Bartoszyce, 2015-03-16Pobieranie 126.18 Kb.
Data13.11.2017
Rozmiar126.18 Kb.

Bartoszyce, 2017-04-07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/2017

Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

Adres zamawiającego: Wyszyńskiego 11

Kod Miejscowość: 11-200 Bartoszyce

Telefon: 89 764 94 84

Adres strony internetowej: www.szpital-bartoszyce.pl

Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-bartoszyce.pl

Godziny urzędowania: 7:30-15:00


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:


Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w treści art. 24 aa Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień o których mowa w art. 67 ust.1. pkt.6.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego określonych co do rodzaju, ilości, postaci zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.Przedmiot zamówienia składa się z 58 zadań:

Nr zadania

Nazwa zadania

Zadanie nr 01

Gaza medyczna

Zadanie nr 02

Opatrunki

Zadanie nr 03

Opatrunki

Zadanie nr 04

Opatrunki

Zadanie nr 05

Zestawy opatrunkowe

Zadanie nr 06

Opatrunki

Zadanie nr 07

Plastry

Zadanie nr 08

Opatrunki

Zadanie nr 09

Opatrunki

Zadanie nr 10

Kompresy

Zadanie nr 11

Opatrunki przylepne

Zadanie nr 12

Plastry

Zadanie nr 13

Opatrunki

Zadanie nr 14

Plastry

Zadanie nr 15

Zestawy opatrunkowe

Zadanie nr 16

Zestawy opatrunkowe

Zadanie nr 17

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Zadanie nr 18

Sterylny zestaw do operacji kolana

Zadanie nr 19

Zestaw do operacji uniwersalny

Zadanie nr 20

Sterylny fartuch chirurgiczny,

Zadanie nr 21

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego

Zadanie nr 22

Osłona ortopedyczna na kończynę z 2 taśmami

Zadanie nr 23

Serweta operacyjna do zabiegów na kończynie

Zadanie nr 24

Sterylny zestaw do operacji biodra

Zadanie nr 25

Poduszeczka do czyszczenia elektrod

Zadanie nr 26

Sterylna osłona na stolik Mayo

Zadanie nr 27

Sterylna samoprzylepna kieszeń

Zadanie nr 28

Sterylne obłożenie do przezcewkowych zabiegów urologicznych

Zadanie nr 29

Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa

Zadanie nr 30

Sterylny zestaw do artroskopii barku

Zadanie nr 31

Sterylna serweta z wycięciem U

Zadanie nr 32

Sterylna serweta chirurgiczna

Zadanie nr 33

Sterylna serweta chirurgiczna

Zadanie nr 34

Sterylny zestaw do wkłucia centralnego

Zadanie nr 35

Zestaw sterylny do zabiegów bariatrycznych.

Zadanie nr 36

Prześcieradło w włókniny

Zadanie nr 37

Maska chirurgiczna czterowarstwowa

Zadanie nr 38

Ubranie chirurgiczne

Zadanie nr 39

Materiały medyczne

Zadanie nr 40

Materiały medyczne

Zadanie nr 41

Materiały medyczne

Zadanie nr 42

Odzież medyczna

Zadanie nr 43

Jednorazowe wyroby papierowe

Zadanie nr 44

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Zadanie nr 45

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Zadanie nr 46

Jednorazowe wyroby papierowe

Zadanie nr 47

Odzież medyczna

Zadanie nr 48

Elektrody

Zadanie nr 49

Pościel z włókniny

Zadanie nr 50

Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa

Zadanie nr 51

Podkłady higieniczne celulozowo-foliowe

Zadanie nr 52

Ubranie chirurgiczne

Zadanie nr 53

Szpitalne wyroby papierowe

Zadanie nr 54

Szpitalne wyroby papierowe

Zadanie nr 55

Zestawy diagnostyczne

Zadanie nr 56

materiały medyczne

Zadanie nr 57

Tlenek etylenu

Zadanie nr 58

materiały medyczne

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV

33141000-0

24326310-1

31711140-6

33140000-3

33141110-4

33141111-1

33141112-8

33141114-2

33141116-6

33141119-7

33141625-7

33198000-4

33199000-1

33772000-2IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od dnia obowiązywania umowy.


V. OKREŚLENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ ŻE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ

W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej SIWZ oraz w ustawie PZP. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu:

   1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP:

 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie.

   1. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP:

 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie,

 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

  1. spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:

   1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie,

   1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie.

   1. zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży wykaz wykonanych dwóch głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Przedmiot dostaw powinien odpowiadać rodzajowi dostaw na jakie Zamawiający udziela zamówienia w niniejszym postępowaniu.  1. potwierdzają, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom

określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

   1. Dla wszystkich zadań: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby posiadają dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów medycznych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (certyfikaty, deklaracje zgodności CE producenta potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, potwierdzenie zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych ) - zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.

   2. Dla wszystkich zadań: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży Opis, specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia (foldery, karty katalogowe, ulotki, prospekty w języku polskim ze zdjęciami, z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczy) zawierające opis podstawowych parametrów, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

   3. Dla zadania nr 10: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży Dokumenty, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklaracja zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.   1. Dla zadania nr 54: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży Potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium.

   2. Dla zadania 55: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży Określenie substancji toksycznych w testach chemicznych (całkowity brak soli, metali ciężkich lub ilość śladowa nie zagrażająca zdrowiu.

   3. Dla zadań nr: 1, 5, 15, 16: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży:

    1. Dokumenty, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklaracja zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych,

    2. Dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną.

    3. Oświadczenie Wykonawcy, iż wyroby stanowiące przedmiot oferty są zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych, z dnia 20 maja 2010 roku oraz Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 roku dotycząca wyrobów medycznych oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia. - zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ.
   1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży Bezpłatne próbki wyrobów opatrzonych etykietami zawierającymi wszystkie niezbędne dla wyrobów medycznych dane (w szczególności: nazwa katalogowa, data ważności, numer seryjny, producent) w celu dokonania weryfikacji zgodności zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia (po jednej sztuce do wskazanych pozycji zadania) gotowe do użycia w warunkach szpitalnych do zadań:
 • nr 1 – pozycja nr 1,

 • nr 10 – pozycja nr 1,

 • nr 15 – pozycja nr 3, 7, 10, 13,

 • nr 16 – pozycja nr 2, 3, 4, 7,

 • nr 18 – pozycja nr 1,

 • nr 19 – pozycja nr 1,

 • nr 20 – pozycja nr 1 - próbka do każdego rozmiaru od „M” do „XXL”, pozycja nr 2 – próbka do każdego rozmiaru od „M” do „XXL”,

 • nr 21 – pozycja nr 1,

 • nr 22 – pozycja nr 1,

 • nr 23 – pozycja nr 1,

 • nr 24 – pozycja nr 1,

 • nr 28 – pozycja nr 1,2.

Próbki należy umieścić odpowiednio zabezpieczonej paczce. Paczkę należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy. Paczka dodatkowo winna być opisana:"Próbki do przetargu nr 02/2017 – Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku."

UWAGA:

Każda próbka musi być oznaczona w następujący sposób:

nazwa Wykonawcy, Nr zadania, Nr pozycji.

Ponadto należy dołączyć wykaz dostarczonych próbek.


 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy
  w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta ich zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 2. Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt.1 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ ŻE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ

1. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu


na podstawie art. 22 ust.1b ustawy PZP w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ).

2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24


ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Zamawiający stwierdzi, że oferowane przez Wykonawcę roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ w oparciu o podpisane oświadczenia Wykonawcy (załączniki nr 6 i 7 do SIWZ w zakresie wszystkich zadań, załącznik nr 8 w zakresie zadań: 1, 5, 15, 16).


VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI


 1. Sposób porozumiewania się:

  1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający komunikuje się z Wykonawcą zachowując formę pisemną lub przy pomocy drogi elektronicznej na adres: przetargi@szpital-bartoszyce.pl

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się za pomocą faksu.

  4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest :

a) stanowisko Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

imię i nazwisko Mirosław Czarnecki

tel. 89 764 94 84

w godz. 8.00 - 15.00

b) stanowisko Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

imię i nazwisko Jarosław Wiśniewski

tel. 89 764 94 84

w godz. 8.00 - 15.00
 1. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
   w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem,
   że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.1
   lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
   o którym mowa w pkt. 2.1.

  4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba
   że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.


VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty aktualne na dzień składania ofert:  1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

  2. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia (załącznik 2 do SIWZ) Prosimy złożyć także w edytowalnej formie elektronicznej na płycie CD.

  3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
   oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ).

  4. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (załącznik nr 5 do SIWZ).

  5. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ).

  6. Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 8 do SIWZ).

  7. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).

 1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.

 2. Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 6. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

 7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

  1. Na potwierdzenie kompetencji zdolności technicznej lub zawodowej złoży:

   1. Wykaz wykonanych dwóch głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Przedmiot dostaw powinien odpowiadać rodzajowi dostaw na jakie Zamawiający udziela zamówienia w niniejszym postępowaniu.

  1. Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania złoży:

   1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
  1. Na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ złoży:
   1. Dla wszystkich zadań: Opis, specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia (foldery, karty katalogowe, ulotki, prospekty w języku polskim ze zdjęciami, z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczy) zawierające opis podstawowych parametrów, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

   2. Dla zadania nr 10: Dokumenty, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklaracja zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

   3. Dla zadania nr 54: Potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium.

   4. Dla zadania 55: Określenie substancji toksycznych w testach chemicznych (całkowity brak soli, metali ciężkich lub ilość śladowa nie zagrażająca zdrowiu.

   5. Dla zadań nr: 1, 5, 15, 16:

    1. Dokumenty, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklaracja zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych,

    2. Dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną.

   1. Bezpłatne próbki wyrobów opatrzonych etykietami zawierającymi wszystkie niezbędne dla wyrobów medycznych dane (w szczególności: nazwa katalogowa, data ważności, numer seryjny, producent) w celu dokonania weryfikacji zgodności zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia (po jednej sztuce do wskazanych pozycji zadania) gotowe do użycia w warunkach szpitalnych do zadań:
 • nr 1 – pozycja nr 1,

 • nr 10 – pozycja nr 1,

 • nr 15 – pozycja nr 3, 7, 10, 13,

 • nr 16 – pozycja nr 2, 3, 4, 7,

 • nr 18 – pozycja nr 1,

 • nr 19 – pozycja nr 1,

 • nr 20 – pozycja nr 1 - próbka do każdego rozmiaru od „M” do „XXL”, pozycja nr 2 – próbka do każdego rozmiaru od „M” do „XXL”,

 • nr 21 – pozycja nr 1,

 • nr 22 – pozycja nr 1,

 • nr 23 – pozycja nr 1,

 • nr 24 – pozycja nr 1,

 • nr 28 – pozycja nr 1,2.

Próbki należy umieścić odpowiednio zabezpieczonej paczce. Paczkę należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy. Paczka dodatkowo winna być opisana:"Próbki do przetargu nr 02/2017 – Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku."

UWAGA:

Każda próbka musi być oznaczona w następujący sposób:

nazwa Wykonawcy, Nr zadania, Nr pozycji.

Ponadto należy dołączyć wykaz dostarczonych próbek.


 1. Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 19.04.2017r. godz. 11:00.

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych:

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Wyszyńskiego 11

11-200 Bartoszyce

Sekretariat  1. z dopiskiem: „Oferta - Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny i innych artykułów jednorazowego użytku Sprawa nr 02/2017. Nie otwierać przed 19.04.2017r. godz. 11:30”

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.04.2017r. w sali konferencyjnej o godz. 11:30.

 2. Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz ewentualne rabaty.


 1. Cenę oferty stanowi wartość brutto wynikająca z formularza cenowego.XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium | Waga

-----------------------------------------------------------------------------------------

cena (PLN) | 60%

-----------------------------------------------------------------------------------------

Termin dostawy | 15%

-----------------------------------------------------------------------------------------

Termin płatności | 15%

-----------------------------------------------------------------------------------------

Termin rozpatrzenia reklamacji | 10%

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:


Lp = LpC + LpTD + LpTP + LpTRR
Lp – liczba punktów oferty

LpX – liczba punktów w zakresie kryterium (X – nazwa skrótowa danego kryterium)

4.1. Nazwa kryterium: cena 60%
Wzór:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

LpC = -------------------------------------------------------- x 100% x 60 pkt.

cena badanej oferty brutto
Sposób oceny: max 60 punktów
4.2 Nazwa kryterium: termin dostawy 15%
W ocenie kryterium Termin dostawy rozumianego jako termin realizacji zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, każdy z Wykonawców może otrzymać maksymalne 15 pkt. zgodnie z wagą tego kryterium.
Zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców określił termin dostawy w jakim będzie realizował zamówienia Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem iż maksymalny dopuszczalny termin to 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia.
Oferty z terminem dłuższym niż 4 dni roboczych będą odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:


 • Realizacja w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia - 15 pkt;

 • Realizacja w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 10 pkt;

 • Realizacja w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt;

 • Realizacja w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 0 pkt;

4.3. Nazwa kryterium: termin płatności 15%


Zasady oceny ofert w kryterium „Termin płatności”
W ramach kryterium „Termin płatności”, rozumianego jako termin uregulowania należności za wykonaną dostawę, każdy z Wykonawców może otrzymać maksymalne 15 pkt zgodnie z wagą tego kryterium.

Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców w ofercie określił termin płatności w jakim Zamawiający ureguluje należność za wykonaną dostawę, z tym zastrzeżeniem, iż minimalny dopuszczalny termin to 50 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Oferty z terminem krótszym niż 50 dni będą odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
Regulowanie należności w terminie:


 • 50 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – 0 pkt;

 • od 51 do 54 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - 5 pkt;

 • od 55 do 59 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - 10 pkt;

 • 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - 15 pkt.

4.4. Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji: 10%


W ocenie kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (podany w dniach roboczych) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów zgodnie z wagą tego kryterium.
Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców w ofercie określił termin rozpatrzenia reklamacji, z tym zastrzeżeniem, iż maksymalny dopuszczalny termin to 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Oferty z terminem dłuższym niż 5 dni roboczych będą odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
Termin rozpatrzenia reklamacji

 • 1-2 dni robocze od daty zgłoszenia – 10 pkt;

 • 3-4 dni robocze od daty zgłoszenia – 5 pkt;

 • 5 dni roboczych od daty zgłoszenia – 0 pkt.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwę albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  4. unieważnieniu postępowania.

 2. Zamawiający w informacji podaje uzasadnienie faktyczne i prawne.

 3. Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.

 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP.

 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.


XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do SIWZ.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179 do 198g ustawy Pzp.


XVIII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 6

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień o których mowa w art. 67 ust.1. pkt.6.


XIX. WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Formularz cenowy / opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

3. Wzór umowy – załącznik nr 3

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4

5. Oświadczenie dotyczące odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – załącznik nr 5

6. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6

7. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ – załącznik nr 7

8. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 8


____________________________________

Kierownik zamawiającego

Bartoszyce, 2017-04-07


Pobieranie 126.18 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna