Brief IntroductionPobieranie 19,85 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar19,85 Kb.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed podłączeniem tego timera do urządzeń elektrycznych prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji.

WAŻNE


Nie podłączaj urządzenia do timera, gdy obciążenie przekracza 16 A. Zawsze zadbaj o to, żeby wtyczka urządzenia była całkowicie włożona w gniazdko wyjściowe timera. Jeżeli timer wymaga wyczyszczenia, to odłącz go od sieci i wytrzyj suchą szmatką. Nie dopuścić do zamoczenia lub zalania urządzenia.

Grzejniki i podobne urządzenia nie powinny być nigdy pozostawiane bez dozoru w czasie, gdy pracują. Producent zaleca, aby nie podłączać takich urządzeń do timerów.


PRZYGOTOWANIE TIMERA DO PRACY


 1. Włóż timer do gniazda sieciowego z bolcem ochronnym. Pozostawić na około 14 godzin w celu naładowania akumulatora podtrzymującego pamięć.

 2. Po naładowaniu akumulatora wykasować wszystkie aktualne informacje wciskając przycisk MASTER CLEAR przy użyciu np. pióra lub ołówka.

 3. Timer jest gotowy do zaprogramowania.

USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU


 1. Naciśnij przycisk CLOCK i przytrzymaj. Przy wciśniętym przycisku CLOCK ustawić czas korzystając z przycisków WEEK (dzień tygodnia), HOUR (godzina), MINUTE (minuta). Puścić przycisk CLOCK.

USTAWIANIE PROGRAMÓW


WSKAZÓWKA: Poszczególne programy nie powinny nakładać się na siebie. Gdy ustawienia programów nakładają się na siebie, to operacje timera ON /włączanie/ lub OFF /wyłączanie/ będą wykonywane odpowiednio do czasu programu, a nie według numeru programu. Jeżeli program OFF /wyłączanie/ i ON /włączanie/ są ustawione na ten sam czas to wykonany zostanie tylko program OFF /wyłączenie/.

Przycisk RST/RCL służy do włączenia bądź wyłączenia programu. 1. Naciśnij przycisk TIMER i zwolnij. Wskaźnik LCD pokazuje ON_1. Można teraz ustawić pierwszy czas włączenia /ON/.

 2. Naciśnij przycisk WEEK, aby nastawić dzień lub blok dni. Nastawić czas, naciskając przycisk HOUR /godzina/ i MINUTE /minuta/.

 3. Naciśnij ponownie przycisk TIMER, aby zakończyć ustawianie pierwszego czasu ON i przejść do ustawiania pierwszego czasu OFF /wyłączenia/. Wskaźnik LCD pokazuje OFF_1. Powtarzając czynności z punktu 2, ustaw pierwszy czas OFF.

 4. Naciśnij ponownie przycisk TIMER, aby zakończyć ustawianie pierwszego czasu OFF i przejść do ustawiania 2-go czasu ON. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 2 i 3 w celu zaprogramowania pozostałych ustawień. Naciśnij przycisk TIMER i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby szybko posuwać się naprzód.

 5. Po zakończeniu ustawiania naciśnij przycisk CLOCK. Timer jest gotowy do działania.

NASTAWIANIE TRYBU PRACY MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF


Podczas nastawiania programu nie można zmieniać trybu działania.

 1. Naciśnij przycisk ON/AUTO/OFF, aby wywołać kolejno te trzy tryby działania.

 2. Programy są wykonywane tylko w trybie AUTO /praca automatyczna/. W trybie MANUAL ON /ręczne włączanie/ lub MANUAL OFF /ręczne wyłączanie/ wszystkie programy są ignorowane i timer nie działa. Gdy wybrany jest tryb MANUAL ON, to to sterowane urządzenie jest zawsze włączone. Gdy jest wybrany tryb MANUAL OFF, to sterowane urządzenie jest zawsze wyłączone.

FUNKCJA RANDOM


 1. Naciśnij przycisk RANDOM. Wskaźnik LCD pokazuje R(RANDOM). Funkcja RANDOM jest włączona.

 2. Gdy ta funkcja jest włączona to sterowane urządzenie będzie włączane i wyłączane między godzinami 18 a 6 w losowych odstępach czasu.

 3. Naciśnij ponownie przycisk RANDOM w celu anulowania tej funkcji. Funkcji RANDOM nie można ustawić podczas nastawiania programu.

 4. Funkcja RANDOM działa tylko w trybie AUTO.

TRYB 12-/24-GODZINNY


Naciśnij jednocześnie przyciski CLOCK i TIMER, aby przełączać zegar między 12- i 24-godzinnym systemem wyświetlania czasu.

FUNKCJA CZASU LETNIEGO


 1. Naciśnij jednocześnie przyciski CLOCK i ON/AUTO/OFF. Wskaźnik LCD pokazuje S(czas letni). Zegar zostanie przestawiony o godzinę do przodu.

 2. Aby przywrócić ustawienie zimowe, naciśnij ponownie obydwa przyciski. Zegar zostanie cofnięty o godzinę wstecz. Na wskaźniku LCD znika wskazanie S.

DANE TECHNICZNE


Napięcie 230 V AC, 50 Hz

Maks. Obciążenie 16(2) A, 3600 W

Min. ustawienie czasu 1 minuta

Temperatura pracy -10 oC do +40 oC

Dokładność +/- 1 minuta na miesiąc

Bateria zapasowa NiMH 1.2V >100 godzin


Warunki gwarancji:

1.Upoważniony przedstawiciel producenta: NOVOTERM Sp. z o.o., ul. Basenowa 6, 70-666 Szczecin, Tel. (091)4853507, udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt.

2. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostaną one bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

3.Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży odnotowanej w karcie gwarancyjnej.

4.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu spowodowane: niewłaściwą eksploatacją (niezgodną z przeznaczeniem sprzętu i instrukcją obsługi) lub niewłaściwym transportem, z przyczyn innych niż tkwiących w sprzęcie

5.Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.

6.Uprawnionymi do wykonywania napraw gwarancyjnych są jedynie punkty serwisowe podane w tej gwarancji.

7.Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony przez nabywcę wraz z kartą gwarancyjną do serwisu i odebrany w terminie.

8.W sprawach nie regulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a zwłaszcza art. 577-582.

Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem kary grzywny).

Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych lub tam, gdzie produkt był nabyty. Dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym użyciem i odzyskiem przyczynia się do uniknięcia wpływu obecnych sprzęcie szkodliwych składników na środowisko i zdrowie ludzi i w tym zakresie podstawową rolę spełnia każde gospodarstwo domowe.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna