach banków;

 3. podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych;

 4. zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego, dla transakcji zbliżeniowych jeśli akceptant nie wymaga potwierdzenia transakcji poprzez wprowadzenie unikatowego identyfikatora lub złożenie na dowodzie dokonania transakcji podopisu, zgodnego z podpisem na karcie.

 1. Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Posiadacza karty lub Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji.

 2. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

 3. Przy transakcjach mających charakter powtarzalny (obciążających rachunek Posiadacza rachunku przy użyciu karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.) Posiadacza rachunku zobowiązany jest do odwołania ww. usługi w terminie 30 dni przed datą rezygnacji karty.

§ 18.

 1. Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku:

 1. upływu terminu ważności;

 2. zniszczenia lub uszkodzenia;

 3. śmierci Posiadacza karty lub Użytkownika karty;

 4. zastrzeżenia na wniosek Posiadacza karty;

 5. zastrzeżenia na wniosek Użytkownika karty, dla karty mu wydanej;

 6. wymiany karty na nową;

 7. rozwiązania Umowy przez jedną ze stron;

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karty muszą zostać zwrócone do Banku, z wyjątkiem sytuacji określonej w punkcie 3 i 4.

 2. Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu przez Posiadacza karty oraz opłat i prowizji związanych z używaniem karty.

§ 19.

W miejsce karty utraconej i zablokowanej Bank, na wniosek Posiadacza karty, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem identyfikacyjnym PIN.§ 20.

 1. Karta odnaleziona, która wcześniej została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta.

 2. Bank ma prawo do zablokowania karty:

 1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty,
  w szczególności wymienionych w ust. 3 i 5;

 2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

 1. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Posiadacza/Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie.

 2. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Posiadacza/Użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.

 3. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.

 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju.

 5. Blokada karty dokonywana jest przez pracownika Banku z inicjatywy Banku bądź na wniosek Posiadacza /Użytkownika karty i ma charakter czasowy.

 6. Bank informuje telefonicznie Posiadacza/Użytkownika karty przed jej zablokowaniem,
  a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

§ 21.

W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA lub zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie rachunku i na rewersie karty, Posiadacz karty lub Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie VISA.


Rozdział 4. Rozliczanie transakcji


§ 22

 1. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy.

 2. W przypadku dokonania transakcji powodujących niedozwolone saldo debetowe na rachunku, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w Umowie.

 3. Bank może odmówić wykonania transakcji:

 1. której kwota przekracza wartość wolnych środków lub wartość limitu transakcyjnego;

 2. przy użyciu karty zablokowanej;

 3. kartą, której kod identyfikacyjny PIN jest zablokowany;

 4. kartą, do której utracono prawo użytkowania.

Rozdział 5. Zestawienie transakcji i reklamacje


§ 23

 1. Bank dostarcza Posiadaczowi karty informacje:

 1. umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej;

 2. o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze;

 3. o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza karty;

 4. o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty;

 5. o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo
  w sposób określony w ust. 3, 4 i 5.

 2. Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy o rachunek, wyciągi bankowe z rachunków, z podaniem salda, sporządzane mogą być raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji.

 3. Wyciągi bankowe mogą być:

 1. przekazywane przez Bank drogą pocztową na adres wskazany przez Posiadacza rachunku;

 2. odbierane w Banku przez Posiadacza lub Współposiadacza rachunku, bądź przez wskazaną osobę;

 3. przekazywane drogą mailową;

 1. Częstotliwość sporządzania oraz sposób doręczania wyciągów Posiadacz rachunku wskazuje w Umowie.

 2. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych
  w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Posiadacz rachunku zawiadamia niezwłocznie Bank prowadzący rachunek w celu dokonania korekty.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe


§ 24

 1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: zmiany
  w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych.

 2. O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza karty, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.

 3. Posiadacz karty ma prawo przed proponowaną datą wejścia
  w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Jeżeli Posiadacz karty zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

 5. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

§ 25

 1. Bank zapewnia Posiadaczowi karty zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe.

 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza karty
  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawo bankowe, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o usługach płatniczych.
Zarząd

Banku Spółdzielczego w Limanowej

Regulamin obowiązuje od 24 października 2012 r.


Pobieranie 51.13 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna