Audyt – zespół czynności sprawdzających działalność organizacjiPobieranie 44,92 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar44,92 Kb.

AUDYT
Jest to zespół czynności sprawdzających działalność organizacji.
Audire (łac.) – słyszeć, słuchać, przesłuchiwać, badać.
Audit (ang.) – rewizja ksiąg, sprawdzenie rachunków i dokonanie ostatecznych korekt.

AUDYT WEWNĘTRZNY

(1) ogół działań, przez które zarządzający organizacją zyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania organizacji w zakresie głównie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.


(2) jest to niezależna, obiektywna doradcza działalność, której celem jest dodanie wartości i ulepszanie operacji danej organizacji. Pomaga ona w osiąganiu jej celów poprzez wprowadzanie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i udoskonalenia efektywności procesów zarządzania ryzykiem, procesów kontroli i nadzoru.
(3) wg Institute of Internal Auditors – badanie i ocena adekwatności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej oraz jakości działania organizacji.
AUDYT ZEWNĘTRZNY – każdy audyt przeprowadzany przez instytucje niezależne od kierownictwa jednostki poddawanej audytowi.

RODZAJE AUDYTU

 • audyt finansowy – badanie dowodów księgowych,

 • audyt systemu – gromadzenia i rozdysponowania środków finansowych,

 • audyt działalności – ocena efektywności i gospodarności organizacji.


MODELE AUDYTÓW

MODEL AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI – badanie i ocena reguł, zasad oraz wzorców funkcjonowania organizacji.

Misją audytu prawidłowości jest zapewnienie bezpieczeństwa lub zgodności sposobu funkcjonowania organizacji z głównymi i oczekiwanymi rezultatami jej działalności.
MODEL AUDYTU SPRAWNOŚCI – badanie odpowiedniości (trafności) i doskonalenia celów realizowanych przez organizację.

Misją audytu sprawności jest dążenie do zapewnienia skuteczności lub jakości otrzymanych informacji. Inaczej mówiąc jest to dążenie do tego, aby zadanie uzyskania wyników księgowych w określonym czasie po zamknięciu okresu gospodarczego odpowiadało realnym potrzebom i usprawiedliwiało ilość oraz wartość środków użytych do ich osiągnięcia.


Zatem audyt sprawności bada:


 • adekwatność środków w stosunku do osiągniętego celu,

 • trafność przyjętych metod realizacji celów,

 • jakość decyzji menedżerskich,

 • adekwatność celów i strategii.

ROLA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO POLEGA NA UPEWNIENIU SIĘ, CZY DECYZJE W ORGANIZACJI PODEJMOWANE SĄ PRAWIDŁOWO, A NIE NA BADANIU CZY SĄ ONE DOBRE.
KONTROLA WEWNĘTRZNA

Procesy i mechanizmy kontrolne wdrożone przez kierownictwo organizacji, mające na celu sprawdzenie, czy organizacja:
 • realizuje i optymalizuje swoje działania operacyjne,

 • przedstawia w swoich sprawozdaniach wiarygodną informację finansową,

 • funkcjonuje zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.

KONTROLA WEWNĘTRZNA obejmuje 5 powiązanych ze sobą składników:
 • środowisko kontroli,

 • identyfikowanie i szacowanie ryzyka,

 • czynności kontrolne,

 • informacja i komunikacja,

 • monitoring.

CELEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ jest skuteczna ochrona majątku organizacji oraz pomoc menedżerom i właścicielom w osiąganiu założonych celów przez:
 • zapewnienie prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności podstawowej,

 • dostarczanie kierownictwu na czas wiarygodnych i rzetelnych informacji, szczególnie o charakterze finansowym,

 • pełnienie funkcji weryfikatora trafności podejmowanych decyzji,

 • ujawnianie wszelkich zakłóceń, zagrożeń, błędów, nieprawidłowości i nadużyć w zarządzaniu zasobami,

 • przyczynianie się do optymalizowania osiągniętych wyników,

 • tworzenie systemu wczesnego ostrzegania,

 • wspieranie organizacji w realizacji jej misji i strategii.

Mechanizmy te sprzyjają: • realizacji misji przedsiębiorstwa,

 • maksymalizacji zysku i wartości,

 • minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

DZIĘKI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ŁATWIEJ JEST:
 • podejmować decyzje,

 • działać w ciągle zmieniającym się otoczeniu,

 • reagować na poczynania konkurentów,

 • zaspokajać potrzeby klientów,

 • przeprowadzać niezbędne zmiany restrukturyzacyjne,

 • umożliwiać szybszy przyszły rozwój organizacji.

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ZŁOŻONY JEST Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
 • środowiska kontroli,

 • oszacowania ryzyka,

 • czynności kontrolnych,

 • informacji i komunikacji,

 • monitoringu.

Najbardziej znana jest wewnętrzna kontrola budżetowa (finansowa) jednostek publicznych. Zajmuje się ona badaniem:
 • dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych,

 • legalności podejmowanych działań,

 • gospodarności i celowości wydatkowania środków budżetowych.

Jednostki kontrolowane mają obowiązek:
 • umożliwić kontrolerom dokonanie czynności kontrolnych,

 • udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli,

 • przedstawiać żądane dokumenty i dowody,

 • zapewniać wgląd w dokumentację,

 • zapewniać warunki do pracy,

 • udostępniać środki do pracy (telefon, komputer, fax, kopiarka).

Uprawnienia osób wykonujących czynności kontrolne:
 • przeprowadzanie kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej,

 • żądanie informacji i danych niezbędnych do oceny prawidłowości wykonywania zadań kontrolnych,

 • pobieranie oraz zabezpieczanie niezbędnych dokumentów za pokwitowaniem,

 • współdziałanie z zewnętrznymi organami kontrolnymi,

 • żądanie wyjaśnień,

 • przesłuchiwanie świadków,

 • zasięganie opinii biegłych,

 • przygotowanie raportu pokontrolnego,

 • sprawdzanie zaleceń pokontrolnych.

Przedmiotem działania kontroli wewnętrznej są wszystkie występujące w przedsiębiorstwie procesy techniczne, technologiczne, ekonomiczne i społeczne dotyczące zarówno działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. Kontrola bada i ocenia efekty tych procesów, ale również rzeczowe i pieniężne składniki majątkowe oraz wszelkiego rodzaju dokumenty, urządzenia i sprawozdania.KONTROLA FAKTYCZNA I DOKUMENTALNA

KONTROLA FAKTYCZNA – polega na tym, że stan rzeczywisty jest ustalany bezpośrednio, osobiście przez kontrolera, a więc nie przez dokumenty, które zawsze przedstawiają jedynie wycinek działania danej organizacji.


Przedmiotem kontroli faktycznej mogą być:

 • zasoby pieniężne,

 • zasoby rzeczowe,

 • operacje pieniężne,

 • operacje gospodarcze (np. produkcja),

 • działania inwestycyjne.

KONTROLA DOKUMENTALNA – polega na ustalaniu zarówno stanu rzeczywistego, jak i wyznaczonego na podstawie odpowiednich dokumentów, takich jak: • dokumenty finansowe,

 • dokumenty przyjęcia i wydania towarów, materiałów itp.,

 • księgi i sprawozdania finansowe,

 • plany,

 • kartoteki,

 • dokumenty produkcyjne,

 • zarządzenia,

 • umowy,

 • protokoły z poprzednich kontroli.


KONTROLA DOKUMENTALNA JEST FORMALNA I MERYTORYCZNA
KONTROLA FORMALNA – przedmiotem tej kontroli są następujące cechy dokumentacji, ewidencji, rachunkowości i sprawozdawczości:

 • ogólna zgodność stanu dokumentacji oraz sposobu sporządzania, przechowywania i przesyłania poszczególnych dokumentów z przepisami regulującymi tryb jej prowadzenia,

 • prawidłowość doboru formularzy i wypełnienie poszczególnych ich rubryk,

 • wzajemna zgodność odpowiadających sobie danych liczbowych ujętych w różnych zestawieniach, a także w oryginalnych dokumentach i ich kopiach lub odpisach,

 • trafność i kompletność operowania jednostkami miary właściwymi dla poszczególnych dokumentów,

 • poprawność działań arytmetycznych,

 • prawidłowość dokonywania ewentualnych skreśleń i poprawek,

 • prawidłowość podpisania poszczególnych dokumentów przez właściwe osoby we właściwym miejscu,

 • kompletność i trafność doboru pieczęci wymaganych przepisami,

 • prawidłowość oznaczenia i umieszczenia daty sporządzenia dokumentu lub dokonania zapisu,

 • terminowość napływania dokumentów potrzebnych do księgowania.

KONTROLA MERYTORYCZNA – obejmuje treść wszelkich zjawisk, stanów i operacji odzwierciedlonych w dokumentacji.ZADANIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 1. Przekazywanie informacji kierownictwu organizacji służących ocenie efektywności działania oraz podejmowania przedsięwzięć zmierzających do ich doskonalenia.

 2. Badanie zgodności działania z obowiązującymi zasadami, wzorcami, normami o charakterze organizacyjnym oraz wskazywanie sposobów eliminowania nieprawidłowości.

 3. Ujawnianie niewykorzystywanych rezerw i nadarzających się szans.

 4. Weryfikowanie trafności decyzji gospodarczych.


WARUNKI SKUTECZNOŚCI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ:


 1. odpowiedni poziom w strukturze organizacyjnej,

 2. odpowiedni dobór metod i środków kontrolnych,

 3. łatwy dostęp do danych i informacji,

 4. niezależność i profesjonalizm kontrolerów,

 5. umiejętność prowadzenia przez kontrolerów konsultacji,

 6. ocena skuteczności wdrażania wcześniejszych zaleceń.

W CELU SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW NALEŻY W ORGANIZACJI:
 1. utworzyć odrębną komórkę organizacyjną ds. kontroli,

 2. przygotować plan roczny działania tej komórki,

 3. na bieżąco zbierać i weryfikować wszelkie niezbędne dokumenty,

 4. opracowywać i przekazywać wszystkim szczegółową tematykę każdej kontroli.


ZAKRES KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 1. Analiza i ocena dokumentów, środowiska informatycznego, zapisów księgowych itp.,

 2. Kontrola zgodności z prawem, przepisami wewnętrznymi, przyjętymi strategiami i procedurami,

 3. Kontrola systemów finansowych.


CECHY WSKAŹNIKÓW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Ogólnie rzecz ujmując wskaźniki wykorzystywane w audycie wewnętrznym powinny być: • zgodne i stałe, aby można było przeprowadzić analizę porównawczą w czasie,

 • właściwe, tzn. dające możliwość sterowania poprzez wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu organizacji,

 • mierzalne – bardziej ilościowe, a nie jakościowe,

 • proste – zarówno w kalkulacji, jak i w zrozumieniu ich wartości przez odbiorców audytu,

 • porównywalne w zakresie osiągnięte a zakładane cele.

Przykłady wskaźników audytu wewnętrznego usług jednostek komunalnych:
 1. efektywności działania:

  • koszt oczyszczania 1 m3 wody (usługi komunalne),

  • koszt jednego pogrzebu (usługi komunalne),

  • koszt pasażerokilometra (komunikacja miejska),

  • koszt naprawy 1 km drogi (drogownictwo),

  • koszt wypożyczonej książki (biblioteki miejskie).
 1. wykorzystania i zasięgu usług komunalnych:

 • procent na czas przeprowadzonych wywózek śmieci,

 • procent odwołanych kursów autobusowych,

 • procent pobranych podatków lokalnych,

 • liczba wykupionych miejsc na targowiskach,

 • liczba pasażerów w każdym kursującym autobusie,

 • procent wykorzystania miejsc w szkołach,

 • ilość wypożyczanych książek,

 • liczba widzów w teatrach, salach widowiskowych.
 1. jakości usług i zadowolenia klientów:

 • procent próbek wody pomyślnie przechodzących testy jakości,

 • procent kursów autobusowych ukończonych punktualnie,

 • procent śmieci uprzątniętych na czas,

 • procent klientów zadowolonych z różnych usług – na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów.SKUTKI ŹLE SKONSTRUOWANYCH MIERNIKÓW

 • selektywność działań podlegających analizie – mierniki na ogół obejmują tylko te aspekty działania organizacji, które najlepiej poddają się mierzeniu, a co za tym idzie, zarządzający będzie poprawiał tylko te obszary działania, które podlegają analizie, a będzie zaniedbywał resztę,

 • mierniki często określają tylko oczekiwaną dolną granicę wykonawstwa np. usługi – poprzestaje się wtedy tylko na osiąganiu owej dolnej granicy,

 • miernik bywa nie dopracowany pod względem ekonomicznym i skłania do zachowań niegospodarnych,

 • mierniki wadliwe autonomizują się, tzn. żyją własnym życiem w oderwaniu od tego, co miały mierzyć.


PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO


 1. Wstępny przegląd organizacji w celu zapoznania się z jej działaniem,

 2. Ocena stosowanych mechanizmów kontroli i audytów,

 3. Prześledzenie procesów wewnętrznych w organizacji,

 4. Zebranie i skompletowanie dokumentów – schematy organizacyjne, dokumentów finansowych itp. Dokumentacja powinna być wystarczająca, kompletna, istotna i przydatna,

 5. Ocena zebranych dokumentów i opinii,

 6. Przygotowanie wstępnego raportu z kontroli,

 7. Prezentacja wyników kontroli,

 8. Przygotowanie ostatecznego raportu pokontrolnego, obejmującego wnioski i zalecenia.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ POWINNO ZAWIERAĆ NASTEPUJĄCE ELEMENTY:
 • Stwierdzenie stanu istniejącego (co jest?),

 • Kryteria (co powinno być?),

 • Skutek (co z tego co jest wynika?),

 • Przyczyna (dlaczego tak się dzieje?),

 • Zalecenia (co należy zrobić?).

CECHY SPRAWOZDANIA Z AUDYTU (KONTROLI) WEWNĘTRZNEJ:
 • Dokładność i oparcie na faktach (sprawozdanie musi potwierdzać bezstronność, wysoki poziom rzeczowej, merytorycznej i obiektywnej wiedzy kontrolera),

 • Jasność, tak aby nie potrzebne były dodatkowe interpretacje ustne,

 • Kwantyfikacja – większość informacji powinna mieć charakter ilościowy,

 • Zwięzłość, co nie oznacza że sprawozdanie ma być krótkie, ale powinno być trafne i dotyczyć przedmiotu audytu,

 • Rzetelność – nacisk należy położyć na warunki poprawy wyników, a nie na krytykę osób lub zdarzeń z przeszłości,

 • Terminowość,

 • Przypisanie odpowiedzialności do konkretnych osób – wszelkie sprawozdania powinny podawać, kto, jak i kiedy ma podejmować działania naprawcze.CZEŚCI SPRAWOZDANIA Z AUDYTU

 • Data sprawozdania, do kogo jest ono adresowane, tytuł lub temat audytu oraz nazwiska audytorów,

 • Opis celu audytu, zakresu prac kontrolnych, czasu objętego audytem, zastosowane metody audytu,

 • Ustalenia i zalecenia oraz odpowiadające im terminy wykonania i nazwiska (lub funkcje) osób odpowiedzialnych za wykonanie zaleceń,

 • Załączniki,

 • Streszczenie audytu,

 • Podpisy audytorów,

 • Lista osób otrzymujących sprawozdanie z przeprowadzenia audytu.


KTO MOŻE BYĆ AUDYTOREM WEWNĘTRZNYM W POLSCE

 • Osoba mająca obywatelstwo polskie,

 • Pełną zdolność do czynności prawnych,

 • Nie była karana,

 • Ma wyższe wykształcenie,

 • Zdała egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.ZAGADNIENIA NA EGZAMIN NA AUDYTORA

 • Proces audytu,

 • Normy audytu,

 • Wiedza z zakresu administracji publicznej,

 • Wiedza z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości i kontroli,

 • Socjologiczne i psychologiczne aspekty pracy audytora (komunikowanie się, organizacja pracy własnej itp.)

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna