„Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”Pobieranie 2,48 Mb.
Strona1/20
Data25.06.2018
Rozmiar2,48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warszawa, dnia 2015 r.

Spis treści


1 Słownik 3

2 Przedmiot zamówienia 3

3 Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 4

4 Wymagania na realizację przedmiotu zamówienia 5

5 Etap 2 – Infrastruktura techniczno-systemowa BDO 12

6 Wdrożenie BDO 16

7 Etap 6 – Instruktaże dotyczące BDO 18

8 Etap 7 – Migracja danych z baz WSO i CSO 20

9 Etap 8 - Usługi utrzymania BDO 23

10 Etap 9 - Prace rozwojowe BDO 26

11 Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 27


 1. Słownik


BDO – system informatyczny pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”;

Użytkownik końcowy – osoba działająca w imieniu Użytkownika, Operatora Urzędu oraz Administratora;

Użytkownik – podmiot zobowiązany do posiadania wpisu do rejestru oraz składania sprawozdań, a także podmiot mający dostęp do danych zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Operator Urzędu – marszałek województwa zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Administrator – minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczony przez niego podmiot zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 1. Przedmiot zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie BDO, wraz z wykonaniem: dokumentacji, dostawą, zestawieniem i uruchomieniem niezbędnej infrastruktury techniczno - systemowej oraz migracją danych z systemów zastanych oraz instruktażami.

Po zakończeniu Etapu 4, Wykonawca będzie świadczył dla Zamawiającego kompleksowe usługi utrzymania i rozwoju BDO polegające na: stałym administrowaniu BDO zapewniającym ciągłość działania systemu i bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a także jego konserwacji , usuwaniu Wad i Błędów krytycznych oraz wprowadzaniu modyfikacji do BDO wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak i potrzeb Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na niżej wymienione Etapy:


 1. Etap 1 – opracowanie projektu BDO.

 2. Etap 2 – dostarczenie, instalacja i konfiguracja infrastruktury techniczno-systemowej BDO.

 3. Etap 3 – wdrożenie BDO w wersji podstawowej obsługującej rejestr podmiotów oraz migracja danych z bazy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej „GIOŚ”.

 4. Etap 4 – wdrożenie BDO w wersji rozszerzonej obsługującej rejestr podmiotów i sprawozdawczość.

 5. Etap 5 – wdrożenie pełnej wersji BDO, spełniającej wszystkie wymagania zapisane w OPZ.

 6. Etap 6 – opracowanie i przeprowadzenie instruktaży dotyczących BDO.

 7. Etap 7 – przeprowadzenie migracji danych z baz Wojewódzkich Systemów Odpadowych i Centralnego Systemu Odpadowego.

 8. Etap 8 – świadczenie usług utrzymania BDO.

 9. Etap 9 – prowadzenie prac rozwojowych BDO.

W Załączniku nr 1 „Lista produktów prac Wykonawcy w Etapach realizacji umowy” przedstawiono listę produktów, które mają być wytworzone w trakcie realizacji zamówienia na poszczególne Etapy tego zamówienia.


 1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia

  1. Zasady realizacji etapów zamówienia


 1. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany nie później niż do dnia 22 stycznia 2019 r., przy czym:

  1. Realizacja Etapów 1, 2, 3 zakończy się do dnia 15 listopada 2015 r.

  2. Realizacja Etapu 2 rozpocznie się po zakończeniu Etapu 1 i zakończy przed zakończeniem Etapu 3.

  3. Realizacja Etapu 4 zakończy się do dnia 31 grudnia 2015 r.

  4. Realizacja Etapu 5 zakończy się do dnia 30 czerwca 2016 r.

  5. Realizacja Etapu 6 zakończy się do dnia 31 grudnia 2015 r.

  6. Realizacja Etapu 7 zakończy się do dnia 23 stycznia 2017 r.

  7. Realizacja Etapu 8 rozpocznie się po odbiorze Etapu 4.

  8. Realizacja Etapu 9 rozpocznie się po odbiorze Etapu 5.

 2. Odbiór etapu następuje po realizacji i odbiorze wszystkich prac i produktów przewidzianych w ramach tego etapu na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego etapu.

 3. Wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględniać poniższe uwarunkowania:

  1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2015 r. nie może być wyższa niż 35 % całości wynagrodzenia.

  2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2016 r. nie może być wyższa niż 36 % całości wynagrodzenia, z tym, że za usługi utrzymania świadczone w ramach Etapu 8 wynagrodzenie nie może przekroczyć 9,5% całości wynagrodzenia.

  3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2017 r. nie może być wyższa niż 9 % całości wynagrodzenia, z tym, że za usługi utrzymania świadczone w ramach Etapu 8 wynagrodzenie nie może przekroczyć 10% całości wynagrodzenia.

  4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w 2018 r. za usługi utrzymania świadczone w ramach Etapu 8 wynagrodzenie nie może przekroczyć 10% całości wynagrodzenia.

 4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu „Raport końcowy z realizacji BDO”.  1. Wymagania w zakresie monitorowania postępu prac w ramach Zamówienia


 1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość bieżącego monitorowania postępu prac w każdym momencie realizacji przedmiotu zamówienia.

 2. W tym celu Wykonawca na koniec każdego miesiąca kalendarzowego będzie przedstawiał Zamawiającemu raporty zarządcze informujące o postępie prac.

 3. Niezależnie, dzień po dniu, postęp prac będzie rejestrowany przez Wykonawcę w specjalistycznym elektronicznym narzędziu typu issue-tracker udostępnionym dla Zamawiającego w trakcie trwania Etapu 1.

 4. Narzędzie będzie umożliwiało co najmniej:

  1. zarządzanie wiedzą i zagadnieniami w projekcie,

  2. podział zagadnień na podprojekty,

  3. przypisywanie uprawnień do projektu i poszczególnych podprojektów,

  4. planowanie i kontrolę postępów realizacji prac w ramach Etapów,

  5. utworzenie repozytorium dokumentacji projektowej,

  6. zgłaszanie Wad i Błędów krytycznych w ramach realizacji Etapu 8;

  7. ewidencjonowanie konsultacji telefonicznych;

  8. obsługa zgłoszeń gwarancyjnych - zgłaszanie Wad i Błędów krytycznych;

  9. zlecanie prac rozwojowych w ramach realizacji Etapu 9.

  10. notyfikowanie w ramach innych zdarzeń.

 5. Narzędzie to będzie wykorzystywane na każdym etapie realizacji Zamówienia, w zakresie właściwym dla danego Etapu.

 6. Wykonawca w siedzibie Zamawiającego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego będzie przedstawiał stan realizacji procesu wytwórczego BDO według faktycznego stanu zaawansowania prac wytwórczych.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna