Białystok, dniaPobieranie 57,69 Kb.
Data18.11.2017
Rozmiar57,69 Kb.
RodzajReferat

Białystok, dnia ..........................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Jednostka PB, nr telefonu

WNIOSEK

 • finansowanie uczestnictwa w sympozjum/ konferencji zagranicznej

 • finansowanie kosztów druku referatu w materiałach sympozjum/ konferencji zagranicznej1.

Cel wyjazdu
2.

Termin i miejsce
3.

Autor/ autorzy
i tytuł referatu
4.

Organizator

(nazwa instytucji


i adres)
5.

Opłata rejestracyjna
Termin opłaty
6.

Właściciel konta
7.

Nazwa banku
8.

Nr konta
9.

Źródło finansowania

(nr pracy)


Szacunkowy koszt wyjazdu
10.

Inne informacje.......................... ............................ ................................. ............................................Wnioskodawca Bezpośredni przełożony Kierownik pracy Kierownik jednostki organizacyjnej

Zatwierdzam

................................................
Załączniki:


 1. Informacja organizatorów o sympozjum/ konferencji

 2. ..................................................................................


Imię i nazwisko wnioskodawcy

Adres zamieszkania

Zestawienie szacunkowe kosztów
Proszę o pokrycie niżej wymienionych kosztów:

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość dewiz

Wartość (w zł)

1.

Opłata konferencyjna2.

Data wyjazdu - .............................

Data powrotu - ............................

3.

Dieta dojazdowa4.

Ryczałt na dojazdy

(10% diet pobytowych)

5.

Noclegi

 • według rachunku

 • według ryczałtu6.

Środek lokomocji

 • samolot

 • pociąg

 • inny7.

Dojazd do Warszawy8.

Wiza9.

Ubezpieczenie10.

Opłaty bankowe11.

Razem12.

Ogółem koszty wyjazdu (w zł)……………………………….. …………………………………Podpis wnioskodawcy Podpis kierownika pracy
…………………………………

Podpis pracownika Działu Nauki

W czasie pobytu na sympozjum/ konferencji zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez niżej wymienione osoby:


Rodzaj zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, inne)

Termin

Nazwisko osoby zastępującej


……………………………….. …………………………………Podpis wnioskodawcy Podpis kierownika jednostki

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Jednostka PB, nr telefonu

Z O B O W I Ą Z A N I E

PRACOWNIKA DO PRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA KOSZTÓW

ZAGRANICZNEGO WYJAZDU SŁUŻBOWEGO

- w zakresie dostarczenia prawidłowych dokumentów
W związku z opłaceniem przez Politechnikę Białostocką kosztów wyjazdu służbowego (w tym: druku referatów, kosztów zakwaterowania, opłaty konferencyjnej), zobowiązuję się dostarczyć w terminie do dnia ………………………….. (tj. w ciągu 7 dni po powrocie) dowodu księgowego (np. faktury, rachunku) zawierającego co najmniej następujące dane:

 • numer identyfikacyjny dokumentu;

 • określenie stron dokonujących operacji gospodarczej (nazwa i adres podmiotu zagranicznego i Politechniki Białostockiej);

 • opis operacji oraz jej wartość;

 • datę dokonania operacji;

 • podpis wystawcy dowodu.

Białystok, dnia ………………… ……………………………………………

podpis osoby delegowanej
Podstawa prawna: art. 21 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.)
__________________________________________________________________________________

- w zakresie otrzymanych zaliczek
W związku z otrzymaniem na wyjazd za granicę kraju zaliczki (w walucie obcej lub polskiej) zobowiązuję się rozliczyć z niej w terminie 7 dni po zakończeniu podróży.

Jednocześnie w przypadku nieuzasadnionego nie wywiązania się z niniejszego terminu upoważniam Politechnikę Białostocką do potrącenia kwoty nie rozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia.


Białystok, dnia r ……………………………………………

podpis osoby delegowanej


Białystok, dnia …………………
Sekcja Rozliczeń Finansowych PB

w/m

Proszę o dokonanie operacji zagranicznej w wysokości ………… …..waluta …………… tytułem
opłaty kosztów uczestnictwa ……………………………………………………………………............................

(imię i nazwisko uczestnika)

…………………………………………………………………………………………………………………………(nazwa i termin sympozjum, konferencji)
Bank beneficjenta

Nazwa banku …………………………………………………………………………………


BIC/SWIFT (kod) …………………………………………

Kraj …………………………………………

Adres …………………………………………

Beneficjent

Numer rachunku …..………………………………………………………………………………

Nazwa …………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………..

Kraj siedziby beneficjenta ……………………………………

Dodatkowe instrukcje dla Banku ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi …………………………………………………………………………………………………………………

Źródło finansowania: ………………………………………...

..............................................Podpis wnioskodawcy

…………………………………………………….Podpis osoby upoważnionej©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna