Biuro Badań Geologicznych I Ochrony ŚrodowiskaPobieranie 11,93 Mb.
Strona1/2
Data31.01.2018
Rozmiar11,93 Mb.
RodzajReferat
  1   2


Urząd Gminy Lesznowola

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

ul. G.R.N. 60

05-506 LesznowolaPrognoza oddziaływania na środowisko

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło

Opracowali:

Ewa Gurtowska

Radosław Dąbrowski

Magdalena Pietrzykowska

Olga Sobolewska Boczula

Lesznowola, wrzesień 2017 r.SPIS TREŚCI


 1. WPROWADZENIE.

  1. Uwagi wstępne.

  2. Cel opracowania prognozy.

  3. Podstawowe założenia i metodyka pracy.

  4. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi obszaru opracowania.

  5. Ogólna charakterystyka terenu opracowania.
 1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU.
 1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO
  DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


1. Uwarunkowania ekofizjograficzne.

2. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych gminy Lesznowola.

3. Uwarunkowania wynikające z przepisów szczegółowych, w tym z ochrony obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym.


 1. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

1. Przeznaczenie - funkcje terenów.

2. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Ustalenia z zakresu rozwoju systemów komunikacji.
 1. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
 1. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU PLANU.

1. Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego.

2. Hałas i wibracje.

3. Odpady.

4. Gospodarka wodno-ściekowa.

5. Promieniowanie elektromagnetyczne.

6. Osuwanie się mas ziemi.

7. Zagrożenie powodzią.

8. Flora i fauna.

9. Lasy.

9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.
 1. WPŁYW REALIZACJI ZAPISÓW PLANU NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

1. Eksploatacja surowców mineralnych, powierzchnia terenu, grunty i gleby.

2. Warunki wodne.


3. Szata roślinna i fauna.

4. Warunki klimatyczne.

5. Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz dobra materialne.

6. Obszary i obiekty chronione, systemy przyrodnicze, różnorodność biologiczna.

7. Krajobraz.

8. Transgraniczne oddziaływania na środowisko.

9. Ludzie.


 1. POWSTANIE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI NA TERENIE OBJĘTYM PLANEM I W STREFIE JEGO POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA.
 1. ANALIZA PLANU POD KĄTEM REALIZACJI UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH.
 1. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PLANU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI DOTYCZĄCYMI OBSZARU OPRACOWANIA ORAZ Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OCHRONY ŚRODOWISKA.
 1. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ ZAPISÓW PLANU.

1. Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe.

2. Oddziaływanie skumulowane i znaczące.
 1. ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE, OGRANICZAJĄCE LUB KOMPENSUJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

1. Rozwiązania eliminujące negatywne oddziaływania.

2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań przedstawionych w projekcie planu.
 1. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA.
 1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.I. WPROWADZENIE


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna