Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjnePobieranie 30,95 Kb.
Data16.02.2018
Rozmiar30,95 Kb.

Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

Bibliografia przedmiotowa - pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły
do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy,
o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

Bibliografia podmiotowa - wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

Na przykład przy temacie Motyw tańca śmierci w literaturze, literaturą podmiotu będzie Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, natomiast przykładową literaturą przedmiotu Słownik mitów i symboli Władysława Kopalińskiego.

 

 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej: • Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

 • Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (lub ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane.

 • W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd.

 • Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami.

 • Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu.
  Jeśli autorów jest więcej niż trzech, po tytule podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę).

 • Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem : „(...)„

 • Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!

 • Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popr. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz.

 • Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.

 • Trzeba podać rok (datę) wydania i numer ISBN!! - ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - 10-cyfrowy (w najnowszych książkach 13-cyfrowy) symbol zawierający zakodowane informacje o książce.
  Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. W książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy.

 • Znaki przestankowe ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI


Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania. Wydawnictwo. Rok wydania. ISBN.

 Przykłady:

Dostojewski Fiodor: Zbrodnia i kara. Warszawa. Wydawnictwo Sara. 2001. ISBN 83-7291-120-X.

Balzac Honoriusz: Ojciec Goriot: Wyd. 19. Warszawa. Czytelnik. 1987. ISBN 83-07-01821-8.
Flis Jan: Słownik szkolny: terminy geograficzne. Wyd. 5 zm. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1991. 83-02-04531-4.
Encyklopedia szkolna : historia. Baczkowski Krzysztof (i in.). Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1993. ISBN 83-02-04924-1.

(w przypadku więcej niż 3 autorów)


Biologia molekularna : informacja genetyczna. Cz. 2. Red. Zofia Lassota. Wyd. 2 zm. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1987. ISBN 83-01-07748-4.

(w przypadku prac zbiorowych) 


OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU KSIĄŻKI


Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania. Wydawnictwo. Rok wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron.

 Przykłady:

Twardowski Jan: Wiersze wybrane. Wyd. 2 uzup. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 1995. ISBN 83-02-05855-6. Na wsi, s.114.

Rakowski Andrzej: Kręgosłup w stresie. Wyd. 4. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2008. ISBN 83-85416-40-4. Wskazania i przeciwwskazania w terapii manualnej, s. 32-36.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU w PRACY ZBIOROWEJ


Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału.  W: Tytuł pracy zbiorowej. Rok wydania. ISBN, numery stron.

Sorkosz Ryszard: Działania militarne na rzecz wsparcia pokoju. W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. Tom 2. Pod red. Mieczysława Plopy. Elbląg. Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. 2007. ISBN 978-83-89113-18-X, s.19-34.


Ręczkowski Ireneusz: Wstęp. W: Krasiński Zygmunt: Irydion. Wrocław. Ossolineum. 1989. ISBN 83-04-02826-3, s.3-41.
Przypowieść o siewcy. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie
z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. 2000. ISBN 83-7014-357-1. Mt 13, 1- 9, s. 1303.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. 2000. ISBN 83-7014-357-1. Flp 4,13, s. 1032.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA


Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, strony.

 Przykłady:

Dabert Dobrochna: Kijowskie Muzeum Wspomnień Michała Bułhakowa. „Polonistyka” 2010, nr 6, s.11-16.

Grzesiak Ewa: Bulimia: czy to sprawa szkoły? „Wszystko Dla Szkoły” 2010, nr 11, s. 8-9.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI Z CZASOPISMA


Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” rok, nr, strony.

 Przykłady:

Zimbardo Philip G.: Efekt Lucyfera Rec. Deryńska Karolina: Recenzje. ”Kwartalnik Pedagogiczny” 2010, nr 3, s.147-151.


Jaszczyn Elżbieta: Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu (…). Rec. Pomianowska Violetta: Sygnały o nowych publikacjach. „Bibliotekarz” 2010, nr 11, s.35-36.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU


Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię osoby, z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, numer, strony.

Wodniak Waldemar: Między przemocą a uzależnieniem. Rozmowę przepr. Natalia Osica. „Niebieska Linia” 2009, nr 5, s.21-23.


Regiewicz Adam: Z obrazu na słowo. Rozmowę przepr. Tatiana Witkowska. „Między nami polonistami” 2006, nr 6, s.8-9.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH DOKUMENTÓW


 Dokument elektroniczny:

 • może przypominać publikację drukowaną (wydawnictwo zwarte, wydawnictwo ciągłe, artykuł lub rozdział),

 • może przyjmować postać (typ nośnika) programu komputerowego, bazy danych, plików, rekordów (dostępnych w trybie online, na płycie CD-ROM, dyskietce) oraz nowych rodzajów dokumentów nie mających odpowiedników drukowanych: grupy i listy dyskusyjne, bazy danych, strony www,

 • cechy fizyczne właściwe publikacjom nie zawsze występują
  w publikacjach elektronicznych (tomy, zeszyty, strony),

 • źródłem danych jest ekran, dokumentacja towarzysząca, opakowanie. 

Obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego oraz kolejność ich prezentacji:

Autor
Tytuł (w formie występującej w źródle)
Typ nośnika podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka].
Wydanie (wersja)
Miejsce wydania
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji/nowelizacji
Data dostępu  podana w nawiasie kwadratowym tylko dla dokumentów dostępnych online)
Warunki dostępu (tylko dla dokumentów dostępnych online)
Numer znormalizowany (ISBN lub ISSN) 

 

OPIS STRONY INTERNETOWEJ


Autor. Tytuł pracy [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu.

 Przykłady:

Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków: Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: 

Szulczewski Grzegorz: Etyczna ekonomia w ujęciu Petera Koslowskiego [online]. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w Internecie:

Akademia Pedagogiczna (Kraków). Wirtualna historia książek i bibliotek [online]. Ostatnia aktualizacja 29.10.2002. [dostęp: 13 lutego 2004]. Dostępny w Internecie:

Maria: Opis bibliograficzny. W: Biblioteka w Szkole. Forum Ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008]. Dostępny w Internecie.


(forum internetowe)

Kreyser, R.: Pałac Krasińskich [fotogr. kolor] W: Kreyser: Pałac Krasińskich „Puls Warszawy" [online]. 1998 nr 10 [dostęp: 12 sierpnia 2005]. Dostępny w Internecie:


(fotografia online)

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU


Tytuł filmu [Określenie dokumentu]. Odpowiedzialność główna. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika.

Operacja Reszka [Film]. Reż. Ewa Pytka. Warszawa: TVP S.A. 2009. 1 płyta DVD.

Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Film, 2000. 1 kas. VIS.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU DŹWIĘKOWEGO


Odpowiedzialność główna: Tytuł dokumentu [Określenie dokumentu]. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika.

Przykłady:

Bach Jan Sebastian: Brandenburg Contertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMO, 1999. 1 płyta CD.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Wiersze [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania, 1988. Taśma magnet.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PROGRAMU TELEWIZYJNEGO


Przykład:

Torbicka Grażyna: Kocham kino [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2, [wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35]OPIS BIBLIOGRAFICZNY PROGRAMU RADIOWEGO


Przykład:

Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy]. Warszawa: Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, o 11.45]OPIS BIBLIOGRAFICZNY REKLAMY


Przykłady:

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze w Uniwersytecie Warszawskim [reklama prasowa]. „Świat Nauki” 2010, nr 9, s. 7.

Serce i rozum [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP, 2010.

Reklama sieci komórkowej Plus [dokument dźwiękowy]. Kraków: Radio RMF FM, 2011.


OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (RZEŹBY, DZIEŁA ARCHITEKTURY)Obowiązują takie zasady jak przy opisie rozdziału z książek

Przykład:

Guercino: Józef i żona Potifara[il.]. W: Biblia w malarstwie. Pod red. Edwarda Piekarskiego. Wyd. 2. Warszawa. Penta. 1992. ISBN 83-85440-13-5. s.54.

Kuntze-Piotrowicz Tadeusz: Obfitość[il.]. W: Karpowicz Mariusz: Sztuka polska XVIII w. Warszawa. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. 1985. ISBN 83-221-0184-8. s.115.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY MAP, PLANÓW


Tytuł. Skala. [Wydanie jeżeli kolejne]. Rok wydania

Przykład:

Oborniki: plan miasta, mapa gminy. Skala 1: 10000. 2002.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna