Bank- instytucja pośrednicząca między tymi którzy posiadają pieniądze w nadmiarze a tymi którzy ich potrzebująPobieranie 228,29 Kb.
Strona1/3
Data24.02.2019
Rozmiar228,29 Kb.
  1   2   3


Bank- instytucja pośrednicząca między tymi którzy posiadają pieniądze w nadmiarze a tymi którzy ich potrzebują.

1.przedsiębiorstw usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania tych kredytów 2.podmiot dokonujący akumulacji i dystrybucji kapitału pieniężnego oraz są pośrednikami, którzy dzięki transformacji wielkości terminu i ryzyka doprowadzają do wzajemnego uzgodnienia struktur popytu i podaży. 3.wg ustawy- osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. 4.wg Unii Europejskiej- bank zdefiniowany jest poprzez wymienienie wykonywanych czynności.

1.Podział systemów ze względu na bezpośredniość finansowania gospodarki przez bank centralny:

a)system w gosp. planowanej- wszystko jest sterowane planem; nie istnieje odzielenie funkcji BC od funkcji b.komerc ( b. centralny jest jednocześnie b.emisyjnym.banków, b.państwa, b.narodowym), nie istniał rynek pieniężny i rynek kapitałowy a stopa % i kredyt nie były instrument sterującymi alokacją zasobów, były instrumentami planowania gospoda. b)system w gosp. rynkowej- obserwujemy zjawisko dualizmu w kreowaniu pieniądza i decentralizacj przy podejmowaniu decyzji gosp. przez samodzielne podmioty. Ważną cechą syst. bankowego w gosp. rynkowej jest to, iż występuje w nim podział na banki komercyjne, bank centralny (emisyjny), banki rozwojowe, oszczędnościowe i specjalne. Bank centralny znajduje się zawsze na innej płaszczyźnie niż banki komercyjne dlatego że jest bankiem banków.

Modele systemów bankowych:


a)model anglosaski- opiera się na rynku finansowym. Doprowadziło to do tego, że wielkie korporacje uniezależniły się od banków komercyjnych tzn. że banki komercyjne spełniają tylko funkcje rozliczeniowe i płatnicze. Podstawowy dopływ kapitału do przedsiębiorstwa .następuje poprzez giełdę i emisję papierów wartościowych. W modelu tym podstawową rolę odgrywają banki specjalne, gł. banki inwestycyjne, które zajmują się bezpośrednim transferem do lokowania środków pieniężnych na rynku papierów wartościowych. zalety:

- pobudzanie innowacji finansowych,

- sprzyjanie działaniu inwestorów instytucjonalnych,- nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji przedsiębiorstwa wady:- duża formalizacja transakcji ekonomiczn,- nastawienie na częste zmiany partnerów co wymusza krótkotermin perspektywy w procesach decyzyjn,- nastawienie na częste oparcie finansowania przedsiębiorst na anonimowym rynku papierów wartościowych.Przykładem takiego systemu jest brytyjski system bankowy. b) model niemiecko-japoński- zakłada, że najważniejszy jest system bankowy. Banki mają charakter uniwersalny (dokonują wszystkich czynności bankowych) i istnieją ścisłe związki kapitałowe między korporacjami a bankami. Jest to połączenie banku depozyto-kredyt. i banku inwestycyjnego.

Zalety:- podmioty gosp. są finansowane na podstawie indywidualnych umów kredytowych,

- między bankami a podmiotami gosp. istnieje długoterminowe finansowanie, - stymulowane jest powstawanie silnych banków uniwersalnych Wady:

- niedostateczne rozszerzenie wachlarza instrumentów finansowych, - opóźnienia we wprowadzaniu innowacji bankowych, - mniejsza odporność na konkurencję ze strony instytucji parabankowych,

- konflikt interesów między dział. inwestycyjną a kredytową banku

Przykład takiego systemu: niemiecki system bankowy.System bankowy- musi obejmować wszystkie instytucje bankowe, wzajemne powiązania między bankami oraz stosunki z otoczenia. Jest to wielopoziomowy układ, który składa się z banku centralnego i banków komercyjnych a wspólną cechą wszystkich systemów bankowych jest wyodrębnienie banku centralnego i uniwersalizm oferowanych usług.1.Funkcje współczesnego systemu bankowego: - tworzenie mechanizmu gromadzenia środków oraz inwestowania ich w różne przedsięwzięcia,- zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem bankowym, gł. ryzyko kredytowe.- zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami w kraju i zagranicą (transfer środków na życzenie klienta),- zapewnienie informacji cenowej aby klienci mogli dokonać wyboru,- stworzenie warunków do transformacji czasu, wielkości i ryzyka, czyli transformacji środków inwestowania.Transf. czasu(transformacja terminu)- prolongata wkładów, zmiana tych wkładów na inne(substytucja), możliwość likwidacji wkładów przed terminem, możliwość wykorzystania pomocy z zew.Transf. wielkości środków- wiąże się z brakiem zgody między sumą oferowaną a sumą zapotrzebowania. Transf. ryzyka- polega na wewnętrznym rozłożeniu ryzyka między wiele podmiotów oraz na zew. zabezpieczeniu, np. kredyty banku centralnego. Czynniki rozwoju systemu bankowego:

- porządek gospodarczy i społeczny,

- popyt na usługi bankowe, jego struktura, wielkość oraz zachodzące zmiany,- prawne aspekty dział. bankowej,- zdolność gospodarki do innowacji,Koncepcje rozwoju systemu bankowego:

a)koncepcja funkcjonalna- zakłada, że funkcje systemu bankowego są stałe a jego rozwój jest następstwem rozwoju gosp. rynkowej. b) koncepcja instytucjonalna- zakłada, że istnieją ścisłe powiązania między kształto instytucji finansowej a rozwojem systemu bankowego. Nie ma spontanicznego kształtowania systemu bankowego.Rodzaje banków w systemie bankowym:

a)bank centralny - Jest podstawą każdego systemu bankowego w każdej gospodarce i w każdym modelu systemów finansowych. funkcje BC: emisyjna- bank centralny emituje banknoty, monety; reguluje i zapewnia bezpieczeństwo obiegu pieniądza gotówkowego, emituje papiery wartościowe.

banku banków- organizuje i prowadzi rozrachunki międzybanko, angażuje się w funkcjonowanie międzybankowego rynku pieniężn, jest kredytodawcą ostatniej instancji(kredyt refinansowy dla banków komercyjnych), pełni nadzór nad płynnością i wypłacalnością pozostałych banków, prowadzi działania zapobiegawcze ewentualnemu zagrożeniu w systemie bankowym.banku państwa- wykonuje obsługę budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i innych instytucji państwowych, realizuje zlecenia w zakresie obrotu rządowymi papiery wartościowe, realizuje zadania związane z zaciąganiem i udzielaniem kredytów i pożyczek w stosunku z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.

banki uniwersalne - Jest to naj. rozpowszechniona forma banku w gospodarce. Jest to taki bank,który nie ma ograniczeń pod względem ilościowym, jakościowo-rzeczowym i geograficznym. Świadczy usługi każdego rodzaju i w dowolny sposób kształtuje sieć swoich placówek. Celem działalności jest

osiągnięcie zysku, lecz nie za wszelką cenę. Gł. przeszkodami maksymalizacji zysku przez bank są:- konieczność zachowania płynności, czyli zdolności do ciągłego wywiązywania się z zobowiązań,- konieczność przestrzegania prawa,- konieczność takiego postępowania, które zapewnia zaufanie do banku,

Uniwersalizm oznacza brak ograniczeń do podejmowania dział. bankowej w dowolnych obszarach.

Zasady działania banków uniwersal:- samodzielność- bank podejmuje wszystkie decyzje samodzielnie, ale w granicach obowiązującego prawa.

- samofinansowanie- wszystkie wydatki banku są pokrywane z jego własnych przychodów.- komercjali- bank jest nastawiony na zysk z uwzględnieniem stopnia opłacalnoś.

- uniwersalizm- pełna swoboda oferowanych usług.- konkurencyjno- konkurencyjność ekonomiczna (np. wysokość stopy%) i konkurencyjn pozaekonomiczna (jakość obsługi, nowoczesność produktów, oferowan wachlarz usług).a)banki specjalne - jest to przeciwieństwo banków uniwersalnych. Bank specjalny może być albo bankie depozytowo-kredytowym albo bankiem zajmującym się operacjami związanymi z emisją, sprzedażą, zakupem i zarządzaniem pap.wart. Mogą mieć również specjalizację terytorialną, np. banki krajowe, regionalne lub specjalizację branżową, np. b.przemysłowe, handlowe, rolne itp.Do banków specjalnych zalicza się również:

1.Banki inwestycyjne- są najważnie bankami specjalnymi. Ich działaln. obejmuje:- przeprowadzanie i gwarantowanie emisji ,-utrzymanie płynności na rynku wtórnym dla krajowych akcji i papierów dłużnych,

-przeprowadzanie przejęć i fuzji,

-transakcje swapowe, -doradztwo finansowe, -działalność analityczna i konsulting finansowy, -opinie i wyceny -angażowanie kapitałów przynoszących zysk, 2.Banki hipoteczne- to instytucje kredytu majątkowego. Udzielają kredyty długoterminowe, których

zabezpiecze jest prawo zastawu na nieruchomościach. Akcje tych banków znajdują się gł. w posiadaniu banków uniwersalnych. Pozyskuje on środki na udzielanie kredytu w drodze sprzedaży tzw.

Listów zastawnych, których zabezpieczeniem jest nieruchomość lub ziemia zastawiona w banku.

3.Kasy oszczędnościowo-budowlane- udzielają długoterm. pożyczek na finansowanie budowy,

renowacji lub zakupu domu czy mieszkania własnościowego. Kasy przyjmują wkłady oszczędnościowe

niskooprocentowane. 4.Instytucje kredytu ratalnego- udzielają krótko i średnioterminowych kredytów konsumpcyjnych.  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna