Biała Podlaska (miasto) [0661000] zszz nr 1 w Białej Podlaskiej 2007-10-10 ÷ 2007-11-08 problemowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolnePobieranie 19,93 Kb.
Data18.11.2017
Rozmiar19,93 Kb.

Biała Podlaska, 14 lutego 2008r.
Pan

Dr Marek Poniatowski

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Lublinie

ul. Karłowicza 4

20-027 Lublin

ZSZnr1/0911-1/08

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2008r. nr RIO – II – 60/77/2007 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej zawiadamia, że wnioski pokontrolne zawarte w punktach 1 -19 zostały zrealizowane.
Ad. 1

Za naukę na kierunkach dla dorosłych zaprzestano praktyki ustalania przez dyrektora szkoły wysokości wpłat na fundusz pomocy szkole. W składanych wnioskach kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły nie musza zobowiązywać się do wnoszenia ustalonych opłat (nowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

Ad. 2


  1. W zakładowym planie kont określono zasady klasyfikacji zdarzeń na koncie 810 „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”, zgodnie z zasadami jego funkcjonowania określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28.07.2006r..

  2. Wykreślono z zakładowego planu kont konta służące do ewidencjonowania operacji niewystępujących w jednostce:

131 – „Rachunki bieżące”,

700 – „Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia”.
  1. Wprowadzono do zakładowego planu kont następujące konta bilansowe:

132 – „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych”,

137 – „Rachunki środków funduszy pomocowych”,

227 – „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”,

228 – „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”;konta pozabilansowe

980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”,

981 – „Plany finansowe niewygasających wydatków”,

996 – „Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych”,

997 – „Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”,

998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”,

999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”,

i opisano zasady klasyfikacji na tych kontach.  1. Wprowadzono zmiany w wystawieniu raportów kasowych zgodnie z zaleceniem od dnia 01 listopada 2007r..

  2. Sporządzono wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

  3. Opisano funkcjonujący system informatyczny jednostki.

  4. Sporządzono opisy systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.

Ad.3

Zrealizowano, szczegółowe wyjaśnienie w pkt. 2c.

Ad.4

Brakujące zapisy księgowe zostały uzupełnione:  • zaksięgowano operacje z realizacji zadań „Szkoła Równych Szans” od 01.09.2007r. do 31.12.2007r. poz. 1 do poz. 106,

  • zaksięgowano dochody własne jednostki od 01.07.2007r. do 31.12.2007r. poz. 536 do poz. 1045,

  • zaksięgowano wszystkie operacje dotyczące rachunku finansowania inwestycji.

Ad.5


Księgi rachunkowe na koniec 2007r. przeniesiono na komputerowy nośnik danych (płytkę CD) zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy o rachunkowości.
Ad.6

Księgi rachunkowe za 2007 rok zostaną zamknięte na dzień 31.12.2007r. zgodnie


z przepisami art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy o rachunkowości, przed upływem 3 m-cy
od dnia kończącego rok obrotowy.

Ad.7


Zamknięte stany aktywów i pasywów na 31.12.2007r. będą ujęte w tej samej wysokości w otwartych na 2008r. księgach rachunkowych, stosownie do przepisów art. 5 ust 1 ustawy o rachunkowości.

Ad.8


Na koniec roku obrotowego 2007 wszystkie niezbędne przeksięgowania dotyczące dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, kosztów rodzajowych pokrycia amortyzacji wyniku finansowego zostały dokonane zgodnie z zaleceniem.

Ad.9


Przeprowadzono inwentaryzacje należności na 31.12.2007r. zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Zweryfikowano stan poszczególnych kont na 31.12.2007r..

Ad.10


Na kontach księgi głównej na bieżąco ujmowane są zdarzenia zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości
w zestawieniu obrotów i sald kont księgi głównej za 2007r. nie ujęto sald kont pozabilansowych.

Ad.11


Do konta 234 prowadzona jest analityka zapewniająca możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.07.2006r..

Ad.12


Zapisy operacji gospodarczych dokonywane są na bieżąco w porządku systematycznym art.15 ust. 1 ustawy o rachunkowości .
Ad.13

Zaangażowanie wydatków budżetowych i dochodów własnych prowadzone jest na bieżąco zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów


z dn. 28.07.2006r.
Ad.14

Na dowodach księgowych zamieszcza się na bieżąco adnotację o ich sprawdzeniu


i zakwalifikowaniu do ujęcia w księgach rachunkowych, przez wskazanie miesiąca oraz dekretację wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt. 6 ustawy o rachunkowości.

Ad.15


Wyjaśnienia zostały ujęte w pkt.2d.

Ad.16


Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31.12.2007r. sporządzono zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 ustawy
o rachunkowości.

Ad.17,18


Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2007r. sporządzono na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych. Stosownie do przepisu 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28.07.2006r.. Na sprawozdaniach budżetowych zamieszczono wymagane podpisy. Sprawozdaniem budżetowym (roczne) objęte zostały wszystkie zrealizowane wydatki zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 1 Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).

Ad.19


Pozostałe środki trwałe do wartości 3500 zł oraz pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny bez względu na cenę ujmowane są na koncie 013, natomiast środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł niebędące środkami dydaktycznymi
i audiowizualnymi są ujmowane na koncie 011.
Do wiadomości:

Pan Andrzej Czapski Prezydent Miasta Biała Podlaska
: kontrole -> doc
doc -> Bełżyce ZwKomGm (związek) [060901Z0140] zbiewuk w Bełżycach 2008-10-08 ÷ 2008-11-10 problemowa pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Chełm (miasto) [0662000] Urząd 2007-07-30 ÷ 2007-08-02 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Kraśnik (miasto) [0607011] Urząd 2006-11-22 ÷ 2006-11-23 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Trzebieszów (gmina) [0611092] Urząd 2007-12-07 ÷ 2007-12-20 doraźna pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Modliborzyce (gmina) [0605062] Urząd 2007-01-08 ÷ 2007-03-12 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> W Lublinie Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Stężyca (gmina) [0616052] Urząd 2009-04-14 ÷ 2009-05-20 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> Milejów (gmina) [0610042] Urząd 2006-11-13 ÷ 2006-12-22 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna