Biznes narażony na ryzykoPobieranie 468,8 Kb.
Strona1/5
Data15.04.2018
Rozmiar468,8 Kb.
  1   2   3   4   5


MATERIAŁY POMOCNICZE

DO WYKŁADU

ANALIZA FINANSOWA

Sygnatura SLLD+NLLP 121410-0357

4,5 pkt. ECTS


Materiały pomocnicze


Elżbieta MĄCZYŃSKA

http://www.sgh.waw.pl/katedry/kzfp/pracownicy/maczynska/

http://www.pte.pl/pte/main/main.php

Warszawa, październik 2013

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości –UoR (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.).

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI!

Rozdział 1: Art. 4. 1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.


Rozdział 5

SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI

Art. 45.

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4..

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat,

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia.

3. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a.

3a. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje rachunku przepływów pieniężnych.

4. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. 5. Sprawozdanie dodatkowe informacje i objaśnienia.ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 • BILANS

 • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (obowiazuje od 1995r.)


 • INFORMACJA DODATKOWA, w tym wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

 • ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE /funduszu WŁASNYM/aktywach netto (obowiazuje od 2002 r.)

 • POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

SPRAWOZDANIA FINANSOWE • SPORZĄDZANE SĄ DLA ZEWNĘTRZNYCH PODMIOTÓW
 • POKAZUJĄ KRYTYCZNE OBSZARY DZIAŁANIA FIRMY
 • NIE POKAZUJĄ W PEŁNI PRZYCZYN KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZJAWISK


OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA I COROCZNEGO BADANIA I OGŁASZANIA PEŁNYCH SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHRozdział 7 UoR

Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie

i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Art. 64.

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finan-sowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
Art. 70 UoR.

1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest obowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, a w odniesieniu do spółdzielni – w „Monitorze Spółdzielczym”.

Bilans jest jedną z najważniejszych informacji o stanie majątku przedsiębiorstw i źródłach jego pochodzenia. Od bilansu rozpoczyna się (bilans otwarcia) i na bilansie kończy się, zamyka (bilans zamknięcia) działalność podmiotu (całkowicie w przypadku jego likwidacji lub w danym okresie czy też w danej strukturze prawnej). Bilans to najbardziej syntetyczna informacja nie tylko o zasobach majątkowych pomiotu, ale i o jego kondycji ekonomiczno-finansowej. Majątek (trwały i obrotowy) stwarza przesłanki dla osiągania dochodów, które z kolei wyznaczają rynkową wartość firmy.

Bilans jest zestawieniem na dany moment czasowy, z jednej strony, majątku trwałego i obrotowego, tj. aktywów, a z drugiej  źródeł pochodzenia tego majątku, tj. pasywów.

Art. 50 UoR.

1. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

2. Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finanso-wych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro

– może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymski-mi. Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.

3. W przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się.

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW

Ustawa o rachunkowości (UoR)

Art. 7. 1. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W

szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić: 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 2) (skreślony), 3) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, 4) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, 5) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.


Art. 28. 1. UoR

Aktywa i pasywa wycenia się - nie później niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
 1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), w tym także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

 2. środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem kosztów, pomniejszonych w przypadku trwałej utraty wartości przez nie o stosowny odpis,

 3. udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej; wartości w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej , a różnice przeszacowania odpowiednio rozliczyć.

 4. udziały w jednostkach podporządkowanych - według zasad określonych w pkt. 3, z tym że udziały długoterminowe mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63,

 5. inwestycje krótkoterminowe - według wartości rynkowej albo według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,

 6. rzeczowe składniki majątku obrotowego - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy

 7. należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności

 8. zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż gotówka lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,

 9. rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

 10. kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

SCHEMAT BILANSU.

Wybrane pozycje.

(dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń).

AKTYWA (majątek)


PASYWA-KAPITAŁ

(Źródła pochodzenia, finansowania majątku)

A. Aktywa trwale (Majątek trwały), w tym:

I. Wartości niematerialne i prawne, w tym • dodatnia wartość firmy

II. Rzeczowe aktywa trwałe

 1. Środki trwale

a).grunty ( w tym PWUG)

b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

2. Środki trwale w budowie

3, Zaliczki na środki trwale w budowie

III. Należności długoterminowe (udzielone pożyczki)

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 1. Kapitał (fundusz) własny, w tym:

I Kapitał (fundusz) podstawowy)

II Należnie wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III. Udziały (akcje własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz zapasowy)

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe

VII, Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z wyniku finansowego roku obrotowego (wielkość ujemna)B. Majątek obrotowy (Aktywa obrotowe), w tym:

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

w tym środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe (przeznaczone do obrotu)

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym

I Rezerwy na zobowiązania

 1. Rezerwy na podatki.......

 2. Pozostałe rezerwy.

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (pasywa bieżące)
IV Rozliczenia międzyokresowe bierne – w tym ujemna wartość firmy


Suma aktywów

Suma pasywówOCENA RYZYKA NA PODSTAWIE BILANSU. RYZYKO A NIERUCHOMOŚCI.

Bilans pozwala na szybką ogólną ocenę ryzyka towarzyszącego działalności podmiotu. W uproszczeniu można powiedzieć, że ryzyko rośnie w miarę wzrostu zobowiązań, długów. Z kolei dla kontrahenta zewnętrznego ryzyko współpracy z danym przedsiębiorstwem jest tym większe im mniej posiada ono majątku trwałego . Majątek trwały, w tym zwłaszcza nieruchomości w przypadku upadłości podmiotu dają bowiem jego wierzycielom szanse na zaspokojenie ich roszczeń (poprzez wyprzedaż majątku, masy upadłościowej, przez syndyka)

Bilans i jego analiza (pionowa oraz pozioma) wykazują:

· jak duży jest majątek (aktywa) podmiotu, jaka jest jego struktura i w jakim kierunku się zmienia,


· jaka jest struktura finansowania majątku (pasywa), tj. jaki jest w nim udział kapitału własnego i obcego,


 • jakie ryzyko cechuje działalność podmiotu,
 • czy i w jakim kierunku następują zmiany w poziomie zadłużenia,

· jaka jest zyskowność inwestowania spółki i jej akcjonariuszy lub udziałowców (znajduje to wyraz m.in. w zysku bilansowym, czyli zysku netto).

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna