Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nr 4/2004Pobieranie 297,2 Kb.
Strona1/8
Data05.02.2018
Rozmiar297,2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8UCHWAŁY 2

ZAGADNIENIA PRAWNE 7

PRZEDSTAWIONE DO ROZSTRZYGNIĘCIA 7

GLOSY 12

Glosa 14

Glosa 20

Glosa 28

ROZBIEŻNOŚCI W ORZECZNICTWIE 45

ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 51

OPUBLIKOWANE W OSNC 2004, NR 5 51

INFORMACJE 57

INFORMACJE SPRZED 70 LAT 58

Dane statystyczne – luty 2004 62


UCHWAŁY


Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 18 grudnia 2003 r., II Ca 1425/03, zagadnienia prawnego:

„Czy cena sprzedaży kwatery ustalona zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 17 lutego 2000 roku (Dz.U. z 1995 r. Nr 86, poz. 433 ze zm.) jest ceną wynikową w rozumieniu art. 540 § 1 k.c., do której stosuje się przepisy o cenie sztywnej - art. 537 § 1 k.c.?”

podjął uchwałę:


Cena sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego ustalona na podstawie art. 58 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86, poz. 433 ze zm.; obecnie tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.) jest ceną wynikową w rozumieniu art. 540 § 1 k.c.

(uchwała z dnia 3 marca 2004 r., III CZP 122/03, G. Bieniek, M. Sychowicz, B. Kurzeja)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 września 2003 r., I ACa 119/03, zagadnienia prawnego:

„Czy zagraniczna instytucja ubezpieczeń społecznych, na którą z mocy przepisów jej prawa krajowego przeszły roszczenia z tytułu poniesionych kosztów leczenia jest uprawniona do dochodzenia od ubezpieczyciela ubezpieczającego odpowiedzialność cywilną sprawcy szkody zwrotu takich kosztów w sytuacji gdy poszkodowany, który doznał szkody w Polsce został poddany leczeniu poza granicami Polski, na koszt tej instytucji?”

podjął uchwałę:
Zagraniczna instytucja ubezpieczeń społecznych, na którą - z mocy przepisów jej prawa krajowego – przeszły roszczenia z tytułu poniesionych kosztów leczenia, nie jest uprawniona, według prawa polskiego, do dochodzenia od ubezpieczyciela, który ubezpieczył odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego – sprawcy szkody, zwrotu takich kosztów, gdy poszkodowany uległ wypadkowi komunikacyjnemu na terenie Polski.

(uchwała z dnia 3 marca 2004 r., III CZP 2/04, G. Bieniek, M. Sychowicz, B. Kurzeja)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 27 listopada 2003 r., I Ca 527/03, zagadnienia prawnego:

„Czy pod rządem art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zachowała aktualność uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1996 r. III CZP 71/96 (OSNC 11/1996/146)?”

podjął uchwałę:
Gminie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości przeznaczonej w chwili jej sprzedaży pod budownictwo mieszkalno-usługowe, także wówczas, gdy w dacie nabycia tej nieruchomości od Skarbu Państwa stanowiła ona nieruchomość rolną bądź leśną (art.109 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.).

(uchwała z dnia 18 marca 2004 r., III CZP 5/04, T. Żyznowski, J. Górowski, I. Gromska-Szuster)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 11 grudnia 2003 r., Kw.Pr. 4121/1/03/C, zagadnienia prawnego:

„Czy w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu dopuszczalne jest umowne ustalenie właściwości miejscowej (art. 781 § 2 i art. 46 § 1 k.p.c.) ?”

podjął uchwałę:
W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przepis art. 46 § 1 k.p.c. nie ma zastosowania.

(uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 31 marca 2004 r., III CZP 110/03, T. Ereciński, T. Bielska-Sobkowicz, S. Dąbrowski, A. Górski, J. Gudowski, B. Myszka, K. Zawada)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 26 listopada 2003 r., V Ca 1903/03, zagadnienia prawnego:

„Czy wobec czynności podjętych przez zamawiającego w trakcie konkursu ogłoszonego na podstawie art. 13a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664), a w szczególności czynności ogłoszenia wyników konkursu, uczestnikom konkursu przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w rozdziale 8 ustawy o zamówieniach publicznych ?”

podjął uchwałę:
Uczestnikom konkursu uregulowanego w art. 13 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) przysługują środki odwoławcze zawarte w rozdziale 8 tej ustawy.

(uchwała z dnia 31 marca 2004 r., III CZP 7/04, M. Kocon, T. Domińczyk, I. Koper)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 14 stycznia 2004 r., IX Gz 652/03, zagadnienia prawnego:

„Czy od zażalenia, wniesionego w trybie art. 795 § 1 k.p.c. pobiera się opłatę w postaci wpisu stosunkowego obliczonego na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.XII.1996 r. w sprawie określania wysokości wpisów, w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 ze zmianami) od całej wartości roszczenia podstawowego czy też obliczaną według tych samych reguł od opłaty pobieranej w trybie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.XI.1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 139 poz. 650 ze zmianami) przy uwzględnieniu ograniczenia wynikającego z treści § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.XII.1996 r.?”

podjął uchwałę:
Zażalenie na odmowę wydania ponownego tytułu wykonawczego nie podlega opłacie sądowej.

(uchwała z dnia 31 marca 2004 r., III CZP 8/04, M. Kocon, T. Domińczyk, I. Koper)
*
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dnia 10 grudnia 2003 r., XIV Cz 256/03, zagadnienia prawnego:

„Czy do kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia łącznej egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny (art. 770 zd. 1 k.p.c. w zw. z art. 774 k.p.c.) należy zaliczyć opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.)?”

postanowił:
odmówić podjęcia uchwały.

(postanowienie z dnia 18 marca 2004 r., III CZP 6/04, T. Żyznowski, J. Górowski, I. Gromska-Szuster)  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna