Autorzy: Marek Mozgawa (red.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik TytułPobieranie 3,85 Mb.
Strona1/102
Data18.06.2018
Rozmiar3,85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


Autorzy:


Marek Mozgawa (red.), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik


Tytuł:


Kodeks karny. Komentarz, wyd. VI


Stan prawny:


2014.09.01Wykaz skrótów
Akty prawne
EKPCz - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)

k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

k.k. - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

k.k. z 1932 r. - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm.)

k.k. z 1969 r., d.k.k. - ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.)

k.k.s. - ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)

k.k.w. - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Konstytucja RP - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

k.p.c. - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.p.k. - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.p.k. z 1969 r. - ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96 z późn. zm.)

k.r.o. - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)

k.s.h. - ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

k.w. - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.)

MPPOiP - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, zał.)

nowelizacja / ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 163, poz. 1363 z późn. zm.)

nowelizacja / ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. - ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589 z późn. zm.)

nowelizacja / ustawa z dnia 20 maja 2010 r. - ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 626)

p.o.ś. - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

pr. at. - ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z późn. zm.)

p.r.d. - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

przep. wprow. k.k. - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 z późn. zm.)

u.d.w. - ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474 z późn. zm.)

u.o.p. - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

u.p.n. - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)

u.p.o.o. - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)

u.p.s.n. - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 382)

u.w.t.p.a. - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

Periodyki
Annales UMCS - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska

Apel.-Lub. - Apelacja Lubelska

AUNC - Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-społeczne. Prawo

Biul. PK - Biuletyn Prawa Karnego

Biul. SAKa - Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach i sądów okręgowych apelacji katowickiej

Biul. SN - Biuletyn Sądu Najwyższego

CBOSA - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orzeczenia.nsa.gov.pl

CzPKiNP - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

GP - Gazeta Prawna

GSP - Gdańskie Studia Prawnicze

Inf. Praw. - Informacja Prawnicza

KZS - Krakowskie Zeszyty Sądowe

M. Praw. - Monitor Prawniczy

NKPK - Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

NP - Nowe Prawo

OSA - Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

OSAB - Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej

OSASz - Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

OSAW - Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej

OSNKW - Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa

OSNP - Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

OSNPG - Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej

OSNwSK - Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych

OSP - Orzecznictwo Sądów Polskich

OSPiKA - Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych

OTK - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A

PiM - Prawo i Medycyna

PiP - Państwo i Prawo

PiZS - Praca i Zabezpieczenie Społeczne

POSAG - Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

PPK - Przegląd Prawa Karnego

Pr. Nauk. UŚl. Prob. PK - Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Problemy Prawa Karnego

Prob. Alk. - Problemy Alkoholizmu

Prob. Krym. - Problemy Kryminalistyki

Prob. Praw. - Problemy Praworządności

Prob. Rodz. - Problemy Rodziny

Prok. i Pr. - Prokuratura i Prawo

Prok. i Pr.-wkł. - Prokuratura i Prawo – wkładka

Prz. Pol. - Przegląd Policyjny

PS - Przegląd Sądowy

PUG - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

RPEiS - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

SI - Studia Iuridica

SK - Studia Kryminologiczne

SKKiP - Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne

SMO - Służba Milicji Obywatelskiej

St. Praw. - Studia Prawnicze

St. Pr.-Ek. - Studia Prawno-Ekonomiczne

WPP - Wojskowy Przegląd Prawniczy

Zb. Orz. SN - Zbiór Orzeczeń

ZN ASW - Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych

ZN IBPS - Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego

ZNUG - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego

ZNUŁ - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

ZW - Zagadnienia Wykroczeń

Inne
SA - sąd apelacyjny

SN - Sąd Najwyższy

SO - sąd okręgowy

TK - Trybunał Konstytucyjny

Wykaz najczęściej powoływanej literatury
Andrejew, Kodeks - I. Andrejew, Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1981

Andrejew, Świda, Wolter - I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973

Atlas - A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce, t. 4, Warszawa 2009

Bafia, Mioduski, Siewierski - J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. 1 i 2, Warszawa 1987

Bojarski, Prawo - M. Bojarski (red.), J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2012

Buchała, Prawo - K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989

Buchała, Zoll - K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 1–116 Kodeksu karnego, Kraków 1998

Cieślak, Polskie - M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994

Gardocki, Prawo - L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013

Giezek, Kodeks - J. Giezek (red.), N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012

Góral, Komentarz - R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005

Górniok i in., t. 1 - O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny, t. 1, Komentarz do artykułów 1–116, Gdańsk 2005

Górniok i in., t. 2 - O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny, t. 2, Komentarz do artykułów 117–363, Gdańsk 2005

Grześkowiak, Wiak - Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2012

Królikowski, Zawłocki, Ogólna I - Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do artykułów 1–31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2010

Królikowski, Zawłocki, Ogólna II - Kodeks karny. Część ogólna, t. 2, Komentarz do artykułów 32–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2010

Królikowski, Zawłocki, Szczególna I - Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz do artykułów 117–221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013

Królikowski, Zawłocki, Szczególna II - Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do artykułów 222–316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013

Makarewicz, Kodeks - J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932

Makowski, Kodeks - W. Makowski, Kodeks karny 1932. Komentarz, Warszawa 1933

Marek, Komentarz - A. Marek, Kodeks karny, Warszawa 2010

Mozgawa i in. - M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2011

Peiper, Komentarz - L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936

Rejman - E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman (red.), J. Wojciechowska, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999

Stefański I - R.A. Stefański, Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2008

Stefański II - R.A. Stefański, Prawo karne materialne. Część szczególna, Warszawa 2009

System, 1985 - System Prawa Karnego, t. 4, O przestępstwach w szczególności, cz. 1, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Ossolineum 1985

System, 1989 - System Prawa Karnego, t. 4, O przestępstwach w szczególności, cz. 2, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Ossolineum 1989

System, t. 1 - System Prawa Karnego, t. 1, Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010

System, t. 3 - System Prawa Karnego, t. 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013

System, t. 4 - System Prawa Karnego, t. 4, Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2013

System, t. 6 - System prawa karnego, t. 6, Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, red. M. Melezini, Warszawa 2010

System, t. 7 - System Prawa Karnego, t. 7, Środki zabezpieczające, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2012

System, t. 9 - System Prawa Karnego, t. 9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011

System, t. 10 - System Prawa Karnego, t. 10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2012

System, t. 11 - System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. M. Bojarski, Warszawa 2014

Śliwowski, Prawo - J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1979

Uzasadnienie - Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego (w:) Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, red. I. Fredrich-Michalska, B. Stachurska-Marcińczak, Warszawa 1997

Warylewski, Prawo - J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009

Wąsek I - Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek, Warszawa 2004

Wąsek II - Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do artykułów 222–316, red. A. Wąsek, Warszawa 2005

Wojciechowski, Kodeks - J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2000

Wolter, Nauka - W. Wolter, Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973

Wróbel, Zoll - W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010

Zoll I - Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012

Zoll II - Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2013

Zoll III - Kodeks karny. Część szczególna, t. 3, Komentarz do art. 278–363 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2008

Zoll, 1999 - Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Kraków 1999

Zoll, 2006 - Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Kraków 2006

Słowo wstępne
Niniejszy komentarz powstał jako dzieło pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zgodnie z przyjętym założeniem przedstawiono w nim w sposób zwięzły, jednakże w miarę szczegółowy, analizę przepisów kodeksu karnego. W komentarzu uwzględniono poglądy doktryny prawa karnego w koniecznym dla dokonania analizy zakresie. Autorzy nie stawiali sobie za zadanie rozstrzygania sporów teoretycznych (które jedynie sygnalizowano), starali się zaś wyjaśnić przepisy w sposób przystępny, tak aby ułatwić ich rozumienie i stosowanie. Uwzględniono również orzecznictwo (zarówno SN, jak i sądów apelacyjnych), akcentując najnowsze orzeczenia (zaś z wydanych na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. - wskazując te, których tezy zachowują aktualność).

Na początku każdego rozdziału załączono wykazy wybranej literatury przedmiotu. Zamierzeniem autorów nie było przedstawienie kompleksowej bibliografii, ale jedynie wskazanie tych pozycji, które zostały powołane w komentarzu, i innych - zdaniem autorów - najistotniejszych. Oczywiście, jak każdy wybór i ten ma charakter subiektywny.

Komentarz jest pracą czworga autorów, z których każdy prezentuje swoje poglądy na wykładnię komentowanych przepisów, zachowując jednak zgodność z pozostałymi w zasadniczych kwestiach. Nie unikamy oceny poglądów innych autorów, winno to bowiem pozwolić Czytelnikowi na wyrobienie sobie własnego zdania co do zasadności zajmowanego stanowiska.

Komentarz adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców: zarówno teoretyków, jak i praktyków. Pragnęlibyśmy, aby okazał się pomocny w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa karnego przez studentów i aplikantów, ale także przydał się praktykom w ich codziennej pracy.Autorzy żywią nadzieję, że niniejszy komentarz ułatwi zrozumienie przepisów kodeksu karnego i zyska pozytywne oceny Czytelników.

Autorzy

Literatura:
Andrejew I., O pojęciu winy w polskim prawie karnym, PiP 1982, z. 7; Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989; Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978; Barczak A., Wykroczenie jako składnik przestępstwa (przestępstwa ciągłego), CzPKiNP 1999, nr 1; Barczak-Oplustil A., Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym. Zarys problemu, CzPKiNP 2005, nr 2; Bielski M., Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, PiP 2005, z. 10; Błachnio A., Miejsce popełnienia czynu zabronionego przez podżegacza i pomocnika. Zarys problematyki, Palestra 2006, nr 7–8; Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002; Bojarski T., Przestępstwo ciągłe, PiP 1995, z. 3; Buchała K., Kumulatywna kwalifikacja przestępstw komunikacyjnych, NP 1972, nr 11; Ćwiąkalski Z., Ujawnienie przestępstwa na podstawie art. 299 § 6 k.k. a przyjęcie konstrukcji tzw. czynu ciągłego (w:) Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Warszawa–Kraków 2007; Daszkiewicz K., Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym, Warszawa 1982; Daszkiewicz K., Przestępstwo z premedytacją, Warszawa 1968; Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r. (w:) Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, z. 20; Derlatka M., Społeczna szkodliwość czynu a definicja przestępstwa, Prok. i Pr. 2006, nr 6; Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995; Dukiet-Nagórska T., Tak zwane przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym, Katowice 1987; Ferenc A., Kumulatywna kwalifikacja prawna czynu w kodeksie karnym, NP 1971, nr 4; Filar M., Podstawy odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym, Palestra 1997, nr 11–12; Frankowski S., Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970; Gardocki L., Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą, Warszawa 1979; Gardocki L., Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985; Gardocki L., Zasady obowiązywania ustawy. O reformie prawa karnego, Palestra 1996, nr 3–4; Giezek J., O powadze rzeczy osądzonej w ramach konstrukcji czynu ciągłego. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2007 r., CzPKiNP 2008, nr 1; Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994; Giezek J., Świadomość sprawcy czynu zabronionego, Warszawa 2013; Giezek J., Zbieg przepisów a konstrukcja przestępstwa ciągłego (w:) Zbieg przepisów i zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2006; Górecki P., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – po nowelizacji, Prok. i Pr. 2001, nr 5; Grajewski J., Zbieg przepisów ustawy a ściganie na wniosek, NP 1983, nr 2; Gromek K., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2001; Grudziński W., Z problematyki złego zamiaru ogólnego przy przestępstwach uszkodzenia ciała, Palestra 1963, nr 10; Hofmański P., Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995; Jakubski P., Materialny element przestępstwa i jego znaczenie dla wyłączenia przestępności konkretnego czynu zabronionego, Prok. i Pr. 2000, nr 12; Jędrzejewski Z., Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009; Kaczmarek T., Psychologiczne i ustawowe kryteria odróżniania nieletnich od dorosłych w polskim prawie karnym, NP 1990, nr 1–3; Kaczmarek T., Giezek J., O subiektywnym przypisaniu nieświadomego przestępstwa nieumyślnego (w:) Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym. Materiały Polsko-Niemieckiego Sympozjum Prawa Karnego, Karpacz, maj 1990, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990; Kaftal A., Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym, Warszawa 1985; Kania A.M., Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych, NKPK 2010, t. XXVI, nr 2; Kardas P., Okoliczności wyłączające przestępność lub karalność zachowania a konstrukcja czynu ciągłego, Prok. i Pr. 2008, nr 1; Kardas P., Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kraków 1999; Kardas P., Przestępstwo ciągłe w projekcie kodeksu karnego, WPP 1996; Kardas P., Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego, CzPKiNP 2007, nr 2; Kardas P., Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym, Warszawa 2011; Kardas P., Majewski J., Kilka uwag o kwestii tzw. rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym i sposobach jej rozstrzygania (w:) Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Kraków 1994; Kliś M., Źródła obowiązku gwaranta w polskim prawie karnym, CzPKiNP 1999, nr 2; Knypl Z., Ekstradycja jako instytucja prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warszawa 1975; Konieczniak P., Czyn jako podstawa odpowiedzialności karnej, Kraków 2002; Kostarczyk-Gryszka J., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy określający przestępstwo umyślne oraz przestępstwo nieumyślne, PiP 1973, z. 4; Kubala W., Z rozważań nad pojęciem „właściwości i warunków osobistych" w ujęciu kodeksu karnego z 1969 r., Palestra 1977, nr 10; Kubicki L., Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1975; Kunicka-Michalska B., Zasada „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege" w projekcie Kodeksu karnego w świetle norm międzynarodowych (w:) Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993; Lachowski J., Przejawy obiektywizacji odpowiedzialności karnej w k.k. z 1997 r., St. Praw. 2006, nr 1; Majchrzyk Z., Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. Analiza procesów motywacyjnych i dyspozycji osobowościowych, Warszawa 2001; Majewski J., Materialny element przestępstwa w projekcie kodeksu karnego, PS 1996, nr 6; Majewski J., Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1997; Majewski J., Zmiana ustawy karnej w czasie popełnienia czynu zabronionego, Palestra 2003, nr 9–10; Marek A., O fikcji jednoczynowości przestępstwa ciągłego i jej konsekwencjach raz jeszcze, Prok. i Pr. 2010, nr 1–2; Marek A., Lachowski J., Niektóre problemy wynikające z „jednoczynowości" przestępstwa ciągłego, Prok. i Pr. 2004, nr 11–12; Mącior W., Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990; Mącior W., Zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego, PiP 1996, z. 6; Mącior W., Zbieg przepisów ustawy jako problem logiczny i prawny. Artykuł napisany dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Profesora Władysława Woltera, PiP 1975, z. 1; Michalska-Warias A., Niektóre problemy przestępstwa ciągłego i tzw. ciągu przestępstw w rozumieniu art. 12 k.k. i 91 k.k., Annales UMCS 2000, t. XLVII; Mozgawa M., Uwagi na temat relacji przepisów art. 168 i 165 k.k., Prok. i Pr. 1997, nr 11; Papierkowski Z., Zasady prawa karnego, Lublin 1948; Pietrzykowski T., Temporalny zakres obowiązywania prawa, PiP 2003, z. 4; Plebanek E., Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009; Pohl Ł., Zawartość normatywna przepisu art. 18 § 1 k.k. Artykuł polemiczny, Prok. i Pr. 2006, nr 2; Rajzman H., Dwa czy jedno przestępstwo, PiP 1956, z. 7; Ratajczak A., Materialno-prawne problemy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, PiP 1983, z. 2; Rodzynkiewicz M., Określenie umyślności i nieumyślności w projekcie kodeksu karnego, PS 1995, nr 5; Rodzynkiewicz M., Pojęcie zaniechania a odpowiedzialność za przestępstwo popełnione przez zaniechanie w projekcie kodeksu karnego, PPK 1994, nr 11; Rodzynkiewicz M., Treść pojęcia czynu w prawie karnym jako efekt procedury modelowania (w:) Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Kraków 1994; Rogalski M., Res iudicata a przestępstwo ciągłe, St. Praw. 2001, nr 2; Rogalski M., Tożsamość czynu w procesie karnym, PiP 2005, z. 6; Roxin C., Problematyka obiektywnego przypisania (w:) Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym. Materiały polsko-niemieckiego sympozjum prawa karnego. Karpacz, maj 1990, red. T. Kaczmarek, Wrocław 1990; Rusinek M., W sprawie uniewinnienia od zarzutu czynu ciągłego – w związku z artykułem P. Kardasa „Res iudicata a konstrukcja czynu ciągłego", CzPKiNP 2007, nr 2; Sadowski A., Przestępstwo ciągłe, Lublin 1949; Sieracki W., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy (art. 10 § 2) w świetle orzecznictwa SN, WPP 1975, nr 4; Spotowski A., Kilka uwag o obowiązku gwaranta w prawie karnym, PiP 1987, z. 11; Spotowski A., Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976; Spotowski A., Reguły wyłączające wielość ocen a zbieg przepisów ustawy określających przestępstwo nieumyślne i umyślne, PiP 1973, z. 6; Spotowski A., Zasada lex retro non agit. Geneza, uzasadnienie, zasięg, Palestra 1985, nr 9; Stefański A., Ustawa względniejsza dla sprawcy, Prok. i Pr. 1995, nr 9; Nita B., Światłowski A., O retroaktywności prawa karnego. Uwagi polemiczne na tle artykułu W. Wróbla, PS 1994, nr 3; Światłowski A., Nita B., Zakaz łącznego stosowania przepisów ustawy nowej oraz ustawy dawnej na tle art. 4 § 1 k.k., Prok. i Pr. 2001, nr 3; Tarnawski M., Zagadnienia jedności i wielości przestępstw, Poznań 1977; Warylewski J., Pornografia w Internecie – wybrane zagadnienia karnoprawne, Prok. i Pr. 2002, nr 4; Warylewski J., Społeczna szkodliwość czynu w nowym kodeksie karnym – próba określenia, PS 1998, nr 7–8; Wąsek A., glosa do uchwały SN z dnia 11 sierpnia 2000 r., I KZP 17/00, OSP 2001, z. 1; Wąsek A., Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu, Warszawa 1973; Wolter W., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy, Warszawa 1960; Wolter W., Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973; Wolter W., O czynie jako działaniu lub zaniechaniu przestępnym, PiP 1956, z. 5–6; Wolter W., O tzw. przyczynowości zaniechania, PiP 1954, z. 10–11; Wolter W., Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym, Warszawa 1961; Wróbel W., Z zagadnień retroaktywności prawa karnego, PS 1993, nr 4; Wróbel W., Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003; Zachuta A., Przestępstwo ciągłe – czyn ciągły i ciąg przestępstw, PS 2003, nr 3; Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2006; Zębik A., Czyn a przestępstwo ciągłe, Łódź 1971; Zoll A., glosa do postanowienia SN z dnia 9 marca 2006 r., V KK 271/05, OSP 2007, z. 1; Zoll A., Materialne określenie przestępstwa, Prok. i Pr. 1997, nr 2.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna