Arszawa: Zamówienie uzupełniające na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i członków ich rodzinPobieranie 12,54 Kb.
Data04.06.2018
Rozmiar12,54 Kb.

arszawa: Zamówienie uzupełniające na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i członków ich rodzin
Numer ogłoszenia: 9620 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6510707 w. 2008, faks 022 6510676.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i członków ich rodzin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu grupowym na życie pracowników i członków ich rodzin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) Ubezpieczenie na życie. 2) Ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 3) Ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego. 4) Ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku przy pracy. 5) Ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy. 6) Ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku. 7) Ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek udaru i zawału serca. 8) Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby. 9) Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania wariant plus. 10) Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej. 11) Ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka. 12) Ubezpieczenie na wypadek urodzenia się martwego dziecka. 13) Ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka. 14) Ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka. 15) Ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka lub partnera. 16) Ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica lub śmierci rodzica małżonka lub partnera. 17) Ryczałt na leki. 18) Ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Vienna Insurance Group, Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21461,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 21461,00

  • Oferta z najniższą ceną: 21461,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21461,00

  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki uzasadniony jest w przedmiotowej sprawie zaistnieniem poniższych przesłanek wypełniających wymogi zawarte w art. 67 ust. 1 pkt.6 Pzp tj. 1) pomiędzy udzieleniem zamówienia podstawowego a udzieleniem zamówienia uzupełniającego nie upłynęło więcej niż 3 lata - termin ten powinien być liczony od dnia zawarcia umowy o udzieleniu zamówienia publicznego; 2) zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego; 3) zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego: 4) zamówienie uzupełniające przewidziane było w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego; 5) wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego; 6) zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej WIOŚ) udzielił w dniu 29.12.2010r. Wykonawcy COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Vienna Insurance Group zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników i członków ich rodzin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. WIOŚ w Rozdziale II pkt. 1.4 ogłoszenia o zamówieniu zawarł informację następującej treści : II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Przedmiot: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników i członków ich rodzin. Zakres: do 20 % zamówienia podstawowego (możliwość przedłużenia trwania umowy nie więcej niż o 4 miesiące). Zamówienie zostało udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usługi w zakresie w jakim uwzględniono taką możliwość w ogłoszeniu. Zamówienie obejmuje swym zakresem przedmiot zamówienia podstawowego tz. grupowe ubezpieczenie pracowników WIOŚ i ich rodzin. Wartość zawartej umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna