Będę próbował zautomatyzować wklejanie danych z Excela do WordaPobieranie 1,28 Mb.
Strona1/9
Data23.02.2018
Rozmiar1,28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

raport z badania sprawozdania finansowego za 2005r


Raport

uzupełniający opinię biegłego rewidenta

z badania sprawozdania finansowego jednostki

działającej pod firmą TRAS- INTUR S.A.

z siedzibą w Inowrocławiu ul. Marcinkowskiego 154

za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

 1. Część ogólna
 1. Spółka działa na podstawie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 28.04.1997r. Repertorium A nr 4169/97 oraz aneksu z dnia 24.11.2005 r. Rep. A nr 6800/2005 .

 2. Czasokres działalności jednostki nie jest określony.

 3. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:

  1. pierwszy wpis do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 7323 z dnia 28.04.1997 r. w Sądzie Rejonowym w Krakowie VI Wydział Gospodarczo- Rejestrowy

  2. aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000 24482 z dnia 01.03.2006 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  3. numer identyfikacji podatkowej NIP 944-16-35-703 nadany w dniu 15.07.1997 r. przez Urząd Skarbowy w Krakowie.

  4. numer identyfikacyjny Regon 351284072 nadany w dniu 22.08.2005 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

  5. koncesje, zezwolenia i licencje na wykonywanie działalności, określone w ustawie z 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i innych przepisach szczególnych - nie dotyczy

 4. Przedmiotem działalności jednostki, wynikającym ze statutu i wpisu do rejestru sądowego jest:

  • 20,1,, Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna

  • 20,10,A, Produkcja wyrobów tartacznych

  • 20,10,B, Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna

  • 20,30,Z, Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

  • 20,5,, Produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania

  • 20,51,Z, Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

  • 20,52,Z, Produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania

  • 25,2,, Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

  • 25,21,Z, Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych

  • 25,22,Z, Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

  • 25, 23,Z, Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

  • 25,24,Z, Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

  • 26,1,, Produkcja szkła i tworzyw ze szkła

  • 26,11,Z, Produkcja szkła płaskiego

  • 26,12,Z, Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego

  • 26,13,Z, Produkcja szkła gospodarczego

  • 26,14,Z, Produkcja włókien szklanych

  • 26,15,Z, Produkcja szkła technicznego

  • 28,1,, Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

  • 28,11,A, Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej

  • 28,11,B, Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej

  • 28,11,C, Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

  • 28,12,Z, Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

  • 28,6,,Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

  • 28,61,Z, Produkcja wyrobów nożowniczych

  • 28,62,Z, Produkcja narzędzi

  • 28,63,Z, Produkcja nawiasów i zamków

  • 51,5,, Sprzedaż hurtowa półproduktów i opadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu

  • 51,53,A, Sprzedaż hurtowa drewna

  • 51,53,B, Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

  • 51,54,Z, Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

  • 51,56,Z, Sprzedaż hurtowa drewna pozostałych półproduktów

  • 51,57,Z, Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

  • 51,7,, Pozostała sprzedaż hurtowa

  • 51,70,A, Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana

  • 51,70,B, Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

  • 52,6,, Handel detaliczny poza siecią sklepową

  • 52,63,Z, Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową

  • 74,40,Z, Reklama

  • 45,4,, Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

  • 45,42,, Zakładanie stolarki budowlanej

  • 45,44, Malowanie i szklenie

  • 45,45,, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

  • 45,43,A, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian

  • 20,40,Z, Produkcja opakowań drewnianych

  • 60,24,, Towarowy transport drogowy

  • 63,12,C, Magazynowanie i przechowywanie towarów

  • 63,40,C, Działalność pozostałych agencji transportowych

  • 70,20,Z, Wynajem nieruchomości na własny rachunek

  • 74,20A, Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

  • 74,87,B, Ściąganie należności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 1. Według stanu na dzień bilansowy występowały następujące powiązania z innymi jednostkami (zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości): Monto- Tras Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 11, Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 119.


 1. Organy spółki przedstawiają się następująco:

  1. trzyosobowy Zarząd prowadzący sprawy spółki na podstawie bezterminowych umów o pracę, zawartych przez Radę Nadzorczą:Prezes Zarządu

Jan Mazur

Członek

Członek


Paweł Puszczyński

Jacek Gołębiowski

  1. Rada Nadzorcza o 3 - letniej kadencji określonej w statucie spółki (zgodnie z art. 216 KSH), pracowała w składzie:

Przewodniczący RN
Przewodniczący RN

W-ce przewodniczący

Członek RN

Członek RNMarszalik Tadeusz

Żyto Jakub

Bauc Jarosław

Abratański Rafał

Leszczyński Grzegorz


Od dnia
Od dnia

Od dnia


Od dnia

Od dnia


01.01.05-17.06.2005
17.06.2005-31.12.2005

01.01.2005-22.07.2005

01.01.2005-17.06.2005

01.01.2005-17.06.2005Członek RN

Członek RN


Członek RN

Członek RN
Bala Paweł

Ostrowski Bogdan

Skop Leszek

Drop HenrykOd dnia

Od dnia
Od dnia

Od dnia


01.01.2005- 31.12.2005

31.03.2005- 31.12.2005


22.07.2005- 31.12.2005

01.01.2005- 31.12.2005


 1. Głównym księgowym jednostki od dnia 01.07.2005 r. jest Teresa Konopka.

Główny księgowym jednostki do 30.06.2005 r. był Jacek Gołębiowski.

 1. Kapitały własne kształtują się następująco:

[/t1] [-t1] {"\KDRI\KDRI.xls", "Tab-do-rap!B14:D25"}
Kapitał podstawowy wynosi 19 196 980,00 zł i dzieli się na 9 598 490 równych i niepodzielnych akcji, każda o wartości nominalnej 2 zł. Wartość księgowa 1 akcji wynosi 2 zł, czyli 100% do ceny nominalnej.

Ww. kwota kapitału podstawowego wykazana została: 1. w wysokości określonej w statucie spółki i wpisanej do rejestru sądowego, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości,

 2. jest w całości opłacona gotówką i aportem,

 3. odpowiada wysokości określonej w art. 624 KSH,

 4. uszczerbek kapitału spowodowany stratami z lat ubiegłych spowodował konieczność zastosowania się do art. 397 KSH.

W powyższym kapitale własnym nie figurują pożyczki udzielone jednostce przez jej udziałowców.

Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 i 4 jednostka zatrudniała średnio w badanym roku obrotowym 154 osób, a w roku poprzednim 168 osób (po przeliczeniu na pełne etaty). 1. Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej Tras Tychy S.A. z dnia 18.07.2005 r. do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy – zgodnie z art. 66 ustęp 4 Uor - wybrana została firma audytorska Biuro Rachunkowe Marianna Grabowska wpisana pod numerem 2561 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

 2. Niniejsze badanie, zgodnie z umową nr 4 zawartą w wykonaniu ww. uchwały Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2005 r. przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie od 10.04.2006r. do 20.05.2006 r.

 3. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający w jego imieniu biegły rewident Marianna Grabowska (nr ewid. 1054/5441) oświadczają, że pozostają niezależni od badanej spółki, w rozumieniu art. 66.2 ustawy o rachunkowości.

 4. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez firmę audytorską Kancelarię Biegłych Rewidentów S.A. Kraków, al. Pokoju 84 i otrzymało opinię bez zastrzeżeń kontynuacji działalności. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17.06.2005 r.

Strata poniesiona w tymże roku w kwocie 17 926 832,74 zł została pokryta kapitałem zapasowym.

 1. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało:

  1. stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowości złożone wraz z innymi dokumentami w Sądzie Rejonowym – Wydział KRS w Katowicach, w dniu 06.07.2005 r.

  2. zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości przesłane do ogłoszenia w Monitorze Polskim B w dniu 25.01.2006 r.

  3. wykonując obowiązek wynikający z art. 27 ustawy z 15.02.1992r. złożono w Urzędzie Skarbowym w dniu 31.03.2005 r.

 2. Przedłożone do badania sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, zgodnie z art.45 ustawy o rachunkowości, składa się z:

  1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

  2. bilansu na 31.12.2005r., z sumą aktywów i pasywów 49 381 742,38 zł

  3. rachunku zysków i strat wykazującego wynik finansowy -20 137 712,92 zł

  4. dodatkowych informacji i objaśnień,

  5. zestawienia zmian w kapitale własnym,

  6. rachunku przepływów pieniężnych

oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki.

 1. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.

 2. Ponadto kierownik jednostki złożył w dacie zakończenia badania - dodatkowe oświadczenie o:

  1. kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania,

  2. ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym,

  3. niezaistnieniu innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na wielkość danych liczbowych wynikających ze sprawozdania finansowego.

 3. Niniejszy raport został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, z uwzględnieniem:

 • stosownych prób badawczych, w tym pozycji dominujących kwotowo,

 • poziomu istotności ustalonego dla sprawozdania finansowego,

 • zawodowego osądu zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna