Bank spóŁdzielczy w Pieńsku regulamin kart debetowych Rozdział Postanowienia ogólne „Regulamin kart debetowych Banku Spółdzielczego w Pieńsku”Pobieranie 110,4 Kb.
Data26.01.2018
Rozmiar110,4 Kb.


Załącznik do Uchwały nr 8/2015

Zarządu Banku Spółdzielczego w Pieńsku

Z dnia 16.01.2015 r.
BANK SPÓŁDZIELCZY

w Pieńsku
REGULAMIN

kart debetowych

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
„Regulamin kart debetowych Banku Spółdzielczego w Pieńsku”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady wydawania i używania kart debetowych wydawanych przez Bank Spółdzielczy w Pieńsku oraz zasady rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu tych kart.Używane w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

  1. akceptant – placówka handlowo-usługowa przyjmująca płatności kartami Visa lub MasterCard;

  2. antena zbliżeniowa – elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej;

  3. autoryzacja – wyrażenie zgody przez Użytkownika karty na wykonanie transakcji;

  4. Bank – Bank Spółdzielczy w Pieńsku;

  5. bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty;

  6. blokada karty/zastrzeżenie karty - unieważnienie karty przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub Regulaminem;

  7. czasowa blokada karty – czynność dokonywana przez Bank lub na wniosek Użytkownika karty polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych;

  8. CVV2/CVC2 – trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do dokonywania transakcji na odległość, np. poprzez Internet, pocztę telefon;

  9. czytnik zbliżeniowy – elektroniczne narzędzie – stanowiące integralną część terminala POS – służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, odczytujące dane z anteny zbliżeniowej;

  10. dostępne środki – saldo rachunku (do którego zostały wydane karty) powiększone o ewentualne środki z tytułu przyznanych kredytów, do wysokości których Użytkownik karty w ramach dostępnych limitów może dokonywać transakcji;

  11. duplikat karty – kolejny egzemplarz karty z takim samym numerem i datą ważności, jak dla karty dotychczas używanej;

  12. dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

  13. Hasło 3D Secure – przesyłane – w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Kredytobiorcę/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego – jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure;

  14. Infolinia Banku BPS S.A. – serwis telefoniczny dla Użytkownika karty w Banku, obsługa kart: +48 86 215 50 00, zastrzeżenia kart: +48 86 215 50 50, czynny 7 dni w tygodniu, całą dobę;

  15. karta debetowa/kartamiędzynarodowa karta debetowa, spersonalizowana lub niespersonalizowana, zbliżeniowa bądź nie, zarówno główna jak i dodatkowa, wydawana przez Bank;

  16. karta dodatkowa – karta wydawana osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku transakcji określonych w Umowie;

  17. karta niespersonalizowana – karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Użytkownika karty;

  18. karta spersonalizowana – karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Użytkownika karty;

  19. karta zbliżeniowa – karta wyposażona w antenę zbliżeniową umożliwiającą transakcje zbliżeniowe;

  20. kod PIN (Personal Identification Number) - 4-cyfrowy poufny numer, który łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Użytkownikowi karty;

  21. kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bankbps.pl Kurs walutowy może ulegać zmianom w ciągu dnia roboczego;

  22. limit transakcyjny – kwota, do wysokość której Użytkownik karty może dokonywać transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych w ciągu jednego dnia. Wysokość limitu ustalona jest osobno dla każdej z wymienionych transakcji;

  23. organizacja płatnicza - organizacja międzynarodowa Visa lub MasterCard tworząca system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart;

  24. placówka Banku – oddział lub inna placówka Banku;

  25. portal kartowywww.kartosfera.pl, system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej;

  26. Posiadacz rachunku – osoba fizyczna o pełnej bądź ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem umowę rachunku, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy rachunku;

  27. rachunek bankowy/rachunek rachunek w złotych polskich, służący do wykonywania transakcji oferowany i prowadzony przez Bank dla osób fizycznych;

  28. Regulamin – „Regulamin kart debetowych Banku Spółdzielczego w Pieńsku”;

  29. system bankowości elektronicznej – system bankowości internetowej i mobilnej umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej lub za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działającym w sieci bezprzewodowej oraz system obsługi telefonicznej;

  30. Taryfa opłat i prowizji, Taryfa – obowiązująca w BankuTaryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Pieńsku dla Klientów indywidualnych”;

  31. terminal POS (z ang. Point of Sale), terminal – urządzenie elektroniczne instalowane w placówkach handlowo-usługowych, wykorzystywane do kontaktu z Bankiem - za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego - w przypadku, gdy Użytkownik karty za nabywany towar lub usługę płaci kartą;

  32. transakcja – zainicjowana przez Użytkownika karty wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, w tym:

 1. transakcja bezgotówkowa (stykowa) - płatność za nabywane towary i usługi przy fizycznym użyciu karty w placówce handlowo-usługowej, jak również transakcja na odległość dokonywana bez fizycznego użycia karty, w szczególności zrealizowana za pośrednictwem Internetu, telefonu lub poczty;

 2. transakcja gotówkowa – wypłata gotówki w ramach usługi cash back, w bankomatach, bankach lub w innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej umieszczonym na karcie;

 3. transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) – transakcja bezgotówkowa dokonywana przy użyciu karty wyposażonej w antenę zbliżeniową w placówce usługowo-handlowej zaopatrzonej w terminal POS wyposażony w czytnik zbliżeniowy; polega na realizacji płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania transakcji przez Użytkownika karty za pomocą kodu PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala;

 4. transakcja internetowa – transakcja bezgotówkowa dokonana na odległość bez fizycznego użycia karty w Internecie;

  1. Umowa – Umowa o kartę debetową, której stronami są Bank i Posiadacz rachunku;

  2. usługa cash back – usługa na terminalu POS polegająca na wypłacie gotówki z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi; usługa ta jest dostępna tylko na terenie Polski;

  3. Użytkownik karty – Posiadacz rachunku lub osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku transakcji określonych w Umowie.

  4. zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;  1. Karta jest własnością Banku.

  2. Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych zgodnie
   z aktualnie obowiązującą ofertą Banku, dostępną w Taryfie opłat i prowizji, placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bspiensk.pl.

  3. Karta debetowa umożliwia dostęp do środków na rachunkach bankowych poprzez dokonywanie transakcji.

  4. Karta wydawana jest Posiadaczowi rachunku lub osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku do dokonywania operacji kartą debetową w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku,
   z wyłączeniem osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych.

  5. Do jednego rachunku może być wydana dowolna liczba kart , przy czym jednemu Użytkownikowi karty wydawany jest jeden typ karty.

Rozdział 2. Wydawanie karty
 1. Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie karty dla siebie i innych osób, które upoważni do swojego rachunku bankowego.

 2. Warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku bankowego w Banku oraz podpisanie przez strony Umowy. W przypadku, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, Umowę podpisuje również jej przedstawiciel ustawowy.

 3. W przypadku braku przeciwskazań do wydania karty i po podpisaniu Umowy przez strony, Bank wydaje kartę.

 4. Karta debetowa wydawana jest na wniosek Posiadacza rachunku, który jest złożony osobiście w placówce Banku prowadzącej rachunek bankowy i podpisany w obecności pracownika Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów. Na wniosku o kartę dodatkową podpis składa również przyszły Użytkownik karty w przypadku, gdy nie jest on Posiadaczem rachunku, stanowiący wzór podpisu obowiązujący w Banku;


 1. Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o wydanie karty Użytkownikowi karty, któremu Bank postanowił wydać kartę, przesyła kod PIN pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny. Otrzymanie kodu PIN upoważnia Użytkownika karty do odbioru karty w placówce Banku, która przyjęła wniosek.

 2. W przypadku nie otrzymania koperty zawierającej kod PIN w terminie o którym mowa w ust.1 lub stwierdzenia uszkodzeń koperty zawierającej kod PIN umożliwiających odczytanie tego numeru przez inne osoby lub gdy kod PIN jest nieczytelny, Użytkownik karty powinien niezwłocznie powiadomić placówkę Banku prowadzącą rachunek bankowy, która wystąpi o wygenerowanie nowego kodu PIN do karty.

 3. Użytkownik karty odbiera kartę osobiście, podpisując ją w obecności pracownika Banku. Podpis musi być zgodny z wzorem podpisu złożonym w Banku. Podpis złożony na karcie jest wzorem dla wszystkich placówek handlowo-usługowych akceptujących karty, umożliwiającym autoryzacje transakcji przy użyciu karty.

 4. W przypadku złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku lub różni się od wzoru podpisu złożonego w Banku, procedura wydania karty zostanie powtórzona, a kosztami związanym z wydaniem duplikatu karty zostanie obciążony Posiadacz rachunku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

 5. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Kartę można aktywować wybierając jedną z poniższych metod:

   1. dokonanie transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN;

   2. za pośrednictwem telefonu dzwoniąc na Infolinię Banku BPS S.A. pod numer + 48 86 215 50 00;

 6. Okres ważności karty spersonalizowanej wynosi 36 miesięcy, podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca.

 7. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni adres wskazany przez Użytkownika karty, jako adres do korespondencji lub Użytkownik karty odbiera kartę osobiście w placówce Banku.

 8. Po wznowieniu karty numer karty i kodu PIN nie ulega zmianie.

 9. Po odebraniu wznowionej karty Użytkownik karty jest zobowiązany do:

   1. podpisania karty zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku;

   2. zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora.

 10. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w ust.5. 1. Karta niespersonalizowana wraz z kodem PIN wydawana jest w placówce Banku z chwilą przyjęcia i zaakceptowania przez Bank podpisanego wniosku o wydanie karty przez Posiadacza rachunku i Użytkownika karty, jeśli karta wydawana jest jako karta dodatkowa.

 2. W przypadku, gdy Użytkownik karty stwierdzi uszkodzenie otrzymanego kodu PIN, w bezpiecznej kopercie z kodem PIN nie będzie kodu PIN lub będzie on niepełny oraz gdy kod PIN będzie niemożliwy do odczytu, wówczas Bank wydaje Użytkownikowi karty nową kartę z nowym kodem PIN.

 3. Użytkownik karty podpisuje kartę niespersonalizowaną w obecności pracownika Banku zgodnie z wzorem podpisu złożonym w Banku.

 4. Karta niespersonalizowana jest wydawana jako nieaktywna. W celu aktywowania karty należy wybrać jedną z metod opisanych w § 5 ust.5.

 5. Okres ważności karty niespersonalizowanej podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, roku podanego na karcie.

 6. Okres ważności karty niespersonalizowanej podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca.

 7. Karty wydane jako niespersonalizowane wznawiane są jako karty spersonalizowane.

 8. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam kod PIN jak do karty wydanej poprzednio.

 9. Wznowiona karta jest nieaktywna. W celu aktywowania karty wznowionej należy wybrać jedną z metod opisanych w § 5 ust.5.


 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty Użytkownik karty może zwrócić się do placówki Banku prowadzącej rachunek z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty.

 2. Duplikat karty odbierany jest w placówce sprzedażowej Banku prowadzącej rachunek w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożony został wniosek o wydanie duplikatu karty.

 3. Zmiana danych personalnych Użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty, z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie drugie.

 4. Poinformowanie Banku przez Użytkownika karty o zmianach określonych w ust. 3 na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. 1. Rezygnacja z użytkowania karty w okresie jej ważności możliwa jest
  w sytuacji, gdy Posiadacz rachunku:

 1. wypowie Umowę zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi, lub

 2. zgłosi ten fakt w placówce Banku prowadzącej rachunek i zwróci kartę do placówki Banku lub zniszczy kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie, w przypadku gdy na podstawie Umowy została wydana większa liczba kart, a rezygnacja nie dotyczy wszystkich kart. W przypadku nie zgłoszenia do Banku rezygnacji z karty, ewentualne opłaty za kartę będą naliczane zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą.

 1. W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Użytkownik karty nie będący Posiadaczem rachunku powinien poinformować o tym fakcie Posiadacza rachunku, który następnie powinien poinformować placówkę sprzedażową Banku zgodnie z ust 1 pkt 2.

 2. Niezłożenie przez Posiadacza rachunku rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres. W przypadku, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest również pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego.

 3. Bank poinformuje pisemnie Posiadacza rachunku na ostatni podany adres do korespondencji o zamiarze nieprzedłużenia Umowy, na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed upływem okresu ważności karty, podanego na awersie karty.

Rozdział 3. Użytkowanie karty
 1. Karty może używać:

  1. Posiadacz rachunku;

  2. Użytkownik karty – uprawniony do korzystania ze środków na rachunku Posiadacza rachunku jedynie przy użyciu karty wydanej na jego imię i nazwisko.

 2. Wniosek o wydanie karty, wznowienie i odblokowanie karty składany jest przez Posiadacza rachunku, o ile Umowa nie stanowi inaczej. Składanie reklamacji związanych z użytkowaniem karty oraz informacje o zmianie danych osobowych Użytkownika karty zastrzeżone jest dla Posiadacz rachunku.

 3. Użytkownik karty jest zobowiązany do:

  1. przechowywania karty i ochrony kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nieprzechowywania karty razem z kodem PIN, ani w żadnej innej formie umożliwiającej skorzystanie z kodu PIN osobom nieupoważnionym;

  2. nieudostępnianie karty i kodu PIN osobom trzecim;

  3. używania numeru CVV2/CVC2 w sposób zabezpieczający przed jego przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione;

  4. korzystania z karty zgodnie z niniejszym Regulaminem. 1. Do każdej nowej karty generowany jest kod PIN.

 2. Kod PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty.

 3. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę transakcji i czasowe zablokowanie karty. Kartę można odblokować tego samego dnia kontaktując się z Infolinią Banku BPS S.A. lub następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN. 1. Karty debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard), w tym dokonywania transakcji zbliżeniowych;

 2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard);

 3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich oznaczonym logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard);

 4. płatności dokonywanych na odległość, bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, pocztę, telefon;

 5. awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą, w trybie określonym w § 17 ust 3.

 1. Karta umożliwia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wypłatę gotówki w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę.

 2. Karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę. 1. Użytkownik karty debetowej może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości dostępnych środków na rachunku, w ramach limitu, jeżeli taki został przez strony lub przez Posiadacza rachunku wskazany, w ramach dziennych maksymalnych limitów transakcyjnych, ustalonych przez Bank i określonych w Umowie.

 2. Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w Umowie i może je w każdej chwili zmieniać poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku, jak również wyzerować wybrane limity transakcyjne, jeśli nie będzie korzystał z danego typu transakcji lub ze względów bezpieczeństwa.

 3. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą debetową wydaną:

 1. Posiadaczowi rachunku odpowiada on sam;

 2. Posiadaczowi rachunku o ograniczonej zdolności do czynności prawnych odpowiada jej przedstawiciel ustawowy;

 3. osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku.

 1. Karty debetowej nie wolno używać niezgodnie z prawem,
  w szczególności do realizacji płatności za zabronione towary i usługi. 1. Karty z funkcją zbliżeniową są wyposażone w antenę zbliżeniową, która znajduje się w prawym, górnym rogu na awersie karty debetowej.

 2. Wysokość jednorazowego limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 30 PLN (karta Visa).

 3. Informacje o zmianie wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych można uzyskać w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bspiensk.pl

 4. Dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe dla karty, która posiada taką funkcjonalność.

 5. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca limit kwotowy może wymagać podania kodu PIN lub zostanie zrealizowana, jako typowa transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS, z zastrzeżeniem ust. 6.

 6. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS, mimo, iż zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej.

 7. W przypadku przekroczenia dziennego limitu transakcji zbliżeniowych, kolejna transakcja zbliżeniowa w danym dniu nie będzie zrealizowana. W tym przypadku płatność będzie mogła być zrealizowana jako zwykła transakcja bezgotówkowa dokonywana w terminalu POS.

 8. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może w każdym czasie wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych w placówce Banku.

 1. Wszystkie transakcje gotówkowe z użyciem karty (w bankomacie lub poprzez usługę cash back) są autoryzowane.

 2. Wszelkie dyspozycje wykonania transakcji z użyciem karty będą autoryzowane przez Użytkownika karty poprzez jeden z poniższych sposobów:

 1. złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych placówkach sprzedażowych banków;

 2. wprowadzenie kodu PIN – u akceptantów, w bankomatach oraz w placówkach sprzedażowych banków;

 3. podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 – w przypadku płatności dokonywanych na odległość, np. poprzez Internet, pocztę, telefon oraz dodatkowo Hasła 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure;

 4. zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego, dla transakcji zbliżeniowych, jeśli akceptant nie wymaga potwierdzenia transakcji poprzez wprowadzenie kodu PIN lub złożenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu, zgodnego z podpisem na karcie.

 1. Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku BPS S.A. bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia.

 2. Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty.

 3. Podczas realizacji transakcji przy użyciu karty może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji.

 4. Przy pobieraniu gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

 5. W ramach usługi cash back można jednorazowo wypłacić do określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł dla kart VISA). Kwota limitu w usłudze cash back ustalana jest przez organizacje płatnicze. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki. 1. Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku:

   1. upływu terminu ważności karty;

   2. zniszczenia lub uszkodzenia karty;

   3. śmierci Użytkownika karty;

   4. blokady karty;

   5. czasowej blokady karty;

   6. wymiany karty na nową;

   7. rozwiązania Umowy przez jedną ze stron.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, karta musi zostać zwrócone do Banku lub zniszczona w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w ust. 1 pkt 3 i 5.

 2. Utrata prawa użytkowania karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych przy jej użyciu również przez Użytkownika karty oraz należnych Bankowi opłat i prowizji związanych z używaniem karty. 1. Karta zablokowana, nie może być ponownie użyta.

 2. Bank ma prawo do blokady karty:

 1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, wymienionych w ust. 3-5;

 2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji.

 1. Bank może zablokować kartę w przypadku naruszenia przez Użytkownika karty zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie.

 2. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.

 3. Bank zablokuje kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie w związku z użyciem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty.

 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju.

 5. Bank informuje telefonicznie Użytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.

 6. Karta może być czasowo zablokowana przez Bank bądź na wniosek Użytkownika karty.

 7. Czasowa blokada karty przez Bank jest dokonywana w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty, celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku poprzez podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku o wydanie karty lub w innych dokumentach związanych z obsługą karty oraz zgłoszenia reklamacji i trwa do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego.

 8. W przypadku gdy, wniosek o czasową blokadę karty składany jest przez Użytkownika karty, powinien on pamiętać o odblokowaniu karty poprzez złożenie pisemnej dyspozycji osobiście w placówce Banku w wyznaczonym w ust. 11 terminie.

 9. Jeżeli w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku przez Użytkownika karty o czasowe zablokowanie karty, Użytkownik karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przechodzi w stan blokady stałej, czyli zastrzeżenie karty. 1. W miejsce karty utraconej i zablokowanej Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.

 2. Karta, która wcześniej została zastrzeżona, nie może być ponownie użyta.

 3. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie i na rewersie karty, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie, w którym wydana była karta (VISA lub MasterCard).Rozdział 4. Rozliczanie transakcji
 1. Transakcje dokonywane przy użyciu karty w Polsce przeliczane są w złotych polskich, a transakcje dokonywane za granicą – w walucie danego kraju.

 2. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej MasterCard poza granicami Polski, przeliczane są na euro według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej, w której wydana jest karta w dniu rozliczenia transakcji, a następnie są przeliczane na walutę rachunku bankowego po kursie sprzedaży pieniądza obowiązującym w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu rozliczenia transakcji. Obciążenie rachunku jest dokonywane w walucie rachunku bankowego. Aktualne podstawowe kursy walut obowiązujące w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz z podaniem daty i godziny, od której obowiązują, są dostępne w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bankbps.pl.

 3. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej Visa w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję Banku za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. Kursy, po których transakcje przeliczane są przez Visa na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie internetowej organizacji Visa Europe.

 4. Transakcje dokonywane kartą rozliczane są na rachunku bankowym najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z organizacji płatniczej informacji o rozliczeniu danej transakcji.

 5. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy opłat i prowizji.

 6. W przypadku dokonania transakcji powodujących przekroczenie limitu dostępnych środków na rachunku, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w umowie rachunku.

 7. Bank nie udziela akceptacji w przypadku próby dokonania transakcji:

 1. której kwota przekracza wartość dostępnych środków lub wartość limitu transakcyjnego;

 2. przy użyciu karty zastrzeżonej lub czasowo zablokowanej;

 3. kartą, której kod PIN jest zablokowany;

 4. kartą, do której utracono prawo użytkowania.Rozdział 5. Ubezpieczenie karty
 1. Bank oferuje dla kart debetowych pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta w formie usług dodanych do karty bez dodatkowych opłat.

 2. Każda karta wydana przez Bank jest objęta ubezpieczeniem w ramach pakietu Bezpieczna Karta.

 3. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podpisania Umowy, przy czym nie wcześniej niż po spełnieniu warunków zawartych w Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia („SWU”).

 4. W przypadku zmian w SWU, aktualny tekst dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

Rozdział 7. Ochrona karty
 1. Utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, jak również nieuprawniony do niej dostęp Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów:

  1. telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. pod numerem +48 86 215 50 50;

  2. osobiście w placówce sprzedażowej Banku;

  3. za pośrednictwem portalu kartowego;

  4. za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.

 2. W celu zarejestrowania powyższego zawiadomienia, Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty.

 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty.

 4. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty.

 5. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, Bank wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.

Rozdział 8. Opłaty i prowizje
 1. Za czynności związane z realizacją Umowy, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfa opłat i prowizji.

 2. Obowiązująca Posiadacza Rachunku Taryfa opłat i prowizji może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy polegającej na podwyższeniu opłat lub prowizji.

 3. Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 2 może nastąpić w przypadku:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiana ta wpływa na wykonanie Umowy,

 2. wzrostu, o co najmniej 5%, cen towarów i usług konsumpcyjnych wyrażanych wskaźnikiem średniorocznym ogłaszanym przez Prezesa GUS,

 3. wzrostu cen usług świadczonych przez podmioty współpracujące z Bankiem przy wykonywaniu czynności bankowych

na zasadach określonych w ust. 4-6

 1. W przypadku wzrostu cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Bank może podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji maksymalnie o skumulowaną wartość wzrostu cen towarów i usług.

 2. W przypadku wzrostu cen, o których mowa w ust. 3 pkt 3, Bank może podjąć decyzję o podniesieniu opłat lub prowizji proporcjonalnie do wzrostu cen.

 3. Bank podejmuje decyzje, o której mowa w ust. 4 w terminie 30 dni po ogłoszeniu wskaźnika, ze skutkiem obowiązywania od pierwszego dnia piątego miesiąca kalendarzowego.

 4. Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3.

 5. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat i prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową, Bank informuje, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Posiadacza rachunku o zakresie wprowadzanych zmian w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.

 6. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia
  w życie zmian:

1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym;

2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 1. Brak sprzeciwu, o których mowa w ust. 9 pkt. 2, wobec proponowanych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

 2. Aktualna Taryfa dostępna jest również w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.bspiensk.pl).

Rozdział 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

  1. zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,

  2. konieczność wprowadzenia nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego bądź świadczenie przez Bank usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów UE,

  3. zarządzenia Prezesa NBP, uchwały i rekomendacje KNF, decyzje UOKiK lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów UE,

  4. zmiany w produktach Banku, lub

  5. podwyższenie poziomu świadczenia przez Bank usług, bądź czynności bankowych,

 2. O zakresie wprowadzanych zmian, Bank zawiadamia Posiadacza rachunku w sposób określony w Umowie, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.

 3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5, Posiadacz rachunku jest informowany o zmianach, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 2, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku lub na wyciągu bankowym, gdy zmiany te nie wpływają na zakres Umowy.

 4. Bank może powiadomić o zmianach, o których mowa w ust. 1:

 1. poprzez zamieszczenie zmian na wyciągu bankowym z rachunku doręczanym Posiadaczowi rachunku w sposób ustalony w Umowie, lub

 2. poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres
  e-mail Posiadacza rachunku – w przypadku uprzedniej zgody Posiadacza rachunku na przesyłanie przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez Posiadacza rachunku adresu e-mail do komunikacji z Bankiem, lub

 3. poprzez dostarczenie wiadomości Posiadaczowi rachunku w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – w przypadku aktywowania przez Posiadacza rachunku dostępu do tego systemu, lub

 4. listownie na wskazany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji, lub

 5. na adres Posiadacza rachunku znajdujący się w dokumentacji rachunku w przypadku, gdy Posiadacz rachunku złożył dyspozycję o niewysyłaniu mu korespondencji.

 1. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia
  w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Jeżeli Posiadacz rachunku, najpóźniej przed datą wejścia zmian, zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

 3. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wymienionych w Umowie. W przypadku, gdy Posiadaczem rachunku jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na wszelkie zmiany, które wymagają formy pisemnej, przedstawiciel ustawowy musi wyrazić zgodę na piśmie.W przypadku reklamacji oraz zestawienia transakcji Bank postępuje zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych dla osób fizycznych. 1. Bank zapewnia Użytkownikowi karty zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w Ustawie Prawo bankowe.

 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Użytkownika karty zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o usługach płatniczych.

Regulamin obowiązuje od 01.02.2015©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna