Aplikacje obsługujące bazy danychPobieranie 329,06 Kb.
Strona1/6
Data24.02.2019
Rozmiar329,06 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  1. Aplikacje obsługujące bazy danych
    1. Bazy danych.

Podstawową forma przechowywania informacji jest baza danych. Obecnie w informatyce wykorzystywane są dwa ich typy. Są to bazy relacyjne i obiektowe. Pierwsze z nich posługują się prostymi typami danych, takimi jak znaki, łańcuchy znaków, liczby, daty oraz typy logiczne. Nie pozwalają one na tworzenie typów złożonych. Bazy obiektowe pozwalają na operowanie obiektami, a więc typami złożonymi, które mogą przechowywać informacje w sposób bardziej zintegrowany. Choć istota programowania w języku C++ oparta jest na podejściu obiektowym do informacji, jednak ze względu na fakt iż bazy relacyjne są powszechniej stosowanie, to właśnie one będą przedmiotem rozważań niniejszego rozdziału.


Aplikacja umożliwiająca obsługę danych przechowywanych w bazie powinna właściwie rozpoznawać jej strukturę. W związku z tym wymagania stawiane przed relacyjnymi bazami danych określają ogólnie sposób organizacji zapisu w nich określonych informacji. Organizacja danych w bazach relacyjnych wyróżnia : tablice , kolumny i rzędy. Tablice są formą organizacji danych grupującą informacje określonego rodzaju. Może to być np. tablica przechowująca informacje o danych osobowych studentów, tablica zawierająca dane o ocenach egzaminacyjnych z danego przedmiotu, tablica przedmiotów wymaganych do zaliczania określonych semestrów itp. Każda z tablic zorganizowana jest w formie kolumn. Kolumny dzielą informacje zawartą w tablicy na dane bardziej szczegółowe. Zatem tablica przechowująca dane osobowe studentów może zawierać kolumny : nazwisko, imię, data urodzenia, numer albumu, itp. Tak zorganizowana forma pozwoli przechowywać informacje o wielu studentach, gdy w każdej kolumnie wprowadzimy dane osoby tworzące jeden rząd. Rząd jest zatem kompletną informacją o studencie wprowadzoną do tablicy.
Tabela Studenci
KolumnyNumer albumu

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

12 345

Jankowski

Mariusz

1994-03-12

12 233

Nowak

Jan

1993-12-23


Rzędy
Można spotkać się również z terminologią, w której tabelę nazywa się zbiorem bazy danych, kolumnę - polem, zaś rząd – rekordem.
Schemat bazy danych stanowi zapis określający wzajemne relacje pomiędzy tablicami tworzącymi bazę, oraz definicje zawartych w nich kolumn. Schemat bazy danych, tak jak i zawartość jej struktury musi być czytelny dla aplikacji, która będzie ją obsługiwać.

I chociaż istnieje wielu dystrybutorów systemów baz danych, to jednak każda relacyjna baza musi posiadać możliwość komunikacji z obsługującym ją oprogramowaniem. Aby można było utworzyć aplikacje współdziałającą z każdą bazą danych niezależnie od jej producenta niezbędne jest istnienie wspólnej dla wszystkich baz danych metody programowania zwanej ODBC (Open Database Conectivity).

ODBC jest zatem wspólnym interfejsem programowania dla różnych relacyjnych baz danych. Interfejs ten jest narzędziem które tłumaczy odwołania do funkcji ODBC na odwołania specyficzne dla danej bazy danych. Polecenia naszego programu kierowane do sterownika ODBC są kierowane do bazy w formie zapytań standardowego języka SQL (Structured Query Language). Standard języka SQL, oraz konstrukcja sterownika ODBC pozwala na komunikacje z bazą z poziomu aplikacji w zakresie realizacji podstawowych zapytań do bazy danych. Sposób realizacji, z poziomu aplikacji, standardowych form języka SQL jest niezwykle istotnym elementem obsługi bazy przez użytkownika, gdyż język ten pozwala na wykonywanie wielu istotnych poleceń.

SQL definiuje trzy typy poleceń :  • DDL (Data Definition Language) tworzą i modyfikują schemat bazy danych

  • DML (Data Manipulation Language) wykorzystywane są do zapisu i modyfikacji danych w bazie

  • DCL (Data Control Language) umożliwiają określenie dostępu określonym użytkownikom do danych w bazie

Sterownik ODBC jest zatem standardowym narzędziem dostarczanym przez twórców relacyjnych baz danych. Tworząc aplikacje w języku Visual C++ należy w pierwszej kolejności zainstalować sterownik ODBC dla bazy z którą będzie ona współpracowała.
    1. Instalacja sterownika ODBC.

Przed instalacją sterownika ODBC należy podjąć decyzje z jakim typem relacyjnej bazy danych będzie współpracowała utworzona przez nas aplikacja. Aby nie poświęcać niepotrzebnie czasu dla tworzenia bazy relacyjnej, wykorzystamy przykład bazy dołączany do aplikacji Microsoft Access. Przykład ten zawarty jest w pliku Northwind.mdb w katalogu Samples, aplikacji Microsoft Orfice (obraz 16.1).


Obraz 16.1. Lokalizacja pliku z przykładową bazą danych.

Przykładowa baza danych składa się z wielu tabel widocznych na poniższym obrazie.

W prezentowanej, prostej aplikacji będziemy chcieli wykorzystać jedną z nich – Klienci (obraz 16.2.).


Obraz 16.2. Zawartość pliku przykładowej bazy danych.

Tabela Klienci zawiera strukturę kolumn którą będziemy mogli wykorzystać w aplikacji Visial C++ (obraz 16.3.).
Obraz 16.3. Struktura tabeli Klienci.

Aby ułatwić dostęp do przykładowej bazy oraz umożliwić wykonywanie na niej operacji bez narażenia na zmiany przykładu programu MS Access, kopiujemy plik bazy do katalogu : C:\BAZA\.

W tej sytuacji interesować nas będzie sterownik ODBC dla aplikacji Microsoft Access.1. W tym celu, poprzez Panel Sterowania systemu Windows, uruchamiamy Narzędzia Administracyjne, w których znajdujemy skrót do danych ODBC.

2. Po uruchomieniu Administratora źródeł danych ODBC, przechodzimy do zakładki DSN użytkownika.

3. W tym oknie dialogowym źródła danych użytkownika dodajemy za pomocą przycisku Dodaj. Jego naciśnięcie umożliwia wybór sterownika dla danych MS Access.


4. Po wyborze sterownika z listy, w nowo otwartym oknie dialogowym, wprowadzamy nazwę naszego źródła danych, oraz jej opis. Wprowadzona nazwa (Klienci z Northwind) źródła danych będzie połączona w bazą wybraną w kolejnym kroku.

5. Wprowadzona nazwę źródła – Klienci z Northwind – łączymy z bazą poprzez naciśnięcie przycisku : Wybierz.

6. W katalogu C:\Baza odnajdujemy plik Northwind.mdb.

7. Po zatwierdzeniu wyboru pliku przyciskiem OK. nazwa nowego źródła danych – Klienci z Northwind – pojawiła się w oknie Administratora ODBC.

W ten sposób zrealizowaliśmy pierwszy krok, polegający na zainstalowaniu w systemie odpowiedniego sterownika ODBC dla bazy danych która będzie współpracowała z aplikacją Microsoft Visual C++.

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna