Autorzy: Małgorzata MigaczPobieranie 160,82 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar160,82 Kb.

Program edukacji regionalnej.

W moim regionie. Krajobrazy z górą Cergową w tle”

Autorzy:
Małgorzata Migacz

Eliza Pańko

Irena Trebunia


klasa

Blok tematyczny

Temat zajęć

Proponowany sposób realizacji

Przewidywane efekty

dydaktyczno – wychowawcze

pierwsza

1) Moja rodzinna miejscowość.

1) Iwla- wieś, w której mieszkam.

Wycieczka terenowa po Iwli, rozpoznawanie ważniejszych obiektów, domów koleżanek i kolegów.

Ustne opisywanie wybranego budynku mieszkalnego.

Liczenie domów przy drodze głównej (od szkoły do skrzyżowania), numery domów (parzyste, nieparzyste).

Obliczanie ile osób mieszka w domach w pobliżu szkoły.

Rozmowa z babcią lub dziadkiem dotycząca przeszłości wsi.

Przeglądanie fotografii i widokówek. Wspólne wykonanie makiety wsi.Uczeń:

 • zna nazwę miejscowości;

 • umie rozpoznawać najważniejsze obiekty;

 • zna swój adres;

 • zna liczby parzyste i nieparzyste;

 • potrafi wykonywać obliczenia matematyczne;

 • potrafi ustnie opisać budynek mieszkalny;

 • umie uważnie słuchać wypowiedzi innych i zapamiętuje istotne fakty;

 • potrafi wskazać na mapie swoją miejscowość;

 • zna nazwy pobliskich miejscowości.2) Gdzie znajduje się Iwla?

Wyszukiwanie miejscowości na mapach: powiatu, województwa, Beskidu Niskiego, odczytywanie nazw pobliskich miast, rzek.

Orientacyjne wskazywanie położenia Iwli na mapie Polski.

Wycieczka na skrzyżowanie dróg, wskazywanie dróg prowadzących do najbliższych miejscowości.


Uczeń:

potrafi odszukać swoją miejscowość na mapie;

umie wymienić nazwy okolicznych rzek;

potrafi nazwać miejscowości sąsiadujące z Iwlą.
Elementy krajobrazu rodzinnej miejscowości.

3) Poznajemy rodzinny krajobraz.

Wycieczka terenowa po Iwli, obserwacja krajobrazu okolicy, wyróżnianie naturalnych elementów krajobrazu oraz wytworzonych przez człowieka. Wskazywanie, których składników krajobrazu jest więcej.

Ocena okolicy pod względem ekologicznym- udzielanie odpowiedzi na pytania, na podstawie spostrzeżeń dokonanych podczas wycieczki, umieszczanie informacji w tabeli, wnioskowanie na podstawie zgromadzonych wiadomości.

Oglądanie widokówek, zdjęć przedstawiających różne rodzaje krajobrazów, porównywanie z własnymi obserwacjami. Wspólne ustalenie cech krajobrazu miejscowości.

Wykonanie widokówki z krajobrazem okolicy.Uczeń:

 • wie, które składniki krajobrazu zaliczamy do naturalnych, a które są wytworem pracy człowieka;

 • potrafi udzielać odpowiedzi na pytania na podstawie obserwacji;

 • potrafi formułować wnioski w oparciu o posiadane wiadomości;

 • potrafi wyodrębniać podobieństwa i różnice;

 • potrafi wymienić cechy krajobrazu swojej miejscowości;

 • potrafi namalować krajobraz uwzględniając jego charakterystyczne cechy;

pierwsza

3) Przeszłość naszej wsi.

4) Historia i legenda – wydarzenia z przeszłości Iwli.

Przeglądanie zgromadzonych książek o tematyce historycznej, albumów, encyklopedii, przewodników. Ustalenie, w których wydawnictwach zawarte są wiadomości o dziejach Iwli.

Wyszukiwanie informacji dotyczących historii Iwli w przewodnikach turystycznych i monografiach.

Przeprowadzenie wywiadów z najstarszymi osobami w rodzinach. Ustalenie faktów z historii Iwli, pochodzenia nazw, nazwisk.

Opowiadanie legend związanych z różnymi miejscami we wsi.Uczeń:

 • wie, gdzie znajdują się miejsca związane z historią wsi;

 • wie, w jakich wydawnictwach można znaleźć informacje dotyczące dziejów miejscowości;

 • wie, skąd się wzięły miejscowe nazwy;

 • potrafi opowiedzieć legendę związaną z miejscowością
5) Miejsca, o których trzeba pamiętać.

Wycieczka na Wzgórze 534, oglądanie panoramy okolicy, opowiadanie o zdarzeniach z historii związanych z II wojną światową. Wyjaśnianie pojęcia „Dolina Śmierci”. Obejrzenie pomnika poświęconego bohaterom operacji karpacko – dukielskiej. Prace porządkowe przy pomniku. Świecenie zniczy.

Czytanie wspomnień mieszkańców wsi uczestniczących w wydarzeniach wojennych.Uczeń:

 • zna fakty związane z dziejami Iwli w okresie II wojny światowej;

 • rozumie pojęcie „Dolina Śmierci”;

 • -wie , komu poświęcony jest pomnik na Wzgórzu 534;

 • opiekuje się miejscem pamięci.
6) Zabytki rodzinnej miejscowości.

Wycieczka szlakiem kapliczek znajdujących się na terenie Iwli.

Porównywanie kapliczek i ich otoczenia ze zdjęciami z Biura Ewidencji Zabytków.

Rozmowy z właścicielami posesji, na których zbudowano kapliczki. Ustalanie daty i okoliczności ich powstania, nazwisk fundatorów, rodzaju materiału z jakiego je wytworzono.

Wykonanie rysunku wybranej kapliczki.Uczeń:

 • zna historię powstania kapliczek znajdujących się w Iwli;

 • wie, które kapliczki są obiektami zabytkowymi;

 • wie, jakie obiekty nazywamy zabytkami;

 • zna legendy związane z kapliczkami;

 • potrafi wykonać rysunek kapliczki.

pierwsza

4) Święta religijne, zwyczaje w domu moich przodków, rodziców i najbliższym sąsiedztwie.

7) Boże Narodzenie w moim domu.

Przygotowanie wigilii klasowej.

Dekorowanie wigilijnego stołu, strojenie choinki samodzielnie wykonanymi ozdobami.

Składanie życzeń świątecznych.

Wywiad z babcią lub dziadkiem – „Jak dawniej obchodzono święta Bożego Narodzenia.

Nauka i śpiewanie kolęd.


 • Uczeń:

 • potrafi słuchać wypowiedzi dorosłych i zapamiętać informacje;

 • zna kolędy i potrafi je zaśpiewać;

 • potrafi ustnie zredagować życzenia i składać je koleżankom, kolegom, nauczycielom, rodzicom;

 • potrafi wymienić tradycje świąteczne;

 • umie współdziałać w grupie.
8) Od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy.

Spotkanie z mieszkanką Iwli reprezentującą najstarsze pokolenie. Wysłuchanie relacji o tradycjach wielkanocnych dawniej i dziś.

Udział w uroczystościach liturgicznych Wielkiego Tygodnia.

Quiz o Wielkanocy.

Wykonanie kartki świątecznej z wykorzystaniem symboli wielkanocnych. • potrafi wyjaśnić symbolikę świąt wielkanocnych;

 • zna obrzędy religijne, zwyczaje i tradycje kulturowe związane z okresem Wielkanocy.

5) Ekspresja plastyczna inspirowana sztuką ludową miejscowości.

9) Choinki i stroiki świąteczne dawniej i dziś.

Spotkanie z przedstawicielką Koła Gospodyń, słuchanie opowiadania dotyczącego sposobów wykonania stroików świątecznych i strojenia choinek w dawnych czasach.

Oglądanie materiałów, z których wykonywano ozdoby choinkowe dawniej i obecnie oraz wzorów ozdób.

Samodzielne wykonywanie stroików z wykorzystaniem przygotowanych materiałów.


Uczeń:

 • wie, z jakich materiałów wykonywano ozdoby i stroiki świąteczne dawniej;

 • potrafi wykonać stroik świąteczny.
10) Palma wielkanocna i koszyk.

Rozmowy ze starszymi członkami rodziny na temat sposobów wykonywania i magicznego znaczenia tradycyjnych palm wielkanocnych i koszyków.

Ustne opisywanie palm i koszyków. Rozwiązywanie rebusów.

Spotkanie z instruktorem plastycznym z Ośrodka Kultury w Dukli.

Wykonywanie palmy i zdobienie koszyka pod kierunkiem instruktora.

Wystawa prac. Zabawa: „Jestem przewodnikiem”.


Uczeń:

 • wie, z czego wykonywano we wsi tradycyjne palmy wielkanocne i jak zdobiono koszyki świąteczne;

 • zna magiczną symbolikę palm wielkanocnych;

 • potrafi ustnie opisać palmę i koszyk wielkanocny;

 • potrafi odegrać rolę przewodnika po wystawie.

pierwsza
11) Pisanki mojej babci.

Spotkanie z babciami-mieszkankami Iwli i Chyrowej. Słuchanie relacji o tradycjach związanych z malowaniem pisanek.

Obejrzenie tradycyjnych motywów pisankowych. Pokaz sposobu tworzenia ornamentów na pisankach.

Oglądanie roślin używanych do wytwarzania barwników. Omówienie kolejnych czynności prowadzących do powstania pisanki.

Malowanie pisanek zgodnie z kodem liczbowym – odkrywanie wzorów.

Samodzielne tworzenie pisanki.


Uczeń:

 • zna metody zdobienia jajek stosowane we wsi i najbliższej okolicy;

 • wie, że w okresie międzywojennym mieszkanki Chyrowej słynęły z tworzenia pisanek;

 • wie, jakich narzędzi używano do wykonywania pisanek;

 • wie, z czego dawniej wytwarzano barwniki;

 • potrafi wymienić kolejne etapy powstawania tradycyjnych pisanek;

 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.

6) Instytucje użyteczności publicznej.

12) Moja szkoła-wczoraj, dziś i jutro.

Spotkanie z emerytowaną nauczycielką szkoły. Rozmowa o historii i tradycjach szkoły.

Czytanie fragmentów kroniki szkolnej i kronik klasowych.

Oglądanie zdjęć z uroczystości szkolnych. Rozpoznawanie osób i miejsc. Zabawa: „Co się zmieniło”.

Przygotowanie gazetki ściennej.

Wywiad z dyrektorem szkoły dotyczący planów rozwoju szkoły.

Redagowanie pytań do „Quizu o szkole”.

Przeprowadzenie quizu wśród uczniów wybranej klasy.

Nasze pomysły zmian w szkole – burza mózgów.

Praca plastyczna „Szkoła moich marzeń”.


Uczeń:

 • zna historię szkoły;

 • potrafi układać pytania do podanych informacji;

 • potrafi opowiadać o szkolnych tradycjach oraz o tworzeniu się tradycji.
13) W Ośrodku Zdrowia.

Wizyta w Ośrodku Zdrowia. Rozmowy z pracownikami, obejrzenie wyposażenia gabinetów.

Dokonanie pomiarów wzrostu i wagi ciała.

Porównywanie danych liczbowych.

Porządkowanie liczb rosnąco i malejąco.Uczeń:

 • wie, gdzie znajduje się Ośrodek Zdrowia w Iwli;

 • zna numer pogotowia ratunkowego;

 • wie, na czym polega praca lekarza, pielęgniarki i higienistki;

 • zna jednostki miary (1m, 1 cm) i jednostki wagi (1 kg, 1 g);

 • potrafi uporządkować podane liczby rosnąco i malejąco.

pierwsza
14) Ochotnicza Straż Pożarna.

Wycieczka do OSP w Iwli. Rozmowa z Komendantem OSP.

Obejrzenie wozu strażackiego i narzędzi do gaszenia pożaru.

Redagowanie pytań do „Zgaduj – zgaduli”.


Uczeń:

 • wie, gdzie w Iwli jest OSP i kto jest jej komendantem;

 • zna urządzenia służące do gaszenia pożaru;

 • zna numer telefonu straży pożarnej;

 • wie, jaka role pełni ochotnicza straż pożarna;

 • wie, w jakich sytuacjach może nastąpić pożar;

 • wie, jak zachować się podczas pożaru.

7) Zajęcia ludności w naszej wsi.

15) Czym zajmują się mieszkańcy mojej wsi?

Prezentowanie ruchem różnych czynności związanych z określonymi zawodami, odgadywanie znaczenia.

Ustalenie listy zawodów reprezentatywnych dla wsi oraz szacunkowej liczby przedstawicieli wybranych zawodów.

Opowiadanie o pracy rodziców.

Oglądanie zdjęć i ilustracji przedstawiających dawne i obecne zajęcia ludzi.

Kim będę, kiedy dorosnę? – plastyczne przedstawienie swoich planów.


Uczeń:

 • potrafi zaprezentować ruchem czynności charakterystyczne dla danego zawodu;

 • zna zawody swoich bliskich;

 • potrafi opowiedzieć o pracy rodziców, stosuje różne formy wypowiedzi.
16) Życie codzienne w gospodarstwie wiejskim.

Wycieczka do gospodarstwa wiejskiego, oglądanie zabudowań gospodarczych, omawianie ich przeznaczenia.

Wywiad z gospodarzami.

Opisywanie wyglądu zwierząt hodowanych na wsi.

Skąd się bierze mleko? – oglądanie pokazu dojenia krów.

Oglądanie zdjęć dawnych narzędzi i naczyń.

Jak wyrabia się masło i ser? – pogadanka.

Wykonanie ilustracji.


Uczeń:

 • potrafi formułować pytania w wywiadzie;

 • rozpoznaje zwierzęta hodowane w gospodarstwie wiejskim;

 • potrafi podać charakterystyczne cechy zwierząt w opisie.

pierwsza

8) Zachowane tradycje związane z porami roku i pracą na roli.

17) Witamy wiosnę.

Zabawa w skojarzenia.

Rozmowa na temat zwiastunów wiosny.

Rozwiązywanie zagadek o wiośnie.

Rozmowa na temat zwyczaju topienia marzanny. Wykonanie kukły ze słomy. Wycieczka nad rzekę- topienie marzanny.

Przygotowanie scenek dramowych w grupach na tematy związane z powitaniem wiosny.

Układanie puzzli z wiosennymi kwiatami.Uczeń:

 • zna obrzędy związane z topieniem marzanny;

 • potrafi wykonać kukłę;

 • potrafi wymienić oznaki wiosny;

 • potrafi przedstawić sytuację w formie dramy.
18) Dożynki w mojej wsi.

Oglądanie wieńców dożynkowych.

Pogadanka na temat znaczenia dożynek w tradycji wsi.

Wykonanie bukietu z kłosów i kwiatów.


Uczeń:

 • zna tradycje związane z dożynkami;

 • potrafi ułożyć własna kompozycję z kłosów i kwiatów.

9) Ciekawostki turystyczne i przyrodnicze.

19)Przyroda mojej miejscowości.

Wycieczki do sadu, ogrodu, lasu, na pole uprawne i na łąkę.

Rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt-praca z atlasem przyrodniczym.

Uzupełnianie tabelki- wpisywanie nazw roślin i zwierząt spotykanych w Iwli.

Wykonanie ilustrowanego własnymi pracami albumu – „Przyroda Iwli”.Uczeń:

 • potrafi zaobserwować i podać cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków roślin i zwierząt;

 • umie wymienić rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach;

 • umie korzystać z atlasów przyrodniczych;

 • potrafi porównać roślinę lub zwierzę na zdjęciu z żywym okazem.
20) Pomniki przyrody w mojej wsi.

Wycieczka od „Beskidnika” do „Wodospadu przy młynie”.

Wyjaśnienie pojęcia „pomnik przyrody”.

Określanie cech wiązu i wodospadu świadczących o pomnikowej wartości tych obiektów.

Ustne opisywanie drzew i wodospadu.

Mierzenie obwodów drzew różnych gatunków rosnących na trasie wycieczki.

Porównywanie wyników pomiarów z wartościami zamieszczonymi w tabelach stanowiących instrukcję w zakresie kwalifikowania drzew spełniających kryteria do uznania ich za pomniki przyrody.Uczeń:

 • rozumie znaczenie pojęcia „pomnik przyrody”;

 • wie, które obiekty są pomnikami przyrody;

 • potrafi przedstawić w formie opisu obserwowane obiekty;

 • potrafi zmierzyć obwód drzewa;

 • potrafi porównać wyniki pomiarów i stwierdzić, czy dane drzewo spełnia kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

pierwsza
21) Dlaczego warto odwiedzić Iwlę?

Szukanie odpowiedzi na pytanie „Jakie miejsca warto obejrzeć w Iwli?”

Opisywanie poznanych zabytków i pomników przyrody. Wybieranie zwrotów zachęcających kolegów i turystów do odwiedzenia Iwli.

Reklamowanie interesujących obiektów i walorów turystycznych miejscowości – wykonywanie ilustracji i widokówek.

Zabawa: „Przewodnicy i turyści”.Uczeń:

 • potrafi odpowiedzieć na pytania;

 • potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat.
24) Konkurs: „ Co wiem o Iwli?”

Podział klasy na grupy – losowanie znaczków kwalifikujących do drużyn (liść wiązu, wodospad, .....).

Ustalanie nazw drużyn.

Przeprowadzenie konkursu:


 • odpowiadanie na pytania;

 • zaznaczanie różnych obiektów na mapce;

 • układanie znanej dzieciom legendy z rozsypanki zdaniowej;

 • rozpoznawanie roślin i zwierząt (dobieranie podpisów do obrazków).

Uczeń:

 • potrafi odtworzyć z pamięci legendę;

 • potrafi ułożyć tekst z rozsypanki zdaniowej;

 • potrafi zaznaczyć znane obiekty na mapce;

 • rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt.

druga

1) Dukla i jej okolice.

1) położenie Dukli w rejonie.

Oglądanie map: województwa, powiatu, Beskidu Niskiego, Polski, wyszukiwanie Dukli określenie położenia miasta przez wskazywanie wybranych miejscowości. Podawanie odległości, odczytywanie nazw rzek przepływających przez okoliczne miejscowości.

Wpisywanie nazw miejscowości na przygotowanej mapie.Uczeń:

 • potrafi wyszukać Duklę na mapie;

 • potrafi określać jej położenie, odczytując nazwy pobliskich miejscowości;

 • zna nazwy sąsiednich miejscowości i nazwy rzek płynących w najbliższej okolicy Dukli;

 • potrafi wskazać na mapie drogę z Iwli do Dukli;

potrafi podać odległość z Iwli do Dukli oraz z Dukli do Krosna

2) Krajobraz Dukli i okolic.

2) Cechy krajobrazu okolic Dukli.

Wycieczka autokarowa na trasie: Iwla – Dukla – Barwinek

Uczeń:

 • potrafi wymienić składniki krajobrazu z uwzględnieniem podziału na naturalne i wytworzone przez człowieka;

 • potrafi podać cechy krajobrazu najbliższej okolicy;

 • potrafi wskazać podobieństwa i różnice w krajobrazie Dukli i Iwli.

druga

3) Historia Dukli.

3) Co możemy obejrzeć w Muzeum Historycznym w Dukli?

Wycieczka do Muzeum Historycznego, oglądanie eksponatów i wystaw.

Słuchanie relacji przewodnika opowiadającego o wydarzeniach z dziejów Dukli.

Oglądanie widokówek i zdjęć, rozpoznawanie obiektów.


Uczeń:

 • rozumie pojęcia: muzeum, skansen, wystawa, eksponat;

 • wie, jakie eksponaty można obejrzeć w Muzeum Historycznym i na dziedzińcu;

 • potrafi rozpoznać oglądane obiekty na zdjęciach i widokówkach;

 • potrafi opowiedzieć o wystawach stałych i aktualnych znajdujących się w muzeum;

 • umie wymienić ważne wydarzenia związane z historią Dukli.
4) Zabytkowe obiekty Dukli.

Obejrzenie pocztówek, zdjęć, reprodukcji obrazów przedstawiających obiekty sakralne i zabytki Dukli.

Grupowanie zdjęć, na których znajdują się te same obiekty.

Czytanie informacji o zabytkach na zdjęciach i opisów budowli.

Dobieranie podpisów do zdjęć.

Rozwiązywanie krzyżówek, odczytywanie hasła.


Uczeń:

 • wie, które obiekty w Dukli są zabytkami;

 • potrafi wymienić zabytki i opowiedzieć o nich w kilku zdaniach;

 • potrafi dobrać właściwe podpisy do zdjęć i pocztówek.
5) Kim był św. Jan z Dukli.

Wycieczka na trasie: Iwla – Dukla – Nowa Wieś.

Obejrzenie miejscowości, w których przebywał św. Jan.

Poznanie najważniejszych faktów z życia św. Jana.

Obejrzenie pomnika zakonnika – ustny opis.Uczeń:

 • wie, kim był św. Jan z Dukli;

 • wie, które miejsca związane są z kultem świętego;

 • potrafi opowiedzieć o życiu św. Jana;

 • potrafi ustnie opisać pomnik przedstawiający postać św. Jana.
6.Jak powstał herb Dukli?

Opowiadanie nauczyciela o herbie Dukli.

Oglądanie herbu, rozpoznawanie herbu Dukli wśród herbów innych miejscowości.

Malowanie herbu z uwzględnieniem właściwych kolorów.

Szukanie odpowiedzi na pytanie: „W jakich miejscach możemy znaleźć herb Dukli?’’Uczeń:

 • wie jak wygląda herb Dukli;

 • potrafi opowiedzieć w kilku zdaniach o herbie Dukli;

 • wie, gdzie obecnie znajdują się herby miasta.

druga
7. Którędy przebiegał trakt węgierski?

Opowiadanie o historii powstania szlaku kupieckiego.

Oglądanie folderu ścieżki dydaktycznej

Trakt węgierski.

Czytanie krótkiego tekstu, redagowanie odpowiedzi na pytania „Co pozostało po trakcie węgierskim?’’Uczeń:

 • wie, czym był trakt węgierski i którędy przebiegał;

 • wie, skąd pochodzi nazwa ulicy „Trakt Węgierski”;

 • wie, jakie znaczenie dla rozwoju miasta miały szlaki handlowe;

 • potrafi opowiedzieć o trakcie węgierskim.

4. Instytucje użyteczności publicznej


8. W Urzędzie Gminy

Spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy i radnym Rady Gminy. Wyjaśnienie zasady funkcjonowania urzędu, omówienie pracy Rady Gminy.

Jak zostać radnym?

„Co zmieniłbym w swojej wsi, gdybym był radnym” – giełda pomysłów.


Uczeń:

 • wie, na czym polega praca urzędników gminy;

 • wie, czym zajmuje się Rada Gminy;

 • zna radnych, przedstawicieli swojej wsi;

 • wie, z jakimi problemami może się zwrócić do radnego.
9. Czym zajmują się pracownicy Poczty?

Wizyta w budynku Poczty.

Wywiady z pracownikami; zbieranie informacji o działalności poczty.

Obejrzenie wzorów druków (przekazów, telegramów, itp.) używanych na poczcie. Ważenie paczek. Odczytywanie wskazań wagi.

Adresowanie listów. Wysyłanie listów.

Oglądanie zbiorów znaczków pocztowych.

Projektowanie telegramów okolicznościowych.

Redagowanie tekstów telegramów.


 • Uczeń:

 • wie, gdzie znajduje się Poczta w Dukli;

 • potrafi formułować pytania związane z określonym tematem;

 • wie, czym zajmują się pracownicy Poczty;

 • potrafi odczytać wskazania wagi;

 • potrafi zaadresować i wysłać list;

 • potrafi narysować projekt telegramu okolicznościowego;

 • umie zredagować krótki tekst telegramu.

5. Zakłady pracy i zawody mieszkańców gminy Dukla

10. W jakich zakładach pracują mieszkańcy Dukli i okolic?

Spotkanie z rodzicami pracującymi w Nadleśnictwie Dukla, Gospodarce Komunalnej i mieszkaniowej.

Wycieczki do wybranych zakładów usługowych i przemysłowych w Dukli.

Rozwiązywanie rebusów i zagadek, zabawy dramowe – „ Jaki to zawód?’’. Przygotowanie wszystkich przedmiotów kojarzących się z zawodem.


Uczeń:

 • umie opowiedzieć o pracy leśnika, murarza, stolarza, szewca, fryzjera, aptekarza, mechanika, sprzedawcy;

 • umie wymienić korzyści wynikające z wykonywania danych zawodów;

 • potrafi sklasyfikować przedmioty potrzebne do wykonywania danych zawodów;

 • potrafi wymienić cechy charakteru potrzebne do wykonywania danego zawodu;

 • wie, jakie wymogi należy spełnić, by pracować w danym zawodzie.
11. Czym dawniej zajmowali się ludzie zamieszkujący Duklę i okolice?


Wywiady ze starszymi członkami rodzin o dawnych zajęciach mieszkańców Dukli.

Wyszukiwanie informacji w dostępnych źródłach historycznych.Uczeń:

wie, czym zajmowali się dawniej mieszkańcy Dukli.druga
12) Zakłady usługowe na terenie Dukli

Odczytywanie szyldów zakładów świadczących usługi dla ludności.

Wnioskowanie na ich podstawie, z jakich usług można skorzystać w tych zakładach.

Porządkowanie przygotowanych rekwizytów używanych w zakładach usługowych, układanie ich przy odpowiednich szyldach.

Jakie zakłady znajdują się w Dukli?

Projektowanie szyldów zakładów usługowych, łączenie liter z obrazkami – praca na komputerze.


Uczeń:

 • wie, jakie zakłady usługowe znajdują się w Dukli i z jakich usług można w nich skorzystać;

 • wie, jakimi narzędziami posługują się ludzie wykonujący zawody: fryzjera, szewca, krawca itp.;

 • posługuje się komputerem przy wykonywaniu zadań praktycznych.

6. Kultura i tradycje gminy

13) Imprezy dla mieszkańców gminy organizowane przez Ośrodek Kultury w Dukli.

Spotkanie z pracownikami ośrodka kultury w Dukli.

Pogadanka na temat historii ośrodka i działalności kulturalnej tej placówki. Kalendarz szkolnych imprez.

Udział w konkursie ortograficznym.

Udział w imprezach masowych (Dni Dukli, Sobótka).Uczeń:

 • wie, gdzie znajduje się Ośrodek Kultury w Dukli;

 • wie, na czym polega działalność kulturalna ośrodka;

 • uczestniczy w konkursach artystycznych.
14) Obrzędy łemkowskie.

Wycieczka do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

Oglądanie zgromadzonych eksponatów. Słuchanie opowiadania przewodnika.

Oglądanie kasety wideo z występami Zespołów łemkowskich.

Uczestnictwo w imprezach. • Uczeń:

 • wie, jakie eksponaty zgromadzono w Muzeum Kultury Łemkowskiej;

 • potrafi opowiedzieć o wybranych obrzędach łemkowskich;

 • wie, jakie imprezy kulturalne organizują Łemkowie na terenie gminy Dukla.

7) Rzemiosło i rękodzieło artystyczne w gminie Dukla

15) Twórcy artystycznych wyrobów użytkowych w naszej gminie.

Oglądanie katalogów rękodzieła artystycznego promujących wyroby lokalnych twórców, poznanie nazwisk artystów i rodzajów wytworów ich pracy, technik plastycznych przez nich stosowanych.

Wizyta w „Galerii” i Centrum Rzemiosła i Rękodzieła, rozmowy z pracownikami i artystami, pokaz wyrobów i materiałów używanych do ich wykonania.

Tworzenie kompozycji plastycznych pod kierunkiem artysty.

Udział w euroregionalnych Targach Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego w Dukli, oglądanie wyrobów.Uczeń:

 • zna techniki plastyczne stosowane przez rękodzielników i rzemieślników;

 • zna nazwiska lokalnych twórców sztuki użytkowej i wie, jakie wyroby wykonują;

 • wie, z jakich materiałów artyści tworzą swoje wyroby;

 • potrafi wykonać kompozycje plastyczne według własnego pomysłu, wykorzystując poznaną technikę;

 • wie, kiedy i gdzie organizowane są Targi Rękodzieła Artystycznego;

 • rozumie, jakie znaczenie ma twórczość rękodzielnicza dla rozwoju gminy.
druga

8) Ciekawostki turystyczne i przyrodnicze Dukli i okolic

16) Jakie pomniki przyrody znajdują się w Dukli i w pobliskich miejscowościach?

Zapoznanie z wykazem pomników przyrody na terenie gminy Dukla, odczytywanie informacji zawartych w wykazie.

Wyszukiwanie w atlasach przyrodniczych i innych źródłach wiadomości ogólnych o drzewach, których nazwy znajdują się w rejestrze pomników przyrody.

Wycieczka autokarowa na trasie Iwla – Dukla-Jasionka – Wietrzno.

Oglądanie okazów pomnikowych, ustne opisywanie drzew. Wykonanie zdjęć.Uczeń:

 • wie, jakie pomniki przyrody znajdują się na terenie gminy Dukla;

 • rozpoznaje wybrane gatunki drzew i potrafi podać ich nazwy;

 • potrafi opisać drzewo na podstawie obserwacji;

 • wie, w jakich źródłach może znaleźć informacje ogólne o drzewach;

 • rozumie konieczność potrzeby ochrony przyrody.
17) Rezerwaty przyrody w gminie Dukla.

Gromadzenie informacji o rezerwatach przyrody w gminie – przeglądanie przewodników turystycznych, folderów, informatorów o ścieżkach turystycznych, wspólne tworzenie „Mapki rezerwatów” na gazetce ściennej.

Wycieczka z udziałem leśnika do rezerwatów: • „Tysiąclecia na Górze Cergowskiej”, obserwacja warstw naturalnego lasu mieszanego;

 • „Cisów w Nowej Wsi”, obejrzenie stanowiska cisa pospolitego.
Uczeń:

 • wie, jakie rezerwaty przyrody znajdują się w gminie Dukla;

 • potrafi wyszukać informacje o rezerwatach posługując się różnymi źródłami;

 • rozumie pojęcie „rezerwat przyrody”;

 • potrafi wymienić warstwy lasu;

 • rozpoznaje cisy oraz oglądane gatunki roślin.
18) Co sprawia, że Jaśliski Park Krajobrazowy jest miejscem atrakcyjnym dla miłośników przyrody?

Określenie położenia Jaśliskiego Parku Krajobrazowego w oparciu o mapkę. Odczytywanie wiadomości o florze i faunie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Tworzenie mapki pojęciowej – usystematyzowanie wiadomości o Jaśliskim Parku Krajobrazowym.

Wycieczka.
Uczeń:

 • wie, gdzie znajduje się Jaśliski Park Krajobrazowy;

 • rozumie pojęcie „park krajobrazowy”;

 • potrafi wymienić gatunki roślin i zwierząt spotykane w Jaśliskim Parku Krajobrazowym.

druga
19) Jakie rośliny i zwierzęta chronione możemy spotkać na obszarze gminy Dukla?

Podsumowanie wiadomości o roślinach i zwierzętach żyjących w różnych miejscowościach na terenie gminy. Przygotowanie wykazu roślin i zwierząt, uporządkowanego w kolejności alfabetycznej.

Wyszukiwanie wiadomości o roślinach i zwierzętach podlegających ochronie gatunkowej – korzystanie z różnych źródeł informacji.

Ustalenie, które z roślin i zwierząt chronionych znajdują się na terenie gminy. Wypisywanie nazw.

Dobieranie nazw do ilustracji.

Wykonanie puzzli przedstawiających okazy chronionych roślin i zwierząt.


Uczeń:

 • potrafi wymienić po kilka gatunków roślin i zwierząt żyjących na terenie gminy;

 • umie uporządkować nazwy w kolejności alfabetycznej;

 • potrafi wyszukać wiadomości o roślinach i zwierzętach chronionych korzystając z różnych źródeł wiedzy;

 • wie, które rośliny i zwierzęta żyjące na terenie gminy podlegają ochronie;

 • wie, dlaczego należy chronić rośliny i zwierzęta;

 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta chronione na ilustracjach.
20) Co interesującego można obejrzeć w Dukli i w okolicach?

Wspólne ustalanie, jakie obiekty należy zamieścić w albumie o Dukli i o pobliskich miejscowościach.

Wybór zdjęć, rysunków, wycinków prasowych, uzasadnianie wyboru.

Wykonanie albumu.


Uczeń:

 • wie, które obiekty zabytkowe i przyrodnicze w gminie mogą zainteresować turystów;

 • potrafi dokonać wyboru zdjęcia lub rysunku i uzasadnić wybór;

 • umie współpracować w grupie.

trzecia

1) Powiat i województwo, w którym mieszkam

1) Położenie geograficzne Krosna

Oglądanie map: powiatu, województwa, Polski – wyszukiwanie Krosna na mapach, odczytywanie nazw najbliższych miejscowości. Porównywanie skali na różnych mapach. Wyszukiwanie miast o podobnej wielkości.

Objaśnianie legendy na mapach.

Mapa a plan miasta-wyszukiwanie podobieństw i różnic. Podział miasta na dzielnice, odczytywanie nazw dzielnic, określanie ich położenia. Praktyczne ćwiczenia w posługiwaniu się mapą i planem miasta.

Dorysowywanie brakujących obiektów na kopii planu miasta i wpisywanie nazw dzielnic w oparciu o wzór.Uczeń:

 • potrafi wskazać Krosno na mapach;

 • zna nazwy miast i rzek w okolicy Krosna;

 • wie, czym jest „legenda” na mapie i planie miasta;

 • wie, jakie informacje można uzyskać z mapy, a jakie z planu miasta.
2) Jestem mieszkańcem województwa podkarpackiego

Podział administracyjny kraju. Korzystanie z mapy administracyjnej – wskazywanie województwa podkarpackiego i województw sąsiednich.

Odczytywanie największych miast w województwie, określanie położenia stolicy województwa.

Wyszukiwanie informacji o województwie podkarpackim w słowniku geograficznym.

Przygotowanie mapy pojęciowej zawierającej najważniejsze wiadomości o województwie podkarpackim.Uczeń:

 • wie, jak nazywa się województwo, w którym mieszka;

 • wie, z jakimi województwami graniczy województwo podkarpackie;

 • potrafi wskazać województwo podkarpackie na mapie;

 • potrafi wymienić największe miasta w województwie podkarpackim;

 • potrafi posługiwać się słownikiem.

2) Legendarna i historyczna przeszłość Krosna

3) Obrazy z przeszłości – podania i legendy związane z dziejami Krosna

Wyszukiwanie i czytanie legend związanych z Krosnem w „Przewodniku dla zwiedzających” i w „Księdze legend i opowieści beskidzkich”.

Opowiadanie o legendarnych miejscach i wydarzeniach.

Projektowanie i wykonanie gry dydaktycznej „Legendy krośnieńskie”.


Uczeń:

 • potrafi w zbiorze legend i w przewodniku wyszukać opowieści związanych z określonym miejscem;

 • zna legendy dotyczące Krosna;

 • potrafi opowiedzieć wybraną legendę;

 • potrafi wskazać miejsca związane z poznanymi legendami;

 • umie wyróżnić wydarzenia zmyślone w legendzie;

 • potrafi wybrać ciekawe wydarzenia z różnych legend, zilustrować je i opisać w grze dydaktycznej.
4) Dzieje Krosna wpisane w herb miasta

Opowiadanie nauczyciela o historii herbu i symbolach znajdujących się na nim.

Rozpoznawanie herbu Krosna wśród herbów innych miast. Opis herbu.

Malowanie herbu różniącego się drobnymi szczegółami od oryginału. Zabawa: „Porównaj mój herb”.


Uczeń:

 • wie, jak wygląda herb Krosna;

 • potrafi opisać herb i rozpoznać go wśród herbów innych miast;

 • zna historię herbu Krosna.
5) Najstarsze i najpiękniejsze miejsca Krosna

Wycieczka do Krosna.

Oglądanie zabytkowych obiektów i ciekawych zakątków, słuchanie opowieści o wydarzeniach związanych z tymi miejscami.

Wspólne tworzenie listy najstarszych i najpiękniejszych obiektów Krosna.

Rozpoznawanie zabytków Krosna na .

fotografiach, pocztówkach, reprodukcjach obrazów.

Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.

Malowanie ilustracji zabytkowego obiektu zgodnie z podanym kodem.

Przygotowanie wystawy tematycznej.Uczeń

 • umie wymienić zabytki Krosna;

 • wie, gdzie znajdują się najstarsze obiekty Krosna;

 • potrafi rozpoznać poznane obiekty na zdjęciach, pocztówkach, reprodukcjach obrazów;

 • potrafi podać krótką informację o poznanych obiektach;

 • potrafi odpowiedzieć na pytania, stosując zdobyte wiadomości

trzecia

3) Znakomici mieszkańcy Krosna i okolic

6) Kim byli ludzie, których nazwiska nadano Krośnieńskim ulicom?

Oglądanie planu miasta Krosna.

Odczytywanie nazw ulic.

Wyodrębnianie ulic, których nazwy utworzono od nazwisk znanych osób.

Ustalenie, które postacie maja związki z Krosnem i okolicznymi miejscowościami.

Oglądanie portretów sławnych Polaków zasłużonych dla naszego kraju.

Wyszukiwanie i odczytywanie informacji o znanych Polakach w encyklopedii.

Czytanie notatek biograficznych o znanych mieszkańcach Krosna zawartych w „Przewodniku dla zwiedzających i w broszurce pt. „Wybitni ludzie podkarpacia”.

Zebranie wiadomości o zasłużonych krośnianach w tabeli.Uczeń:

 • potrafi odczytać nazwy ulic na planie miasta;

 • wie, kim byli ludzie zasłużeni dla Krosna i dla kraju, których nazwiska nadano ulicom miasta;

 • potrafi wyszukać informacje dotyczące biografii w encyklopedii i w przewodniku.
7) Przedstawiciele nauki, sztuki, kultury (zamieszkujący w regionie) znani nie tylko w Krośnie

Rozwiązywanie krzyżówki zawierającej hasła oznaczające nazwiska Polaków związanych z Krosnem i okolicami.

Dobieranie rekwizytów symbolizujących różne dziedziny wiedzy, sztuki, zawody sławnych krośnian i osób zamieszkujących okolice miasta.

Łączenie nazwisk znanych postaci z zawodami i dziedzinami wiedzy, którymi się zajmowały.


Uczeń

 • zna nazwiska sławnych postaci związanych z Krosnem;

 • potrafi skojarzyć nazwisko sławnej osoby z dziedziną wiedzy, którą się zajmowała;

 • rozumie termin „symbol”.

4) Miejsca związane ze sławnymi Polakami

8) Z wizytą w Skansenie Naftowym w Bóbrce

Wycieczka do Skansenu w Bóbrce.

Oglądanie urządzeń wiertniczych, omówienie ich działania.

Poznanie niektórych faktów z życia Ignacego Łukasiewicza. Oglądanie zbioru lamp naftowych, słuchanie relacji przewodnika dotyczącej historii oświetlenia.


Uczeń:

 • rozumie znaczenie terminu „skansen”;

 • wie, czym jest ropa naftowa i jak jest wykorzystywana w przemyśle;

 • zna historię oświetlenia;

 • wie, kim był Ignacy Łukasiewicz i czym się wsławił.

trzecia
9) Na zamku Kamieniec – zwiedzamy Odrzykoń i „Prządki”.

Czytanie i opowiadanie różnych wersji legend związanych z Odrzykoniem i „Prządkami’’.

Wycieczka autokarowa do Odrzykonia – zwiedzanie ruin zamku i muzeum, słuchanie opowiadania przewodnika o historii zamku Kamieniec i życiu Aleksandra Fredry.

Oglądanie skał w rezerwacie „Prządki’’. Wykonanie zdjęć.

Malowanie skał i zamku.

Wykonywanie prac plastycznych i zdjęć.


Uczeń:

 • umie opowiedzieć co najmniej jedną legendę dotyczącą Odrzykonia i „Prządek”;

 • wie, gdzie znajduje się zamek Kamieniec i zna ważne fakty związane z jego historią;

 • wie, kim był Aleksander Fredro;

 • rozumie termin „rezerwat przyrody”;

 • umie określić walory przyrodnicze rezerwatu „Prządki”.
10) Dar narodu polskiego dla Marii Konopnickiej.

Wycieczka do Żarnowca – zwiedzanie dworku Marii Konopnickiej, słuchanie opowieści przewodnika o życiu i twórczości poetki.

Klasowa wystawa książek Marii Konopnickiej. Czytanie fragmentów bajek i wierszy.

Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów dotyczących postaci z utworów Marii Konopnickiej.

Konkurs recytacji wierszy napisanych przez poetkę.

Bohaterowie książek Marii Konopnickiej –

zorganizowanie quizu literackiego i konkursu plastycznego.Uczeń :

 • wie, kim była Maria Konopnicka;

 • zna tytuły utworów poetki;

 • potrafi wymienić bohaterów książek Marii Konopnickiej;

 • umie recytować wiersze poetki;

 • potrafi wykorzystać informacje o życiu i twórczości poetki przy rozwiązywaniu rebusów;

 • potrafi wykonać ilustracje do utworu literackiego.

5) Tradycje rzemieślnicze Krosna.

11) W muzeum rzemiosła w Krośnie.

Wycieczka autokarowa do Krosna , obejrzenie ekspozycji w Muzeum Rzemiosła, spacer z przewodnikiem po ulicach w pobliżu rynku, oglądanie obiektów związanych z historią krośnieńskiego rzemiosła.

Uczeń:

 • wie, jakie rodzaje rzemiosła przychyliły się do rozwoju Krosna;

 • wie, gdzie pracowali przedstawiciele różnych cechów rzemieślniczych;

 • zna nazwiska sławnych krośnieńskich rzemieślników;

 • potrafi skojarzyć nazwisko z zawodem rzemieślnika.
12) Historia i rozwój różnych gałęzi rzemiosła

Mierzenie czasu. Historia zegara. Wystawa zegarów. Tworzenie albumu z rysunkami i opisem zegarów.

Jak powstaje chleb?

Przygotowanie ciasta. Pieczenie chleba.

Historia tkactwa.

Wywiad z artystą ludowym zajmującym się tkactwem.

Oglądanie tkanin artystycznych wykonanych przez artystę.Uczeń:

 • zna historię zegara;

 • potrafi zgromadzić wiadomości na określony temat;

 • potrafi wykonać album dotyczący historii zegara;

 • potrafi wymienić kolejne etapy pracy przy produkcji chleba;

 • potrafi wykonać ciasto zgodnie z podanym przepisem;

 • wie, jak powstaje płótno i tkanina artystyczna;

 • zna najważniejsze fakty z historii regionalnego rzemiosła.
6) Przemysł Krosna i okolic

13) Ropa naftowa i gaz ziemny – historia przemysłu naftowego

Rozwiązywanie krzyżówek z hasłami: „ropa naftowa”, „gaz ziemny”.

Wyszukiwanie w słownikach i czasopismach popularnonaukowych wiadomości o ropie naftowej i gazie ziemnym.

Opowiadanie nauczyciela o dziejach odkryć geologicznych na terenie Podkarpacia i rozwoju przemysłu naftowego.

Oglądanie zdjęć urządzeń wiertniczych i gazociągów.

Przygotowanie mapy pojęciowej – wykorzystanie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Opracowanie kalendarium zawierającego ważne wydarzenia dotyczące historii przemysłu naftowego w Krośnie i okolicach.Uczeń:

 • wie, na czym polega gospodarcze znaczenie ropy naftowej i gazu ziemnego;

 • wie, gdzie na terenie Podkarpacia wydobywano ropę naftową i gaz ziemny;

 • zna najważniejsze fakty z dziejów przemysłu naftowego w Krośnie i okolicach;

 • umie korzystać ze słowników i czasopism popularnonaukowych;

 • wie, jak wyglądają urządzenia wiertnicze i gazociągi;

 • umie uporządkować liczby rosnąco;

 • potrafi określić chronologię wydarzeń na podstawie dat;

 • potrafi zapisywać daty.14) Szkło znane na całym świecie

Wycieczka do Krosna, zwiedzanie z przewodnikiem Huty Szkła, poznanie historii zakładu.

Ustalanie kolejnych etapów prac przy produkcji szkła.

Rozmowa o sposobach zdobienia szkła i projektowaniu wzorów wyrobów szklanych.

Malowanie ornamentów na szkle.Uczeń:

 • umie wymienić kolejne czynności w procesie szkła;

 • wie, z czego powstaje masa szklana;

 • zna sposoby zdobienia szkła;

 • wie, jak powstają wzory wyrobów szklanych.

trzecia

7) Instytucje użyteczności publicznej.

15) Samorząd lokalny i urzędy państwowe – funkcje i zadania.

Wycieczka do Starostwa Powiatowego w Krośnie, wywiady z pracownikami urzędu.

Czytanie spisu działów urzędu na tablicy informacyjnej.

Zadania urzędników


 • wybieranie z rozsypanki zdaniowej czynności wykonywanych przez pracowników urzędów.

Uczeń:

 • wie, gdzie mieści się Starostwo Powiatowe w Krośnie;

 • wie, do czego służą tablice informacyjne w urzędach;

 • wie, jakie zadania wykonują pracownicy urzędu.16) Państwowa Straż Pożarna w Krośnie

Wycieczka do PSP w Krośnie, oglądanie sprzętu stosowanego przez strażaków i wyposażenia wozów strażackich do wykonywania określonych zadań.

Demonstrowanie stroju strażaka, omówienie sposobów zabezpieczenia w czasie akcji i zachowania podczas alarmu.

Postępowanie w czasie pożaru i wypadku, telefony alarmowe.

Omawianie źródeł zagrożeń i czynności profilaktycznych.Uczeń:

 • wie, jakie zadania wykonują pracownicy straży pożarnej;

 • wie, jak się zachować podczas pożaru i wypadku drogowego ;

 • zna numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji;

 • zna źródła zagrożenia pożarowego.
17) Policja i Straż Miejska.

Przygotowanie pytań do wywiadu z policjantem.

Spotkanie z pracownikami policji , przeprowadzenie wywiadu – ustalenie zadań służb policyjnych i straży miejskiej.

Układanie i omówienie historyjek obrazkowych o pracy policjantów i strażników miejskich.

Oglądanie filmów wideo.

Quiz o ruchu drogowym z udziałem policjanta.


Uczeń:

 • potrafi ułożyć pytania umożliwiające zebranie wiadomości na podany temat;

 • wie, czym zajmują się służby policji i straży miejskiej;

 • zna podstawowe zasady zapewniające bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym.

 • wie jak zachować się podczas spotkania z nieznajomymi osobami.18) Zbiory Biblioteki Publicznej w Krośnie

Wyjazd do Krosna, wizyta w Bibliotece Publicznej, rozmowy z pracownikami w różnych działach biblioteki.

Zawartość księgozbioru, zasady korzystania ze zbiorów biblioteki, posługiwanie się katalogami.Uczeń:

 • zna zawartość księgozbioru i zbiorów specjalnych w Bibliotece Publicznej w Krośnie;

 • umie posługiwać się katalogiem alfabetycznym;

 • wie, jak zachowywać się w wypożyczalni i w czytelni.

trzecia

8) Przyroda i turystyka regionu

19) Czym zajmują się pracownicy Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie?

Wycieczka do ZKPK w Krośnie, oglądanie ekspozycji i filmu przyrodniczego, rozmowy z pracownikami.

Przeglądanie wydawnictw z zakresu ochrony przyrody przygotowanych przez pracowników ZKPK.

Quiz przyrodniczy.


Uczeń:

 • wie, gdzie znajduje się siedziba ZKPK w Krośnie;

 • wie, czym się zajmują pracownicy KZPK w Krośnie;

 • rozumie potrzebę chronienia zasobów przyrody;

 • rozumie znaczenie terminów „park krajobrazowy”, „park narodowy”;

 • umie wymienić co najmniej 2 parki krajobrazowe w rejonie i 2 narodowe w województwie podkarpackim.
20) Zwierzęta i rośliny Magurskiego Parku Narodowego

Oglądanie mapy z zaznaczonym obszarem Magurskiego Parku Narodowego. Wskazywanie na mapie województwa i Beskidu Niskiego terenu Magurskiego Parku Narodowego. Wyszukiwanie w słownikach znaczenia hasła „park narodowy”.

Gromadzenie wiadomości o florze i faunie Magurskiego Parku Narodowego, wybieranie ciekawostek przyrodniczych. Układanie zadań tekstowych w oparciu o zgromadzone wiadomości – wspólne tworzenie zbioru zadań z ilustracjami.Uczeń:

 • potrafi wyjaśnić termin „park narodowy”;

 • wie gdzie znajduje się Magurski Park Narodowy;

 • potrafi wskazać Magurski Park Narodowy na mapie województwa;

 • wie, jakie gatunki roślin i zwierząt żyją na terenie Magurskiego Parku Narodowego;

 • potrafi ułożyć zadanie tekstowe w oparciu o informacje przyrodnicze.
9) Szkolny kącik regionalny i biblioteczka regionalna

21) Gromadzimy zbiory w szkolnym kąciku regionalnym

Ustalenie tematyki gazetek ściennych dotyczących Iwli, gminy Dukla i powiatu krośnieńskiego.

Dobieranie zdjęć i rysunków do określonych tematów.

Przygotowanie wystaw związanych z przyrodą, przemysłem, sztuką i kulturą regionu.


Uczeń:

 • potrafi wybierać informacje dotyczące podanej tematyki;

 • rozumie znaczenie terminu „ekspozycja stała”.

trzecia
21) Biblioteczka regionalna.

Przygotowanie spisu zgromadzonych publikacji dotyczących Dukli, Krosna i Beskidu Niskiego.

Podział wydawnictw na książki, broszury, foldery.

Ustalanie tematyki poszczególnych publikacji.

Katalogowanie zbioru – katalog alfabetyczny i rzeczowy.Zakładanie kart książek.

Uczeń:

 • potrafi wskazać książkę, broszurę i folder;

 • rozumie znaczenie terminów: „katalog alfabetyczny”, „katalog autorski”, „katalog rzeczowy”;

 • potrafi uporządkować tytuły książek i nazwiska autorów w kolejności alfabetycznej.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna