Bielsko-Biała ulPobieranie 46,42 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar46,42 Kb.

43-300 Bielsko-Biała ul. Piekarska 50

OPP- KRS 0000138204 tel/fax 033/819 – 19 - 99

Bank Millennium S.A. 78 1160 2202 0000 0002 1278 7075www.dzieciecy-usmiech.org.pl
Bielsko – Biała; dn. 27.03.2017 r.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres:

od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Nazwa: Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata”

Siedziba: 43 – 300 Bielsko – Biała ul. Piekarska 50

Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, na które składa się:
1. Bilans (załącznik 1)

2. Rachunek zysków i strat (załącznik 2)

3. Zeznanie roczne CIT-8, CIT-8/0
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku ( Dz. U. nr 137 poz. 1539 z póź. zm.) przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji.
Data oprac: 27.03.2017 r.

Sporządził : Gayer Krystyna

Zatwierdził: Prezes Fundacji – Marek Hajduła

......................................................

podpis i pieczęć

................................................

Prezes Fundacji – podpis i pieczęć

Dane identyfikacyjne:

 • Fundacja „Dziecięcy Uśmiech do Świata”

 • 43 – 300 Bielsko – Biała, ul. Piekarska 50

 • Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla Bielska – Białej - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Numer rejestru – KRS nr 0000138204

 • Okres objęty sprawozdaniem [01.01. 2016 – 31.12.2016]Informacje podstawowe:

 • Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej.

 • W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – Fundacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

 • Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

 • Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dn.15.11.2001 r (Dz.U.137 poz.1539
  z póź. zm.) dostosowanym do działalności statutowej Fundacji.

 • Zgodnie z zasadą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego –


w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej.


Wycena aktywów

Aktywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości ze zwróceniem szczególnej uwagi na wycenę środków trwałych (amortyzacji).


Środki trwałe – w 2016 roku zakupiono środki trwałe na kwotę 1181,01 zł (wykup samochodów umorzonych jednorazowo).

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia.
Należności – Fundacja nie posiada.
Środki pieniężne znajdujące się w kasie i w banku, wykazuje się w wartości nominalnej.

 • Środki pieniężne w kasie 18,76 zł

 • Środki pieniężne w banku 132 561,91 zł


Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i takich kosztów Fundacja w 2016 roku nie posiada .

WYCENA PASYWÓW

Pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości ze zwróceniem uwagi na wszelkiego rodzaju zobowiązania.


Fundusz statutowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami prawa, statutem Fundacji
i zasadami praw polityki rachunkowości.
Zobowiązania służą do ewidencji wszelkich krajowych rozrachunków, roszczeń
i rozliczeń dotyczących działalności operacyjnej i socjalnej. Zobowiązania w walucie polskiej wykazano w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej tj. w kwocie do zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny.

Są to:


 • zobowiązania z tytułu dostaw 813,01zł.

 • zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 0,00 zł

 • zobowiązania z tytułu PDOF 355,00 zł.

 • zobowiązania do ZUS 2405,09 zł.

 • zobowiązania względem pracowników 0,00 zł.Przychody i kosztyPrzychody – to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości.
Przychody z działalności statutowej obejmują środki otrzymane zgodnie
z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej.
Koszty – to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości.

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową i koszty administracyjne.

Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na pokrycie działalności statutowej.


W księgach rachunkowych i wyniku finansowym ujęto wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami dotyczące roku 2016.
Aktywa i pasywa bilansu zamykają się sumą 133 289,10 zł.
Przychody Fundacji za rok 2016 wyniosły 441.745,07 zł i pochodziły
z następujących źródeł:

 • darowizny rzeczowe 8.536,50 - zł

 • darowizny pieniężne 147.100,00 - zł

 • darowizny do skarbon 35.682,30,- zł

 • darowizny na turnusy rehabilitacyjne 0,00,- zł

 • darowizny imienne 4.030,00,- zł

 • darowizny z 1 % 93.388,24,- zł
 • przychody pozostałe 45.745,00,- zł

 • pozostałe przychody operacyjne 107 263,03,- zł

 • zyski nadzwyczajne 0,00,- złKoszty Fundacji za rok 2016 wyniosły 317.029,07 zł i dotyczyły:

 • realizacji zadań statutowych 142.282,73 zł

 • kosztów administracyjnych 174.720,77 zł

 • kosztów finansowych 0,00 zł

 • pozostałych kosztów operacyjnych 25,,57zł


Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego a w szczególności:

 1. niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i innym osobom – niepełnosprawnym, osieroconym i chorym na serce,

 2. udzielanie pomocy domom dziecka, szpitalom i placówkom medycznym,

 3. pomoc w kształceniu uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

 4. integracja dzieci, młodzieży oraz innych osób z niesprawnością ze zdrowym społeczeństwem.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,

 2. organizowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych
  i obozów integracyjnych dla osób wymienionych w § 11,

 3. organizowanie i finansowanie wycieczek, i zabaw dla osób wymienionych w § 11,

 4. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

 5. organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego
  i rehabilitacyjnego niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej, ratowania życia, przywracania zdrowia i przekazywanie tego sprzętu osobom wymienionym w § 11,

 6. dofinansowywanie operacji i zabiegów przeprowadzanych
  w placówkach wymienionych w § 11,

 7. zakup niezbędnych leków na potrzeby osób wymienionych w § 11,

 8. udzielanie stypendium dzieciom i młodzieży wymienionym w § 11,

 9. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych
  i artystycznych dla osób wymienionych w § 11,

10. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w § 11.
Zmiany w funduszu statutowym nie wystąpiły.
Gwarancji i poręczeń nie udzielono.
Zarząd nie pobierał wynagrodzeń za sprawowanie funkcji członków Zarządu.
Pożyczek Zarządowi nie udzielono.
Wynik finansowy – bilansowy zamyka się zyskiem w wysokości 124.716,00 zł.
Wynik podatkowy za rok 2016:

położonych na terytorium RP 441.745,07 zł

 • koszty uzyskania przychodów 174.746,34 zł

 • dochód 266.998,73 zł

 • dochód wolny 266.998,73 zł

 • wynik podatkowy 0,00 zł

Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, których nie uwzględniono w bilansie i rachunku zysków


i strat.
Metody księgowości i wyceny nie zmieniły się na przestrzeni 2016 r.
Bielsko – Biała; dn. 27.03.2017 r.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna