Biologia medyczna I molekularnaPobieranie 333,63 Kb.
Strona1/3
Data04.11.2017
Rozmiar333,63 Kb.
  1   2   3

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

wymaganych od studentów Kierunku Lekarskiego PAM po zakończeniu zajęć z poszczególnych przedmiotów.


 1. Lp.

Nazwa przedmiotu

Razem zajęć

w tym

Egzamin / zaliczenie

Punkty ECTS

rok stud.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

wyk.

sem.

ćw.Alergologia kliniczna

40
16

24

zaliczenie

2

VI

 • właściwej oceny sytuacji w przypadku pacjentów u których: uporczywość, stopień nasilenia, czy tez charakter przebytych zaostrzeń, zagrażają życiuAnatomia

240

60

0

180

egzamin

22

I

 • powiązania anatomii praktycznej z kliniczną

 • rozpoznania preparatów anatomicznych i elementów w nich występującychAnatomia topograficzna

20

0

20

0

zaliczenie

2

IIIAnestezjologia i intensywna terapia

75
18

57

egzamin

5

V i VI

 • rozpoznania stanów zagrożenia życia pacjenta i podjęcie odpowiednich kroków w zakresie prewencji NZK zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji oraz prowadzenie resuscytacji po stwierdzeniu zatrzymania krążenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

 • stosowanie zasad tlenoterapii biernej i czynnej.

 • udrażniania dróg oddechowych,

 • monitorowania pacjenta w warunkach bloku operacyjnego i sali pooperacyjnej,

 • oceny stanu klinicznego pacjenta, obciążeń i stopnia ryzyka związanego z kwalifikacją chorego do zabiegu,

 • cewnikowania pęcherza moczowego.

 • kaniulacji żył obwodowych.

 • obsługi sprzętu intensywnej terapii: monitory funkcji życiowych, respiratory, pompy i strzykawki automatyczne, aparat do terapii nerkozastępczej,

 • sprawowania skutecznej opieki medycznej nad chorym krytycznie,

 • stosowania zasad ograniczenia ryzyka zakażeń.Biochemia

190

40

0

150

egzamin

20

II

 • posługiwania się nomenklaturą biochemiczną w zakresie omawianej tematyki

 • omówienia przebiegu i regulacji podstawowych przemian metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka

 • interpretacji patogenezy niektórych chorób rozwijających się na tle zaburzeń biochemicznych (np. cukrzyca, hiperbilirubinemie, bloki metaboliczne, niedobory witaminowe)Biofizyka

60

30

4

26

egzamin

8

I

 • wykorzystania praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek i tkanek oraz procesów fizjologicznych,

 • wykorzystania przyrządów pomiarowych i aparatury fizycznej oraz przeprowadzenia oceny dokładności wykonanych pomiarów i oszacowania błędówBiologia medyczna

60

25

0

35

egzamin

7

I

 • interpretacji wyników badań molekularnych wykrywających mutacje

 • interpretacji wyników badań cytogenetycznych

 • posługiwania się wybranymi bazami bioinformatycznymiChemia

55

13

13

29

zaliczenie

5

I

 • wykonania podstawowych czynności laboratoryjnych

 • oceny wpływu związków chemicznych na organizm człowieka

 • przedstawienia podstawowych zagadnień klinicznych w kontekście przemian chemicznych.Chirurgia
ostry dyżur

314

26

24

234
30

egzamin

12

IV - VI

 • bezpiecznego zachowania się w warunkach oddziału chirurgicznego.

 • aseptycznej zmiany opatrunków; pielęgnacji rany czystej, czystej skażonej i brudnej; podstawy technik szycia chirurgicznego. zakładanie szwów chirurgicznych; zmiana opatrunków po operacjach chirurgii ręki

 • badania fizykalnego brzucha; rozpoznawania tętniaka aorty brzusznej w badaniu przedmiotowym; badania tętna na tętnicach obwodowych.

 • rozpoznania ostrego niedokrwienia kończyny dolnej i górnej; wykonywania testu chromania przestankowego na bieżni; oznaczanie wskaźnika kostkowo-ramieniowego; rozpoznawanie i leczenie niewydolności żylnej kończyn dolnych; rozpoznanie zakrzepowego-zapalenia żył głębokich; wkłucie do żyły udowej, wenesekcja żyły odpiszczelowej, kaniulacja tętnicza.

 • cewnikowania pęcherza moczowego; zakładania zgłębnika nosowo-żołądkowego.

 • nakłucia opłucnej (thoracentesis); zakładania i obsługi drenażu opłucnej.

 • nakłucia jamy otrzewnej (paracentesis); nakłucia stawu kolanowego (arthrocentesis).

 • unieruchamiania kończyn po urazach. techniki bandażowania i gipsowania.

 • znieczulenia miejscowe/nasiękowe pola operacyjnego; zakładanie hemostatycznych opasek uciskowych.

 • resuscytacja krążeniowa. zasady podtrzymywania czynności życiowych; przygotowania pola chirurgicznego oraz przygotowania rąk chirurga do zabiegu operacyjnego; zachowania się na bloku operacyjnym.

 • rozpoznania narzędzi i materiałów chirurgicznych; mianownictwo zabiegów chirurgicznych.

 • ustalania planu leczenia w oparciu o badania dodatkowe oraz stan kliniczny pacjenta w typowych sytuacjach chirurgicznych; postępowania w przypadku nosicielstwa bakterii wieloopornych – tzw patogenów alertowych.

 • techniki szwu ścięgna - na modelu świńskiej kończyny przedniej; podstawowe techniki chirurgii plastycznej - szew śródskórny i z-plastyka; badania klinicznego w zespołach uciskowych nerwów obwodowych

 • zakładania sondy do żołądka i interpretacji klinicznej wyglądu treści żołądkowej w kontekście krwawienia do przewodu pokarmowego, niedrożności mechanicznej i refluksu dwunastniczo-żołądkowego

 • interpretacji osłuchiwania jamy brzusznej w różnych typach niedrożności przewodu pokarmowegoChirurgia dziecięca

50
16

34

zaliczenie

2

V

 • zbadania dziecka w różnym wieku (od okresu noworodkowego do 18 roku życia).

 • zebrania wywiadu od pacjenta lub jego opiekunów i logiczne powiązanie obserwowanych objawów klinicznych z jednostką chorobową.

 • zbadania brzucha pourazowego; wskazania metod diagnostycznych, które umożliwiają ustalenie rozpoznania, monitorowania podstawowych czynności życiowych przy użyciu pulsoksymetru.

 • zbadania brzucha i umiejętność oceny parametrów zapalnych i wskazanie badań obrazowych, przydatnych w rozpoznaniu tzw. „ostrego brzucha".

 • rozpoznania niektórych wad wrodzonych badaniem przedmiotowym: przepukliny pachwinowej, przepukliny pępkowej, niezastąpionego jądra, spodziectwa, stulejki

 • zmiany opatrunku, wymiany drenu Redona, zdjęcia szwów z rany, znieczulania miejscowego rany, założenie cewnika do pęcherza moczowego, zakładania i zdejmowania opatrunku gipsowego, unieruchomienie kończyny górnej miękkim opatrunkiem Desaulta, unieruchomienie kręgosłupa szyjnego miękkim kołnierzem Schantza

 • układania pacjenta na stole operacyjnym w zależności od operowanej okolicy, przygotowanie pola operacyjnego, obserwacja zabiegów operacyjnych, możliwości asystowania.

 • asysta w wybranych zabiegach (zdejmowanie unieruchomienia gipsowego, wycinanie małych znamion powłok), zdejmowanie szwów z rany pooperacyjnej.

 • zakładanie opatrunków (umiejętność posługiwania się narzędziami chirurgicznymi).Choroby układu oddechowego

30
10

20

zaliczenie

1

V

 • przeprowadzania samodzielnego badania podmiotowego i przedmiotowego chorego,

 • ustalenia rozpoznania wstępnego i zaproponowanie profilu badań diagnostycznych ewentualnie propozycji leczenia,

 • samodzielnego badania per rectum chorego,

 • ustalenia cewnika do pęcherza moczowego,

 • wykonania paracentezy i ewakuacji płynu z jamy brzusznej,

 • wykonania badania EKG oraz jego interpretacjaChoroby wewnętrzne

470

30

86

354

egzamin

28

III - VIChoroby zakaźne

90
24

66

egzamin

8

V

- przeprowadzanie samodzielnego badania pacjenta: podmiotowego i przedmiotowego

- przeprowadzanie samodzielnego wywiadu epidemiologicznego zgodnie z diagnozą wstępną

- samodzielne różnicowanie i proponowanie leczenia chorób zakaźnych – prowadzenie historii choroby

- zastosowanie w praktyce zasad zgłaszania chorób zakaźnych zgodnie z obowiązującym prawem

- praktyczne zastosowanie zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych i zawodowych: używanie środków higieny osobistej, mycie/dezynfekcja rąk, segregacja odpadów medycznych, postępowanie po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny

-asysta w zabiegach medycznych: nakłucie lędźwiowe, nakłucie jamy otrzewnej, biopsja gruboigłowa wątroby

Dermatologia i wenerologia

68

0

20

48

egzamin

8

IV

 • przeprowadzenia wywiadu ż zakresu chorób skórnych i wenerycznych

 • przeprowadzenia dermatologicznego badania przedmiotowego obejmującego skórę, przydatki skórne, błony śluzowe oraz obwodowe węzły chłonne

 • stosowania semiotyki z zakresu schorzeń skóry i błon śluzowych w stosunku do określonych stanów miejscowych

 • stosowania zasad aseptyki i antyseptyki w czasie pracy na oddziale

 • prowadzenia podstawowej dokumentacji lekarskiej (historii choroby)


Diagnostyka laboratoryjna


50

0

10

45

egzamin

6

III i IV

 • prawidłowego doboru badań laboratoryjnych oraz ich interpretacji w dalszym postępowania diagnostycznym i terapeutycznymEtyka lekarska

40

40

0

zaliczenie

1

VI

 • korzystania z teoretycznej wiedzy etycznej przy rozwiązywaniu praktycznych problemów w codziennej praktyce lekarskiej

 • przedstawienia i uzasadnienia norm etyki lekarskiej oraz własnych poglądów etycznych

 • krytycznego wglądu we własne postępowanie lekarskie pod kątem jego zgodności z zasadami deontologicznymiFarmakologia

150

40

10

100

egzamin

15

III - V

 • doboru leków w zależności od rozpoznania oraz praktycznego przepisywanie odpowiednich leków.

 • dobrania odpowiedniego leku do jednostki chorobowej.

 • prawidłowego wypisania recepty - leki recepturowe i gotowe.


Fizjologia


205

55

0

150

egzamin

20

II

 • oceny prawidłowości zachodzących czynności poszczególnych narządów i ich układów;

 • omówienia ogólnych oraz szczegółowych zasad regulacji i kontroli czynności organizmu człowieka;

 • zdefiniowania homeostazy organizmu i wykazania na podstawie analizy konkretnej sytuacji, że jej zaburzenie prowadzi do choroby, a nawet śmierci;

 • racjonalności we wnioskowaniu lekarskim;

 • obserwacji czynności organizmu, właściwego ich opisania i zinterpretowania;

 • precyzyjnego definiowania czynności i stanów organizmu;

 • przeprowadzania objętych programem badań mających zastosowanie w diagnostyce klinicznej;

 • swobodnego korzystania z podręczników, monografii i artykułów z zakresu fizjologii i nauk pokrewnych oraz krytycznego przyjmowania wiadomości.Genetyka kliniczna

76

11

15

50

egzamin

5

IV i V

 • analizy danych rodowodowo-klinicznych pozwalających na wstępne określenie zwiększonej predyspozycji do wystąpienia nowotworów dziedzicznie uwarunkowanych i będących pomocnymi w ukierunkowaniu dalszych badań, polegających na analizie DNA i innych badań diagnostycznych (USG, mammografia, kolonoskopia, prenatalnych, cytogenetycznych itp.)Ginekologia

111
37

74

egzamin

7

V, VI

 • przeprowadzania wywiadu ogólnego i położniczo-ginekologicznego ukierunkowanego na rodzaj schorzenia ginekologicznego, czas jego trwania, planowane postępowanie zachowawcze lub zabiegowe, konieczność hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego,

 • badania ginekologicznego: oceny narządów płciowych zewnętrznych, oceny drugo i trzeciorzędowych cech płciowych (u dziewcząt – klasyfikacja Tannera), wziernikowanie pochwy z oceną szyjki macicy, zmian w obrębie tarczy części pochwowej, pobrania rozmazu cytologicznego i bakteriologicznego (ocena stopnia czystości pochwy - badanie mikroskopowe)

 • badania ginekologicznego zestawionego z oceną wielkości macicy, jej położenia, ruchomości;

 • oceny przydatków, oceny stopnia obniżenia narządu rodnego,

 • badania przedmiotowego jamy brzusznej (guzy, płyn w jamie otrzewnowej, objawy otrzewnowe, objaw Goldflamma),

 • oceny piersi - badanie palpacyjne, oceny rozmieszczenia owłosienia (hirsutyzm), znajomość zasad badania urodynamicznego,

 • interpretacji badań laboratoryjnych (w tym hormonalnych i badań nasienia) oraz dodatkowych (USG, HSG),

 • postawienia rozpoznania wstępnego w oparciu o obraz kliniczny oraz zaproponowanie diagnostyki w oparciu o badanie laboratoryjne i dodatkowe, zaproponowania postępowania terapeutycznego,

 • zachowania się w obrębie bloku operacyjnego z uwzględnieniem zagrożeń epidemiologicznych dla pacjenta i dla zespołu operacyjnego, przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, asysta do zabiegów operacyjnych,

 • oceny stanu ogólnego, oceny gojenia się rany powłok brzusznych lub krocza i pochwy (po operacjach z dostępu pochwowego

 • oceny objawów otrzewnowych, perystaltyki jelit,

 • zdjęcia szwów z rany pooperacyjnej, postępowanie z tkankowym materiałem pooperacyjnym

 • rozpoznania narzędzi chirurgicznych i zestawów do: laparoskopii, hysteroskopii, histersalpingografii, badania urodynamicznego,Położnictwo

130
46

84
5

V, VI

 • przeprowadzenia wywiadu ogólnego i położniczo-ginekologicznego ukierunkowanego szczególnie na przeszłość położniczo—ginekologiczną oraz dotyczącego przebiegu aktualnej ciąży; analiza karty przebiegu ciąży; analiza badań diagnostycznych w ciąży; ustalenie spodziewanego terminu porodu (STP),

 • badania ogólnego ciężarnej (jama brzuszna, objaw Goldflamma, objawy otrzewnowe, żylaki - ewentualne zmiany zakrzepowe),

 • badania położniczego zewnętrznego: ocena zaawansowania ciąży, ocena położenia i ustawienia płodu; chwyty Leopolda; pomiary obwodu brzucha i odległości SF - ocena przewidywanej masy płodu (PWP); pomiary miednicy - ocena prawidłowej miednicy kostnej,

 • osłuchiwania tętna płodu;(słuchawka położnicza, detektory ultradźwiękowe), badanie przez pochwę; wziernikowanie, ocena dojrzałości szyjki macicy do porodu, monitorowanie stanu płodu podczas ciąży: interpretacja zapisu ktg, badania usg, amnioskopia,

 • obserwacji rodzącej - partogram, monitorowanie stanu płodu podczas porodu, przygotowanie rodzącej do porodu, asystowanie przy porodzie drogami natury i przy cięciu cesarskim,

 • obserwacji III okresu porodu - ocena makroskopowa łożyska i błon płodowych,

 • oceny zmian ogólnoustrojowych we wczesnym połogu; kontrola stanu ogólnego położnicy, obserwacja inwolucji macicy, odchodów połogowych, gojenia się rany krocza i powłok brzusznych,

 • oceny laktacji - badanie gruczołów piersiowych,

 • ćwiczenia na fantomie: prawidłowy mechanizmu porodowy, ułożenia odgięciowe główki płodu, dystocja barkowa, mechanizm porodu w położeniu miednicowym, ręczne oddzielenie i wydobycie łożyska,

 • rozpoznania narzędzi operacyjnych; kleszcze położnicze, próżnociąg,


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna