Bielsko-Biała, dniaPobieranie 69,55 Kb.
Data19.11.2017
Rozmiar69,55 Kb.

……………………, dnia …......................

miejscowość

....................................................................

imię i nazwisko / nazwa podatnika
….................................................................

adres
....................................................................

NIP/Pesel
...................................................................

telefon


Naczelnik

Drugiego Urzędu Skarbowego

w Bielsku-Białej
WNIOSEK

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM JEDNORAZOWEGO ODPISU AMORTYZACYJNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO
- właściwe zaznaczyć

*niepotrzebne skreślić

W związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego zgodnie z: • □ art. 22k ust. 7-11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm.)

 • □ art. 16k ust. 7-11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

wnoszę o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013r.).
Nabyto środek trwały (opis) ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w dniu ………………..pod pozycją…………, KŚT ………., wartość jednorazowej amortyzacji ………………. zł

Jednorazowej amortyzacji (zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów) dokonano dnia .........................................................................................................................................

Nabycie w/w środka trwałego nastąpiło w :

□ drodze kupna

□ inny sposób (jaki)....................................................................................................................

Powyższy środek trwały był : - nowy - używany
Podstawowa stawka amortyzacji wynosi …………. %.
Ponadto informuję, że w przypadku nie skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, środek trwały amortyzowany byłby przy zastosowaniu:

□ metody amortyzacji liniowej (dla nowych i używanych lub ulepszonych środków trwałych),

□ metody amortyzacji degresywnej (dla nowych i używanych środków trwałych),

□ metody amortyzacji indywidualnej (dla używanych lub ulepszonych środków trwałych).


Odpisy amortyzacyjne dokonywane byłyby:

- raz w miesiącu - raz na kwartał - jednorazowo na koniec roku

Rodzaj przedsiębiorcy:

□ osoba fizyczna,

□ osoba prawna,

□jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Forma opodatkowania:

□ zasady ogólne

podatek liniowy
jestem wspólnikiem spółki tak nie
w przypadku odpowiedzi twierdzącej wskazać rodzaj i nazwę spółki, wielkość udziałów....................................................................................................................................................

Oświadczam, że w roku ……… dokonano / nie dokonano* jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych w kwocie łącznej ….................... zł, co stanowi wartość ….............................. euro.


Mając na uwadze art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm./ oświadczam, że w roku dokonania odpisu amortyzacyjnego oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat budżetowych:

□ nie otrzymałem żadnej pomocy de minimis

□ otrzymałem pomoc de minimis , co potwierdzam przedstawiając:

□ otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis ..... szt. (w zał. kserokopie zaświadczeń)

□ oświadczenie o wartości pomocy o następującej treści: oświadczam, że w ciągu bieżącego roku budżetowego (tzn. roku skorzystania z pomocy w zakresie jednorazowej amortyzacji – dokonania odpisu) oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych otrzymałem pomoc o charakterze de minimis w łącznej wysokości …........... euro

□ spółka, której jestem wspólnikiem nie otrzymała żadnej pomocy de minimis

□ spółka, której jestem wspólnikiem otrzymała pomoc de minimis, co potwierdzam przedstawiając :

□ otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis .... szt. (w zał. kserokopie zaświadczeń)

oświadczenie o wartości pomocy o następującej treści: oświadczam, że w ciągu bieżącego roku budżetowego (tzn. roku skorzystania z pomocy w zakresie jednorazowej amortyzacji – dokonania odpisu) oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych spółka otrzymała pomoc o charakterze de minimis w łącznej wysokości …........... euro

…....................................................................

data i podpis

Wymagane oświadczenia:

Oświadczam, że w roku, w którym dokonałem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,

byłem / spółka była małym podatnikiem w rozumieniu niżej cyt. przepisów:

□art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm.),

□art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. - o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U.z 2011r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Wielkość przedsiębiorcy zgodna z art. 104 – 109 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).


...............................................................

data i podpis

Oświadczam, że jako wnioskodawca jestem:

□ mikro przedsiębiorcą

Za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:


 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

□ małym przedsiębiorcą

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

□ średnim przedsiębiorcą

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:   • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

   • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

innym przedsiębiorcą

- nie spełniającym kryteriów określonych powyżej dla pozostałych rodzajów przedsiębiorców.

...............................................................

data i podpis


Oświadczam, że w momencie dokonania odpisu w postaci jednorazowej amortyzacji nie byłem podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, który:
w roku rozpoczęcia tej działalności oraz w okresie dwóch lat licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

 • prowadził działalność osobiście albo,

 • prowadził działalność jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej albo,

 • działalność gospodarczą prowadził mój małżonek / małżonka*, gdy między nami istniała wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 wyż. cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

został utworzony: • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo,

 • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej albo,

 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 tys. euro (art. 16k ust. 11 wyż. cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

....................................................................

data i podpis
Oświadczam, że uzyskana pomoc de minimis nie dotyczy działalności związanej z wywozem towarów do państw UE lub państw trzecich tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

..................................................................

data i podpis

Oświadczam, że nie złożyłem wniosku/ów o udzielenie pomocy de minimis do innego/innych organów udzielających pomocy publicznej (Uwaga! W przypadku wystąpienia do innego organu/organów* należy dołączyć kserokopie wniosku/wniosków*)


….......................................................

data i podpis

Załączniki:


 1. Informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. ( Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 311 ).

 2. Dowód zakupu środka trwałego (kserokopia faktury VAT, rachunku) wraz z dowodem zapłaty.

 3. Dowód dokonania odpisu amortyzacyjnego (kserokopia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych, polecenie księgowania).

 4. W przypadku amortyzacji samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony – kserokopia dowodu rejestracyjnego oraz zaświadczenia wydanego przez stację kontroli pojazdów wydanego w wyniku dokonania badania technicznego.

F-009-1/K/1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis – jednorazowa amortyzacja


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna