Bre bank saPobieranie 465,88 Kb.
Strona1/9
Data18.04.2018
Rozmiar465,88 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


BRE Bank SA

Raport z badania sprawozdania finansowego

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Raport z badania sprawozdania finansowego

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Raport zawiera 28 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części:
Strona

I. Ogólna charakterystyka Banku 3

II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania 5

III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki 6

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego 10

BILANS na 31 grudnia 2007 r. 10

BILANS na 31 grudnia 2007 r. (cd.) 12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 13

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. 13

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta 32

VI. Informacje i uwagi końcowe 35


I. Ogólna charakterystyka Banku

 1. Bank utworzony został na podstawie uchwały nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 r. Bank rozpoczął działalność 2 stycznia 1987 r. Akt założycielski Banku sporządzono w formie aktu notarialnego w Państwowym Biurze Notarialnym
  w Warszawie w dniu 11 grudnia 1986 r. i zarejestrowano w Rep. Nr A I 5919/86.
  W dniu 11 lipca 2001 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Banku do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000025237.
 1. Dla celów rozliczeń z tytułu podatków Bankowi nadano dnia 24 czerwca 1993 r. numer NIP 526-021-50-88. Dla celów statystycznych Bank otrzymał dnia 2 czerwca 1998 r. numer REGON 001254524.
 1. Zarejestrowany kapitał zakładowy Banku na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 118.642.672 zł i składał się z 29.660.668 akcji o wartości nominalnej 4 zł każda.
 1. W badanym okresie przedmiotem działalności między innymi było:
 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

 • prowadzenie innych rachunków bankowych,

 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

 • udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,

 • emitowanie bankowych oraz innych papierów wartościowych,

 • wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,

 • dokonywanie terminowych operacji finansowych,

 • wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

 • obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

 • prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych,

 • pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji
  i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

 • pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,

 • prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych,

 • wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,

 • dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, świadczenie usług powierniczych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, oraz wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług powierniczych.

 1. Ogólna charakterystyka Banku (cd.)
 1. W roku obrotowym członkami Zarządu Banku byli:

 • Sławomir Lachowski Prezes Zarządu

 • Jerzy Jóźkowiak Członek Zarządu

 • Bernd Loewen Członek Zarządu

 • Rainer Ottenstein Członek Zarządu

 • Wiesław Thor Członek Zarządu

 • Janusz Wojtas Członek Zarządu

 • Jarosław Mastalerz Członek Zarządu od 1 sierpnia 2007 r.
 1. Istotnymi jednostkami powiązanymi z Bankiem są:
Commerzbank Auslandsbanken Holding AG

-

jednostka dominująca

BRE Bank Hipoteczny S.A.

-

jednostka zależna

BRE Corporate Finance S.A.

-

jednostka zależna

BRE Finance France S.A.

-

jednostka zależna

BRE Leasing Sp. z o.o.

-

jednostka zależna

BRE.locum S.A.

-

jednostka zależna

BRE Wealth Management S.A. (dawniej Skarbiec Investment Management S.A.)

-

jednostka zależna


Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.

-

jednostka zależna

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

-

jednostka zależna

emFinanse Sp. z o.o.

-

jednostka zależna

Garbary Sp. z o.o.

-

jednostka zależna

Intermarket Bank AG

-

jednostka zależna

Magyar Factor zRt.

-

jednostka zależna

Polfactor S.A.

-

jednostka zależna

PTE Skarbiec – Emerytura S.A.

-

jednostka zależna

Tele -Tech Investment Sp. z o.o.

-

jednostka zależna

Transfinance a.s.

-

jednostka zależna

Xtrade S.A.

-

jednostka stowarzyszona

oraz spółki należące do Grupy Kapitałowej jednostki dominującej w stosunku do Banku.
 1. Bank jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Korzystając z możliwości wyboru zasad rachunkowości przewidzianej przepisami Ustawy, począwszy od roku 2005, Bank sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Decyzja w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Banku zgodnie z tymi standardami została podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 1 z dnia 27 stycznia 2005 r.
 1. Bank jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej BRE Banku SA sporządził również, pod datą 28 lutego 2008 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską. W celu zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Banku jako jednostki dominującej jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać w powiązaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna