Brzeska Wieś Historyczna



Pobieranie 31,05 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar31,05 Kb.

Stowarzyszenie "Brzeska Wieś Historyczna" · Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka · tel.: 77 412 90 21


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Wydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE FILMU INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO OBSZAR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

BRZESKA WIEŚ HISTORYCZNA”




  1. Postanowienia ogólne.




  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” z siedzibą w Krzyżowicach.

  2. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  3. Celem przeprowadzenia konkursu na wykonanie filmu jest pokazanie przykładów zrealizowanych projektów w ramach realizacji operacji dofinansowanych ze środków PROW 2007-2013 (w ramach wdrażania LSR obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej) i tym samym rozpowszechnienie informacji o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  4. Celem konkursu jest również promocja obszaru gmin należących do LGD Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”.


II. Zasady uczestnictwa
1. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż praca konkursowa została wykonana przez niego osobiście, a w przypadku zawarcia w materiałach filmowych wizerunku ludzi uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go.

2. Uczestnik zgłaszający film konkursowy automatycznie wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu, nieodpłatne emitowanie go przez Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” podczas konferencji, spotkań informacyjno-promocyjnych oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” oraz na innych stronach internetowych promujących obszar Brzeskiej Wsi Historycznej, a także przekazywanie go w formie materiału promocyjnego dla innych osób i instytucji.

4. Prace konkursowe zakwalifikowane do udziału w konkursie oceni powołane do tego celu Jury.

5. Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.


  1. Praca Konkursowa

1. Praca konkursowa może być zgłoszona tylko i wyłączeni przez Uczestnika indywidualnego (tj. jedną osobę)

2. Każdy Uczestnik ma prawo wysłać maksymalnie dwie prace wraz z ich opisem.

3. Przygotowane filmy powinny zostać nakręcone w minimalnej rozdzielczości 720 x 576 pikseli. Czas trwania filmu od 3 minut do 7 minut.

3. Format zapisu plików filmowych to m.in.: *.mpg, *.mov., *.avi, .flv, windows media video. Maksymalny rozmiar filmu nie może przekroczyć wielkości 2 GB

4. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. reportażu, filmu dokumentalnego, filmu promocyjnego itp.) oraz w dowolnej technice (np. animacji).

5. Film może być nakręcony kamerą cyfrową, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.

6. Nagrodami w konkursie są 2 nagrody rzeczowe o równowartości:

- 1 nagroda za 1 miejsce – 900,00 zł.

- 2 nagroda za 2 miejsce – 400,00 zł..

7. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie www.brzeskawieshistoryczna.pl) w terminie do 29 listopada 2013 r. do godziny 15.00. (decyduje data dostarczenia pracy).

8. Prace konkursowe należy nadsyłać na nośnikach CD/DVD – pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora: Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2013 r.

IV. Uwagi końcowe.

1. Wszystkie prace zgłoszone na nośnikach CD/DVD pozostają w archiwum Organizatora konkursu.

2. Zgłoszony do konkursu nośnik CD/DVD na którym zamieszczona została praca konkursowa staje się własnością Organizatora.

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora



Karta zgłoszeniowa

Uczestnika Konkursu na Film informacyjno-promocyjny Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”



Tytuł filmu

.......................................................................................................................................................


Imię i nazwisko Autora
…………………………………………………...........................................................................
Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...………



Data urodzenia: …………………………………………………………..

Tel. ................................................... e-mail ...............................................................................


 
 

Oświadczenie Autora filmu
Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego filmu i przyjmuję warunki konkursu zawarte w regulaminie. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego filmu do celów promocji przez LGD Stowarzyszenie „Brzeska wieś Historyczna” oraz zgadzam się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu.

Data...........................................................................................................

Czytelny podpis Autora: ....................................................................................................................................

Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby poniżej 18-go roku życia:



……………………………………………………………………………

(czytelny podpis)




©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna