Bilans Bank of HypothetiaPobieranie 34,17 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar34,17 Kb.

7

Zadania

1.


Załóżmy, że w gospodarce są tylko cztery dobra: A, B, C, D. a) Ile „cen” jest w tej gospodarce, kiedy nie ma pieniądza, a ile, kiedy pieniądz jest? b) Dlaczego większa liczba cen utrudnia wymianę? c) W gospodarce pieniężnej zbieżność za-potrzebowania i oferty uczestników transakcji przestaje być warunkiem koniecz-nym jej zawarcia. Transakcja zostaje podzielona na etapy. Podaj przykład. d) Dla-czego takie rozbicie transakcji na etapy powoduje zmniejszenie się kosztów tran-sakcyjnych?

2.


Pomyśl o tym, jak doszło do wynalezienia pieniądza towarowego. a) Kiedy dobro, które przyjmujesz w trakcie wymiany, traktujesz jak pieniądz, a kiedy tak nie jest? Podaj przykład. b) Jakie warunki muszą być spełnione, abyś uznał, że w pewnym społeczeństwie pewien towar stał się pieniądzem? c) Jak sądzisz, jakie dobra szczególnie dobrze nadawały się na pieniądz (pomiń cechy substancji, z której by-ły one wykonane)?

3.


Podaj przykład sytuacji, w której pieniądz gorzej niż dziś w Polsce spełnia(ł) fun-kcję: a) Środka wymiany. b) Miernika wartości. c) Środka gromadzenia oszczęd-ności.

4
Bilans Bank of Hypothetia


.

Aktywa

Pasywa

1.1.

1.2.


1.3.

1000+ 900

100+ 900


280+ 900

1000 +900

1000 + 0

1180 + 0


2.1.

2.2.


2.3.

280 +1062

118 +1062

150,4+1062


1180 + 162

1180 + 0

1212,4+ 0


3.1.


Pamiętasz tablicę 12.2? a) Kiedy po raz pier-wszy doszło do kreacji pieniądza przez Bank of Hypothetia? Dlaczego? b) Czy kreacja by-łaby możliwa, gdyby właściciele środka wy-miany chcieli się posługiwać wyłącznie go-tówką? Uzasadnij swój pogląd. c) Co by się stało, gdyby wszyscy właściciele wkładów bankowych jednocześnie zgłosili się do ban-ku, którego dotyczy tablica, po swoje pienią-dze?

5.


Załóżmy, że w pewnym kraju opisujące stosunek ludzi do pieniądza parametry: g i r są bardzo małe. a) Ile wynosi wówczas mnożnik kreacji pieniądza? b) Jak w takiej sytuacji zachowują się gospodarstwa domowe i banki? c) Jak sądzisz, jak taka sytuacja wpłynie na gospodarkę?

6.


Banki komercyjne całkowicie wykorzystują możliwości kreacji pieniądza. Ich rezerwy gotówkowe /R/ wynoszą 1000 gb, co stanowi 10% zgromadzonych wkła-dów (D). W obiegu pozabankowym znajduje się 8000 gb gotówki /C/. a) Ile wy-nosi baza monetarna, podaż środka płatniczego i mnożnik kreacji pieniądza w tej gospodarce? b) Preferencje mieszkańców dotyczące struktury posiadanego M1 w sposób trwały zmieniły się: w rezultacie 2000 gb gotówki (C) wycofano z obiegu i złożono w banku w formie depozytów (D). Stopa rezerw, r, nie zmieniła się. Oblicz nowy mnożnik kreacji pieniądza. c) Jak zmieni się podaż środka płatni-czego w tej gospodarce? d) Ile pieniądza bankowego zostało dodatkowo stworzo-ne? Dlaczego banki komercyjne - w oparciu o 2000 gb dodatkowej gotówki (R) - nie stworzyły po prostu 20000 gb nowych depozytów (D)? e) Sprawdź, czy po za-kończeniu procesu kreacji pieniądza stosunek ilości gotówki w bankach (R) do depozytów (D) odpowiada minimalnej stopie rezerw.

7.


Z pewnego punktu widzenia powstała w 1990 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie spełnia taką samą funkcję, jak krakowski Bank Przemysłowo-Handlowy, poznański Wielkopolski Bank Kredytowy czy wrocławski Bank Za-chodni. a) O jaką funkcję chodzi? b) Skoro taką samą funkcję jak giełda z powo-dzeniem wypełniają banki, których jest bez liku, to po co jest giełda?

8.


a) Na rysunku przedstaw ruch okrężny wydatków i dochodów w zamkniętej gos-podarce bez państwa. b) Okazało się, że Ipl jest większe od Spl. Czy na Twoim ry-sunku I także jest większe od S? c) W jaki sposób zostanie sfinansowana różnica Ipl - Spl? d) Co stanie się w następnym okresie? Wskaż skrajne scenariusze. e) Od czego zależy, który z tych scenariuszy okaże się bardziej realistyczny?

9.


Bank centralny kupił od rządu za gotówkę obligacje. a) Jak zmieni się podaż pieniądza M1, jeśli bank centralny zatrzyma je w skarbcu? b) Jak zmieni się podaż pieniądza M1, jesli bank centralny – w ramach operacji otwartego rynku – sprzeda je za gotówkę na rynku kapitałowym?

10.


a) Ile gotówki masz w tej chwili przy sobie? b) Jakie straty ponosisz z tego powo-du? c) Dlaczego mimo to trzymasz swój majątek w takiej formie? d) Powiedzmy, ze Twoje dochody (tygodniowka? stypendium? pensja?) są wypłacane w dzien-nych ratach. Jak wpłynęłoby to na wielkość trzymanego przez Ciebie zasobu środ-ka płatniczego?

11.


Jak na popyt na środek płatniczy w Polsce po 1990 r. wpłynęły następujące zda-rzenia: a) Upadek realnego socjalizmu i rozszerzenie się rynku na wiele nowych obszarów (np. zezwolenie na kupowanie przez „osoby fizyczne” dóbr kapitało-wych)? b) Wzrost wielkości PKB, trwający po 1992 r.? c) Udostępnienie przez banki komercyjne klientom nowoczesnych kart kredytowych i rozpowszechnienie się bankomatów? d) Stopniowy spadek tempa inflacji? Odpowiedzi uzasadnij.

12.


Popyt na środek płatniczy się zmniejszył. a) Pokaż to na rysunku. b) Wskaż nad-wyżkę oferowanej ilości pieniądza nad zapotrzebowaniem na pieniądz. c) Czy to prawda, że w takiej sytuacji: MD↓→i↑? Dlaczego? Odpowiedz szczegółowo.

13.


Bank centralny zmniejszył podaż pieniądza M1 w gospodarce. a) Pokaż to na ry-sunku. b) Wskaż nadwyżkę zapotrzebowaniem na pieniądz nad oferowaną ilością pieniądza. c) Czy to prawda, że w takiej sytuacji: MS↓→i↓? Dlaczego?

14.


Ceny w gospodarce są stałe; na rynku pieniądza, na którym panuje równowaga w punkcie E, dochodzi do następujących, niezależnych zdarzeń. Za każdym razem wskaż nowy punkt równowagi na tym rynku (wykorzystaj gotowe oznaczenia na rysunku):


i


A


I


B


C

D


F


E


G


H


MD1
MD2
MD3MD, MS
MS1


MS2


MS3


a) W ramach operacji otwartego rynku bank centralny odkupił od banków komer-cyjnych papiery wartościowe za 1000 gb. b) Znacznie podniesiono stopę rezerw minimalnych. c) Zmalala siła, z jaką działa motyw transakcyjny. d) Poziom PKB wzrósł o 20%.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna