Biała Księga prywatyzacji polskich stoczni wyciągPobieranie 124.5 Kb.
Data22.12.2019
Rozmiar124.5 Kb.


Biała Księga prywatyzacji polskich stoczni - wyciąg

Data

Wydarzenie

Komentarz

2001-10-04

Powołanie rządu Prezesa Rady Ministrów Pana Leszka Millera

NIEPODJĘCIE KONIECZNYCH DZIAŁAŃ

Rząd L.Millera nie podjął negocjacji o ustanowienie okresu przejściowego w traktacie stowarzyszeniowym z Unią Europejską, dotyczącego dostosowania polskiego przemysłu stoczniowego do wymagań prawa europejskiego, w tym w zakresie dostosowania gwarancji zwrotu zaliczek armatorskich udzielanych przez KUKE do prawa wspólnotowego.2005-01-25

Rząd Marka Belki przyjmuje „Informację o bieżącej sytuacji sektora stoczniowego wraz z propozycjami rozwiązań wspierających jego funkcjonowanie”, opracowaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

W dokumencie stwierdza się, że same działania podejmowane przez SSN i SG mogą być niewystarczające, zwłaszcza w kontekście trwającego osłabienia kursu dolara i znaczącego wzrostu cen stali.

Dokument rekomendował, aby ARP (lub KPS), w porozumieniu m.in. ze stoczniami produkcyjnymi oraz instytucjami naukowo-technicznymi, posiadającymi specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy statków przygotowała program wdrożenia działań, mających na celu redukcję kosztów i wzrost wydajności produkcji stoczniowej, ze szczególnym wykorzystaniem możliwości uzyskiwanych dzięki konsolidacji branży.

2005-06-01

Pismo Pani Neelie Kroes Komisarza ds. Konkurencji Komisji Europejskiej do Pana Adama Daniela Rotfelda, Ministra Spraw Zagranicznych RP, informujące o wszczęciu procedury wyjaśniającej w zakresie udzielonej pomocy publicznej Stoczni Szczecińskiej Nowa, Stoczni Gdynia i Stoczni Gdańsk.

WSZCZĘCIE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ PROCEDURY WYJAŚNIAJĄCEJ W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELONEJ STOCZNIOM.

2005-10-05

Rada Ministrów przyjęła dokumenty „Informacja o stanie restrukturyzacji przemysłu stoczniowego" oraz „Program działań konsolidacyjnych sektora stoczniowego - aktualizacja".

Do zadań strategicznych zawartych w dokumencie zaliczono m.in. konsolidację spółek tzw. grupy stoczniowej, praktyczne wdrożenie metod finansowania produkcji stoczniowej bez udziału poręczeń rządowych.SPÓŹNIONE DZIAŁANIA

Nie został zrealizowany „Program…” przyjęty w dniu 25.01.2005 r. przez Radę Ministrów.

Tuż przed zmianą gabinetu(po wyborach parlamentarnych) rząd M.Belki przyjmuje kolejny program zakładający konsolidację sektora stoczniowego.


2006-02-10

Przekazanie przez Prezesa ARP S.A. do Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu na ręce Ministra Piotra Woźniaka i Podsekretarzy Stanu Pana Tomasza Wilczaka i Pana Macieja Heydel’a oferty z dnia 6.02.2006 r. udziałowca Stoczni Gdynia S.A. Abrahama (Ramiego) Ungara, z deklaracją zainwestowania 220 mln zł w akcje Stoczni Gdynia S.A. i od 70 - 80 mln zł w Stocznie Gdańsk wraz z towarzyszącymi warunkami.

W trakcie spotkania w Ministerstwie Gospodarki, będącego wynikiem złożenia oferty, złożona została przez A.R. Ungara deklaracja sprowadzenia do Grupy Stoczni Gdynia S.A. inwestora AKER YARDS A.S.BRAK DZIAŁAŃ

Ministerstwa Skarbu i Gospodarki ignorują ofertę inwestora2006-02-22

Spotkanie delegacji polskiej pod kierownictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Tomasza Wilczka z przedstawicielami Komisji Europejskiej i rozmowy eksperckie na temat programów restrukturyzacyjnych Stoczni Gdynia, Stoczni Gdańskiej i Stoczni Szczecińskiej.

Podczas spotkania, Komisja Europejska złożyła oświadczenie, że jeśli zmodyfikowane programy będą spełniać wymogi Komisji, zapewniać trwałą rentowność oraz zawierać instrumenty kompensacyjne i zostaną przedstawione do końca czerwca 2006 r., to Komisja Europejska będzie mogła wydać decyzję pozytywną w październiku lub listopadzie 2006 r. Strona polska zobowiązała się w kwietniu przekazać strategię Rządu RP wobec sektora stoczniowego, a do końca czerwca 2006 r. zmodyfikowane stoczniowe indywidualne programy restrukturyzacji, uwzględniające prywatyzację.

Jednocześnie eksperci KE wytykają rządowi Kazimierza Marcinkiewicza niewystarczający, w ich ocenie, poziom inwestycji i modernizacji majątku stoczni, niską produktywność i złą strukturę zatrudnienia. Za niewystarczające uznają też dokapitalizowanie Stoczni Gdynia. Zdaniem Komisji zmodyfikowane programy restrukturyzacji powinny zapewniać trwałą rentowność sektora, a udzielona pomoc winna wiązać się z działaniami kompensacyjnym w formie ograniczenia mocy produkcyjnych.

Na spotkaniu przedstawiciele rządu polskiego poinformowali KE o zmianie strategii wobec sektora tj. odejściu od konsolidacji sektora w kierunku jego prywatyzacji. Ustalono nowy harmonogram przygotowania strategii dla sektora i przedstawienia programów restrukturyzacyjnych.ZMIANA KONCEPCJI – ODEJŚCIE OD KONSOLIDACJI STOCZNI

PODJĘCIE ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązanie Rządu RP: 1. w kwietniu 2006 r. przekazać strategię Rządu RP wobec sektora stoczniowego,

 2. do końca czerwca 2006 r. przekazanie Komisji Europejskiej zmodyfikowanych, zaktualizowanych, indywidualnych programów restrukturyzacji dla stoczni, uwzględniających prywatyzację

2006-03-14

Pismo Pana Karla Soukup’a, Naczelnika Wydziału ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, podsumowujące spotkanie z delegacją polską w dniu 22.02.2006 r. w którym Komisja Europejska podkreśliła swoje stanowisko, iż gwarancje produkcyjne KUKE stanowią środki pomocy publicznej i powinny być zgłoszone do Komisji, jako stanowiące pomoc restrukturyzacyjną dla stoczni.

OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Wszystkie środki pomocy publicznej, włączając w to gwarancje KUKE oraz inne formy pomocy udzielone w trakcie programu restrukturyzacyjnego, stanowią pomoc restrukturyzacyjną i powinny zostać zgłoszone Komisji.2006-03-21

Informacja dla Prezesa Rady Ministrów od Pana Mariana Moszoro, Przewodniczącego Komitetu Polityki Kredytów Eksportowych, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów dotycząca udzielanych przez KUKE S.A., gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji zwrotu zaliczek armatorskich dla polskich stoczni.

Stanowisko Komisji zostało następnie potwierdzone w piśmie Komisarza ds. Konkurencji Komisji Europejskiej Pani Neelie Kroes do Ministra Skarbu Państwa Pana Wojciecha Jasińskiego z dnia 17 lipca 2006 r. Pomimo zapowiedzi prowadzenia rozmów z Komisją Europejską odnośnie statusu gwarancji z KUKE S.A. jeszcze w lutym 2006 r., Ministerstwo Finansów już w marcu 2006 r. przygotowało „Informację dla Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielanych przez KUKE S.A. gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji zwrotu zaliczek armatorskich dla polskich stoczni”, z której wynika, że na podstawie przygotowywanej w Ministerstwie Gospodarki „Strategii dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006-2010” zostaną opracowane zmodyfikowane programy restrukturyzacyjne stoczni, uwzględniające pomoc udzielaną w formie gwarancji KUKE S.A. Uznano tym samym w ww. Informacji, że gwarancje z KUKE S.A. stanowią część pomocy publicznej udzielonej stoczniom.ZANIECHANIE DZIAŁAŃ

 1. Zaniechanie przez Ministerstwo Finansów możliwości podjęcia negocjacji z Komisją Europejską w sprawie traktowania gwarancji KUKE jako instrumentu nie stanowiącego pomocy publicznej,

 2. Analizy prawne przygotowane przez zewnętrznych doradców na zlecenie ARP S.A. oraz KPS S.A. wskazywały, iż jednoznaczna kwalifikacja prawna gwarancji z KUKE S.A. jest niemożliwa, ponieważ istnieje szereg argumentów przemawiających zarówno za stanowiskiem, iż gwarancje nie stanowią pomocy publicznej, jak i za tym, iż taką pomoc stanowią. Nie wykorzystano jednak żadnego z argumentów przemawiających na korzyść stoczni, świadczących że gwarancje nie zawierają elementów wsparcia państwa.

 3. Przyjęcie biernego stanowiska i zaakceptowanie przez stronę polską stanowiska Komisji Europejskiej o uznaniu gwarancji z KUKE S.A. za pomoc publiczną, wpłynęło negatywnie na proporcję pomiędzy wielkością udzielonej pomocy publicznej i tzw. udziałem własnym stoczni (obecnie udział gwarancji KUKE w wymiarze udzielonej stoczniom pomocy publicznej ogółem wynosi do ok. 80 % wartości nominalnej).

2006-04-12

Pismo Pana Karla Soukup’a – Naczelnika Wydziału ds. Konkurencji KE do Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli. KE zwraca polskiemu rządowi uwagę, że jeśli przyszłe potrzeby finansowe stoczni mają być pokrywane z pomocy publicznej, „w oczywisty sposób będzie to wpływało na proporcję pomiędzy udziałem własnym i wielkością pomocy”.

W opinii Komisji „inwestor (inwestorzy) powinien być aktywnie zaangażowany w przygotowywanie zmodyfikowanych planów restrukturyzacyjnych. Jednocześnie należy pozostawić nowym inwestorom odpowiedni stopień elastyczności w zakresie tego w jaki sposób przeprowadzić restrukturyzację, w szczególności jaki rodzaj i zakres działalności ma być w przyszłości wykonywany przez daną stocznię. Uzależnienie sprzedaży udziałów inwestorowi od spełnienia określonych warunków, powinno być ograniczone do tego co jest niezbędne aby zrealizować istniejące zobowiązania prawne stoczni i nie powinno uniemożliwiać nowemu właścicielowi pełnej realizacji planu restrukturyzacji, przewidującego działania prowadzące do odzyskania długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

„Jeśli chodzi o kwestię sprzedaży Stoczni Gdańsk S.A. inwestorowi kontrolowanemu przez Skarb Państwa, (…) pragnę podkreślić, że „zaparkowanie” Stoczni Gdańsk nie może być traktowane jako wskazujące na istnienie przekonania rynku o rentowności stoczni. (…) W przypadku „zaparkowania” wszystkie operacje finansowe pomiędzy Stocznią Gdańsk a podmiotami publicznymi należy badać czy nie stanowią pomocy publicznej (…)”

OSTRZEŻENIE


KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Inwestorzy powinni współtworzyć plany restrukturyzacyjne, krytyczna ocena „zaparkowania” stoczni.2006-04-28

Pismo Pana Humbert Drabbe – dyrektora DG ds. Konkurencji KE do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

„Na spotkaniu w dniu 22 lutego 2006 r., władze polskie poinformowały nas o zamiarze sprzedaży Stoczni Gdańsk inwestorowi prywatnemu. (…). Z drugiej strony, Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006-2010, zdaje się sugerować możliwość wcześniejszej sprzedaży Stoczni Gdańsk inwestorowi kontrolowanemu przez Państwo i następnie sprzedaży Stoczni inwestorowi prywatnemu (…). Należy zauważyć, że takie tymczasowe „zaparkowanie” Stoczni Gdańsk stanowiłoby zmianę planów i pozostawałoby w sprzeczności z wnioskami ze spotkania w dniu 22 lutego 2006 r.(…) ww. tymczasowe rozwiązanie, budzi wątpliwości przede wszystkim z punktu widzenia toczącego się postępowania z zakresu pomocy publicznej dotyczącego pomocy na restrukturyzację dla Stoczni Gdańsk i stosowania Wytycznych (...). Zważywszy, że restrukturyzacja Stoczni Gdańsk rozpoczęła się już w 2002 r., należy unikać jakichkolwiek opóźnień w znajdowaniu rozwiązań długookresowych. (…)OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ

„Zaparkowanie” Stoczni Gdańsk – jest niezgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej.2006-06-07

Pismo Pani Neelie Kroes – Komisarz ds. Konkurencji – kierowane do Ministra Skarbu Państwa Wojciecha Jasińskiego.

“(…) Po tym jak na początku 2006 r. stało się jasne, że przekazane plany restrukturyzacyjne nie są już aktualne, moje służby spotkały się z przedstawicielami Polski i stoczni w dniu 22 lutego 2006 r. Na tym spotkaniu, moje służby, na podstawie informacji będących wtedy w ich posiadaniu, wyraziły obawę, iż pomoc państwa na restrukturyzację trzech stoczni nie jest zgodna z regułami Wspólnoty Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw (…). Strona polska poinformowała moje służby, że plany restrukturyzacyjne przekazane w 2005 r. są nieaktualne i że nowe plany zostaną przekazane Komisji do końca czerwca 2006 r. Następnie uzgodniono, iż regularnie będą się odbywały konsultacje z moimi służbami, aby przyspieszyć postępowanie poprzez umożliwienie moim służbom przekazywania uwag już na etapie przygotowywania planów. Jednakże, muszę stwierdzić, że polski rząd nie przekazał zmodyfikowanych planów restrukturyzacyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem i od lutego 2006 r. nie zostały zainicjowane żadne konsultacje z moimi służbami. Ponadto, w międzyczasie rząd polski zmodyfikował swoją strategię, w szczególności w części dotyczącej Stoczni Gdańskiej (…). W przeciwnym przypadku, nie będę miała innego wyjścia, jak tylko zaproponować Kolegium Komisarzy, aby przyjęło negatywne decyzje w sprawie pomocy państwa dla każdej ze stoczni.”OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ


 • Pomoc państwa polskiego dla stoczni nie jest zgodna z regułami WE, stocznie nie podejmują działań restrukturyzacyjnych i są wspierane pomocą państwa w różnych formach.

 • Istnieje możliwość podjęcia negatywnej decyzji w sprawie pomocy państwa dla każdej ze stoczni.

2006-07-17

Pismo Pani Neelie Kroes, Komisarz ds. Konkurencyjności Komisji Europejskiej do Pana Wojciecha Jasińskiego Ministra Skarbu Państwa W piśmie stwierdzono, że wobec opóźnień po stronie polskiej, Komisja Europejska nie może dłużej zagwarantować podjęcia decyzji do końca listopada 2006 r., zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w lutym 2006 r.

We wskazanym piśmie Pani Neelie Kroes wyraziła również zaniepokojenie w związku z ciągłym stosowaniem gwarancji KUKE oraz stwierdziła, że gwarancje te stanowią pomoc państwa i tym samym wpływają na wielkość pomocy państwa w ramach pakietu restrukturyzacyjnego, podczas gdy pomoc państwa ma być ograniczona tylko do niezbędnego minimum.

(..) muszę stwierdzić że polski rząd nie przekazał zmodyfikowanych planów restrukturyzacyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem i od lutego 2006 r. nie zostały zainicjowane żadne konsultacje z moimi służbami. Ponadto, rząd polski zmodyfikował swoją strategię w szczególności w części dotyczącej Stoczni Gdańskiej (…). Nie mogę dłużej gwarantować podjęcia decyzji do końca listopada 2006 r. jak było omawiane na spotkaniu w lutym 2006r. (…)

Pani Komisarz poinformowała Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu Państwa, że kluczowymi warunkami dopuszczalności pomocy publicznej są: odzyskanie zdolności konkurowania na rynku, istotny udział własny w finansowaniu restrukturyzacji oraz zastosowanie odpowiednich środków wyrównawczych.BRAK DZIAŁAŃ

Rząd J. Kaczyńskiego zaakceptował zaliczenie gwarancji zwrotu zaliczek armatorskich KUKE do pomocy publicznej dla polskich stoczni.

Nie podjęto jakichkolwiek negocjacji z Komisją Europejską w tej sprawie.

OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ


 1. Rząd nie przekazał w ustalonym terminie zmodyfikowanych planów restrukturyzacji,

 2. Nie ma żadnych konsultacji strony polskiej ze służbami KE.

 3. Warunkiem dalszej pomocy publicznej są:

 1. odzyskanie zdolności konkurowania na rynku,

 2. istotny udział własny w finansowaniu restrukturyzacji

 3. zastosowanie odpowiednich środków wyrównawczych.

2006-08-02

Pismo Ministra Gospodarki Pan Piotra Woźniaka do Ministra Skarbu Państwa Pana Wojciecha Jasińskiego.

Minister Gospodarki poinformował, iż przekazane KE stoczniowe programy budzą poważne wątpliwości, co do wydania przez KE pozytywnych decyzji i zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa – jako większościowego akcjonariusza/udziałowca stoczni – o podjęcie bardziej zdecydowanych działań i uruchomienie instrumentów, które posłużą do przekonania KE, iż realizacja programów pozwoli na odzyskanie przez stocznie długotrwałej zdolności do konkurowania na rynku.ZIGNOROWANE OSTRZEŻENIE

W rządzie Jarosława Kaczyńskiego istniała świadomość co do wadliwości złożonych w dniu 4.09.2006 r. w Komisji Europejskiej programów restrukturyzacyjnych stoczni.ZANIECHANIE DZIAŁAŃ

Minister Skarbu Państwa Pan Wojciech Jasiński nie podjął żadnych z sugerowanych mu działań.2006-08-31

Przyjęcie w trybie obiegowym przez Radę Ministrów „Strategii dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006-2010”, na podstawie której, zaniechano konsolidacji sektora stoczniowego w Polsce pod firmą Korporacja Polskie Stocznie oraz przewidziano przeprowadzenie indywidualnego procesu prywatyzacji morskich stoczni produkcyjnych. W związku z procesem poszukiwania inwestora dla Stoczni Gdynia S.A. dopuszczono tzw. „zaparkowanie” akcji Stoczni Gdańsk S.A. u inwestora będącego we władaniu Skarbu Państwa. W zamierzeniu planowane przedsięwzięcie miało ułatwić restrukturyzację i szybką prywatyzację Stoczni Gdynia S.A. Jeszcze zanim przyjęto „Strategię…”, Naczelnik Wydziału ds. Konkurencji Komisji Europejskiej Pan Karl Soukup przekazał pisemnie informację Rządowi RP, iż odnośnie kwestii sprzedaży Stoczni Gdańsk S.A. inwestorowi kontrolowanemu przez Skarb Państwa, to w ocenie Komisji Europejskiej „zaparkowanie” Stoczni Gdańsk S.A. nie może być traktowane jako wskazujące na istnienie przekonania rynku o rentowności stoczni, a przeciwnie, brak zainteresowania inwestorów prywatnych na tym etapie może prowadzić do odwrotnych wniosków. W przypadku „zaparkowania” wszystkie operacje finansowe pomiędzy Stocznią Gdańsk S.A. a podmiotami publicznymi powinny być badane pod kątem pomocy publicznej.

OPÓŹNIONA I NIEPRAWIDŁOWA DECYZJA

Rząd J. Kaczyńskiego przyjmuje i przekazuje Komisji Europejskiej z pięciomiesięcznym opóźnieniem „Strategię dla sektora stoczniowego…”, ignorując jednoznaczny i kilkukrotny sprzeciw Komisji Europejskiej wobec tzw. „zaparkowania” akcji Stoczni Gdańskiej w podmiotach będących we władaniu Skarbu Państwa.2006-09-04

Złożenie w Komisji Europejskiej zmodyfikowanych programów restrukturyzacyjnych opracowanych przez trzy stocznie w oparciu o wytyczne zawarte w „Strategii dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006-2010”.


OPÓŹNIONA I WADLIWA DECYZJA

Rząd Jarosława Kaczyńskiego przekazuje z trzymiesięcznym opóźnieniem, niezgodne z warunkami Komisji programy restrukturyzacyjne trzech stoczni.

Plany restrukturyzacyjne stoczni nie tylko, zostały złożone z opóźnieniem w stosunku do ustaleń z lutego 2006 r., ale co ważniejsze, nie spełniały postulatów Komisji Europejskiej, od których zależało zaakceptowanie udzielonej dotychczas pomocy publicznej – tj. nie prowadziły do odzyskania rentowności przez stocznie oraz nie prowadziły do zapewnienia znacznego prywatnego finansowania procesu restrukturyzacji. Tym samym zaprzepaszczono szansę na uzyskanie pozytywnych decyzji Komisji Europejskiej jeszcze w 2006 r.


2006-12-19

Przyjęcie w trybie obiegowym przez Radę Ministrów „Informacji w sprawie przemysłu stoczniowego” w kontekście przeprowadzonej 7.12.2006 rozmowy Ministra Gospodarki Pana Piotra Woźniaka z Komisarz Neelie Kroes wraz ze zobowiązaniem Ministra Skarbu Państwa w terminie do 15.01.2007 r. przygotowania harmonogramu prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., Stoczni Gdynia S.A. zapewniającego objęcie przez inwestorów prywatnych większościowego pakietu udziałów do 30 czerwca 2007 r. a Stoczni Gdańsk S.A. do 30 czerwca 2008 r.

NIEZREALIZOWANE ZOBOWIĄZANIE

Rząd J. Kaczyńskiego zobowiązał się do prywatyzacji Stoczni Gdynia i SSN do 30 czerwca 2007. Zadeklarowano również, że prywatyzacja Stoczni Gdańsk S.A. nastąpi do 30 czerwca 2008. 2007-01-08

ARP S.A., zwróciła się do Ministra Skarbu Państwa z prośbą o dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. płynnymi środkami finansowymi w kwocie 242,00 mln zł z przeznaczeniem na wspieranie działań restrukturyzacyjnych krajowego sektora stoczniowego realizowanych w ramach „Strategii dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006-2010”.

IGNOROWANIE UZASADNIONYCH WNIOSKÓW

Minister Skarbu Państwa zignorował wystąpienie ARP S.A. - nie przekazał ani środków ani jakiejkolwiek odpowiedzi.2007-01-25

Decyzja Rady Ministrów przyjęta w trybie obiegowym do wiadomości przez Radę Ministrów, w sprawie przyjęcia do wiadomości m.in. scenariusza i harmonogramu prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Gdańsk S.A.

Harmonogram prywatyzacji Stoczni Gdynia S.A., zakładał że w przypadku niepowodzenia rozmów z inwestorami, którzy złożyli ofertę w ramach prowadzonego przez Zarząd Stoczni Gdynia S.A. procesu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2006 roku, Minister Skarbu Państwa podejmie alternatywne działania polegające na ponownym wszczęciu procedury podwyższenia kapitału zakładowego bądź wszczęciu procedury prywatyzacyjnej.ZOBOWIĄZANIE RZĄDU J.KACZYŃSKIEGO:

 • do prywatyzacji Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowej Sp. z o.o. do 30 czerwca 2007 r. (deklarowano również, że prywatyzacja Stoczni Gdańsk S.A. nastąpi do 31 grudnia 2007 r.). Zobowiązanie to było następnie potwierdzone w lutym 2007 r.

 • zobowiązania dotyczące prywatyzacji Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowej Sp. z o.o. nie zostały dotrzymane.

2007-01-29

Pismo Pani Neelie Kroes – Komisarz UE

„(…) pragnę przypomnieć warunek istnienia znaczącego udziału własnego w finansowaniu restrukturyzacji, który może pochodzić albo ze środków własnych przedsiębiorstwa albo ze źródeł zewnętrznych, wolnych od pomocy państwa. Ze względu na fakt, iż dotychczasowe zaangażowanie państwa było bardzo duże, znaczne finansowanie prywatne jest niezbędnie potrzebne. W tym kontekście, doceniam podjęte dotychczas przez rząd polski wysiłki w kierunku prywatyzacji stoczni, oraz podejście „najpierw prywatyzacja, potem restrukturyzacja” zamiast podejścia „najpierw restrukturyzacja, potem prywatyzacja”. W mojej opinii, wejście strategicznego inwestora byłoby dowodem na przekonanie rynku, o możliwości odzyskania przez stocznie zdolności do konkurowania na rynku, a także mogłoby rozwiązać problem brakującego kapitału na sfinansowanie inwestycji umożliwiających głęboką restrukturyzację. Jak już powiedziałam na naszym spotkaniu, warunkiem jest utrata kontroli państwa, co oznacza, że strategiczni inwestorzy prywatni powinni mieć możliwość uzyskania ponad 75% udziałów, i tym samym przejęcia pełnej kontroli nad przedsiębiorstwami. Taka skala zaangażowania inwestorów pomogłaby również spełnić wymóg istotnego udziału własnego. (…)”OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Ostrzeżenie wymienia: 1. powolny przebieg procesu prywatyzacji,

 2. odsunięcie w czasie prywatyzacji Stoczni Gdańsk,

 3. niewystarczające środki wyrównawcze,

 4. zbyt mały wkład własny stoczni w kosztach restrukturyzacji.

2007-03-15

Spotkanie Pana Pawła Poncyliusza, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki z Panem Humbertem Drabbe z DG Comp. Komisji Europejskiej.

(…) Intencją rządu polskiego jest co najmniej uzgodnienie wszystkich zasadniczych postanowień umów prywatyzacyjnych w terminach wynikających z harmonogramów tj. St. Gdynia i SSN do 30 czerwca 2007 r. oraz Stoczni Gdańsk do 31 grudnia 2007 r. i zawarcie tych umów, choćby miały przyjąć postać warunkową, gdyby było to konieczne ze względu na okoliczności niezależne od stron umów, a następnie niezwłoczna ich realizacja (…)

Na spotkaniu strona polska poinformowała, że docelowo intencją rządu polskiego jest sprywatyzowanie stoczni w 100%. Przedstawiciel KE podsumowując kwestie dotyczące prywatyzacji zaznaczył, że inwestorzy muszą wyrazić zgodę na warunki kompensacyjne i pogodzić poziom nałożonych środków wyrównawczych z nadrzędnym celem, jakim jest odzyskanie długoterminowej rentowności. Strona polska przekazała propozycje redukcji mocy produkcyjnych o 30% w stosunku do obecnie posiadanych 920 tys. CGT, w St. Gdynia o 31,5%, do poziomu 315 tys. CGT , w SSN o 22% do poziomu 195 tys. CGT, w St. Gdańsk o 33% do poziomu 140 tys. CGT. Zdaniem przedstawicieli KE propozycja zgłoszona przez stronę polską, po skonfrontowaniu z jej własnymi wyliczeniami nie jest wystarczająca. Przedstawiciele KE uznali za niezbędne dodatkowe wyłączenia instalacji stoczniowych. Zdaniem strony polskiej, przekazanym na spotkaniu, dodatkowe redukcje mocy produkcyjnych mogą wpłynąć negatywnie na zainteresowanie kupnem stoczni przez inwestorów - redukcja mocy możliwa jest do poziomu zapewniającego rentowność.


NIEZREALIZOWANE ZOBOWIĄZANIE

Zmiana stanowiska rządu J. Kaczyńskiego – w zakładanych wcześniej terminach prywatyzacji stoczni (Stoczni Gdynia i SSN do 30.06.2007 r. oraz Stoczni Gdańsk do 31.12.2007 r.) zostaną ustalone jedynie zasadnicze postanowienia umów prywatyzacyjnych.NIEPODJĘCIE DZIAŁAŃ

Nie została uruchomiona procedura prywatyzacji wszystkich stoczni, nie wystosowano do potencjalnych inwestorów zaproszeń do rokowań.2007-04-18

Spotkanie w Brukseli Prezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Kaczyńskiego z Komisarz ds. Konkurencji Komisji Europejskiej Panią Neelie Kroes.


OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ

KE ocenia jako niewystarczające przekazane dotąd przez Polskę plany restrukturyzacji polskich stoczni. Zażądała poprawek od których uzależniała zatwierdzenie udzielonej stoczniom pomocy publicznej.2007-05-01

Upływ terminu, w którym Polska jako Państwo Członkowskie zgodnie z treścią Art. 37 ust. 1 Aktu dotyczącego przystąpienia do Unii Europejskiej (Dz. U. UE.I.03.236.33) może zwrócić się w ciągu pierwszych trzech lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej do Komisji Europejskiej o zezwolenie na wprowadzenie środków ochronnych, pozwalających na naprawienie sytuacji i dostosowanie sektora produkcji stoczniowej do gospodarki wspólnego rynku na mocy Ogólnej Klauzuli Ochronnej, będącej tradycyjnym środkiem liberalizacji handlu, który zaradza trudnościom w dostosowywaniu. Działania te mogłyby m.in. polegać na złagodzeniu reżimu udzielania pomocy publicznej w odniesieniu do stoczni.

BRAK DZIAŁANIA

01.05.2007 r. upłynął 3 letni termin, w którym można było wykorzystać możliwości jakie daje Art.37 ust.1 Aktu dotyczącego przystąpienia do UE (zezwolenie na wprowadzenie środków ochronnych).

Rząd J.Kaczyńskiego ostatecznie zaprzepaścił możliwość skorzystania z tego rozwiązania.


2007-06-06

Pismo Pana Humbert Drabbe – DG ds. Konkurencji KE do Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki – Pawła Poncyliusza.

„(…) Jak podkreślono przez Komisarz Kroes w jej spotkaniu z Premierem Kaczyńskim, prywatni inwestorzy powinni móc określać strategie restrukturyzacji stoczni niezależnie. Proces prywatyzacji, w którym szukani są inwestorzy „dopasowujący” się do gotowego planu restrukturyzacji, może nie doprowadzić do optymalnych wyników, gdyż może zniechęcić inwestorów o innych poglądach na przyszłość stoczni. (…) plan restrukturyzacji z września 2006 jest niewystarczający dla przywrócenia długoterminowej działalności stoczni. Dlatego niezbędne jest by nowi inwestorzy mogli inicjować nowe, bardziej daleko idące plany, zapewniające powrót działalności stoczni oraz umożliwienie Komisji do aprobaty pomocy restrukturyzacyjnej. Czy możliwe jest potwierdzenie intencji Rządu do oddania 75% udziałów Stoczni w ręce podmiotów prywatnych Informacje ze stoczni na temat trwających negocjacji dotyczących 70% udziałów oznaczają, że Rząd (poprzez podległe mu agencje) nie straci kontroli nad stocznią (…)”.OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Prywatni inwestorzy powinni móc określać strategie restrukturyzacji stoczni niezależnie, plan restrukturyzacji stoczni z września 2006 r. jest niewystarczający dla przywrócenia długoterminowej działalności stoczni.2007-06-22

Ministerstwo Gospodarki przekazało do KE, otrzymane od MSP, harmonogramy działań prywatyzacyjnych trzech stoczni, zgodnie z którymi prywatyzacja miała nastąpić do końca grudnia 2007 r.

NIEZREALIZOWANE ZOBOWIĄZANIE

Rząd J.Kaczyńskiego przesuwa termin prywatyzacji stoczni do końca grudnia 2007r.2007-06-26

Złożenie na ręce Pana Wojciecha Jasińskiego, Ministra Skarbu Państwa, przez bank FORTIS Intertrust (Netherlands) B.V. działający w imieniu swoich długoterminowych klientów z Kuwejtu, oferty nabycia kontrolnych udziałów stoczni w Gdyni, Gdańsku i w Szczecinie oraz innych podmiotów sektora stoczniowego w Polsce.

Klienci Banku FORTIS szacowali że proces uzgodnienia głównych warunków transakcji mógłby zostać zakończony w ciągu 3 miesięcy od momentu przyznania wyłączności i transakcja mogłaby zostać dokonana i zamknięta przed końcem 2007 r.BRAK DZIAŁANIA

 • Zlekceważenie przez Ministra Skarbu Państwa oferty łącznego zakupu wszystkich stoczni, zgodnej z oczekiwaniami Komisji Europejskiej.

 • Brak zaangażowania rządu w rozmowy z inwestorem.

 • Oferta wyprzedza wszelkie działania Skarbu Państwa i jego agend na rzecz sprzedaży posiadanych akcji i udziałów stoczni.

2007-07-19

Pismo Pani Neelie Kroes, Komisarz ds. Konkurencyjności do Pani Anny Fotygi, Ministra Spraw Zagranicznych.

W związku z nieotrzymaniem kompletnych materiałów od Stoczni Gdańsk wydanie przez Komisję Europejską nakazu udzielenia informacji i przekazania w przeciągu 1 miesiąca wszystkich dokumentów, informacji i danych jakie są niezbędne do stwierdzenia czy zaproponowane ograniczenia mocy produkcyjnych Stoczni Gdańsk S.A są zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz dla stwierdzenia, że udzielona i planowana pomoc państwa jest zgodna z regułami wspólnego rynku.NIEZREALIZOWANE ZOBOWIĄZANIE

W związku z nieotrzymaniem materiałów KE żąda przekazania wszystkich dokumentów i danych, jakie są niezbędne do stwierdzenia, czy planowana pomoc państwa dla Stoczni Gdańsk S.A. jest zgodna z regułami wspólnego rynku.2007-07-31

Pismo Pani Neelie Kroes – członka Komisji Europejskiej, Komisarza ds. Konkurencji. W piśmie Komisja Europejska stwierdza, iż pomimo ostrzeżeń oraz ponagleń ze strony Komisji Europejskiej wciąż nie otrzymała aktualnych planów restrukturyzacji stoczni, zapewniających odzyskanie przez nie rentowności. Nie zostało też zapewnione odpowiednie prywatne finansowanie procesu restrukturyzacji.

„W tej chwili nie ma planów restrukturyzacyjnych, które by prowadziły do odzyskania rentowności przez stocznie, nie jest również zapewnione znaczne prywatne finansowanie procesu restrukturyzacji. Bez spełnienia tych dwóch warunków, pozytywna ocena tych dwóch spraw nie jest możliwa.(…)”

Komisarz Kroes poinformowała Ministra Gospodarki, że w wyniku intensywnych prac uzgodnione zostały wielkości redukcji mocy produkcyjnych w Stoczni Gdynia i SSN w wielkościach zaproponowanych przez stronę polską tj. zamknięcie w Stoczni Gdynia małego doku SD1 i jednej z trzech pochylni w SSN. Odnośnie do Stoczni Gdańsk wyraziła rozczarowanie jakością współpracy Stoczni ze służbami Komisji. Komisarz podkreśliła, że proces prywatyzacji powinien zostać natychmiast rozpoczęty, a żadne dalsze nieuzasadnione opóźnienia nie mogą być akceptowane.


OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ


 1. 1. plany restrukturyzacyjne nie prowadzą do odzyskania rentowności,

 2. nie ma zapewnionego znacznego prywatnego finansowania restrukturyzacji.

Bez spełnienia tych warunków niemożliwa jest pozytywna ocena restrukturyzacji stoczni.2007-09-17

Odpowiedź Pana Wojciecha Jasińskiego, Ministra Skarbu Państwa, skierowana do banku FORTIS Intertrust (Netherlands) B.V.

Minister Skarbu Państwa wyraża zadowolenie z zainteresowania Fortis udziałem w prywatyzacji polskich stoczni. Podkreśla konieczność złożenia trzech oddzielnych ofert na każdą stocznię osobno, do trzech różnych podmiotów. Podkreśla, że nie jest możliwa akceptacja stawianych przez FORTIS warunków na obecnym etapie prywatyzacji.ZANIECHANIE

Minister Skarbu Państwa Wojciech Jasiński nie zabiega o inwestora zainteresowanego zakupem wszystkich trzech Stoczni, tylko odsyła go do trzech różnych procedur.2007-10-01

Pismo Pana Paula Csiszar’a – dyrektora DG ds. Konkurencji KE do Sekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki – Pawła Poncyliusza

„(…) Zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania długoterminowej rentowności Stoczni Szczecińskiej ma zapewnienie właścicielowi możliwości swobodnego określania strategii produkcyjnej, zgodnie z wynikami analizy rynkowej. Prawne zobowiązanie inwestora do angażowania się jedynie w działalność stoczniową, a nawet wymaganie, by obecny przedmiot działalności stoczni pozostał niezmieniony, nie wydaje się być uzasadnione.

(…) istnieją inne sposoby (…) w mniejszym stopniu krępujące swobodę kontraktową Nabywcy kupującego Spółkę w procesie prywatyzacji. Na przykład zamiast ograniczać prawo Nabywcy do zbycia wszystkich lub części udziałów osobom trzecim, można jedynie postawić warunek dotyczący przestrzegania postanowień umowy prywatyzacyjnej przez dalszego nabywcę.”


OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Prawne zobowiązanie inwestora do angażowania się jedynie w działalność stoczniową, a nawet wymaganie, by obecny przedmiot działalności stoczni pozostał niezmieniony, nie wydaje się być uzasadnione.2007-10-03

Pismo Pani Neelie Kroes, Komisarza ds. Konkurencji do Ministra Gospodarki Pana Piotra Woźniaka

(…) jeśli chodzi o proces prywatyzacji, pragnę z rozczarowaniem zwrócić uwagę na dalsze opóźnienia. Stocznia Gdynia przesunęła ostateczny termin na przekazanie niewiążących ofert z dnia 7 września na 28 września. Proces prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa jest znacznie opóźniony w stosunku do ostatniego harmonogramu przekazanego moim służbom w liście z 22 czerwca 2007. Podobne opóźnienia dają się zauważyć w przypadku Stoczni Gdańsk (…). Pragnę podkreślić, że proces prywatyzacji stoczni musi zostać zakończony bez żadnych dalszych opóźnień.(…) Proces prywatyzacji stoczni powinien zostać przyspieszony i bezwłocznie ukończony: nowy plan restrukturyzacji opracowany lub zatwierdzony przez nowego właściciela, powinien zostać przedłożony Komisji do końca lutego 2008 r.(…).OSTRZEŻENIE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Proces prywatyzacji jest opóźniony, przesuwane są kolejne terminy.

Permanentne niedotrzymywanie terminów przez władze polskie oraz przygotowywanie planów restrukturyzacji stoczni nie rokujących szans na faktyczne odzyskanie przez stocznie rentowności, doprowadziło do zaprzepaszczenia okazji sprywatyzowania stoczni w latach 2006-2007 (pojawiały się wówczas oferty zakupu stoczni od inwestorów prywatnych) oraz podważyło zaufanie Komisji Europejskiej co do wywiązywania się Polski ze składanych deklaracji i obietnic.


2007-10-23

Pismo Ministra Gospodarki Pana Piotra Woźniaka do Pani Neelie Kroes, Komisarza ds. Konkurencji Komisji Europejskiej z aktualnym harmonogramem prywatyzacji stoczni.

ZOBOWIĄZANIE
PO WYBORACH

Dwa dni po wyborach rząd J.Kaczyńskiego przedstawia nowy, nierealistyczny harmonogram prywatyzacji stoczni - Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o. o. zakładający złożenie ofert ostatecznych i wyłonienie inwestorów do 28 grudnia 2007 r. oraz Stoczni Gdynia S.A. zakładający wyłonienie inwestorów do negocjacji w dniu 31 grudnia 2007 r.
Pobieranie 124.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna