Bank Rumia Spółdzielczy Szanowni Państwo! Zmiany w Taryfie opłat I prowizjiPobieranie 1.37 Mb.
Strona1/2
Data30.06.2018
Rozmiar1.37 Mb.
  1   2


Rumia, dnia 12 lutego 2018 r.

Bank Rumia Spółdzielczy

Szanowni Państwo! 1. Zmiany w Taryfie opłat i prowizji.

Bank Rumia Spółdzielczy („Bank”) uprzejmie informuje, iż z dniem 01 maja 2018 r. wejdą w życie zmiany Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank za czynności bankowe („Taryfa”), która stanowi integralną część umów zawartych przez Bank z klientami indywidualnymi.

Wyjaśniamy, że wprowadzone modyfikacje wynikają ze zmian w zakresie oferowanych produktów i usług, konieczności dostosowania sposobu świadczenia usług bankowych do rekomendacji wydanych przez organy nadzoru nad działalnością Banku oraz zmian w przepisach obowiązującego prawa i warunkach rynkowych.


W trosce o sukcesywne wzbogacanie oferty Banku i dostosowanie jej do potrzeb naszych Klientów zamierzamy wraz z wejściem w życie Taryfy udostępnić nowe produkty i usługi bankowe:

 • Konto Super Duet – nowoczesny i tani rachunek bankowy prowadzony dla dwóch osób fizycznych,

 • Usługę SMS po zalogowaniu – SMS wysyłany do Klienta, informujący o zalogowaniu się do Internet Banking.

Dbając o nowoczesność naszej oferty i dostosowując ją do otoczenia rynkowego zamierzamy wraz z wejściem w życie Taryfy wycofać


ze sprzedaży następujące produkty i usługi bankowe:

 • Konto Senior,

 • Karty płatnicze bez funkcji zbliżeniowej: Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa, Maestro,

 • Usługa udzielania telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na "HASŁO",

 • Usługa wydawania klucza do skrytki na wyciągi.

Jednocześnie informujemy, że Klienci, którzy aktualnie posiadają powyższe produkty i usługi mogą z nich korzystać do czasu, gdy dobrowolnie


z nich zrezygnują. Zasada ta nie dotyczy kart płatniczych bez funkcji zbliżeniowych, które funkcjonować będą do końca okresu swojej ważności. Po tym okresie zostaną wznowione jako karty z funkcją zbliżeniową.
Szczegółowe zmiany w Taryfie obejmują:

 1. WSTĘP – Postanowienia ogólne:

 1. Dodanie zapisu: „Bank nalicza i pobiera należne opłaty i prowizje nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wykonania czynności lub usługi, nie dotyczy to jednak opłat już naliczonych ale nie pobranych z powodu braku środków na rachunku. Opłaty te zostają pobrane w momencie zasilenia rachunku”.

 1. Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych:

 1. Dodanie do pozycji: „Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku” zapisu: „UWAGA: opłaty za wpłaty gotówkowe w posegregowanym bilonie przekraczających 100 szt. dziennie w wysokości 5% od kwoty wpłacanego bilonu, nie mniej niż 25,00 zł”.

 2. Zmiana opłaty za potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji, która została wykonana za pośrednictwem Internet Bankingu. Nowa opłata wynosi 8,00 zł (w tym VAT 23%).

 3. D
  Bank Rumia Spółdzielczy, 84-230 Rumia, ul. Morska 21, zarejestrowany pod nr KRS 0000073381 w SR Gdańsk-Północ
  w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 586 010 38 60, Regon 000496219
  tel. 58 671 00 38, fax 58 671 26 39, email: centrala@bankrumia.pl, SWIFT CODE: GBWCPLPP
  www.bankrumia.pl

  odanie pozycji: ”Usługa SMS po zalogowaniu”. Opłata za tę usługę wynosi 0,09 zł za każde przesłanie informacji dla pakietów: Konto Osobiste dla Młodych 13+, Konto Osobiste dla Młodych 20+, Konto Standard, Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”, 0,00 zł dla pakietu Konto VIP.

 4. Zmiana opłaty za wizytę informatyka. Nowa opłata wynosi 100,00 zł. 1. Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy. Nowa opłata wynosi 2,00 zł dla pakietów: Konto Osobiste dla Młodych 13+, Konto Osobiste dla Młodych 20+, Konto Standard, Konto VIP, Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”. Opłata nie jest pobierana za przelew na rachunek inny własny Klienta (pod warunkiem, że prowadzony jest pod tym samym numerem Klienta.

 2. Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku na rachunki prowadzone przez Inne Banki. Nowa opłata wynosi: 6,00 zł dla pakietów: Konto Osobiste dla Młodych 13+ i Konto Osobiste dla Młodych 20+, 4,00 zł dla pakietów: Konto Standard i Konto VIP, 8,00 zł dla pakietów: Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”.

 3. Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku w przypadku korzystania z usługi Internet Banking. Nowa opłata wynosi: 10,00 zł dla pakietów: Konto Osobiste dla Młodych 20+, Konto Standard, Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”, 4,00 zł dla pakietu Konto VIP.

 4. Zmiana opłaty za przelewy złożone przez Internet Banking na rachunki prowadzone przez Inne Banki. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł dla pakietów: Konto Osobiste dla Młodych 20+ i Konto VIP.

 5. Zmiana opłaty za realizację polecenia zapłaty dla pakietu Konto Osobiste dla Młodych 13+. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

 6. Zmiana opłaty za usługę SMS-Banking dla pakiety Konto VIP. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

 7. Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i odbieranych w Oddziale Banku. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy wyciąg w m-cu, 1,50 zł za każdy następny wyciąg.

 8. Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i wysyłanych pocztą. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy wyciąg w m-cu, 6,00 zł za każdy następny wyciąg.

 9. Zmiana opłaty za zmianę trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 10. Dodanie pozycji „Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

 11. Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 12. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 13. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
  / obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 14. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 15. Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący. Nowa opłata wynosi 25,00 zł (w tym VAT 23%).

 16. Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 17. Usunięcie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np. przelewu, wpłaty itp.) w dniu jej realizacji (za wyjątkiem przelewów realizowanych na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy - za wydanie potwierdzenia ich wykonania opłaty nie pobiera się)”.

 18. Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)”. Opłata za tę czynność wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 19. Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa / aneks
  / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

 20. Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 21. Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, opinii, odpisów, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 22. Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 23. Usunięcie pozycji: „Wydanie klucza do skrytki na wyciągi”.

 24. Usunięcie pozycji: ”Wymiana klucza (zamka) do skrytki na wyciągi”.

 25. Usunięcie pozycji: „Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na HASŁO”.

 26. Usunięcie pozycji: „Opłata za przelew wychodzący z rachunku klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku”.

 27. Usunięcie pozycji: „Zmiana rachunku z opłatą wyższą za jego prowadzenie na rachunek z opłatą niższą”.

 28. Usunięcie pozycji: „Zmiana rachunku z opłatą niższą za jego prowadzenie na rachunek z opłatą wyższą”.

 29. Dodanie pozycji: „Zmiana obecnego pakietu rachunku na inny z oferty Banku”. Opłata za tę czynność wynosi 35,00 zł.

 30. Zmiana opłaty za zmianę Umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie. Nowa opłata wynosi 20,00 zł.

 31. Zmiana warunków zwalniających z opłaty za prowadzenie rachunku w pakiecie Konto Bezcenne. Nowe warunki brzmią: „Opłata nie jest pobierana jeżeli wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wyniosły łącznie przynajmniej 1.200,00 zł (z wyłączeniem wpływów
  z własnych rachunków w Banku Rumia Spółdzielczym)”.

 32. Usunięcie w całości kolumny „Konto Standard”.

 33. Dodanie kolumny „Konto Super Duet” wraz z prowizjami i opłatami dla tego pakietu.

 1. Rozdział II. Karty płatnicze dla Klientów Indywidualnych:

 1. Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart: Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE dla pakietu Konto Osobiste dla Młodych 13+. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

 2. Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart: Mastercard PayPass młodzieżowa i Visa Electron payWave młodzieżowa dla pakietu Konto Osobiste dla Młodych 20+. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 5 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 200 zł.

 3. Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave dla pakietów: Konto Standard, Konto VIP, Konto Bezcenne i „Konto za złotówkę”. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 10 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 10 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 300 zł.

 4. Dodanie opłaty za miesięczne używanie kart Mastercard PayPass i Visa Electron payWave dla pakietu Super Duet. Opłata za tę usługę wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej po 5 bezgotówkowych transakcji obiema kartami lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż po 5 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 300 zł na każdej z kart.

 5. Dodanie zapisu: „UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku (blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na rachunku od 3 do 5 dni roboczych od jej dokonania”.

 6. Zmiana opłaty za miesięczne używanie karty Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

 7. Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

 8. Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

 9. Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

 10. Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach obcych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 11. Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w kasach SGB dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

 12. Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w kasach obcych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 13. Zmiana opłaty za wypłatę gotówki ramach usługi cash back dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 1,50 zł.

 14. Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

 15. Dodanie pozycji: „Wypłata gotówki w kasach za granicą” dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Prowizja za tę operację wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

 16. Dodanie zastrzeżenia dotyczącego operacji gotówkowych dla karty Visa Mobilna HCE: „Pod warunkiem, że urządzenie wyposażone jest w funkcję zbliżeniową”.

 17. Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach sieci SGB dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave i Visa Electron payWave młodzieżowa. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 18. Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach pozostałych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave i Visa Electron payWave młodzieżowa. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 19. Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach SGB dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave i Visa Electron payWave młodzieżowa. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 20. Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach pozostałych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave i Visa Electron payWave młodzieżowa. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 21. Zmiana opłaty wygenerowanie nowego numeru PIN. Nowa opłata wynosi 10,00 zł.

 22. Zmiana opłaty za zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres korespondencyjny dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i MasterCard PayPass do „Konta za złotówkę”. Nowa opłata wynosi 2,58 zł.

 23. Dodanie pozycji: „Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres poczty elektronicznej” dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i MasterCard PayPass do „Konta za złotówkę”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

 24. Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i MasterCard PayPass do „Konta za złotówkę”. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 1. Rozdział III. Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych:

 1. Usunięcie pozycji: „Visa Electron”, „Visa Electron „młodzieżowa” i „Maestro” wraz ze wszystkimi opłatami.

 2. Zmiana opłaty za wydanie karty głównej lub dołączonej w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych). Nowa opłata wynosi 150,00 zł.

 3. Zmiana opłaty za roczne używanie karty. Nowa opłata wynosi 75,00 lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim roku suma transakcji dokonanych kartą wyniosła łącznie min. 10.000 zł.

 4. Dodanie zapisu: „UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego roku muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku (blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na rachunku od 3 do 5 dni roboczych od jej dokonania”.

 5. Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach obcych. Nowa prowizja wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

 6. Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w kasach SGB. Nowa prowizja wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

 7. Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w kasach obcych. Nowa prowizja wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

 8. Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą. Nowa prowizja wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

 9. Dodanie pozycji: „Wypłata gotówki w kasach za granicą”. Prowizja za tę operację wynosi 3% kwoty, min. 8,00 zł.

 10. Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach sieci SGB. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 11. Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach pozostałych. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 12. Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach SGB. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 13. Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach pozostałych. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 14. Zmiana opłaty wygenerowanie nowego numeru PIN kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa, MasterCard PayPass do „Konta za złotówkę” i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 10,00 zł.

 15. Zmiana opłaty za zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres korespondencyjny. Nowa opłata wynosi 2,58 zł.

 16. Dodanie pozycji: „Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres poczty elektronicznej”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

 17. Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 18. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu karty kredytowej. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 19. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta innego zaświadczenia/opinii. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 20. Zmiana opłaty za wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej, zastrzeżonej, zniszczonej lub utraconej, wydanie duplikatu karty
  w okresie jej ważności w trybie zwykłym. Nowa opłata wynosi 75,00 zł.

 21. Zmiana opłaty za wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej, zastrzeżonej, zniszczonej lub utraconej, wydanie duplikatu karty
  w okresie jej ważności w trybie przyspieszonym na życzenie Klienta. Nowa opłata wynosi 150,00 zł.

 22. Dodanie pozycji: „Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek Klienta”. Opłata za tę czynność wynosi 5,00 zł.

 23. Usunięcie pozycji: „Zwiększenie limitu kredytowego”.

 24. Dodanie pozycji: „Zwiększenie / zmniejszenie limitu kredytowego (aneks do Umowy kredytowej)”. Opłata za tę czynność wynosi 100,00 zł.

 25. Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku karty kredytowej, wezwania do zapłaty kwot transakcji dokonanych kartą w trakcie trwania Umowy, a nie rozliczonych w ciężar rachunku karty przed rozwiązaniem / wygaśnięciem umowy. Nowa opłata wynosi: dla umów zawartych do dnia 21.07.2017 r. 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) oraz dla umów zawartych od dnia 22.07.2017 r. 0,00 zł

 1. Rozdział IV. Rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe:

 1. Usunięcie w całości kolumny „Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie”.

 2. Dodanie pozycji: „Potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji, która została wykonana za pośrednictwem Internet Bankingu” dla rachunków oszczędnościowych Konto XL. Opłata za tę czynność wynosi 8,00 (w tym VAT 23%).

 3. Dodanie pozycji: ”Usługa SMS po zalogowaniu” dla rachunków oszczędnościowych Konto XL. Opłata za tę usługę wynosi 0,09 zł za każde przesłanie informacji.

 4. Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i odbieranych w Oddziale Banku dla rachunków oszczędnościowych Konto XL . Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy wyciąg w m-cu, 1,50 zł za każdy następny wyciąg.

 5. Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i wysyłanych pocztą dla rachunków oszczędnościowych Konto XL. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy wyciąg w m-cu, 6,00 zł za każdy następny wyciąg.

 6. Zmiana opłaty za zmianę trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów dla rachunków oszczędnościowych Konto XL. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 7. Dodanie pozycji „Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne” dla rachunków oszczędnościowych Konto XL. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

 8. Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego dla rachunków oszczędnościowych Konto XL. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 9. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 10. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
  / obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 11. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 12. Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący. Nowa opłata wynosi 25,00 zł (w tym VAT 23%).

 13. Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 14. Usunięcie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu
  (np. przelewu, wpłaty itp.) w dniu jej realizacji (za wyjątkiem przelewów realizowanych na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy - za wydanie potwierdzenia ich wykonania opłaty nie pobiera się)”.

 15. Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)”. Opłata za tę czynność wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 16. Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa / aneks
  / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

 17. Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 18. Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, opinii, odpisów, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 19. Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 20. Usunięcie pozycji: „Opłata za przelew wychodzący z rachunku klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku”.

 21. Dodanie pozycji: „Zmiana karty wzorów podpisów”. Opłata za tę czynność wynosi 15,00 zł.

 22. Zmiana opłaty za zmianę Umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie. Nowa opłata wynosi 15,00 zł.

 1. Rozdział V. Kredyty dla Klientów Indywidualnych:

 1. Usunięcie pozycji: „opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny, b) o kredyt mieszkaniowy, c) o pożyczkę hipoteczną, d) o pozostałe kredyty. UWAGA: Opłata pobierana jest w dniu złożenia wniosku o kredyt / pożyczkę. W przypadku odmowy udzielenia kredytu, pożyczki opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji klienta z kredytu opłata podlega zwrotowi na jego rzecz (dotyczy kredytu konsumenckiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim).”

 2. Dodanie pozycji: „Opłata za zmianę na wniosek kredytobiorcy harmonogramu spłaty kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej (aneks do umowy - zmiana dnia spłaty raty kredytu)”. Opłata za tę czynność wynosi 200,00 zł.

 3. Dodanie zastrzeżenia dla powyższej pozycji: „Ostateczny dzień spłaty kredytu nie może przekroczyć maksymalnego okresu kredytowania (360 miesięcy)”.

 4. Zmiana opłaty za sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym. Nowa opłata za tę czynność wynosi 60,00 (w tym VAT 23%) za każdy rok.

 5. Zmiana opłaty za wystawienie na życzenie Klienta zaświadczenia do Urzędu Skarbowego o wysokości odsetek z tytułu kredytu mieszkaniowego. Nowa opłata za tę czynność wynosi 25,00 (w tym VAT 23%).

 6. Zmiana opłaty za wystawienie na życzenie Klienta zaświadczenia o spłacie kredytu/pożyczki. Nowa opłata za tę czynność wynosi 60,00 (w tym VAT 23%).

 7. Zmiana opłaty za wystawienie na życzenie Klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia. Nowa opłata za tę czynność wynosi 60,00
  (w tym VAT 23%).

 8. Zmiana opłaty za wystawienie na życzenie Klienta innego zaświadczenia/opinii o kredycie/pożyczce. Nowa opłata za tę czynność wynosi 60,00 (w tym VAT 23%).

 9. Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu na wniosek Klienta (o ile umowa / aneks / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

 10. Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 11. Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, opinii, odpisów, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 12. Dodanie pozycji: „Opłata za brak terminowego dostarczenia przez Klienta zawiadomienia o zawarciu lub wznowieniu ubezpieczenia nieruchomości wraz z dokonaną cesją na rzecz Banku)”. Opłata za opóźnienie wynosi 10,00 zł za każdy miesiąc.

 13. Zmiana opłaty za Opłata za każdorazowe wysłanie upomnienia/monitu/wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia przy zaległości w spłacie kredytu/pożyczki lub należnych odsetek, lub gdy wpłacona kwota jest niższa od ustalonej w harmonogramie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia – w przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie. Nowa opłata wynosi: dla umów zawartych do dnia 21.07.2017 r. 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) oraz dla umów zawartych od dnia 22.07.2017 r. 0,00 zł.

 1. Rozdział IX. Waluty wymienialne:

 1. Dodanie do pozycji: „Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty” zapisu: „w wysokości 10 jednostek waluty rachunku (np. 10 EUR)”.

 2. Dodanie pozycji: „Internet Banking: a) uruchomienie usługi”. Opłata za tę usługę wynosi 0,00 zł.

 3. Dodanie pozycji: „Internet Banking: b) abonament miesięczny”. Opłata za tę usługę wynosi 0,00 zł.

 4. Dodanie pozycji: „Internet Banking: c) potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji, która została wykonana
  za pośrednictwem Internet Bankingu”. Opłata za tę czynność wynosi 8,00 zł (w tym VAT 23%).

 5. Dodanie pozycji: „Internet Banking: d) usługa SMS po zalogowaniu”. Opłata za tę usługę wynosi 0,09 zł za każde przesłanie informacji.

 6. Dodanie pozycji: „Internet Banking: e) odblokowanie dostępu do Internet Bankingu”. Opłata za tę usługę wynosi 0,00 zł.

 7. Dodanie pozycji: „Internet Banking: f) wizyta informatyka na wezwanie Klienta”. Opłata za tę usługę wynosi 100,00 zł.

 8. Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i odbieranych w Oddziale. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł
  za pierwszy wyciąg w m-cu, 1,50 zł za każdy następny wyciąg.

 9. Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i wysyłanych pocztą. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy wyciąg w m-cu, 6,00 zł za każdy następny wyciąg.

 10. Zmiana opłaty za zmianę trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 11. Dodanie pozycji „Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

 12. Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 13. Dodanie pozycji: „Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków (z wyłączeniem czynności opisanej w poz. 16): a) ustanowienie pełnomocnictwa, b) zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa, c) odwołanie pełnomocnictwa”. Opłata za te czynności wynosi 10,00 zł.

 14. Dodanie pozycji: „Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez Posiadacza rachunku z instytucją trzecią”. Opłata za tę czynność wynosi 50,00 zł.

 15. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 16. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
  / obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 17. Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 18. Dodanie pozycji: „Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący”. Opłata za tę czynność wynosi 25,00 zł (w tym VAT 23%).

 19. Dodanie pozycji: „Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok”. Opłata za tę czynność wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 20. Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)”. Opłata za tę czynność wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 21. Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa
  / aneks / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

 22. Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 23. Dodanie pozycji: „Dostarczenie zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym)”. Opłata za tę czynność wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 24. Dodanie pozycji: „Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wprowadzenie do Systemu DZ”. Opłata za tę czynność wynosi 20 zł.

 25. Dodanie pozycji: „Odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wycofanie zgłoszenia z Systemu DZ”. Opłata za tę czynność wynosi 20 zł.

 26. Dodanie pozycji: „Zmiana umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie”. Opłata za tę czynność wynosi 15 zł.

 27. Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 1. Rozdział XI. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku:

 1. Dodanie tabeli „A. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych” wraz z następującymi zmianami dla pakietu Konto Senior:

 • Dodanie do pozycji: „Wpłaty gotówkowe w Oddziale Banku” zapisu: „UWAGA: opłaty za wpłaty gotówkowe w posegregowanym bilonie przekraczających 100 szt. dziennie w wysokości 5% od kwoty wpłacanego bilonu, nie mniej niż 25,00 zł”.

 • Zmiana opłaty za potwierdzenie przez Bank na wniosek Klienta dokonania transakcji, która została wykonana za pośrednictwem Internet Bankingu. Nowa opłata wynosi 8,00 (w tym VAT 23%).

 • Dodanie pozycji: ”Usługa SMS po zalogowaniu”. Opłata za tę usługę wynosi 0,09 zł za każde przesłanie informacji.

 • Zmiana opłaty za wizytę informatyka. Nowa opłata wynosi 100,00 zł.

 • Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

 • Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku na rachunki prowadzone przez Inne Banki. Nowa opłata wynosi 4,00 zł.

 • Zmiana opłaty za przelewy złożone w formie papierowej w Oddziale Banku w przypadku korzystania z usługi Internet Banking. Nowa opłata wynosi: 10,00 zł.

 • Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i odbieranych w Oddziale Banku. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł za pierwszy wyciąg w m-cu, 1,50 zł za każdy następny wyciąg.

 • Zmiana opłaty za wyciągi z rachunków drukowanych po każdej operacji i wysyłanych pocztą. Nowa opłata wynosi: 0,00 zł
  za pierwszy wyciąg w m-cu, 6,00 zł za każdy następny wyciąg.

 • Zmiana opłaty za zmianę trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania wyciągów. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 • Dodanie pozycji „Zmiana trybu wysyłania wyciągów z drukowanych na elektroniczne”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

 • Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
  / obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący. Nowa opłata wynosi 25,00 zł
  (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Usunięcie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np. przelewu, wpłaty itp.) w dniu jej realizacji (za wyjątkiem przelewów realizowanych na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy - za wydanie potwierdzenia ich wykonania opłaty nie pobiera się)”.

 • Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)”. Opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa
  / aneks / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 • Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 • Usunięcie pozycji: „Wydanie klucza do skrytki na wyciągi”.

 • Usunięcie pozycji: ”Wymiana klucza (zamka) do skrytki na wyciągi”.

 • Usunięcie pozycji: „Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na HASŁO”.

 • Usunięcie pozycji: „Opłata za przelew wychodzący z rachunku klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku”.

 • Usunięcie pozycji: „Zmiana rachunku z opłatą wyższą za jego prowadzenie na rachunek z opłatą niższą”.

 • Usunięcie pozycji: „Zmiana rachunku z opłatą niższą za jego prowadzenie na rachunek z opłatą wyższą”.

 • Dodanie pozycji: „Zmiana obecnego pakietu rachunku na inny z oferty Banku”. Opłata wynosi 0,00 zł.

 • Zmiana opłaty za zmianę Umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie. Nowa opłata wynosi 20,00 zł.

 1. Dodanie tabeli „B. Usługi dodatkowe do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla Klientów Indywidualnych” wraz
  z następującą zmianą:

 • Zmiana opłaty za udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na "HASŁO". Nowa opłata wynosi 10,00 zł m-cznie.

 1. Dodanie tabeli „C. Rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe” wraz z następującymi zmianami dla rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie:

 • Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o numerze rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wraz z saldem
  / obrotami na rachunku. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia / opinii innej niż powyżej. Nowa opłata wynosi 80,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za rok bieżący. Nowa opłata wynosi 25,00 zł
  (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym za każdy poprzedni rok. Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Usunięcie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np. przelewu, wpłaty itp.) w dniu jej realizacji (za wyjątkiem przelewów realizowanych na rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy - za wydanie potwierdzenia ich wykonania opłaty nie pobiera się)”.

 • Dodanie pozycji: „Wydanie na wniosek Klienta kolejnej kopii potwierdzenia wykonania operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty, wypłaty, itp.)”. Opłata za tę czynność wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta duplikatu lub kserokopii umowy / aneksu / innego dokumentu (o ile umowa
  / aneks / dokument nie został jeszcze zarchiwizowany). Nowa opłata wynosi 15,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za wydanie na wniosek Klienta kopii zarchiwizowanej umowy / aneksu / innego dokumentu lub zarchiwizowanego dokumentu potwierdzającego wykonanie operacji bankowej (np. przelewu, wpłaty itp.). Nowa opłata wynosi 35,00 zł (w tym VAT 23%).

 • Zmiana opłaty za dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów, dokumentów związanych z wykonaniem czynności bankowej drogą pocztową (listem poleconym). Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 • Zmiana opłaty za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty powstałego zadłużenia w rachunku, po 7 dniach od daty powstania zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, nie częściej niż raz w miesiącu, w przypadkach określonych w umowie lub w uzupełniającym jej zapisy regulaminie - na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów wysyłki pisma / pism listem poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nowa opłata wynosi 7,80 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.).

 • Usunięcie pozycji: „Opłata za przelew wychodzący z rachunku klienta w ramach wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności klienta z tytułu umowy o prowadzenie rachunku”.

 • Dodanie pozycji: „Zmiana karty wzorów podpisów”. Opłata za tę czynność wynosi 15,00 zł.

 • Zmiana opłaty za zmianę Umowy o prowadzenie rachunków bankowych z indywidualnej na wspólną lub odwrotnie. Nowa opłata wynosi 15,00 zł.

 1. Nadanie nazwy: „D. Usługi dodatkowe do rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych” tabeli znajdującej się dotychczas
  w Rozdziale XII. Produkty wycofane z oferty Banku.

 2. Dodanie tabeli „E. Karty płatnicze bez funkcji zbliżeniowej dla Klientów Indywidualnych” wraz z następującymi zmianami dla kart: Visa Electron, Visa Electron młodzieżowa i Maestro:

 • Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart dla pakietu Konto Osobiste dla Młodych 13+. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

 • Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart dla pakietu Konto Osobiste dla Młodych 20+. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 5 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 200 zł.

 • Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart dla pakietów: Konto Standard, Konto VIP, Konto Bezcenne, Senior
  i „Konto za złotówkę”. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej
  10 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 10 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 300 zł.

 • Dodanie zapisu: „UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane
  w historii rachunku (blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na rachunku od 3 do 5 dni roboczych od jej dokonania”.

 • Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

 • Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

 • Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic,
  b) Wariant Gold”.

 • Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach obcych. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 • Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w Kasach SGB. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

 • Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w Kasach obcych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 • Zmiana opłaty za wypłatę gotówki ramach usługi cash back. Nowa opłata wynosi 1,50 zł.

 • Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą. Nowa opłata wynosi 3% kwoty, min. 8,00.

 • Dodanie pozycji: „Wypłata gotówki w kasach za granicą”. Prowizja za tę operację wynosi 3% kwoty, min. 8,00.

 • Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach sieci SGB. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 • Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach pozostałych. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 • Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach SGB. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 • Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach pozostałych. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 • Zmiana opłaty wygenerowanie nowego numeru PIN. Nowa opłata wynosi 10,00 zł.

 • Zmiana opłaty za zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres korespondencyjny. Nowa opłata wynosi 2,58 zł.

 • Dodanie pozycji: „Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres poczty elektronicznej”. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

 • Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

 1. Dodanie tabeli „F. Ubezpieczenia do kart dla Klientów Indywidualnych” bez zmian w dotychczasowych opłatach.

 2. Dodanie tabeli „G. Karty z funkcją zbliżeniową dla konta Senior” wraz z następującymi zmianami dla pakietu Konto Senior:

 • Zmiana opłaty za miesięczne używanie kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa opłata wynosi 6,00 zł lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonanych zostało przynajmniej 10 bezgotówkowych transakcji kartą lub jeżeli dokonanych zostało mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych, ale ich suma wyniosła łącznie min. 300 zł.

 • Dodanie zapisu: „UWAGA: aby transakcje zostały zaliczone do danego miesiąca muszą zostać zaksięgowane w historii rachunku (blokada środków z tytułu transakcji nie jest równoznaczna z jej zaksięgowaniem). Transakcja księgowana jest na rachunku od
  3 do 5 dni roboczych od jej dokonania”.

 • Zmiana opłaty za miesięczne używanie karty Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 0,00 zł.

 • Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

 • Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic, b) Wariant Gold”.

 • Usunięcie pozycji: „Ubezpieczenie - "Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik" (opłata miesięczna): a) wariant Classic,
  b) Wariant Gold”.

 • Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach obcych. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 • Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w kasach SGB. Nowa opłata wynosi 2,00 zł.

 • Zmiana opłaty za wypłatę gotówki w kasach obcych dla kart: Mastercard PayPass, Mastercard PayPass młodzieżowa, Visa Electron payWave, Visa Electron payWave młodzieżowa i Visa Mobilna HCE. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 • Zmiana opłaty za wypłatę gotówki ramach usługi cash back. Nowa opłata wynosi 1,50 zł.

 • Zmiana prowizji za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą. Nowa opłata wynosi 3% kwoty, min. 8,00.

 • Dodanie pozycji: „Wypłata gotówki w kasach za granicą”. Prowizja za tę operację wynosi 3% kwoty, min. 8,00.

 • Dodanie zastrzeżenia dotyczącego operacji gotówkowych dla karty Visa Mobilna HCE: „Pod warunkiem, że urządzenie wyposażone jest w funkcję zbliżeniową”.

 • Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach sieci SGB dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 • Zmiana opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach pozostałych dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa opłata wynosi 3,00 zł.

 • Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach SGB dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 • Zmiana opłaty za zmianę numeru PIN w bankomatach pozostałych dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa opłata wynosi 5,00 zł.

 • Zmiana opłaty wygenerowanie nowego numeru PIN. Nowa opłata wynosi 10,00 zł.

 • Zmiana opłaty za zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres korespondencyjny dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa opłata wynosi 2,58 zł.

 • Dodanie pozycji: „Zestawienie transakcji przesłanych do Klienta na adres poczty elektronicznej” dla kart: Mastercard PayPass
  i Visa Electron payWave. Opłata za tę czynność wynosi 0,00 zł.

 • Zmiana opłaty za sporządzenie kopii już odebranego / wysłanego wyciągu bankowego dla kart: Mastercard PayPass i Visa Electron payWave. Nowa opłata wynosi 6,00 zł (w tym VAT 23%).

Dodatkowo w Taryfie wprowadzono korekty redakcyjne i porządkowe, które nie wpływają na warunki korzystania z produktów i usług Banku.

Wyciąg z Taryfy zawierający wprowadzone zmiany przekazujemy Państwu w załączeniu. Pełna treść Taryfy dostępna będzie w oddziałach Banku oraz w formie elektronicznej na stronie www.bankrumia.pl.

Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, Taryfa zacznie obowiązywać od dnia
01 maja 2018 r. Przed datą wejścia w życie Taryfy mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie Taryfy, bez ponoszenia opłat.

W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób umowy dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony związane będą postanowieniami w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian.

W odniesieniu do umów kredytu lub pożyczki mają Państwo możliwość odmówić przyjęcia tych zmian, składając Bankowi pisemne oświadczenie w terminie 30 dni od doręczenia niniejszej informacji. Odmowa przyjęcia zmian jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy wraz
z upływem okresu wypowiedzenia określonego postanowieniami tej umowy lub stanowiącego jej integralną część regulaminu.

We wszystkich wyżej określonych przypadkach wygaśnięcie / rozwiązanie umowy wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia rozliczeń finansowych między jej Stronami w terminie do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, tj. m.in. wypłaty przez Bank całości zdeponowanych na Państwa rachunkach środków pieniężnych lub spłaty przez Państwa całości wynikających z danej umowy zobowiązań wobec Banku.

Mamy nadzieję, że zapowiedziana nowelizacja Taryfy spotka się z Państwa akceptacją, a wysoka jakość usług świadczonych przez nasz Bank zaspokoją Państwa oczekiwania.
Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną Państwu treścią proponowanej Taryfy, a pomocy w odpowiedzi na pytania z tym związane udzielić Państwu mogą pracownicy Banku we wszystkich jego oddziałach. Najpóźniej w dniu wejścia w życie nowej Taryfy jej pełny tekst zostanie w formie elektronicznej udostępniony na stronie www.bankrumia.pl, a także w formie drukowanej we wszystkich oddziałach Banku.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania niniejszej korespondencji drogą elektroniczną bądź e-mailową. Wystarczy wypełnić w Banku odpowiedni druk, a informacje będą przesyłane zgodnie ze złożoną dyspozycją.
 1. Pobieranie 1.37 Mb.

  Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna