Biuletyn olPiP niu dalszym I bliPobieranie 71,62 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar71,62 Kb.

Str.10

BIULETYN OlPiP


niu dalszym i bliższym do zabiegu operacyjnego:

 • przygotowanie psychiczne: operacje ginekolo­
  giczne są specyficzne, wymagają odpowiednie­
  go podejścia; czasem potrzebna jest konsul­
  tacja z psychologiem. Położna udziela pomo­
  cy w rozwiązywaniu problemów związanych
  z jej nastawieniem do operacji, akceptacją
  zabiegu przez pacjentkę, jej męża, rodzinę.
  Otacza kobietę opieką, chroni przed wpływem
  szkodliwych bodźców. Prowadzi obserwację w
  kierunku niepokojących objawów psychicznych.

 • przygotowanie fizyczne na podstawie oceny
  stanu biologicznego, aktywności i sprawno­
  ści fizycznej, funkcjonowania narządów zmy­
  słów. Położna wykrywa nieprawidłowości, dąży
  do ich poprawy aby kobieta uzyskała jak naj­
  lepszą kondycję fizyczną. Przygotowuje kobie­
  tę bezpośrednio do zabiegu operacyjnego. Po
  operacji sprawuje nadzór i opiekę nad ko­
  bietą, wykonując czynności pielęgnacyjne,
  diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne.
  Zapewnia jej bezpiecze
  ństwo i spokój po­
  trzebne do poprawy zdrowia. Prowadzi eduka­
  cję odnośnie dalszego postępowania, trybu
  życia. Choroby nazywanie potocznie rakiem"
  występują powszechnie i z punktu widzenia
  zdrowia publicznego stanowią problem wielkiej
  wagi, gdy
  ż ponad połowa chorych umiera z ich
  powodu. Dlatego też opracowano koncepcję
  zwalczania chorób nowotworowych.

Najbardziej oczywisty sposób zapobiegania za­padalności na choroby nowotworowe jest wpro­wadzenie w życie profilaktyki pierwotnej, która zaj­muje ważne miejsce w polityce zdrowia publicz­nego. Biorąc pod uwagę niski poziom świado­mości kobiet na temat chorób nowotworowych piersi należy podkreślić jak dużą rolę majądo ode­grania położne. Ważną rolę odgrywa edukacja społeczeństwa. Położna uświadamiania kobiety na temat zdrowego stylu życia dzięki któremu można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych.

Położna uczula pacjentki aby zwracały uwa­gę na takie aspekty jak:

 • szkodliwość dymu nikotynowego;

 • otyłość;

 • aktywność ruchową, ćwiczenia fizyczne;

 • spożywanie dużej ilości warzyw i owoców (co
  najmniej 5 porcji dziennie);


 • ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych;

 • ograniczenie spożywania wysokoprocentowych
  napojów alkoholowych;

 • przestrzeganie ściśle przepisów mających na

celu ochronę przed narażeniem na znane sub­stancje rakotwórcze;

 • unikanie noszenia przez wiele godzin obcisł
  go stanika i unikanie spania w nim;

 • zwrócenie uwagi na wzrost zachorowalności
  wśród nieródek;

 • długotrwałe stosowanie środków antykoncep­
  cyjnych szczególnie u młodych kobiet przed uro­
  dzeniem pierwszego dziecka;

 • u starszych kobiet wydłużenie substytucji hor­
  monalnej powyżej 10 - 15 lat po zakończeniu
  miesiączkowania;

 • unikanie hormonalnej substytucji u kobiet leczo­
  nych poprzednio z powodu raka piersi;

 • samodzielnie, okresowo badać obie piersi - po
  20 roku życia raz w miesiącu po miesiączce;

kobiety po 50 roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi: USG, mammografia.

Wszystkie pacjentki korzystające z porad w gabinecie ginekologicznym powinny zostać prze­badane przez położną, która po przeprowadzeniu badania piersi, powinna udzielić dalszych wska­zówek co do dalszej diagnostyki. Rolą położnej jest edukacja kobiet na temat samobadania pier­si. Samobadanie piersi jest jednym z najważniej­szych badań profilaktycznych, pozwala bowiem na wcześniejsze wykrycie raka piersi. Położna po­winna nauczyć kobietę budowy piersi, aby ta mogła w sposób prawidłowy wykonać badanie.

Pacjentka powinna zwrócić uwagę na to, że pierś dzieli się na cztery ćwiartki przeprowadzając linię pionową i poziomą przez brodawkę sutka:

 • kwadrat górny boczny;

 • kwadrat górny przyśrodkowy;

 • kwadrat dolny boczny;

 • kwadrat dolny przyśrodkowy;-

 • ogon Spence'a" - wypustka gruczołu sutkowe­
  go wchodząca do dołu pachowego;

 • okolica brodawki sutkowej.

 • Samobadanie należy wykonywać od 20 roku
  życia, raz w miesiącu, po miesiączce, zawsze
  w pozycji stojącej przed lustrem i w pozycji le­
  żącej.

Należy uświadomić kobiety które już nie miesiączkują, że powinny nadal, w te same dni miesiąca, co miesiąc wykonywać badania. Szczególnie dokładnie należy badać okolicę ćwiartki górno - bocznej i ogona Spence'a.Raz w roku powinna zgłosić się na badanie do poradni ginekologicznej. Technika samobadania piersi jest następująca:
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna