Appendix 1 to the Rector’s Ordinance NoPobieranie 100,75 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar100,75 Kb.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 111/2018

z dnia 7 listopada 2018 r. obejmujący

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 14/2018

z dnia 6 marca 2018 rokuUMOWA ZLECENIA nr W……/……/……

na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach

I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub studiach doktoranckich
Umowa zawarta w dniu data w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zwanym dalej Zleceniodawcą, w imieniu którego działa Dziekan Wydziału ………………… – imię i nazwisko, przy kontrasygnacie Kwestora – imię i nazwisko, a Panem (Panią) imię i nazwisko pesel numer zamieszkałym(ą) adres, zwanym(ą) dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

§ 1

 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie zajęć dydaktycznych wg wydruku z modułu eHMS/pens, załączonego do niniejszej umowy, oraz:

  1. przygotowanie sylabusa modułu/przedmiotu i zamieszczenie go w Wirtualnym Dziekanacie (WD) – dotyczy kierownika modułu/przedmiotu,

  2. elektroniczne zaakceptowanie przydzielonych zajęć dydaktycznych (w WD),

  3. wprowadzenie do protokołów dostępnych w WD ocen z modułów/przedmiotów kończących się egzaminem, ocen z modułów/przedmiotów niekończących się egzaminem, a także ocen lub zaliczeń innych zajęć,

  4. dostarczenie do właściwego dziekanatu wydrukowanego z WD protokołu egzaminacyjnego lub protokołu zaliczeniowego modułu/przedmiotu,

  5. elektroniczne sprawozdanie wykonanych godzin dydaktycznych (w WD).

 2. Zleceniodawca udostępni nieodpłatnie Zleceniobiorcy niezbędne do wykonania zlecenia sale dydaktyczne, urządzenia audiowizualne i in., w terminach i na zasadach określonych przez kierownika samodzielnej jednostki organizacyjnej lub ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej.
Appendix 1 to the Rector’s Ordinance No. 111/2018

of November 7, 2018 including

Appendix 1 to the Rector’s Ordinance No. 14/2018

of March 6, 2018CONTRACT NO. W……/……/……

on provision of courses offered in first-cycle and second-cycle programs, long-cycle master’s degree programs or doctoral programs
This contract was entered into as of date in Poznań, by and between the Poznań University of Life Sciences based in Poznań (60-637), ul. Wojska Polskiego 28, hereinafter referred to as the Principal, represented by the Dean of the Faculty of …………………, full name, with a countersignature by the Quaestor, full name, and Mr. (Ms.) full name, PESEL (personal identity) No. number, with a place of residence in address, hereinafter referred to as the Contractor. It is hereby agreed as follows:
Section 1

 1. The Principal appoints the Contractor to provide courses in accordance with the printout from the eHMS/pens module, as enclosed hereto, and to:

  1. prepare a syllabus summary for the module/subject and post it in the Virtual Students Office (VSO) (applicable to the head of the module/subject),

  2. electronically accept the courses assigned to him/her (in the VSO),

  3. enter the grades for modules/subjects which conclude with an exam, grades for modules/subjects which do not conclude with an exam, and grades or completion statuses for other classes, to the protocols available in the VSO,

  4. deliver the examination protocol or completion protocol for the module/subject, as printed from the VSO, to the competent students office,

  5. deliver an online report on teaching hours completed (in the VSO).

 2. The Principal shall provide the Contractor, free of charge, with access to classrooms, audiovisual equipment and other devices, as necessary to perform this contract, within the timeframes and under the principles set out by the head of the relevant standalone organizational unit or a university-level teaching unit.
§ 2

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane właściwymi przepisami oraz kompetencje i doświadczenie zawodowe zapewniające wykonanie zlecenia objętego umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, tak aby umowa została zrealizowana zgodnie z celem, dla którego została zawarta.

 2. Zleceniobiorca oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, w tym w zakresie praw autorskich, za treści prezentowane lub udostępniane w trakcie realizacji modułu/przedmiotu umowy oraz za ewentualne naruszenie w ten sposób praw osób trzecich.

 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 1 ust. 1, osobiście i nie może powierzyć ich w całości lub części innym osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.


§ 3

 1. Zlecenie będzie wykonywane w siedzibie Zleceniodawcy, w terminie zgodnym z harmonogramem organizacji roku akademickiego i semestralnym rozkładem zajęć.

 2. Końcowy termin wykonania zlecenia ustala się na ostatni dzień sesji poprawkowej w semestrze wskazanym w załączniku do niniejszej umowy.

 3. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie obliczone według formuły: stawka za jedną godzinę lekcyjną (45 min) w wysokości …………. zł  liczba faktycznie zrealizowanych godzin zajęć, z zastrzeżeniem ust. 4-8.

 4. Stawka, o której mowa w ust. 3, jest zgodna z treścią właściwego zarządzenia Rektora Uniwersytetu, wydanego z uwzględnieniem innych przepisów prawa.

 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, wypłacane będzie po zakończeniu każdego miesiąca, po należytym i terminowym wykonaniu zlecenia potwierdzonym przez dyrektora instytutu (kierownika katedry), na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca, wypłata będzie dokonywana jednorazowo, w powyższym trybie.

 6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminach określonych w § 6 ust. 5 zarządzenia Rektora, do którego niniejsza umowa stanowi załącznik.

 7. W przypadku niezłożenia rachunku w terminie, konsekwencje późniejszej wypłaty wynagrodzenia obciążają Zleceniobiorcę.
Section 2

 1. The Contractor declares to be appropriately qualified, as required under applicable regulations, and to have adequate professional skills and experience in order for this contract to be performed to the highest standards, in a thorough and diligent manner and to meet the intended purpose hereof.

 2. The Contractor declares to accept any and all liability, including liability under copyright law, for the content presented or made available in the course of the module/during the performance of the subject matter hereof, and for the resulting infringements, if any, of third-party rights.

 3. The Contractor shall perform the work referred to in Section 1.1 personally, and shall not assign it, or any part thereof, to third parties without written consent from the Principal.Section 3

 1. This contract shall be performed at the Principal’s premises, within timeframes consistent with the academic year schedule and the semester timetable.

 2. The deadline for the completion hereof shall be the last day of the retake session in the semester specified in the Appendix hereto.

 3. For the delivery of the subject matter hereof, as referred to in Section 1.1, the Contractor shall receive a remuneration calculated as follows: PLN …………. per lesson period (45 minutes)  the number of lesson periods actually delivered, subject to Para. 4 to 8.

 4. The rate referred to in Para. 3 is compliant with the relevant Ordinance of the University Rector, issued in accordance with other legal regulations.

 5. The remuneration referred to in Para. 3 shall be paid at the end of each month, following a proper and timely completion of contracted work, as confirmed by the head of the institute (head of the department), pursuant to a proper invoice issued by the Contractor as per the specimen enclosed as Appendix 1 hereto. If the term of the contract is no longer than one month, the remuneration shall be paid only once, as per the procedure specified above.

 6. The remuneration shall be paid within the deadlines set out in Section 6.5 of the Rector’s Ordinance to which this contract is an appendix.

 7. If the invoice is not timely delivered, the Contractor shall bear the consequences of a delay in payment.
 1. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nastąpią inne umniejszenia wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

 2. W przypadku niewykonania zlecenia w danym miesiącu objętym niniejszą umową Zleceniobiorca składa oświadczenie o niewykonywaniu zlecenia w danym miesiącu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.


§ 4

 1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę umowy, w tym niedotrzymania terminów wykonywania pracy, Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i odmówić wypłaty wynagrodzenia.

 2. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zleceniobiorca odpowiada za szkody poniesione przez Zleceniodawcę, natomiast przy stwierdzeniu błędów i wad zlecenia – zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia.


§ 5

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku niemożności rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia zlecenia w terminie, Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje dyrektora instytutu (kierownika katedry) o zaistniałej przeszkodzie.

 3. W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dążyć będą do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Umowa zostaje zawarta z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie……………………………*
 1. In accordance with the applicable regulations, withholding tax and other amounts provided for in applicable legal regulations shall be deducted from the remuneration referred to in Para. 3.

 2. If this contract is not performed within a month of the term hereof, the Contractor shall deliver the relevant statement as per the specimen enclosed as Appendix 2 hereto.Section 4

 1. If the Contractor fails to perform or improperly performs this contract, including if he/she fails to meet the relevant deadlines, the Principal shall have the right to terminate this contract with immediate effect and refuse to pay the remuneration.

 2. If the Contractor fails to meet the deadline for the performance hereof, he/she shall be liable for damages incurred by the Principal. Should the Contractor’s performance hereunder be found to be faulty or incorrect, he/she shall remedy it free of charge.


Section 5

 1. Any changes hereto shall be made in writing, and shall otherwise be deemed null and void.

 2. If unable to timely initiate, continue or complete his/her performance hereunder, the Contractor shall promptly notify thereof the head of the institute (head of the department).

 3. The parties shall endeavor to settle amicably all disputes, if any, arising out of this contract. If they fail to do so, the dispute shall be settled by the court of competent jurisdiction for the Principal’s registered office.

 4. Any matters not regulated hereunder shall be governed by the provisions of the Civil Code.

 5. This contract shall be governed by the provisions of the Public Procurement Act of August 29, 2004 / Pursuant to ……………………………, this contract shall not be governed by the provisions of the Public Procurement Act of August 29, 2004.*
§ 6

 1. W ramach realizacji niniejszej umowy Zleceniodawca będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”.

 2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych danych osobowych względem osoby/osób, które realizują niniejszą umowę.

 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapoznać z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy (obowiązek informacyjny art. 13 RODO).

 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych studentów poprzez podpisanie oświadczenia załączonego do niniejszej umowy.


§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniobiorca

………………………Kwestor

………………………Zleceniodawca

………………………٭niepotrzebne skreślićSection 6

 1. Under this contract, the Principal shall process personal data in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (OJ EU L 119/1 of May 4, 2016), hereinafter referred to as “GDPR.”

 2. The Principal declares to be the controller (as defined in Article 4(7) of GDPR) of personal data with respect to the person(s) engaged in the performance of this contract.

 3. The Contractor agrees to read Appendix 3 hereto (information obligation provided for in Article 13 of GDPR).

 4. The Contractor shall preserve the confidentiality of personal data of the students by signing the statement enclosed hereto.


Section 7

This contract was executed in two identical copies, one for each Party.
Contractor

………………………Quaestor

………………………Principal

………………………٭strike through the inapplicableZałącznik nr 1 do umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub studiach doktoranckich
Poznań, dnia …………………………..
Imię nazwisko …………………….

Pesel ……………………………....

Adres zamieszkania …………………………RACHUNEK

za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr W…..…/…..…/…..… z dnia ………

Oświadczam, że w miesiącu ……………………….. 20…… roku przeprowadziłem(am) zajęcia dydaktyczne zgodnie z zestawieniem:


Kierunek studiów

Forma studiów

Moduł/przedmiot

Grupa

Liczba godzin


Łącznie:oraz wywiązałem(am) się z pozostałych zobowiązań określonych umową.

…………………………

(podpis Zleceniobiorcy)

Appendix 1 to the contract on provision of courses offered in first-cycle and second-cycle programs, long-cycle master’s degree programs or doctoral programs
Poznań, date …………………………..
Full name …………………….

PESEL (personal identity) No. ……………………………....

Place of residence …………………………
INVOICE

for the performance under the contract No. W…/…/… made and entered as of …

I declare to have provided courses in (specify month) …………………… 20…… as per the summary below:


Major

Program type

Module/subject

Group

Number of hours


Total:and to have complied with other obligations provided for in the contract.

…………………………

(Contractor’s signature)
Rozliczenie: łączna liczba godzin ……... x ……... zł stawki godzinowej = ……………………….. zł

Źródło finansowania: …..……..…
Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym


……………………………………

data i podpis

………………………………………

data i podpis Kwestora

Sprawdzono pod względem merytorycznym. Stwierdzam, że praca została wykonana i przyjęta zgodnie z postanowieniami zawartej umowy

……………………………..…………

data i podpis dyrektora instytutu / kierownika katedry

…………………………………………

data i podpis Dziekana

Calculation: total number of lesson periods ……... x PLN ……...(rate per lesson period) = PLN ………………………..

Source of financing: …..……..…
Checked for compliance with formal and accounting requirements

……………………………………

date and signature

……………………………………

date and signature of the Quaestor

Checked for factual accuracy. I declare the work to be completed and accepted in accordance with the provisions of the contract

……………………………..…………

date and signature of the head of the institute / head of the department

…………………………………………

date and signature of the Dean

Załącznik nr 2 do umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub studiach doktoranckich

Poznań, dnia …………………………OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że w miesiącu …………………………… 20…… roku nie wykonywałem(am) zlecenia wynikającego z umowy nr …………………………… zawartej z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w dniu ……………………

……………..…………podpis Zleceniobiorcy


Appendix 2 to the contract on provision of courses offered in first-cycle and second-cycle programs, long-cycle master’s degree programs or doctoral programs

Poznań, date ……………………………STATEMENT
Hereby, I declare that in (specify month) …………………………… 20…… I did not perform the contract No. …………………………… entered into with the Poznań University of Life Sciences as of …………………………….

………………...…………..signature of the Contractor


Załącznik nr 3 do umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub studiach doktoranckich
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest mgr inż. Tomasz Napierała; e-mail: tomasz.napierala@post.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust1. pkt b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom - Firmom świadczącym usługi informatyczne oraz ochrony mienia u Administratora. W szczególności firmie wdrażajacej system informatyczny do zarządzania Uczelnią: KALASOFT Sp. z o.o., ul. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (studia, umowa, rekrutacja), a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  3. przenoszenia danych,

  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji, zawarcia umowy, realizacji studiów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Appendix 3 to the contract on provision of courses offered in first-cycle and second-cycle programs, long-cycle master’s degree programs or doctoral programs
Information on personal data processing
Please acknowledge the following:

 1. The Controller of your personal data is the Poznań University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań. The controller processes your personal data.

 2. Tomasz Napierała, M.Sc. in engineering, is the Data Protection Officer appointed by the Controller; e-mail: tomasz.napierala@post.pl

 3. Your personal data shall be processed pursuant to: Article 6 (1) (b) of GDPR: “processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract”.

 4. Your personal data may be delivered to third parties, i.e. the Controller’s IT service providers and security service providers, including without limitation to the company in charge of implementing the University management IT system: KALASOFT Sp. z o.o., ul. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań.

 5. Your personal data shall not be delivered to any third country.

 6. Your personal data shall be processed as necessary to meet the objective of the processing (studies, contract, recruitment). The controller shall comply with personal data processing timeframes provided for in other acts.

 7. You have the right to:

  1. request the Controller to grant you access to, rectify or erase your personal data, or restrict the processing thereof,

  2. object to processing of your personal data,

  3. transmit your data,

  4. withdraw your consent for personal data processing (if processed pursuant to Article 6 (1) (a) or Article 9 (2) (a)).

 8. You have the right to file a complaint with the supervising authority if you believe that your personal data is processed in breach of the provisions of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016.

 9. The delivery of your personal data is a condition for your participation in the recruitment process, for entering into the contract or for your studies. If you fail to deliver your personal data, you will not be able to pursue the objectives listed above.

 10. Your personal data shall not be subject to automated decision-making, including profiling.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna