BiałystokPobieranie 348,25 Kb.
Strona1/2
Data29.11.2017
Rozmiar348,25 Kb.
  1   2

ZAMAWIAJĄCY

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

- KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO

NARODOWI POLSKIEMU W BIAŁYMSTOKU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE przetargu nieograniczonego

na dostawę
SPRZĘTU ZWIĄZANEGO Z KOMPUTERAMI – URZĄDZENIA TYPU NAS CPV: 30230000-0
NADMIAROWEJ MACIERZY NIEZALEŻNYCH DYSKÓW (RAID) CPV: 30233141-1
WRAZ Z JEDNOSTKĄ PAMIĘCI TAŚMOWEJ CPV: 30233160-0


ZATWIERDZIŁ:

.............................................

Białystok, dn. ..............................


 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok.

tel: 085 664 57 03

fax 085 664 57 00

strona internetowa: www.ipn.gov.pl
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
    1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
     29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

    2. Niniejszą SIWZ opracowano na podstawie przepisów ustawy oraz:

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1762),

 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241,
poz. 1763).


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku:

– sprzętu związanego z komputerami - urządzenia typu NAS (CPV: 30230000-0),

– nadmiarowej macierzy niezależnych dysków (RAID) (CPV: 30233141-1),


– jednostki pamięci taśmowej (CPV: 30233160-0),

zwanych dalej „sprzętem komputerowym”.

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych sprzętu komputerowego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.


 1. Sprzęt komputerowy musi posiadać oznakowanie „CE”, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1089). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze sprzętem komputerowym deklarację zgodności tego sprzętu z zasadniczymi wymaganiami określonymi w powyższym rozporządzeniu.

 2. Sprzęt komputerowy musi być zgodny ze wszystkimi zaoferowanymi w ramach oferty elementami określonymi
  w ust. 1.

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin dostawy sprzętu komputerowego do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, nie może przekroczyć 21 dni od dnia podpisania umowy.


 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
    1. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),


 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy),

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy).

    1. Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie serwisu.

    2. Wykonawca musi zaoferować sprzęt komputerowy zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi
     w niniejszej SIWZ.

    3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego sprzętu komputerowego bez uszczerbku
     o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

    4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości okablowania potrzebnego do połączenia zaoferowanych w ramach niniejszego postępowania urządzeń określonych w pkt. III ust. 1 ze sobą oraz z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego.

    5. Do każdej sztuki sprzętu komputerowego określonego w § 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ będzie dołączona k a r t a g w a r a n c y j n a obejmująca:

  • okres gwarancji,

  • warunki gwarancji (zakres bezpłatnych czynności serwisowych).

    1. Wykonawca musi udzielić gwarancji na oferowany sprzęt komputerowy zgodnie z warunkami określonymi
     w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania odnośnie gwarancji sprecyzowano w § 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

    2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt komputerowy do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku na własny koszt i własnym środkiem transportu oraz pokryć koszty ubezpieczenia w czasie transportu.

    3. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania sprzętu komputerowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

    4. Wykonawca zapewni instalację i poprawną konfigurację sprzętu komputerowego w siedzibie Zamawiającego.

    5. Wykonawca przeszkoli informatyków Zamawiającego z obsługi sprzętu komputerowego – w tym w zakresie wykonywania kopii zapasowych (m.in. bezpieczne administrowanie urządzeniami, tworzenie wolumenów, zarządzanie uprawnieniami, wykonywanie kopii zapasowych, przywracanie plików z kopii);

    6. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

    7. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 1. W celu potwierdzenia zgodności parametrów technicznych oferowanego sprzętu komputerowego
  z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty wypełniony „Opis parametrów technicznych sprzętu komputerowego”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3
   do SIWZ),

  2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienie Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  3. parafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,

  4. w przypadku, kiedy Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość oferty przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego - uchwałę wspólników w tej sprawie lub kopię umowy spółki, jeżeli umowa ta stanowi inaczej,

  5. certyfikat ISO 9001 w zakresie serwisu,

  6. oświadczenie producentów sprzętu komputerowego potwierdzające ich zgodność ze wszystkimi zaoferowanymi w ramach oferty elementami określonymi w pkt. III ust. 1.

 3. Wymienione w ust. 2 dokumenty, dołączone do oferty, mogą być przedstawiane w formie oryginałów
  lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów dołączonych do oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,
  w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.


 5. W razie zaistnienia takiej konieczności Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie,
  do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
    1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

    2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    3. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Małgorzata Gardocka, w godz. 800 – 1500, fax (0-85) 664 57 00;

Wiesław Płecha, w godz. 800 – 1500, fax (0-85) 664 57 00.


 1. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
    1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

    2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, z zastosowaniem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 4. Do oferty powinny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt VI SIWZ.

 5. Ofertę oraz jej załączniki sporządza się w języku polskim.

 6. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 7. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego uprawnione.

 8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów,
  nie
  podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

 10. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzeźroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach - wewnętrznej
  i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna nie powinna posiadać cech umożliwiających identyfikację Wykonawcy. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok
Oferta w postępowaniu na dostawę:
– sprzętu związanego z komputerami - urządzenia typu NAS (CPV: 30230000-0),

nadmiarowej macierzy niezależnych dysków (RAID) (CPV: 30233141-1),

jednostki pamięci taśmowej (CPV: 30233160-0),

do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

Nie otwierać przed dniem 25 listopada 2008 r. do godz. 1215.


 1. Na kopercie wewnętrznej oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
  1. Ofertę należy złożyć w Oddziale IPN-KŚZpNP w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, piętro III, pokój nr 325 (sekretariat), do dnia 25 listopada 2008 r. do godz. 1200.

  2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, przy ul. Warsztatowej 1A, parter,
   pok. nr 10.


  4. Publiczne otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 25 listopada 2008 r. o godzinie 1215.

  5. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału
   w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej.


 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

1. Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny.

3. W cenie oferty w szczególności należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisane we wzorze umowy (Załącznik nr 4), w tym między innymi:

a) koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunku,

b) koszty cła,

c) koszty opakowania,

d) licencje,

e) dodatkowe wyposażenie (np. instrukcje itp.),

f) koszty serwisu gwarancyjnego,

g) wszelkie inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia,

h) zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze,

i) wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT.

4. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.

5. Cena oferty jest stała i niezmienna do końca trwania umowy.

6. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia, opisanego w SIWZ, dokonywane będą w złotych polskich.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
    1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.

    2. Oceny ofert dokona zgodnie z podanymi kryteriami i zasadami komisja przetargowa Zamawiającego.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Kryterium

Waga %

Cena

80 %

Termin dostawy

20 %


CENA

Liczba punktów za cenę oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego wzoru:


Cmin

C = ––––– x 100 x 80 %

Cb
Gdzie:

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej
TERMIN DOSTAWY

Ocena ofert w tym kryterium dokonywana będzie wg wzoru:


Tmin

T = ––––– x 100 x 20 %

Tb
Gdzie:

T – ilość otrzymanych punktów za kryterium „termin dostawy”

Tmin – najkrótszy termin spośród ofert nie odrzuconych

Tb – termin oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów wyliczonych według wyżej określonych wzorów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe


z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone


w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie nie krótszym niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

4. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw udzielonych tym osobom do zawarcia umowy.


 1. WZÓR UMOWY.

Wzór umowy określający warunki, na jakich zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, stanowi załącznik numer 4 do SIWZ. 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

    1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień SIWZ, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest
     do Zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio (art. 180 ust. 1 ustawy).

    2. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 7 dni. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art.180 ust. 2 ustawy).

    3. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie: 1) 7 dni od dnia doręczenia SIWZ, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 2) 10 dni od dnia doręczenia SIWZ - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się (art. 180 ust. 4 pkt 1 ustawy).

    4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 180 ust. 5 ustawy).

    5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy (art. 180 ust. 6 ustawy).

    6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 (art. 180 ust. 7 ustawy).

    7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

    8. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym
     w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu (art. 181 ust. 3 ustawy).

    9. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili
     do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 8 (art. 181 ust. 4 pkt 1 ustawy).

    10. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest (art. 181 ust. 5 ustawy).

    11. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8 nie mogą następnie korzystać
     ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu (art. 181 ust. 6 ustawy).

    12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności (art. 181 ust. 7 ustawy).

    13. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy (art. 182 ust. 1 ustawy).

    14. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: 1) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie; 2) jeżeli nie wniesiono odwołania -
     z upływem terminu do wniesienia odwołania; 3) w przypadku wniesienia odwołania - z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy).

    15. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) postanowień SIWZ,

2) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu


(art. 183 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

16. Protest inny niż wymieniony w pkt 15 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia


(art. 183 ust. 2 ustawy).

17. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 15 i 16, uznaje się za jego oddalenie


(art. 183 ust. 3 ustawy).

18. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu (art. 183 ust. 4 ustawy).

19. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania,

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione (art. 183 ust. 5 ustawy).

20. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców


(art. 183 ust. 6 ustawy).

21. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 22 (art. 184 ust. 1 ustawy).

22. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1) wyboru trybu negocjacji
bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; 2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty (art. 184 ust. 1a ustawy).

ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 - Opis parametrów technicznych sprzętu komputerowego.

 2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

 3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy.

 4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

Załącznik Nr 1

do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy


Opis parametrów technicznych sprzętu komputerowego
Urządzenie typu NAS (1 sztuka) – 1 szt.
Przez urządzenie NAS (Network Attached Storage) Zamawiający rozumie dedykowane i wyspecjalizowane urządzenie umożliwiające podłączenie (udostępnienie) zasobów pamięci dyskowych (macierzy dyskowych) bezpośrednio do sieci komputerowej typu LAN.


Lp.

Nazwa parametru

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

Parametry oferowane

1.

Procesor

a) Minimum 2 procesory (QuadCore)

b) Częstotliwość taktowania - minimum 2,5 GHz


2.

Pamięć RAM

Minimum 8GB
3.

Kontroler RAID

Obsługa RAID 0/1/1+0/5/6

pamięć cache minimum 512MB z podtrzymaniem bateryjnym


4.

Dyski twarde

Nie mniej niż 2 dyski typu SAS o pojemności minimum 72 GB skonfigurowane w mirrorze dla systemu operacyjnego

lub


Nie mniej niż 2 dyski typu SCSI o pojemności minimum 72 GB skonfigurowane w mirrorze dla systemu operacyjnego
5.

Napęd optyczny

Minimum DVD-ROM
6.

Interfejs Ethernet

Minimum 2 interfejsy Gigabit Ethernet z wsparciem dla TCP offload
7.

Kontrolery

a) FibreChannel 4Gb Dual Port

b) SCSI U320 Dual Port


8.

Zasilanie

220V-240V, 50 Hz
9.

Zasilacze i wentylatory redundantne

Tak
10.

Wspierane protokoły

SMB/CIFS, NFS, NCP, AppleTalk, HTTP, FTP
11.

Funkcjonalność

 1. Zdalne zarządzanie przez przeglądarkę internetową

 2. Możliwość wykonywania kopii migawkowych dla minimum 16 kopii

 3. Wymagana integracja z Active Directory

 4. Możliwość ograniczania typu danych możliwych do przechowywania w określonych zasobach dyskowych

 5. Możliwość określenia maksymalnej ilości danych przechowywanych w określonym zasobie dyskowym lub przez konkretnego użytkownika

 6. Nieograniczona liczba użytkowników

 7. Możliwość rozbudowy o funkcjonalność klastra dwóch takich urządzeń12.

Typ obudowy

Przeznaczona do montażu w szafie 19”

Nie więcej niż 5U


13.

Gwarancja

Minimum 36 miesięcy
14.

System operacyjny

Wymagany zainstalowany system operacyjny dedykowany do klasy urządzeń typu NAS.
15.

Wymagania ogólne

Całość dostarczonego sprzętu w ramach prowadzonego postępowania musi pochodzić od jednego producenta

Sprzęt fabrycznie nowy

Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu wolny bez wad

Wykonawca musi posiadać ważny certyfikat


ISO 9001 na serwis.


Macierz dyskowa – 1 szt.
Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów, serwerów wirtualizujących itp.). Dostęp do macierzy realizowany jest poprzez redundantną sieć SAN (Storage Area Network) opartą o technologię FibreChannel (FC).


Lp.

Nazwa parametru

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

Parametry oferowane

1.

Interfejs zewnętrzny macierzy

Redundantna sieć Storage Area Network (SAN) oparta o technologię co najmniej FibreChannel 4Gb/s
2.

Ilość zewnętrznych interfejsów FC 4 Gb/s

Minimum 2 interfejsy w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomocą dodatkowych urządzeń (hubów lub przełączników FC))
3.

Półki z dyskami twardymi SATA, FATA lub FC

Oferowana macierz powinna być wyposażona w minimum jedną półkę z co najmniej 12 dyskami w ramach jednej półki
4.

Dyski twarde

Co najmniej 12 dysków twardych o parametrach:

 • pojemność: co najmniej 1TB (sztuka)

 • prędkość obrotowa: co najmniej 7200 rpm

 • standard komunikacji: FC (FATA/SATA/Low-cost FC)

Powinny być zamontowane w szafie 19” łącznie z kontrolerem wyprodukowanym przez producenta macierzy, połączone i skonfigurowane do pracy z tym kontrolerem odpowiednim do tego typu okablowaniem w celu uzyskania optymalnej wydajności i konfiguracji


5.

Ilość wewnętrznych interfejsów

Minimum 2 interfejsy w pojedynczym kontrolerze macierzowym właściwe dla zainstalowanych dysków twardych (bez zwielokrotniania za pomocą dodatkowych urządzeń (hubów lub przełączników FC))6.

Funkcjonalność

 1. Możliwość rozbudowy macierzy (bez utraty danych i konieczności ich odtwarzania z backupu) do co najmniej 48 dysków

 2. Wielkość pamięci CACHE jaką jest w stanie obsłużyć kontroler macierzy wynosi co najmniej 4 GB

 3. Transfer danych z macierzy dla operacji odczytu przy maksymalnej konfiguracji macierzy dyskowej wynosi co najmniej 1400 MB/s

 4. Minimalna wydajność dla operacji odczytu z pamięci cache przy maksymalnej konfiguracji macierzy dyskowej wynosi co najmniej 130000 IOPS

 5. Macierz powinna obsługiwać RAID0,
  RAID 1, RAID5

 6. Możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych.

 7. Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów (kontrolery, zasilacze, wentylatory) bez konieczności jej wyłączania

 8. Podtrzymanie bateryjne pamięci CACHE kontrolerów macierzowych przez minimum 72h

 9. Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych

 10. Możliwość upgrade’u firmware’u i oprogramowania kontrolerów macierzy bez przerywania pracy systemu z ciągłym dostępem do danych

 11. Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii
7.

Gwarancja

Minimum 24 miesiące na całą macierz dyskową8.

Oprogramowanie do zarządzania macierzą dyskową

 1. Oprogramowanie od producenta macierzy dyskowej dedykowane specjalnie do zaoferowanej macierzy dyskowej (nośnik instalacyjny lub równoważne rozwiązanie plus dokumentacja techniczna)

 2. Umożliwiające zarządzanie i administrowanie macierzą z poziomu interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych

 3. Możliwość dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach macierzy bez potrzeby alokowania predefiniowanej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii

 4. Możliwość dokonywania na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych

 5. Możliwość natychmiastowego dostępu z innego serwera do wykonanej kopii (bezpośrednio po jej uruchomieniu). Wykonana kopia danych musi mieć możliwość zabezpieczenia innym poziomem RAID niż dane oryginalne

 6. Możliwość zdalnej replikacji (w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym) danych w trybie online (bez przerywania pracy systemu produkcyjnego) pomiędzy zaoferowaną macierzą a inną macierzą z tej samej rodziny bez obciążania jakichkolwiek serwerów podłączonych do macierzy lub innych urządzeń z wyjątkiem przełączników FC

 7. Licencja na oprogramowanie bez ograniczeń, tj. bez konieczności dokupywania dodatkowych licencji przy ewentualnej rozbudowie przestrzeni dyskowej macierzy o nowe dyski/nowe półki dysków.

 8. Obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Standard Edition (32-bitowy), Windows Storage Serwer 2003
9.

Oprogramowanie do instalacji i pierwszej konfiguracji macierzy dyskowej

 1. Oprogramowanie od producenta macierzy dyskowej dedykowane specjalnie do zaoferowanej macierzy dyskowej (nośnik instalacyjny lub równoważne rozwiązanie plus dokumentacja techniczna)

 2. Obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Windows 2003 x86 (32-bitowy), Windows Server 2008 x86 (32-bitowy)
10.

Wymagania ogólne

Całość dostarczonego sprzętu w ramach prowadzonego postępowania musi pochodzić od jednego producenta

Sprzęt fabrycznie nowy

Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu wolny bez wad

Wykonawca musi posiadać ważny certyfikat ISO 9001 na serwis.
Jednostka pamięci taśmowej – 1szt.
Przez jednostkę pamięci taśmowej Zamawiający rozumie bibliotekę taśmową.


Lp.

Nazwa parametru

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

Parametry oferowane

1.

Obsługiwane typy napędów przez bibliotekę

LTO-4
2.

Rodzaj zainstalowanego napędu w bibliotece

Minimum 2 napędy LTO Ultrium-4 o wydajności natywnej minimum 80MB/s wyposażone w mechanizm dostosowujący płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej w zależności od wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej od 35 do minimum 80 MB/s.

Napędy muszą wspierać sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES-256


3.

Interfejs

SCSI U320
4.

Możliwości rozbudowy biblioteki

Rozbudowa o minimum 2 dodatkowe napędy LTO Ultrium
5.

Parametry obsługiwanych taśm

Pojemności pojedynczej taśmy minimum 800GB (bez kompresji danych)
6.

Ilość slotów na taśmy magnetyczne

Minimum 48 slotów
7.

Taśmy

 1. Minimum 4 taśmy o pojemności 800GB (bez kompresji danych)

 2. Minimum 1 zestaw etykiet ze spersonalizowanymi kodami paskowymi do oznaczenia taśm

 3. Minimum 1 taśma czyszcząca
8.

Funkcjonalność

 1. Zdalne zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej

 2. Wymagany czytnik kodów kreskowych

 3. Możliwość podziału na 4 partycje
9.

Obudowa

Do montażu w szafie19”

Nie więcej niż 4U


10.

Wsparcie dla oprogramowania służącego do tworzenia kopii bezpieczeństwa

Co najmniej:

 • ARCserve

 • Data Protector

 • Legato NetWorker

 • Tivoli Storage Manager

 • Backup Exec

 • NetBackup11.

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych

 1. Oprogramowanie od producenta biblioteki taśmowej dedykowane specjalnie do zaoferowanej biblioteki taśmowej wraz z nośnikiem i dokumentacją

 2. Możliwość wykonywania kopii zapasowych za pośrednictwem sieci LAN.

 3. Wymagane licencje dla minimum 100 klientów (łącznie dla wszystkich środowisk)

 4. Możliwość wykonywania kopii danych na urządzeniach podłączonych w sposób bezpośredni (Direct Attached Storage)

 5. Wsparcie dla backup’u następujących systemów operacyjnych:

 • Microsoft Windows XP

 • Microsoft Windows 2003 Server

 • Linux Red Hat

 • Linux SuSE

 1. Możliwość definiowania praw użytkowników systemu backupowego

 2. Możliwość zdefiniowania w sposób centralny polityki tworzenia kopii zapasowych, w tym daty, godziny oraz tego jakie pliki i na jakie urządzenia będą zapisane

 3. Możliwość realizacji zdefiniowanej polityki tworzenia kopii w sposób automatyczny (bez ingerencji operatora)

 4. Możliwość tworzenia jednocześnie kopii zapasowej wielu zasobów na pojedynczym napędzie

 5. Możliwość tworzenia jednocześnie kopii zapasowej wielu zasobów na bibliotece taśmowej

 6. Możliwość odtwarzania danych na dowolne, wskazane miejsce na dyskach

 7. Możliwość odtworzenia danych na podstawie kopii archiwalnej

 8. Możliwość odtworzenia danych na podstawie kopii archiwalnej w innej lokalizacji, na innym serwerze i za pomocą innego serwera backupowego niż ten, który wykonał kopię

 9. Możliwość szyfrowania danych z wykorzystaniem szyfrowania sprzętowego napędów LTO-4

 10. Dostęp do informacji dotyczących kopii, harmonogramów archiwizacji i nośników przechowywane w centralnej bazie danych systemu backupowego
12.

Gwarancja

Minimum 12 miesięcy
13.

Wymagania ogólne

Całość dostarczonego sprzętu w ramach prowadzonego postępowania musi pochodzić od jednego producenta

Sprzęt fabrycznie nowy

Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu wolny bez wad

Wykonawca musi posiadać ważny certyfikat ISO 9001 na serwis.Wykonawca zapewni co najmniej 12 miesięczne wsparcie producenta na zaoferowane oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

- KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO

NARODOWI POLSKIEMU W BIAŁYMSTOKU

ul. Warsztatowa 1A

15-637 Białystok


Składamy ofertę na dostawę:

1 sprzętu związanego z komputerami - urządzenia typu NAS,
1 nadmiarowej macierzy niezależnych dysków (RAID),


1 jednostki pamięci taśmowej

do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

Oferujemy:
Lp.


Przedmiot zamówienia


Marka i typ


Razem

cena netto w PLN


Podatek VAT

w PLN


Razem

cena brutto

w PLN


Słownie

cena brutto

w PLN

1.

1 sprzęt związany z komputerami - urządzenie typu NAS
2.

1 nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
3.

1 jednostka pamięci taśmowej


Cena z tytułu wykonania dostawy wyżej wymienionego sprzętu komputerowego łącznie wynosi: ................................. PLN (słownie ........................................................................... PLN) brutto, w tym .................. PLN netto, plus ................. PLN podatek VAT.

OŚWIADCZAMY, ŻE:


  1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami udzielenia zamówienia publicznego, określonymi w treści SIWZ
   i akceptujemy je.

  2. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

  3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu oferty w terminie ……… dni od dnia podpisania umowy.

  5. Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

  6. Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom*:

Lp.Nazwa i adres podwykonawcy

Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy


Procentowa wartość zamówienia powierzona podwykonawcy

1.2.


3.
Nie zamierzamy powierzyć wykonanie żadnej części zamówienia podwykonawcom*.

........................................., dnia .................................... ............................................................................../miejscowość/ /data/ /podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy**
* niepotrzebne skreślić

** Podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy
Pieczęć Wykonawcy


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna