Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzyPobieranie 161,34 Kb.
Strona1/2
Data03.06.2018
Rozmiar161,34 Kb.
  1   2

 1. Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy:

  1. są bankowi dobrze znani

  2. wpłacają systematycznie duże kwoty

  3. mają podpisaną specjalną umowę

  4. mają rachunek w innym banku
 1. Dzięki specjalnym uprawnieniom banki mogą:

  1. podnosić swoje kapitały z pominięciem kodeksu handlowego

  2. tworzyć bez ograniczeń, w ciężar kosztów, rezerwy na należności

  3. dochodzić roszczeń z pominięciem komorników

  4. dokonywać wpisów urzędowych na podstawie swoich ksiąg
 1. Kredyt redyskontowy udzielany przez bank centralny służy do finansowania:

  1. zakłóceń płynności banków komercyjnych

  2. dyskonta weksli klientów banku centralnego

  3. dyskonta weksli klientów banków komercyjnych

  4. dużych kredytów
 1. Politykę pieniężną w Polsce prowadzi:

  1. NBP

  2. Rada Polityki Pieniężnej

  3. Zarząd NBP

  4. Prezes NBP
 1. Placówkami operacyjnymi banku są:

  1. departamenty centrali

  2. przedstawicielstwa

  3. oddziały

  4. skarbce
 1. Operacje otwartego rynku są instrumentem:

  1. wzrostu popytu na towary

  2. polityki pieniężnej

  3. polityki budżetowej

  4. polityki kursowej
 1. Współczesna bankowość swój rodowód wywodzi z:

  1. Włoch

  2. Niemiec

  3. Egiptu

  4. USA
 1. Międzybankowy rynek pieniężny jest elementem:

  1. rynku papierów wartościowych

  2. rynku kapitałowego

  3. rozliczeń międzybankowych

  4. rynku finansowego
 1. Kredyt lombardowy udzielany jest przez bank centralny:

  1. bankom komercyjnym po poręczeniu przez skarb państwa

  2. bankom komercyjnym nowo tworzonym

  3. bankom spółdzielczym

  4. bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych
 1. Operacje bierne banku obejmują:

  1. gromadzenie wkładów i ich zagospodarowanie

  2. gromadzenie środków

  3. udzielanie kredytów

  4. gromadzenie środków i udzielanie kredytów
 1. Karta debetowa to taka karta, która:

  1. musi mieć pokrycie na rachunku bankowym

  2. jest obciążana po każdej transakcji

  3. jest obciążana raz w miesiącu

  4. umożliwia powstanie debetu na rachunku posiadacza karty
 1. Operacje otwartego rynku są nadzorowane przez:

  1. Radę Polityki Pieniężnej

  2. Zarząd NBP

  3. Komisję Nadzoru Bankowego

  4. Prezesa NBP
 1. Umiejscowienie książeczki oszczędnościowej polega na tym, że:

  1. można na nią wpłacać tylko w oddziale, który ją otworzył

  2. można na nią wpłacać i z niej wypłacać tylko w oddziale, który ją otworzył

  3. została złożona do depozytu w banku

  4. stanowi ona przedmiot zabezpieczania kredytu
 1. Bony oszczędnościowe mogą być wystawiane:

  1. tylko na okaziciela

  2. tylko jako imienne

  3. na okaziciela lub jako imienne

  4. tylko na okresy roczne
 1. WIBOR to stawka, po której banki są gotowe:

  1. udzielić pożyczki klientowi

  2. udzielić lokaty innemu bankowi

  3. przyjąć lokatę od innego banku

  4. przyjąć lokatę od klienta
 1. Co to jest WIBOR?

  1. oprocentowanie lokat w Banku Światowym

  2. oprocentowanie po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek inym bankom

  3. Warszawski Instytut Badań Operacji Rynkowych

  4. Oprocentowanie pożyczek w PKO BP S.A.
 1. Prezes NBP, jako organ banku centralnego ustala:

  1. stopy procentowe

  2. zasady przechowywania wartości pieniężnych

  3. zasady prowadzenia operacji otwartego rynku

  4. zasady ustalania kursów walutowych przez banki komercyjne
 1. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa:

  1. Rada Polityki Pieniężnej

  2. Prezes NBP

  3. Komisja Nadzoru Bankowego

  4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 1. Stopa dyskonta weksli NBP jest ogłaszana w:

  1. Dzienniku Urzędowym NBP

  2. Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów

  3. Dzienniku Ustaw

  4. Monitorze Polskim
 1. Otworzenie banku musi być poprzedzone:

  1. stosowną decyzją administracyjną

  2. sporządzeniem strategii banku

  3. zgromadzeniem akcjonariuszy

  4. opracowaniem misji banku
 1. Funkcja transformacji pieniądza w czasie polega na:

  1. wypłacie depozytów po okresie zadeklarowania

  2. dopasowaniu terminu wypłaty depozytu do potrzeb klienta

  3. dostosowaniu terminów depozytów do potrzeb kredytowych

  4. wypłacie kredytu w transzach dostosowanych do potrzeb klienta
 1. Nominalistyczna definicja pieniądza zakłada:

  1. istnienie wyłącznie pieniądza złotego

  2. że wartość pieniądza wynika z wartości kruszcu

  3. istnienie wyłącznie pieniądza bankowego

  4. że wartość pieniądza wynika z decyzji władz danego kraju
 1. Naczelnym zadaniem NBP jest:

  1. wspieranie polityki rządu

  2. odpowiedzialność za wartość złotego

  3. odpowiedzialność za stopy procentowe

  4. walka z bezrobociem
 1. Środki w kasie mają wagę ryzyka:

  1. 0%

  2. 20%

  3. 50%

  4. 100%
 1. Organami NBP są:

  1. Prezes i Zarząd

  2. Prezes, Rada Polityki Pieniężnej

  3. Prezes, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd

  4. Prezes, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd, Komisja Nadzoru Bankowego
 1. Założycieli banku musi być:

  1. przynajmniej trzech, w tych dwie osoby fizyczne

  2. dwóch

  3. pięciu

  4. wystarczy jeden, gdy jest to inny bank
 1. Ocenie KNB podlegają osoby przewidziane do zatrudnienia jako:

  1. prezes banku

  2. dyrektor oddziału banku

  3. prezes banku i członek zarządu

  4. dyrektor departamentu kontroli
 1. Współcześnie stosowana definicja pieniądza jest definicją:

  1. funkcjonalną

  2. metalistyczną

  3. nominalistyczną

  4. monetarystyczną
 1. Czynnością bankową w rozumieniu ustawy pb nie jest:

  1. udzielanie poręczeń przez bank

  2. wydawanie przez bank kart płatniczych

  3. wynajem sejfowych skrytek bankowych

  4. prowadzenie kantoru walutowego
 1. Rachunek bankowy nie podlega zajęciu sądowemu:

  1. gdy posiadacz jest bezrobotny

  2. do określonej wysokości środków

  3. jeśli jest rachunkiem wspólnym

  4. do określonej wysokości, jeśli jest to rachunek oszczędnościowy
 1. Liczba banków komercyjnych w Polsce:

  1. stale się zwiększa

  2. stale się zmniejsza

  3. zmniejsza się poczynając od roku 1993

  4. zwiększa się poczynając od roku 1993
 1. Tajemnica bankowa jest ujawniana wtedy, gdy:

  1. zażąda tego policja

  2. zwróci się o informację inny klient

  3. poprosi o informację współmałżonek właściciela rachunku

  4. zażąda tego sąd
 1. Banki krajowe należą do podmiotów o wadze ryzyka:

  1. 0%

  2. 20%

  3. 50%

  4. 100%
 1. Kwota depozytu objętego gwarancją BFG wynosi aktualnie:

  1. 11 tys zł.

  2. 11 tys EURO

  3. 20 tys zł

  4. 20 tys EURO
 1. Środki wypłacane deponentom upadłych banków przez BFG pochodzą z:

  1. Skarbu Państwa

  2. środków BFG

  3. wpłat banków komercyjnych

  4. wpłat banków komercyjnych i innych źródeł
 1. Banki spółdzielcze nie posiadające dostatecznego kapitału są zobowiązane:

  1. podpisać umowę konsorcjum

  2. zrzeszyć się z innym bankiem

  3. zrzeszyć się z bankiem zrzeszającym

  4. zrzeszyć się z BGŻ S.A.
 1. Umowę rachunku bankowego może wypowiedzieć:

  1. każda ze stron w każdym czasie

  2. żadna ze stron w dowolnym czasie

  3. klient banku w dowolnym czasie

  4. bank w dowolnym czasie
 1. Umowa rachunku bankowego zawarta na czas określony powoduje, że po tym czasie:

  1. bank nie wypłaci środków

  2. bank dalej prowadzi ten rachunek na warunkach umownych

  3. klient nie może żądać odsetek

  4. klient może żądać przywrócenia umowy, jeśli nie podjął środków
 1. W systemie bankowym występują:

  1. bank centralny i banki komercyjne

  2. banki komercyjne i banki spółdzielcze

  3. banki państwowe

  4. banki prywatne i banki państwowe
 1. Z rachunkiem skonsolidowanym mamy doczynienia wówczas, gdy:

  1. podmiot ma tylko rachunek bieżący

  2. bank zarządza rachunkiem klienta

  3. klient ma wiele rachunków w różnych oddziałach

  4. z wielu rachunków przelano środki na jeden rachunek
 1. Certyfikaty depozytowe są formą:

  1. rachunków bieżących

  2. rachunków pomocniczych

  3. rachunków oszczędnościowych

  4. rachunków kredytowych
 1. W myśl art. 2 Prawa bankowego (Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r.) bank jest:

  1. instytucją zajmującą się przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów

  2. osobą prawną wykonującą czynności bankowe

  3. żadne z powyższych stwierdzeń
 1. Bank emisyjny:

  1. zajmuje się emisją akcji i obligacji

  2. ma prawo emisji pieniądza gotówkowego

  3. ma przywilej (na zasadzie wyłączności) obrotu wyemitowanymi papierami rządowymi
 1. W 1998 roku została powołana grupa dziewięciu banków w skład której wchodził:

  1. Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach, Bank Przemysłowo – Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo – Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie, Bank Zachodni we Wrocławiu.

  2. Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach, Bank Przemysłowo – Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo – Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Bank Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie, Bank Zachodni we Wrocławiu

  3. Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach, Bank Przemysłowo – Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo – Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Bank Gospodarki żywnościowej w Warszawie, Bank Zachodni we Wrocławiu
 1. Przed rokiem 1989 konkurencja pomiędzy polskimi bankami:

  1. była szeroko prowadzona zarówno na rynku krajowym jak i zagranicą

  2. była prowadzona tylko w kraju, gdyż w trosce o dobry wizerunek Polski zagranicą rząd zalecił jednolite działania polskich banków wobec podmiotów zagranicznych

  3. nie była prowadzona
 1. Agregat pieniężny M1 według klasyfikacji NBP to:

  1. agregat określający tzw. bazę monetarną

  2. monety, banknoty, środki pieniężne na rachunkach a vista

  3. monety, banknoty, środki pieniężne na rachunkach a vista oraz depozyty terminowe, rachunki oszczędnościowe oraz czeki podróżne
 1. Obecnie banknoty są:

  1. pieniądzem mającym pokrycie w złocie (np. USD)

  2. pieniądzem podwartościowym

  3. zastępczą formą pieniądza
 1. Obecnie banknoty to:

  1. bezterminowe i nieoprocentowane zobowiązania na okaziciela emitowane przez większość liczących się banków

  2. bezterminowe i nieoprocentowane zobowiązania na okaziciela, opiewające na okrągłe sumy emitowane przez banki emisyjne

  3. znaki pieniężne mające pokrycie w złocie
 1. Celem operacyjnym polityki pieniężnej w 1999 roku jest:

  1. kontrola podaży pieniądza oceniana jako przyrost agregatu M1

  2. kontrola poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym

  3. przyrost rezerw walutowych
 1. Instrumentami rynkowymi polityki pieniężnej są m.in.:

  1. stopa rezerwy obowiązkowej

  2. wymogi co do jakości weksli przyjmowanych do redyskonta w ramach kredytu redyskontowego

  3. sprzedaż bonów pieniężnych
 1. Od dnia 21.01.1999 RPP określiła stopę kredytu lombardowego w wysokości:

  1. 20%

  2. 19%

  3. 17%
 1. Współczynnik wypłacalności banku to:

  1. (pasywa netto / aktywa netto) * 100

  2. (fundusze własne netto / aktywa ważone ryzykiem) * 100

  3. (zobowiązania długoterminowe / aktywa ważone ryzykiem) * 100
 1. Realne stopy procentowe to: (Za rynkowe stopy procentowe w Polsce zazwyczaj przyjmowane są:)

  1. uśrednione stopy oprocentowania depozytów i kredytów dla ludności wyznaczane w 5 największych bankach krajowych
  1. uśrednione stopy oprocentowania depozytów i kredytów wyznaczane w 10 największych bankach

  2. różnica między stopami nominalnymi a inflacją

  3. WIBID i WIBOR
 1. Oblicz rentowność bonu skarbowego. Dane: liczba dni do zapadalności 360; cena 90 PLN za 100:

  1. 12,11 %

  2. 11,11 %

  3. 9,00 %
 1. Oblicz stopę dyskonta bonu skarbowego. Dane: liczba dni do zapadalności 360; cena zakupu 90 PLN za 100:

  1. 9,00 %

  2. 9,50 %

  3. 10,00 %
 1. Płynność płatnicza banku polega na:

  1. zdolności do wypłacenia depozytów wszystkim klientom którzy tego zażądają

  2. zdolność do wypłacenia depozytów depozytariuszy oraz wypłaty pensji pracownikom

  3. prowadzenie działalności tak aby bank mógł wykonać wszystkie zobowiązania w terminie
 1. Na należności wątpliwe tworzy się rezerwę:

  1. 20% całej należności

  2. 50% całej należności

  3. 100% całej należności
 1. Opcja call daje prawo do:

  1. kupna instrumentu bazowego

  2. sprzedaży instrumentu bazowego

  3. powtórnej negocjacji ceny instrumentu bazowego
 1. Reguła przesunięć” zakłada, że:

  1. terminom i kwotom płatności pasywów powinny odpowiadać odpowiednie terminy i kwoty aktywów w maksymalnie zbliżonych wartościach

  2. aktywna polityka inwestowania prowadzona przez bank powinna być tak zorganizowana, aby w przypadku chwilowych problemów z płynnością likwidacja aktywów przed czasem ich płatności mogła nastąpić bez większych strat i jak najszybciej

  3. przy uwzględnieniu terminów płatności pasywów należy zwracać uwagę na możliwość ich odstąpienia przed terminem
 1. Reguła „maksymalnych obciążeń” mówi, że:

  1. terminom i kwotom płatności pasywów powinny odpowiadać odpowiednie terminy i kwoty aktywów w maksymalnie zbliżonych wartościach

  2. aktywna polityka inwestowania prowadzona przez bank powinna być tak zorganizowana, aby w przypadku chwilowych problemów z płynnością likwidacja aktywów przed czasem ich płatności mogła nastąpić bez większych strat i jak najszybciej

  3. przy uwzględnieniu terminów płatności pasywów należy zwracać uwagę na możliwość ich odstąpienia przed terminem
 1. BFG depozyty powyżej 5000 EURO gwarantuje:

  1. w 80%

  2. w 30%

  3. nie są gwarantowane
 1. BFG gwarantuje depozyty do 1000 EURO w:

  1. 100%

  2. 90%

  3. 70%
 1. BFG gwarantuje depozyty od 1000 do 5000 EURO w:

  1. 100 %

  2. 90 %

  3. nie są gwarantowane
 1. Transakcja BSB na bonach skarbowych polega na:

  1. sprzedaniu i odkupieniu bonów w terminie późniejszym temu samemu kontrahentowi

  2. kupieniu i odsprzedaniu w określonym terminie późniejszym bonów temu samemu kontrahentowi

  3. kupieniu bonów (buy) i trzymanie do wykupu przez MF (sall)
 1. Ryzyko kredytowe to:

  1. ryzyko, że klient nie podejmie (zrezygnuje) środków w ramach przyznanego kredytu

  2. ryzyko, że klient nie spłaci kredytu

  3. ryzyko, że kredytobiorca nie spłaci rat kredytu i odsetek w terminie
 1. Długa pozycja walutowa:

  1. wartość aktywów w danej walucie przewyższa wartość pasywów w tej walucie z uwzględnieniem pozycji pozabilansowych

  2. wartość pasywów w danej walucie przewyższa wartość aktywów w tej walucie z uwzględnieniem pozycji pozabilansowych

  3. wartość pozycji walutowej przeliczona na USD jest większa niż 35% kapitału własnego
 1. Banki komercyjne mogą:

  1. emitować pieniądze

  2. drukować banknoty i bić monety

  3. kreować pieniądz bankowy
 1. Narodowy Bank Polski przed rokiem 1989 był:

  1. bankiem pełniącym funkcje niezależnego banku centralnego

  2. bankiem centralnym pełniącym również funkcje banku komercyjnego

  3. bankiem centralnym określającym politykę pieniężną państwa
 1. Przewodniczącym RPP jest:

  1. Minister Finansów

  2. Premier

  3. Prezes NBP
 1. Zbyt restrykcyjna polityka pieniężna prowadzi:

  1. do wzrostu gospodarczego

  2. do braku pieniądza w gospodarce

  3. nie ma wpływu na gospodarkę gdyż polityka pieniężna działa jedynie w sferze zjawisk monetarnych
 1. Pasmo wahań kursu PLN względem poziomu parytetu od dnia 29.10.1998 r. wynosi:

  1. +/- 9%

  2. +/- 11%

  3. +/- 12,5%
 1. Pierwotna kreacja pieniądza następuje w:

  1. bankach komercyjnych jako efekt przyjmowania wkładów pierwotnych

  2. banku centralnym jako efekt emisji pieniądza bankowego (zapisu na kontach) lub gotówkowego

  3. w wyniku emisji banknotów
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu na budowę domu jednorodzinnego zabezpieczonego hipoteką jest dla banku:

  1. operacją aktywną

  2. operacją pasywną

  3. operacją pośredniczącą
 1. Należności poniżej standardu to opóźnione o:

  1. 1-3 miesiące

  2. 3-6 miesięcy

  3. 6-12 miesięcy
 1. Należności wątpliwe to należności opóźnione o:

  1. do 3 miesięcy

  2. od 3 do 6 miesięcy

  3. powyżej 6 miesięcy
 1. Opcja typu europejskiego:

  1. może być zrealizowana w dowolnym momencie do wygaśnięcia

  2. może być zrealizowana tylko w dniu wygaśnięcia

  3. jest wystawiana na kluczowe waluty europejskie (EURO, DEM itp.)
 1. Credit scoring to:

  1. opracowywanie ryzyka portfela kredytów poprzez nadanie określonym kredytom określonej wagi

  2. metoda oceny zdolności kredytowej

  3. statystyczna metoda rozwoju akcji kredytowej
 1. GAP to:

  1. nazwa najbezpieczniejszych amerykańskich papierów wartościowych (Golden American Papiers)

  2. zarządzanie globalne aktywami i pasywami

  3. niedopasowanie w czasie kwot aktywów i pasywów
 1. Rachunek nostro to:

  1. rachunek „nasz” w banku korespondencie

  2. rachunek banku korespondenta „u nas”

  3. rachunek dewizowy w banku centralnych
 1. Banki uniwersalne:

  1. wykonują wszystkie czynności bankowe włącznie z emisją banknotów

  2. wykonują wszystkie przewidziane prawem bankowym czynności bankowe

  3. dokonują na zlecenie rządu emisji bonów skarbowych i Obligacji Skarbu Państwa
 1. W skład Grupy PKO S.A. wchodzą:

  1. PKO S.A., Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Bank Depozytowo – Kredytowy w Lublinie

  2. PKO S.A., Bank Gdański w Gdańsku, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, Bank Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie

  3. PKO S.A., Bank Handlowy w Warszawie, PKO BP, Bank Gospodarki żywnościowej w Warszawie
 1. Wkład pierwotny to:

  1. zaliczka wpłacana przy deklaracji dokonania lokaty

  2. kwota wpłacana na początku przy systemie systematycznego oszczędzania (np. książeczki mieszkaniowe)

  3. deponowany w banku pieniądz gotówkowy
 1. Podstawowym celem polityki pieniężnej jest:

  1. zapewnienie wzrostu gospodarczego

  2. kontrola i stabilizacja waluty krajowej

  3. emisja pieniądza papierowego
 1. Instrumentami administracyjnymi polityki pieniężnej są:

  1. określenie plafonów kredytowych dla banków komercyjnych

  2. sprzedaż bonów pieniężnych

  3. kredyt lombardowy
 1. Dnia 21.01.1999 r. RPP określiła stopę redyskonta weksli na:

  1. 17,50%

  2. 15,50%

  3. 13,50%
 1. Współczynnik wypłacalności banku powinien wynosić:

  1. nie mniej niż 8%

  2. nie mniej niż 7%

  3. nie mniej niż 5%
 1. ROR są dla banków:

  1. tanim źródłem pieniądza

  2. drogim źródłem pieniądza

  3. odsetki płacone z tytułu środków na rachunku ROR nie są zaliczane do kosztu pozyskania pieniądza
 1. Bony pieniężne Narodowego Banku Polski mogą nabywać:

  1. wszystkie podmioty gospodarcze i banki jako formę lokaty

  2. wszystkie banki w kraju i za granicą

  3. banki krajowe i zagraniczne działające w Polsce na podstawie odpowiedniej licencji
 1. Opcja put daje prawo do:

  1. sprzedaży określonego instrumentu bazowego

  2. kupna określonego instrumentu bazowego

  3. ponownej negocjacji ceny instrumentu bazowego


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna