Arkusz hospitacji lekcji Klasa a Gimnazjum nr im. Noblistów Polskich w KoniniePobieranie 142,25 Kb.
Data22.02.2018
Rozmiar142,25 Kb.

Arkusz hospitacji lekcji

Klasa 2a

Gimnazjum nr 4

im. Noblistów Polskich

w Koninie

Temat: Trzy łyki gramatyki, czyli wyrazy pod lupą językoznawcyHospitujący : dyrektor Maria Polanowska

w dniu 28.10.2007r.Prowadzący nauczyciel: Joanna Piasecka-Rusin, nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe, specjalność filologia polska, staż pracy-10 lat

Czas lekcji: 45 minut

 1. Cel ogólny lekcji:

Znajomość takich pojęć jak językoznawca, badania językoznawcze, działy językoznawstwa, przypis oraz właściwe korzystanie ze słowników

 1. Cele operacyjne:Uczeń wie:

Uczeń potrafi:

- kim jest językoznawca,

- wymienić nazwiska współczesnych

językoznawców,- czym zajmuje się językoznawca,

- zdefiniować działy językoznawstwa,

- jak korzystać ze słownika,

- korzystać ze słownika,

-co to jest przypis.

-opracować przypisy do tekstu. 1. Metody nauczania:

- aktywizująca,

- podająca.4. Formy pracy:

- równym frontem,

praca w grupach.

3. Pomoce dydaktyczne:

- słowniki,

- tekst prof. Markowskiego.

4. Przebieg lekcji:


 • Część wstępna:

Pytania do lekcji:

Co to jest lupa? Jakie znasz inne narzędzia badawcze?

Jaką znacie definicję wyrazu?

Jakie znacie znaczenia słowa ,,język”?

Kim jest językoznawca?

Jakich znacie współczesnych językoznawców?

Co jest przedmiotem badań językoznawczych?

Jakie znacie działy językoznawstwa?

Czy językoznawcy są potrzebni współczesnemu społeczeństwu?

W jaki sposób pracę językoznawcy widać?

Co to jest przypis?

Z jakich słowników najczęściej korzystasz? • Część właściwa:

Pytania i zagadnienia do tekstu A. Markowskiego ,,Krasnoludki języka polskiego”:

 • Wymień wyrazy, które Markowski nazywa krasnoludkami języka polskiego.

 • Jak myślisz, co autor nazywa tropieniem krasnoludków współczesnej polszczyzny?

 • Jaką podalibyście definicję krasnoludków npdst. opracowania A. Markowskiego?

 • Uzupełnij tabelę. Czy na podstawie tej tabeli potrafilibyście opowiedzieć historię przedstawionych wyrazów?Przysłówek lub wyrażenie przysłówkowe

Stary wyraz dziś niewystepujący samodzielnie

Wyraz, od którego został utworzony stary wyraz

chyłkiem

chyłek

chył

po ciemkuciszkiemciurkiemznienackapo omackuukradkiemĆwiczenia do lekcji

 1. Przeczytaj poniższe zdania i podkreśl w nich wyrazy, które-podobnie jak te opisane przez Markowskiego-dziś nie występują samodzielnie. Spróbuj wyjaśnić ich znaczenie. 1. Rodzice byli dumni z Marka, bo był to naprawdę chłopak na schwał.

 2. Kogoś, kto robi wszystko na opak, rzadko spotyka nagroda.

 3. Wszyscy pamiętamy misia, który po kryjomu opróżniał garnki.

 4. Otworzyli na oścież drzwi, okna, żeby trochę przewietrzyć mieszkanie.

 5. Armia została do szczętu rozbita.

 6. Kiedy czyta się stare książki, najlepiej mieć na podorędziu słownik.

 7. Czasem rodzice kupują dzieciom ubrania na wyrost, żeby dłużej mogły w nich chodzić.

2.Przeczytajcie fraszki J. Kochanowskiego, wypiszcie z niech wyrazy podkreslone, których nie umieściłby w swojej wypowiedzi współczesny Polak, gdyż wyszły już z użycia lub są używane w innej postaci. Opracujcie npdst. różnych słowników przypisy do tych wyrazów na wzór tych, które spotykacie obok tekstów zamieszczonych w podręczniku do kształcenia literackiego.

I. Do Jósta

Wiesz, coś mi winien, miejże się do taszki,

Bo cię wnet włożę, Jóstcie, między fraszki!

  1. Na matematyka

Ziemię pomierzył i głębokie morze,

Wie jak wstają i zachodzą morze,

Wiatrom rozumie, praktykuje komu….

  1. O miłości

Próżno uciec, próżno się przed Miłością schronić,

Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?

 1. O ślachcicu polskim

Jeden pan wielmożny niedawno powiedział:

,,W Polszcze ślachcic jakoby też na karczmie siedział”,

Bo kto jedno przyjedzie, to z każdym pic musi,

A żona pościel zwłócząc nieboga się krtusi.

 1. Do pana

Bóg tylko ludzkie myśli wiedzieć może,

I ku dobremu samże dopomoże,

Ale cokolwiek przeciwnego Jemu,

Dobrze nie padnie, by więc najmędrszemu,

Wszystko wiesz ,Panie, zgub, co przeciw Tobie,

A zdarz, jako Pan, coś ulubił sobie.

VI. Na sokolskie mogiły

Tusmy się mężnie prze ojczyznę bili,

I na ostatek gardła położyli.

Nie masz przecz, gościu, łzez nad nami tracić,

Taką śmierć mógłbyś sam drogo zapłacić.

 1. O koźle

Kozieł, kto go zna, piwszy do północy,

Nie mógł do domu trafić o swej mocy.

Ujrzawszy kogoś:,,Słuchaj panie młody,

Proszę cię nie wiesz ty mojej gospody?”

A ten:,,Niech cię znam, tedy się dowiewa

,,Jam-pry-jest Kozieł” -,,Idźże spać do chlewa”.

3.Przeczytaj zdania pochodzące z dawnych tekstów. Jakie znaczenia miały podkreślone wyrazy? Czy domyślacie się? Jeżeli nie, skorzystajcie ze słownika. 1. Na szczytach gór było widać delikatną bieliznę śniegu.

 2. Nie był przytomny na sejmiku ziemskim, musiał bowiem w domu zostać.

 3. Godzinnik północ pokazywał, kiedy świece w oknach pogasły.

 4. Koń jego miał nogi ciekawe i nikt go dognać nie mógł.

 5. Póki mi dobrze czyniłeś, zwałem cię dobrodziejem, jakeś mi złość wyrządził, zowię cię złodziejem.

 6. Dzielny był mąż z niego i na polu bitwy, i na obradach sejmowych.

 7. Księża musieli pilnować katechizmu i inszych zabaw, które należą do nawracania i ćwiczenia ludzi.  • Cześć podsumowująca:

Podsumowanie pracy uczniów na lekcji.

Praca domowa

1.Czy wychodzenie z użycia części wyrazów może spowodować, że będzie ich coraz mniej, aż wreszcie znikną wszystkie? Uzasadnij swoją odpowiedź właściwie dobranymi przykładami.

2.Spośród wymienionych nazwisk językoznawców na lekcji wybierz jedno i opracuj do niego biogram ( życie i osiągnięcia)

Dla chętnych:

3.Oceń język pani Basi Kwarc-kobiety około lat 70,, Pani Basia mówi prosto z mostu o sobie”

Bibliografia :

1.Kochanowski J. :Fraszki, pieśni , treny.Greg.Kraków2002.

2.Boryś W.: Słownik etymologiczny języka polskiego. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2006.

3.Brückner A. :Słownik etymologiczny języka polskiego. Wiedza Powszechna. Warszawa2001.

4.Doroszewski W.: Słownik poprawnej polszczyzny.PWN.Warszawa2002.

5.Nauka o języku.[ pod.red.] A. Szymanowskiej. WSiP. Warszawa 2006.

6.Wierzbicka-Piotrowska E.:Język polski. Gimnazjum klasa2.Rozwinąć skrzydła.

Opracowała: Joanna Piasecka-Rusin


Kryteria podstawowe

Kryteria szczegółowe-przykłady


Samoocena-skala

2-5

Ocena hospitującego-skala 2-5

1.Zasada świadomości i aktywności

1.Uświadomienie celów lekcji

i umotywowanie uczniów do aktywnego udziału w procesie uczenia się…..

2.Zaangazowanie uczniów i ich aktywność intelektualna….

3.Uczenie metod i technik samodzielnej i efektywnej pracy…

4.Aktywność odtwórcza i twórcza uczniów…
2.Zasada poglądowości

(bezpośredniości)

3.Zastosowanie środków dydaktycznych ….

4.Tworzenie sprzyjających procesowi kształcenia warunków materialnych i technicznych…

3.Zasada indywidualizacji i przystępności(stopniowanie trudności)

1.Traktowanie uczniów w klasie jako zespołu niezwykle zróżnicowanego…

2.Zróżnicowanie stosowanych form uczenia się…

3.Respektowanie reguł sensownego przechodzenia:

-od treści bliskich do dalekich,

-od zadań łatwiejszych do trudniejszych itd.

4.Przestrzeganie niezbędnej dla prawidłowej pracy dyscypliny …

4.Zasada systemowości

i systematyczności

1.Merytoryczne aspekty lekcji..

2.Struktura lekcji i konsekwencja…

3.Dobór zakresu treści…

4.Wdrazanie uczniów do systematycznej i wytrwałej pracy…


5.Zasada związku teorii z praktyką

1.Dobór treści i zadań z punktu widzenia ich użyteczności praktycznej…

2.Opanowywanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu codziennych problemów…

3.Organizowanie racjonalnej nauki domowej…
6.Zasada efektywności…

1.Stopień realizacji zaplanowanych celów poznawczych…

3.Sprawność organizacyjna…


7.Zasada nauczania wychowującego

2.Podmiotowość i partnerstwo w dialogu między nauczycielem a uczniami…

4.Klasa jako środowisko wychowawcze…


Suma punktów:

Liczba punktów:

Ocena zajęć:

2

niezadowalające

3

dostateczne

4

dobre

5

bardzo dobre

Standardy wymagań edukacyjnych


Wskaźniki

Poziom osiąganych

wskaźników przez uczniów

Uwagi

Wszyscy

100%

Większość

70%

Niewielu

25%

Nikt

0%

I. Czytanie i odbiór tekstów kultury

1. Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym….

2. Interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy….

3.Wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury……..

6. Dostrzega konteksty niezbędne dla interpretacji tekstów kultury i wypowiada się na ich temat

8. Buduje wypowiedzi w formach określonych w podstawie programowej, poprawne pod względem językowym i stylistycznym
II. Tworzenie własnego tekstu

8. Buduje wypowiedzi w formach określonych w podstawie programowej, poprawne pod względem językowym i stylistycznym

12. Formułuje, porządkuje, wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze.
13. Analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury.
14. Dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie.
UWAGI I WNIOSKI HOSPITUJACEGO:

mocne strony lekcji:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………słabe strony lekcji :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………Wnioski:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

………………………………………….

( data i podpis osoby hospitującej)

……………………………………………( data i podpis osoby prowadzącej lekcje)

Karty pracy ucznia:

1.Ćwiczenie utrwalające wiedzę z zakresu wiadomości nauki o języku:

a. Wykreśl te nazwiska , które nie są związane z nauką o języku.

Jan Miodek, Samuel Bogumił Linde, Jerzy Bralczyk, Jakub Parkoszowic, Zenon Klemensiewicz, Danuta Buttlerowa, Witold Doroszewski, Stanisław Skorupka,

Stanisław Bąba, Andrzej Markowski.

b. Odpowiednio dopasuj.

nauka o odmianie wyrazu ortografia

nauka o świadomym posługiwaniu się językiem składnia

nauka o słownictwie fleksja

nauka zajmująca się nazwami własnymi leksykologia

badanie pochodzenia wyrazu frazeologia

nauka zajmująca się dźwiękiem głosek etymologia

nauka o systemach znakowych semiotyka

badanie związków wyrazowych w danym języku słowotwórstwo

badanie budowy wyrazów onomastyka

ogół norm dotyczący zapisu wyrazów fonetyka

badanie budowy zdań kultura języka,

2.Pytania i zagadnienia do tekstu A. Markowskiego ,,Krasnoludki języka polskiego”:

 • Wymień wyrazy, które Markowski nazywa krasnoludkami języka polskiego.

 • Jak myślisz, co autor nazywa tropieniem krasnoludków współczesnej polszczyzny?

 • Jaką podalibyście definicję krasnoludków npdst. opracowania A. Markowskiego?

 • Uzupełnij tabelę. Czy na podstawie tej tabeli potrafilibyście opowiedzieć historię przedstawionych wyrazów?Przysłówek lub wyrażenie przysłówkowe

Stary wyraz dziś niewystepujący samodzielnie

Wyraz, od którego został utworzony stary wyraz

chyłkiem

chyłek

chył

po ciemkuciszkiemciurkiemznienackapo omackuukradkiem3.Ćwiczenia do lekcji:

 1. Przeczytaj poniższe zdania i podkreśl w nich wyrazy, które-podobnie jak te opisane przez Markowskiego-dziś nie występują samodzielnie. Spróbuj wyjaśnić ich znaczenie. 1. Rodzice byli dumni z Marka, bo był to naprawdę chłopak na schwał.

 2. Kogoś, kto robi wszystko na opak, rzadko spotyka nagroda.

 3. Wszyscy pamiętamy misia, który po kryjomu opróżniał garnki.

 4. Otworzyli na oścież drzwi, okna, żeby trochę przewietrzyć mieszkanie.

 5. Armia została do szczętu rozbita.

 6. Kiedy czyta się stare książki, najlepiej mieć na podorędziu słownik.

 7. Czasem rodzice kupują dzieciom ubrania na wyrost, żeby dłużej mogły w nich chodzić.

2. 2.Przeczytajcie fraszki J. Kochanowskiego, wypiszcie z niech wyrazy podkreslone, których nie umieściłby w swojej wypowiedzi współczesny Polak, gdyż wyszły już z użycia lub są używane w innej postaci. Opracujcie npdst. różnych słowników przypisy do tych wyrazów na wzór tych, które spotykacie obok tekstów zamieszczonych w podręczniku do kształcenia literackiego.

I. Do Jósta

Wiesz, coś mi winien, miejże się do taszki,

Bo cię wnet włożę, Jóstcie, między fraszki!

II.Na matematyka

Ziemię pomierzył i głębokie morze,

Wie jak wstają i zachodzą morze,

Wiatrom rozumie, praktykuje komu….

 1. O miłości

Próżno uciec, próżno się przed Miłością schronić,

Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?

IV. O ślachcicu polskim

Jeden pan wielmożny niedawno powiedział:

,,W Polszcze ślachcic jakoby też na karczmie siedział”,

Bo kto jedno przyjedzie, to z każdym pic musi,

A żona pościel zwłócząc nieboga się krtusi.

V.Do pana

Bóg tylko ludzkie myśli wiedzieć może,

I ku dobremu samże dopomoże,

Ale cokolwiek przeciwnego Jemu,

Dobrze nie padnie, by więc najmędrszemu,

Wszystko wiesz ,Panie, zgub, co przeciw Tobie,

A zdarz, jako Pan, coś ulubił sobie.

VI. Na sokolskie mogiły

Tusmy się mężnie prze ojczyznę bili,

I na ostatek gardła położyli.

Nie masz przecz, gościu, łzez nad nami tracić,

Taką śmierć mógłbyś sam drogo zapłacić.

VII. O koźle

Kozieł, kto go zna, piwszy do północy,

Nie mógł do domu trafić o swej mocy.

Ujrzawszy kogoś:,,Słuchaj panie młody,

Proszę cię nie wiesz ty mojej gospody?”

A ten:,,Niech cię znam, tedy się dowiewa

,,Jam-pry-jest Kozieł” -,,Idźże spać do chlewa”.

3.Przeczytaj zdania pochodzące z dawnych tekstów. Jakie znaczenia miały podkreślone wyrazy? Czy domyślacie się? Jeżeli nie, skorzystajcie ze słownika. 1. Na szczytach gór było widać delikatną bieliznę śniegu.

 2. Nie był przytomny na sejmiku ziemskim, musiał bowiem w domu zostać.

 3. Godzinnik północ pokazywał, kiedy świece w oknach pogasły.

 4. Koń jego miał nogi ciekawe i nikt go dognać nie mógł.

 5. Póki mi dobrze czyniłeś, zwałem cię dobrodziejem, jakeś mi złość wyrządził, zowię cię złodziejem.

 6. Dzielny był mąż z niego i na polu bitwy, i na obradach sejmowych.

 7. Księża musieli pilnować katechizmu i inszych zabaw, które należą do nawracania i ćwiczenia ludzi.

Praca domowa

1.Czy wychodzenie z użycia części wyrazów może spowodować, że będzie ich coraz mniej, aż wreszcie znikną wszystkie? Uzasadnij swoją odpowiedź właściwie dobranymi przykładami.

2.Spośród wymienionych nazwisk językoznawców na lekcji wybierz jedno i opracuj do niego biogram ( życie i osiągnięcia)

Dla chętnych:

2.Oceń język pani Basi Kwarc-kobiety około lat 70,, Pani Basia mówi prosto z mostu o sobie”

Karta rozmowy lekcji przedhospitacyjnej

Temat: Trzy łyki gramatyki, czyli wyrazy pod lupą językoznawcyCzas lekcji: 45 minut

Prowadzący nauczyciel: Joanna Piasecka-Rusin, nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe, specjalność filologia polska, staż pracy-10 lat

Przedmiot i klasa: język polski kl.IIa

Informacje o klasie i pracy na lekcjach danego przedmiotu:

Zespół klasowy bardzo zróżnicowany pod względem osiąganych wyników i aktywności podczas pracy na lekcjach danego przedmiotu. Konieczna jest indywidualizacja wymagań szczególnie wobec uczniów osiągających słabe wyniki nauczania oraz ocenianie wspierające i

mobilizujące do dalszej aktywności na lekcjach.

Cel ogólny lekcji:

Realizacja treści programowych, dotyczących zróżnicowanej problematyki zagadnień językowych , zawartej w podstawie do ,,Kształcenia językowego” pt. ,,Trzy łyki gramatyki”:

-znajomość takich pojęć jak językoznawca,

-badania językoznawcze,

-działy językoznawstwa,

-przypis oraz właściwe korzystanie ze słowników.


 1. Cele operacyjne:Uczeń wie:

Uczeń potrafi:

- kim jest językoznawca,

- wymienić nazwiska współczesnych

językoznawców,- czym zajmuje się językoznawca,

- zdefiniować działy językoznawstwa,

- jak korzystać ze słownika,

- korzystać ze słownika,

-co to jest przypis.

-opracować przypisy do tekstu. 1. Metody nauczania:

- aktywizująca,

- podająca.4. Formy pracy:

- równym frontem,

praca w grupach.

3. Pomoce dydaktyczne:

- słowniki,

- tekst prof. Markowskiego.

Interdyscyplinarna lekcja otwarta

( konspekt lekcji)

Temat: Konin –wczoraj i dziś

Cel:


 1. poznawanie własnego dziedzictwa kulturowego wartości i treści regionalnej,

 2. pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa historycznego, wydobycie wielorakich wartości,

 3. łączenie treści programowych z różnych przedmiotów,

 4. kształtowanie świadomości i powinności obywateli kraju i swojej ,,małej ojczyzny”,

 5. formowanie postaw otwartych na zrozumienie innych kultur i zbliżenie europejskie.

Liczba godzin: 2

Uczestniczący: CHĘTNI UCZNIOWIE Z KL.III

Forma: praca w grupie, ,,Kto pierwszy, ten lepszy”, pogadanka, ,,burza mózgów” itp.

Przebieg lekcji:

-zwiedzenie przygotowanej wystawy w szkole pt. ,,Konin- moja mała

ojczyzna” i w muzeum pt. ,,Konin poprzez wieki”.

- przypomnienie historii powstania miasta Konina,

-wyszukiwanie zdjęć archiwalnych w Internecie przedstawiających

zmieniającą się panoramę miasta Konina,

-zaprezentowanie ciekawych miejsc związanych z naszym regionem,

- omówienie zmian administracyjno-gospodarczych miasta Konina

- omówienie najsłynniejszych postaci miasta Konina i regionu :Piotr

Włostowie( Piotr Duńczyk), Jan Reinhol Paktul, Eustachy Chełmicki,

Zofia Urbanowska, Izaak Józef Lipszyc, Teo Richmond, Czesław

Freudenreich, Stefania Łucja Esse, Janina Perathoner,Lepold Infeld,

Henryk Henoch Glicenstein,Stanisław Fijałkowski, Janusz Kapusta,

Mieczysław Bekker, Jan Zemełka 1. zaprezentowanie fragmentów filmów , które rozgrywają się w Koninie

lub okolicach

  1. np. Brakujące słowo, reż. Krzysztof Pieczyński (2007); autorski film (dokumentalny) poświęcony gwarze ochweśnickiej,

  2. Statyści, reż. Mariusz Kwieciński (2006); film (komedia)

o powstawaniu filmu chińskiego w Polsce i perypetiach polskich statystów,

 1. Kto nigdy nie żył... – reż. Andrzej Seweryn ( 2006 ).

Zadanie domowe dla chętnych

Npdst. zaprezentowanych wiadomości na lekcji młodzież wykonuje

prezentację multimedialną lub album pt. ,,Konin – moja mała

ojczyzna” ( praca w grupie lub indywidualnie)OPRACOWAŁY: Katarzyna Borkowska, Joanna Piasecka-Rusin

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ

Przedmiot : język polski

Klasa : I a Gimnazjum Nr 4 w Koninie

Nauczyciele prowadzący : Joanna Piasecka-Rusin , Ewa Kwiatkowska

Data : 17.11.2008

Temat : Olga Tokarczuk – laureatka nagrody literackiej Nike

Cele lekcji ( w oparciu o założenia Podstawy Programowej): • Zapoznanie uczniów z zasadami przyznawania nagrody Nike

 • Wprowadzenie uczniów w świat literatury współczesnej poprzez osobę utorki i jej dorobek (L.9)

 • Poszukiwania powiązań między biografią autorki a światem przedstawionym i tematyką powieści (O.3.i)

 • Doskonalenie umiejętności uczniów w poszukiwaniu informacji z różnych źródeł, samodzielnym formułowaniu wniosków , a także prowadzeniu notatek (O.2.a,b)

 • Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie ukierunkowanej interpretacji fragmentu prozy (O.3.a,b)

 • Inspirowanie uczniów do czytelnictwa

Metoda pracy :

 1. Aktywizujące („Kto pierwszy ten lepszy” , „Burza mózgów”)

 2. Treningowa : formułowanie wniosków, notatek

Formy pracy:

 1. Indywidualna

 2. Zbiorowa

 3. Grupowa

Pomoce dydaktyczne : kserokopie artykułów prasowych dotyczących nagrody Nike oraz autorki, fragmenty nagrodzonej powieści , a także karta pracy z listą pytań i zagadnień, wystawka zawierająca egzemplarze różnych dzieł O. Tokarczuk oraz albumy prezentujące jej twórczość i dokumentujące fakt otrzymania nagrody.

Przebieg lekcji :

FAZA WSTĘPNA


 1. Przedstawienie tematu lekcji.

 2. Czynności wprowadzające uczniów w omawianie zagadnienie- sprawdzenie stopnia znajomości tematu w krótkiej dyskusji.

FAZA GŁÓWNA

 1. Lektura ukierunkowana – poszukiwanie wiadomości na wskazane tematy metodą

„ Kto pierwszy, ten lepszy”

  • Idea, założenia i zasady przyznawania nagrody Nike (kserokopia nr 1)

  • Próba wyjaśnienia tytułu nagrodzonej powieści

  • Osoba autorki

 1. Interpretacja ukierunkowana fragmentu nagrodzonej powieści – lektura cicha

 1. - „ Burza mózgów” – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie : „ Czym jest czasoprzestrzeń dla podróżnika ?”

REKAPITULACJA

Próba sformułowania głównych zagadnień do notatki. Podsumowanie wiadomości oraz ich uzupełnienie przez nauczyciela.ZADANIE POZALEKCYJNE

 1. Wypisać inne przyznawane w Polsce nagrody literackie.

 2. Sporządzić notatkę według biogramu autorki ze strony internetowej wydawnictwa literackiego http://tokarczuk.wydawnictwoliterackie.pl/

 3. Dla chętnych : Napisać krótki list gratulacyjny do p . Olgi Tokarczuk jako laureatki tegorocznej Nagrody Nike.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna