Biuro dyrektora generalnegoPobieranie 148,98 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar148,98 Kb.

Załącznik M.01 do OPZ

Ramowy program szkolenia w ramach projektu

„Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”na lata 2016-2018

Szkolenie dla sędziów, asesorów, asystentów sędziów
i urzędników sądowych, w szczególności protokołujących na salach rozpraw oraz kierowników sekretariatów wydziałów 1. POSTĘPOWANIE CYWILNEProwadzący

Przedmiot zajęć

Czas

Część pierwsza

Trener

Szczegółowe zagadnienia wynikające z pragmatyki pracy sędziego, asesora, asystenta sędziego i urzędnika sądowego

3 h h lekcyjne (po 45 min.)
I. Przygotowanie się sędziego/protokolanta do sprawy, w której sporządzono e-protokół.
Protokół elektroniczny w procedurze cywilnej został wprowadzony ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 684) nowelizującą Kodeks Postępowania Cywilnego. Formalnie ustawodawca nie posługuje się terminem "protokół elektroniczny" tylko odwołuje się do postaci w jakiej jest on utrwalany. Przepis mówi wprost o protokole sporządzanym za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk. Stanowi to konsekwencję koncepcji ustawodawcy, który odszedł od sztucznego tworzenia nowych bytów prawnych. W przypadku protokołu elektronicznego nie ma znaczenia jak został sporządzony (pismem odręcznym, komputerowym, w postaci cyfrowej, etc.), bowiem w każdym przypadku jego funkcja, polegająca na wiernym odtworzeniu przebiegu postępowania, zostaje spełniona. Od chwili podpisania protokół zyskuje szczególną moc dokumentu urzędowego. Jako dokument urzędowy korzysta on z wynikających z art. 244 k.p.c. domniemań prawdziwości oraz prawidłowości zawartych w nim stwierdzeń i oświadczeń1
Protokół elektroniczny jest sporządzany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk umożliwiających pełne utrwalenie poszczególnych czynności. Ponadto zapis foniczny lub audiowizualny pozwala na gruntowną ocenę spontanicznych wypowiedzi, które nie ulegają żadnym modyfikacjom i zniekształceniom, co zapewnia lepsze podstawy do oceny zebranego materiału dowodowego i kontroli instancyjnej.
Celem szkoleń jest zaznajomienie uczestników szkolenia z terminologią, naświetlenie rozwiązań nowej postaci protokołu sądowego, a także wskazanie węzłowych problemów powstałych na styku prawa i nowych technologii.
Praca z e-protokołem wymaga zmiany w metodyki przygotowania sędziego/asesora i protokolanta do sprawy. Wykład dotyczy powinien zarówno wymagań technicznych i sposobów tworzenia, a następnie dostępu do e-protokołu, ale również metodyki pracy z nagraniem.
W ramach wykładu należy uwzględnić w szczególności następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.), dalej "k.p.c.". z uwzględnieniem: Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 108, poz. 684); Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1296); ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 623 ze zm.).

 3. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 359 ze zm.).

 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 czerwca 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 925 ze zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych. (Dz. U. Nr 206, poz. 1517).

 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. Nr 206, poz. 1518).

 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 206, poz. 1519)

 9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 991).

 10. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.)

W trakcie szkolenia należy uwzględnić cały dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym protokołu elektronicznego, przekładu/transkrypcji oraz tzw. e-uzasadnień (uzasadnienia sporządzane w postaci zapisu utrwalonego jako część protokołu elektronicznego).
II. Prowadzenie rozprawy z e-protokołem.

1. Obowiązki przewodniczącego (pouczenie stron o sposobie sporządzenia protokołu, kontrola jakości nagrania, kwestia pouczania osoby mówiącej celem zapewnienia jakości nagrania)

2. Moment włączenia i wyłączenia sprzętu – rękojmia utrwalenia całego przebiegu rozprawy, podpis elektroniczny

3. Dodatkowe obowiązki nałożone na przewodniczącego

4. Elementy policji sesyjnej a kontrola poprawności nagrania

5. Przygotowanie się protokolanta do sprawy, w której będzie sporządzony e-protokół - Czynności protokolanta w momencie rozpoczęcia, trwania i zakończenia posiedzenia

6. Obowiązki protokolanta

7. Obsługa oprogramowania przez protokolanta

8. Rola adnotacji.

9. Metodyka odtwarzania fragmentów nagrania

10. Odtwarzanie wybranych fragmentów według adnotacji11. Usługa e-rozprawy.

12. Usługa prezentacji dowodu elektronicznego.

13. Przeprowadzanie przesłuchania na odległość.
III. Sporządzenie uzasadnienia w sprawie z e-protokołem.

1. Spisywanie ustaleń stanu faktycznego

2. Powoływanie dowodów

3. Rola adnotacji

4. Rola transkrypcji

5. Praca ze sprzętem służącym do odsłuchiwania nagrania


IV. Sporządzanie e-uzasadnienia

1. Przygotowanie się przewodniczącego do wygłoszenia e-uzasadnienia.

2. Elementy e-uzasadnienia.

3. Zasady udostępniania e-uzasadnienia stronom i uczestnikom postepowania.

4. Transkrypcja e-uzasadnienia.
V. Praca sędziego z e-protokołem poza godzinami pracy sądu.

1. Zasady pracy z e-protokołem poza godzinami pracy sądu

2. Sposoby uzyskiwania dostępu do e-protokołu i zasady jego przechowywania

3. Obsługa lokalnego programu do zapoznawania się z e-protokołem

4. Wpływ konstrukcji oprogramowania na pracę poza godzinami pracy sądu.

4.. Czynności podejmowane w przypadku, gdy nagranie jest nieczytelne lub pojawiają się szumy.

5. Kwestia przenoszenia danych między informatycznymi nośnikami danych

6. Udostępnianie nagrań i transkrypcji za pośrednictwem Portalu informacyjnego.


VI. Dostęp do e-protokołu poza rozprawą

1. Zasady pracy z e-protokołem poza rozprawą

2. Sposoby uzyskiwania dostępu do e-protokołu i zasady jego przechowywania

3. Obsługa lokalnego programu do zapoznawania się z e-protokołem – ReCourt Player.

4. Praca w CAPE.

5. Zasady archiwizacji protokołu elektronicznego.


VII. Współpraca przewodniczącego i protokolanta w trakcie rozprawy z e-protokołem

1. Zakres współpracy

2.Dodatkowe obowiązki nałożone na przewodniczącego i protokolanta

3. Dostęp do sprzętu nagrywającego w trakcie rozprawy


VII. Transkrypcja
Przesłanki do wystąpienia o sporządzenie transkrypcji i rozpoznanie wniosku. Zasady tworzenia transkrypcji i praca sędziego z transkrypcją

1. Przesłanki do wystąpienia o sporządzenie transkrypcji

2. Wniosek o sporządzenie transkrypcji

3. Rozpoznanie wniosku

4. Zasady tworzenia transkrypcji

5. Moc prawna transkrypcji

6. Różnice pomiędzy nagraniem a transkrypcją - konsekwencje prawne

7. Praca sędziego z transkrypcją

8. ARM.


Część druga

Trener z ewentualnym wspomaganiem przez szkoleniowców w zakresie zagadnień informatycznych lub innych osób według wyboru Wykonawcy

Zajęcia warsztatowe: zajęcia na salach rozpraw wyposażonych w sprzęt do rejestracji rozpraw

3 h lekcyjne (po 45 min.)
I. Sporządzanie pisemnej części protokołu - zasady sporządzenia, efektywność i rola adnotacji.

 1. Pisemna część protokołu jako element protokołu sądowego, elementy polegające wpisaniu do protokołu pisemnego i skutki pominięcia istotnych okoliczności.

 2. Zasady tworzenia protokołu skróconego – aspekty techniczne:

  1. Adnotacja jako czynność materialno – techniczna

  2. Zasady wprowadzania adnotacji

  3. Okoliczności podlegające wpisaniu

  4. Techniczne aspekty sporządzania adnotacji

  5. Adnotacja a protokół skrócony


II. Podstawowe funkcje sprzętu do sporządzania e-protokołu.

1. Identyfikacja użytkowników programu.

2. Wprowadzenie danych o sprawie lub import tychże danych z systemu wydziałowego

3. Uruchomienie sprzętu

4. Opis podstawowych funkcjonalności systemu

5. Zakończenie nagrania i wydruk części pisemnej protokołu wraz ze wskazaniem waloru prawnego

6. Dopuszczalność modyfikacji zapisu audio/audio-wideo (poprawa jakości, czyszczenie z szumów)

7. Dopuszczalność modyfikacji adnotacji

8. Dopuszczalność modyfikacji części pisemnej protokołu.
Celem tej części szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia podstawowych czynności związanych z obsługą sprzętu i oprogramowania służącego rejestracji posiedzeń. Poszczególne funkcje ukazane zostaną w kontekście przepisów prawnych regulujących daną kwestię. Temat zostanie zaprezentowany jako krótki wykład połączony z prezentacją multimedialną i pokazem poszczególnych funkcji na działającym oprogramowaniu. Dzięki temu możliwe będzie oswojenie szkolonych z interfejsem oraz sposobem obsługi aplikacji. Każdy z uczestników szkolenia będzie miał następnie możliwość pod okiem wykładowcy samodzielnego dokonywania operacji na systemie, celem zapoznania się z jego funkcjonalnościami (tzw. symulacja czynności na sali rozpraw).
III. Wyposażenie sali przygotowanej do sporządzenia e-protokołu. Prawidłowe sporządzenie nagrania – model akustyczny sali rozpraw, parametry wpływające na jakość nagrania, usterki techniczne.

W tej części Wykładowca przedstawi wszystkie elementy zainstalowane na sali rozpraw oraz opisze ich funkcję w systemie nagrywania. Przedstawione zostaną wskaźniki prawidłowego działania sprzętu, w tym sposób posługiwania się nimi.

Ukazane zostaną również warianty postępowania w razie wystąpienia usterek technicznych, w tym określenie czynności sprawdzających jakie powinien w takiej sytuacji podjąć protokolant oraz wskazanie kiedy koniecznym jest niezwłoczne skorzystanie z pomocy informatyka. Tym samym szkoleni posiądą wiedzę konieczną do szybkiej diagnostyki systemu i podziału usterek na możliwe do usunięcia we własnym zakresie oraz te wymagające przerwy w posiedzeniu.
V. Udostępnianie stronom postępowania e-protokołu.

1. Dostęp do nagrania audio-wideo

2. Zasady udostępniania nagrania na informatycznych nośnikach danych

3. Dostęp on-line do protokołu elektronicznego – Portal Informacyjny.


VI. Praca sędziego/protokolanta z e-protokołem poza godzinami pracy sądu.

1. Zasady pracy z e-protokołem poza godzinami pracy sądu

2. Sposoby uzyskiwania dostępu do e-protokołu poza salą rozpraw i zasady jego przechowywania

3. Obsługa lokalnego programu do zapoznawania się z e-protokołem

4. Kwestia przenoszenia danych między informatycznymi nośnikami danych

5. RCS (praca z nagraniem z poziomu sekretariatu)..

6.).

7. CPT i organizacja procesu sporządzania transkrypcji.8. CAPE (zasady archiwizacji).

 1. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA
Prowadzący

Przedmiot zajęć

Czas

Część pierwsza

Trener

Szczegółowe zagadnienia wynikające z pragmatyki pracy sędziego, asesora, asystenta sędziego i urzędnika sądowego

3 h h lekcyjne (po 45 min.)
I. Przygotowanie się sędziego/protokolanta do sprawy, w której sporządzono e-protokół.
Protokół elektroniczny w procedurze wykroczeniowej został wprowadzony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 579). nowelizującą Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia. Formalnie ustawodawca nie posługuje się terminem "protokół elektroniczny" tylko odwołuje się do postaci w jakiej jest on utrwalany. Przepis mówi wprost o protokole sporządzanym za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk. Stanowi to konsekwencję koncepcji ustawodawcy, który odszedł od sztucznego tworzenia nowych bytów prawnych. W przypadku protokołu elektronicznego nie ma znaczenia jak został sporządzony (pismem odręcznym, komputerowym, w postaci cyfrowej, etc.), bowiem w każdym przypadku jego funkcja, polegająca na wiernym odtworzeniu przebiegu postępowania, zostaje spełniona.
Protokół elektroniczny jest sporządzany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk umożliwiających pełne utrwalenie poszczególnych czynności. Ponadto zapis foniczny lub audiowizualny pozwala na gruntowną ocenę spontanicznych wypowiedzi, które nie ulegają żadnym modyfikacjom i zniekształceniom, co zapewnia lepsze podstawy do oceny zebranego materiału dowodowego i kontroli instancyjnej.
Celem szkoleń jest zaznajomienie uczestników szkolenia z terminologią, naświetlenie rozwiązań nowej postaci protokołu sądowego, a także wskazanie węzłowych problemów powstałych na styku prawa i nowych technologii.

Praca z e-protokołem wymaga zmiany w metodyki przygotowania sędziego/asesora i protokolanta do sprawy. Wykład dotyczy powinien zarówno wymagań technicznych i sposobów tworzenia, a następnie dostępu do e-protokołu, ale również metodyki pracy z nagraniem.


W ramach wykładu należy uwzględnić w szczególności następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 579).

 2. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 1549).

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (Dz. U. poz. 1548).

 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 czerwca 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 925 ze zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych. (Dz. U. Nr 206, poz. 1517).

 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. Nr 206, poz. 1518).

 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 206, poz. 1519)

 9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 991).

 10. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.)

W trakcie szkolenia należy uwzględnić cały dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym protokołu elektronicznego, przekładu/transkrypcji oraz tzw. e-uzasadnień (uzasadnienia sporządzane w postaci zapisu utrwalonego jako część protokołu elektronicznego).
II. Prowadzenie rozprawy z e-protokołem.

1. Obowiązki przewodniczącego (pouczenie stron o sposobie sporządzenia protokołu, kontrola jakości nagrania, kwestia pouczania osoby mówiącej celem zapewnienia jakości nagrania)

2. Moment włączenia i wyłączenia sprzętu – rękojmia utrwalenia całego przebiegu rozprawy, podpis elektroniczny

3. Dodatkowe obowiązki nałożone na przewodniczącego

4. Elementy policji sesyjnej a kontrola poprawności nagrania

5. Przygotowanie się protokolanta do sprawy, w której będzie sporządzony e-protokół - Czynności protokolanta w momencie rozpoczęcia, trwania i zakończenia posiedzenia

6. Obowiązki protokolanta

7. Obsługa oprogramowania przez protokolanta

8. Rola adnotacji.

9. Metodyka odtwarzania fragmentów nagrania

10. Odtwarzanie wybranych fragmentów według adnotacji

11. Usługa e-rozprawy.

12. Usługa prezentacji dowodu elektronicznego.

13. Przeprowadzanie przesłuchania na odległość.


III. Sporządzenie uzasadnienia w sprawie z e-protokołem.

1. Spisywanie ustaleń stanu faktycznego

2. Powoływanie dowodów

3. Rola adnotacji

4. Rola przekładu

5. Praca ze sprzętem służącym do odsłuchiwania nagrania


IV. Sporządzanie e-uzasadnienia

1. Przygotowanie się przewodniczącego do wygłoszenia e-uzasadnienia.

2. Elementy e-uzasadnienia.

3. Zasady udostępniania e-uzasadnienia stronom i uczestnikom postepowania.

4. Przekład e-uzasadnienia.
V. Praca sędziego z e-protokołem poza godzinami pracy sądu.

1. Zasady pracy z e-protokołem poza godzinami pracy sądu

2. Sposoby uzyskiwania dostępu do e-protokołu i zasady jego przechowywania

3. Obsługa lokalnego programu do zapoznawania się z e-protokołem

4. Wpływ konstrukcji oprogramowania na pracę poza godzinami pracy sądu.

4.. Czynności podejmowane w przypadku, gdy nagranie jest nieczytelne lub pojawiają się szumy.

5. Kwestia przenoszenia danych między informatycznymi nośnikami danych

6. Udostępnianie nagrań i transkrypcji za pośrednictwem Portalu informacyjnego.


VI. Dostęp do e-protokołu poza rozprawą

1. Zasady pracy z e-protokołem poza rozprawą

2. Sposoby uzyskiwania dostępu do e-protokołu i zasady jego przechowywania

3. Obsługa lokalnego programu do zapoznawania się z e-protokołem – ReCourt Player.

4. Praca w CAPE.

5. Zasady archiwizacji protokołu elektronicznego.


VII. Współpraca przewodniczącego i protokolanta w trakcie rozprawy z e-protokołem

1. Zakres współpracy

2.Dodatkowe obowiązki nałożone na przewodniczącego i protokolanta

3. Dostęp do sprzętu nagrywającego w trakcie rozprawy


VII. Przekład
Przesłanki do wystąpienia o sporządzenie przekładu i rozpoznanie wniosku. Zasady tworzenia przekładu i praca sędziego z przekładem

1. Przesłanki do wystąpienia o sporządzenie przekładu

2. Wniosek o sporządzenie przekładu

3. Rozpoznanie wniosku

4. Zasady tworzenia przekładu

5. Moc prawna przekładu

6. Różnice pomiędzy nagraniem a przekładem - konsekwencje prawne

7. Praca sędziego z przekładem

8. ARM.


Część druga

Trener z ewentualnym wspomaganiem przez szkoleniowców w zakresie zagadnień informatycznych lub innych osób według wyboru Wykonawcy

Zajęcia warsztatowe: zajęcia na salach rozpraw wyposażonych w sprzęt do rejestracji rozpraw

3 h lekcyjne (po 45 min.)
I. Sporządzanie pisemnej części protokołu - zasady sporządzenia, efektywność i rola adnotacji.

 1. Pisemna część protokołu jako element protokołu sądowego, elementy polegające wpisaniu do protokołu pisemnego i skutki pominięcia istotnych okoliczności.

 2. Zasady tworzenia protokołu skróconego – aspekty techniczne:

  1. Adnotacja jako czynność materialno – techniczna

  2. Zasady wprowadzania adnotacji

  3. Okoliczności podlegające wpisaniu

  4. Techniczne aspekty sporządzania adnotacji

  5. Adnotacja a protokół skrócony


II. Podstawowe funkcje sprzętu do sporządzania e-protokołu.

1. Identyfikacja użytkowników programu.

2. Wprowadzenie danych o sprawie lub import tychże danych z systemu wydziałowego

3. Uruchomienie sprzętu

4. Opis podstawowych funkcjonalności systemu

5. Zakończenie nagrania i wydruk części pisemnej protokołu wraz ze wskazaniem waloru prawnego

6. Dopuszczalność modyfikacji zapisu audio/audio-wideo (poprawa jakości, czyszczenie z szumów)

7. Dopuszczalność modyfikacji adnotacji

8. Dopuszczalność modyfikacji części pisemnej protokołu.
Celem tej części szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia podstawowych czynności związanych z obsługą sprzętu i oprogramowania służącego rejestracji posiedzeń. Poszczególne funkcje ukazane zostaną w kontekście przepisów prawnych regulujących daną kwestię. Temat zostanie zaprezentowany jako krótki wykład połączony z prezentacją multimedialną i pokazem poszczególnych funkcji na działającym oprogramowaniu. Dzięki temu możliwe będzie oswojenie szkolonych z interfejsem oraz sposobem obsługi aplikacji. Każdy z uczestników szkolenia będzie miał następnie możliwość pod okiem wykładowcy samodzielnego dokonywania operacji na systemie, celem zapoznania się z jego funkcjonalnościami (tzw. symulacja czynności na sali rozpraw).

III. Wyposażenie sali przygotowanej do sporządzenia e-protokołu. Prawidłowe sporządzenie nagrania – model akustyczny sali rozpraw, parametry wpływające na jakość nagrania, usterki techniczne.

W tej części Wykładowca przedstawi wszystkie elementy zainstalowane na sali rozpraw oraz opisze ich funkcję w systemie nagrywania. Przedstawione zostaną wskaźniki prawidłowego działania sprzętu, w tym sposób posługiwania się nimi.

Ukazane zostaną również warianty postępowania w razie wystąpienia usterek technicznych, w tym określenie czynności sprawdzających jakie powinien w takiej sytuacji podjąć protokolant oraz wskazanie kiedy koniecznym jest niezwłoczne skorzystanie z pomocy informatyka. Tym samym szkoleni posiądą wiedzę konieczną do szybkiej diagnostyki systemu i podziału usterek na możliwe do usunięcia we własnym zakresie oraz te wymagające przerwy w posiedzeniu.
V. Udostępnianie stronom postępowania e-protokołu.

1. Dostęp do nagrania audio-wideo

2. Zasady udostępniania nagrania na informatycznych nośnikach danych

3. Dostęp on-line do protokołu elektronicznego – Portal Informacyjny.


VI. Praca sędziego/protokolanta z e-protokołem poza godzinami pracy sądu.

1. Zasady pracy z e-protokołem poza godzinami pracy sądu

2. Sposoby uzyskiwania dostępu do e-protokołu poza salą rozpraw i zasady jego przechowywania

3. Obsługa lokalnego programu do zapoznawania się z e-protokołem

4. Kwestia przenoszenia danych między informatycznymi nośnikami danych

5. RCS (praca z nagraniem z poziomu sekretariatu)..


7. CPT i organizacja procesu sporządzania przekładu.

8. CAPE (zasady archiwizacji).1 Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2005 r., sygn. akt I CK 4/05, www.sn.pl.Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Oddział Informatyczny pełniący funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa

ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław

Biuro: e-mail: ckis@wroclaw.sa.gov.pl, tel. (71) 748 96 66, fax. (71) 798 77 11

: nowosci -> postepowania o zamowienia publiczne -> plik
plik -> Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik -> Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik -> Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik -> Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik -> Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik -> Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik -> Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik -> Załącznik nr 1 do umowy docx
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna