Antropologia filozoficzna (wykład), Dr Paweł Skrzydlewski Wykład 1 10. 2009r. Egz ustny z tez (50)Pobieranie 0,49 Mb.
Strona1/4
Data06.05.2018
Rozmiar0,49 Mb.
  1   2   3   4


12.30- 14.10 Antropologia filozoficzna (wykład), Dr Paweł Skrzydlewski

Wykład 1 7.10.2009r. Egz ustny z tez (50)


 1. Zasadność i specyfika antropologii filozoficznej

 2. Wizje człowieka leżące u podstaw antropologi filozoficznej (mity orfików, S.T. i N.T)

 3. Wizje człowieka wg Platona i Arystotelesa

 4. Byt ludzki św. Tomasza z Akwinu- ideowe zaplecze antropologi akwinitów

 5. Struktura bytu ludzkiego (działania człowieka: poznawcze, moralności, sztuki, życia religijnego)

 6. Ludzka kultura, kręgi ludzkiego życia (rodzina, naród, państwo)Uzasadnienie do antropologi filozoficznej jako uznania dla pedagogiki
Antropologia filozoficzna jest nauką o człowieku.

-człowiek wymaga wykształcania, potrzebuje ludzkiej kultury/ wychowania= aby to stworzyć trzeba wiedzieć kim jest człowiek?

I to pytanie należy do filozofii

-określamy człowieka przez różne relacje( np. ojciec, mąż) Człowiek sam dla siebie jest zagadkąPytanie KIM JEST CZŁOWIEK??

 • kultura zachodnia jako jedyna cywilizacja posiada naukę a wśród nich Filozofia, która staje przed pytaniem: Kim jest człowiek?

Znajomość odpowiedzi filozofii jest szczególnie potrzebna z powodu wielkich zagrożeń

prof. Krąpiec- wskazuje na zagrożenia: 1. Ze strony nauki:

- Rozwój nowożytnej nauki

- nauka współczesna-stała się potężnym zagrożeniem człowieka, bez odpowiedzi na pytanie Kim jest człowiek?-nie sposób ominąć tych zagrożeń

- stawia sobie za zadanie dostarczenie człowiekowi wiedzy by panować nad naturą


 1. Ideologie, które stanowią podstawę utopijnych systemów.

- twórcą ideologii jest francuz Destutte de Trace, będąc ideowo dzieckiem odrodzenia, doszedł do wniosku, że człowiek nie potrzebuje wychowania, bo to jest bezużyteczne. Człowiek potrzebuje ideologii, czyli sztuki manipulowania człowiekiem, w ideologii steruje się człowiekiem- ale w taki sposób by manipulowany sam myślał, że sobą rządzi

- ta ideologia realizowana jest przez szkołę

- by połączyła się 1 i 2 idea potrzebny jest bodziec z zewnątrz np. media, politycy- one wywołują reakcje po to by człowiek podjął decycję

- próba manipulacji w XIX w stała się projektem utopii-i one najczęściej wykorzystują ideologie


UTOPIA- budowanie raju na ziemi za pomocą państwa
Nie pokonamy ideologii bez zdrowej antropologii


 1. Cywilizacja:

- są cywilizacje antyludzkie, niosą ze sobą fałszywy obraz człowieka, niezgodny z naturą człowieka np. zabicie dziecka w Chinach- nie jest grzechem

wypływa to z błędnej wizji człowieka

- nie ma równości kultury/ cywilizacji- ponieważ są kultury/ cywilizacje zbrodnicze

1, 2 i 3 są potężnymi zagrożeniami, które niosą dla człowieka wiele niebezpiecznych rzeczy.

Antropologia filozoficzna zależy od filozofii w ramach której jest uprawiana (filozofii prawdziwej jest dziś mało, a bardzo dużo jest pseudofilozofii np. ideologie, utopie)

Podział współczesnej filozofii ( 5 zasadniczych typów refleksji filozoficznej)


 1. Filozofia klasyczna- poznanie filozofii jest to poznanie wyjaśniające. otwarcie na całą rzeczywistość w jej ramach uprawiana była antropologia Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu-> dziś prof. Krąpiec

 2. Filozofia pozytywistyczna- filozof- to człowiek, który syntezuje wiedzę nauk szczegółowych. Tworzą się antropologie, które bazują na naukach ścisłych.

- ta antropologia jest nieautonomiczna, zależy od nauk ścisłych

- błędy nauk ścisłych należą od antropologii

- a priori- to założenie modyfikuje całą moją wizję (np. okulary -gdy założymy różowe to nie zobaczymy koloru zielonego), w antropologiach nabudowanych na naukach ścisłych nie pojawiają się pytania np. o cierpienie człowieka


 1. Filozofia niepozytywistyczna- filozofia nie ma swojego przedmiotu

- filozof – tylko analizuje

- nauka w tej koncepcji wyczerpuje rzeczywistość, filozofia jest tu niepotrzebna 1. Filozofia analityczna- zajmuje się analizą języka, mówi o różnych sposobach użycia języka

np. przedstawiają swoje rozumienie szczęścia, uczuć

- jest różnica między posiadaniem/ znajomością pojęcia a obecnością rzeczy np. znać rzeczywistość a posługiwać się pojęciem

- filozofowie analityczni bawią się słowem, to jest tylko rozumienie pojęć


 1. Filozofia irracjonalistyczna- tworzą się różne niesprawdzalne wizje człowieka, które są sprawdzane racjami

np. Dlaczego tak sądzisz? Odp. Bo tak chcę.

np. postmodernizm- pozbawić człowieka


Wartościowa koncepcja człowieka powinna spełniać 4 warunki: są one wynikiem znajomości dziejów człowieka, zdroworozsądkowego podchodzenia do rzeczywistości ( jeśli choć jeden nie jest spełniony mamy do czynienia z pseudofilozofią):

 1. Antropologia filozoficzna wychodząca od faktów( rzeczy), liczy się z faktami i ma miejsce w rzeczywistości ( nie w micie i ideologii)

Wartościowa antropologia nie może bazować na eksperymencie, czy micie- ale musi wychodzić od prawdy, wychodzić z rzeczywistości i jest z rzeczywistości wyjaśniana

 1. Niesprzeczność- jakakolwiek doktryna/ ideologia jest wartościowa gdy jest niesprzeczna,

bo sprzeczność jest świadectwem błędu i braku używania rozumu

 1. Uwzględnienie konsekwencji praktycznych: np. Freudyzm nie uwzględnienia konsekwencji praktycznych???? hmm

 2. Warunek historyzmu- uwzględnienie dorobku minionych pokoleń, ubogacenie kultur

w.2 14.10.2009Mity greckie
Poznanie filozoficzne nie może odwoływać się do mitów/ wierzeń bo filozofia m a własny przedmiot/ metody

Rozumienie kultury → to wszystko co uszlachetnia (to rozumienie funkcjonowało do XVIII w. ) Cyceron wyjaśniał kulturę przez agricultura- uprawa roliprzycinanie


jabłko
palik

ocieplenie


jabłoń zmierza do zaistnienia owocu


animicultura- uprawa ludzkiej duszy, ma prowadzić człowieka do KALOKAGOTHEIA → do uczynienia człowieka pięknym i dobrym
rzymianie- piękno nie jest czymś prostym, ale jest pewną doskonałością i związane z

INTEPRITAS → posiadanie tego co powinien mieć człowiek (np. człowiek bez 2 pierwszyc zębów nie jest piękny

oprócz integralności potrzebna jest CONSANTINA → harmonijny układ wszystkich części względem siebie, potrzebny jest CLARITAS → emanacja proporcji ładu i porządku

dobro → wiązane było z faktem, bycia celową przyczyną miłości

→ 2 rozumienie/ dobro związane z obdarowywaniem, dzieleniem się


KALOKAGOTHEIA

DOBRO- dobrem jest to co się udziela

intepritas kultura ma uczynić człowieka dobrym

-godnym miłości

consantina -tym który rodzi dobro

koncepcja greków i rzymian

claritas
PYTANIE: ?? Dlaczego istnieje kultura, dlaczego człowiek jej potrzebuje?

Cyceron, Arystoteles- racją istnienia kultury jest niedoskonałość, są braki w człowieku które za pomocą kultury są uzupełniane

pajeczyna

pająk robi sieć= instynktMis= instynkt Człowiek = rozuminstynkt jest bezbłędną zasadą działania

człowiek jest okaleczony, w miejsce instynktu ma rozum

Cyceron- kultura jest uprawą ludzkiego rozumu, ta uprawa nie jest czymś prostym, trzeba dostarczyć człowiekowi wiedzyDZIAŁY KULTURY

 1. POZNANIE- nastawione na wiedzę, zrozumienie

 2. POSTĘPOWANIE- moralność, sfera uczynków człowieka np. jest dużo rzeczy przyjemnych i przykrych np. wizyta u dentysty

- na mocy instynktu każdy człowiek dąży do przyjemności

- kultura moralna otwiera człowieka na pewną hierarchię dobra 1. TECHNIKA I- doskonalenie człowieka w jego wytwórczości

SZTUKA uczy materializować swoje potrzeby

 1. RELIGIA- związek człowieka z Bogiem

    • od zła człowieka może uwolnić tylko prawdziwy BÓG

    • jest zawiązanie kultury- po to by religia miała sens

Jeśli tak pojmiemy kulturę to:

 1. Człowiek który chciałby żyć bez kultury skazany jest na zagładę nie przeżyje na macy instynktu, człowiek koniecznie potrzebuje kultury

 2. Kultura ma swoją miarę (natura człowieka) i podstawę

kultura nie jest przeciwna naturze ale liczy się z naturą

Kultura ma swoje kryterium → doskonałość człowieka 1. Nie ma równości kultur!!- są antykultury, które nie rozwijają człowieka ale go okaleczają


kultura, dopełnienie braków natury człowieka


jeśli nie ma poznania filozoficznego (antropologicznego)

jest tworzenie jej po omacku
natura człowieka

Warunkiem tworzenia ludzkiej kultury jest znajomość natury człowieka i jej braków, by wiedzieć w czym ją rozwijać, bez tego jest niebezpieczeństwo minięcia się z kulturą, możliwość szkodzenia człowiekowi

Jeśli kultura nie pozwala na wolne poznanie natury człowieka rodzi się niebezpieczeństwo rozwinięcia antykultury

przez


Kultura istnieje w człowieka, człowiek jest w niej.

dla
Od XVIII w. jest inne rozumienie kulturyKANT- kultura nosi i ucieleśnia wartości

  • wartość → to postulat rozumu praktycznego, ludzkie pragnienie, marzenie

człowiek nie zna świata, ale zna reprezentację świata, która istnieje w nas samych

→ coś co nie ma żadnego źródła poza podmiotem ludzkim, coś co nie istnieje, fakt zdolności do kreowania wartości

→ nie można mówić o ogólnej hierarchii wartości dla wszystkich ludzi

Kantyzm → doprowadza do autonomizacji kultury w stosunku do natury człowieka

→ każda kultura jest dobra z tej perspektywy

→ ten nurt jest niebezpieczny, bo doprowadził do rozpowszechnienia takiej kultury gdzie są różne wartości np. geje

Wartości możemy dzielić ze względu na ich funkcję instrumentalną  • muszą wiązać się z pewnym bytem i respektować pewien aspekt moralny

TEORIE CZŁOWIEKA KTÓRE MOŻNA ODTWORZYĆ ZA POMOCĄ BADAŃ ANTOROPOLOGII KULTUROWEJ

1. W RODZIE → ETYKA RODOWA, akcentowała silny związek człowieka z rodem,

→ człowiek pewna niesamodzielna część podporządkowana rodowi,

2. PRAWO RODOWE → jego życie było regulowane przez pewne prawo które regulowało życie w rodzie np. związki małżeńskie

3. PRAWO MAJĄTKOWE → co kto może posiadać,

zasada- dopóki żyje ojciec, dziecko nie jest uważane za dojrzałe/ samodzielne, brak dojrzałości dziecka za życia rodziców

4. PRAWO SPADKOWE → kto dziedziczył, ile, wiek, kobieta czy mężczyzna


Obraz człowieka jako bytu związanego z rodem wspólnotą

Człowiek był dzieckiem wspólnoty, był pod jej władzą


GŁÓWNY NURT WIERZENIOWY W STAROŻYTNOŚCI

NURT OFRICKI-

rozumienie człowieka jako ducha, który został wcielony w ciało za sprawą grzechu, który stoi przed zbawieniem

( po raz pierwszy pojawiła się indywidualne nieśmiertelność w etyce rodowej, w etyce rodowej można było przetrwać przez własne dzieci)

-dusza ludzka wraca do Boga- Zeusa

-wychodzi od Zeusa → świat → wraca do Zeusa

-ich wierzenia rozpowszechnione przez pitagorejczyków i Platona

-wiązano ich z mitem o Dionizosie

„””Dionizos ukochany syn Zeusa, miał po nim dziedziczyć władzę -ale został znienawidzony przez tytanów, Dionizos uciekał przed tytanami, zamienił się w byka.

Tytani zjedli go- zostało tylko serce, Zeus przybył na miejsce już za późno, wieć wskrzesił tylko serce, a piorunami pozabijał tytanów

→ człowiek powstał z prochu tytanów”””””


2 mit o Orfeuszu i Eurydyce- utalentowany pieśniarz,

-jego gra wprowadzała wokół spokój

-transcendencja w stosunku do świata/ cierpień

Orfeusz był królem śpiewakiem Tracji, jak król Wenedów u Słowackiego. Tylko że nie był stary. Był młody i bardzo piękny. Śpiewał i grał na lutni tak pięknie, że wszystko, co żyło, zbierało się dokoła niego, aby słuchać jego pieśni i grania. Drzewa nachylały nad nim gałęzie, rzeki zatrzymywały się w biegu, dzikie zwierzęta kładły się u jego stóp - i wśród powszechnego milczenia on grał. Był po prostu czarodziejem i za takiego uważały go następne pokolenia, przypisując mu wiele rozmaitych dzieł, w których wykładał zasady sztuki czarnoksięskiej.

Żoną jego była Eurydyka, nimfa drzewna, hamadriada. Kochali się oboje bezprzykładnie. Ale jej piękność budziła miłość nie tylko w Orfeuszu. Kto ją ujrzał, musiał ją pokochać. Tak właśnie stało się z Aristajosem. Był to syn Apollina i nimfy Kyreny, tej co lwy jedną ręką dusiła - bartnik zawołany, a przy tym dobry lekarz i właściciel rozległych winnic. Zobaczył raz Eurydykę w dolinie Tempe. Cudniejszej doliny nie ma w całym świecie, a Eurydyka wśród łąk zielonych, haftowanych kwieciem rozmaitym, wydawała się jeszcze bardziej uroczą. Aristajos nie wiedział, że ona jest żoną Orfeusza. Inaczej byłby, oczywiście, został w domu i starał się zapomnieć o pięknej nimfie. Tymczasem zaczął ją gonić. Eurydyka uciekała. Stało się nieszczęście: ukąsiła ją żmija i nimfa umarła.

Biedny był wówczas Orfeusz, bardzo biedny. Nie grał, nie śpiewał, chodził po łąkach i gajach i wołał: "Eurydyko! Eurydyko!" Ale odpowiadało mu tylko echo. Wtedy ważył się na rzecz, na którą nie każdy by się ważył: postanowił pójść do podziemia. Wziął ze sobą tylko swoją lutnię czarodziejską. Nie wiedział, czy to wystarczy, ale nie miał żadnej broni. Jakoż wystarczyło. Charon tak się zasłuchał w słodkie tony jego muzyki, że przewiózł go na darmo i bez oporu na drugi brzeg Styksu; Cerber, nawet sam Cerber nie szczekał! A kiedy stanął Orfeusz przed władcą podziemia, nie przestał grać, lecz potrącając z lekka struny harfy, skarżyć się zaczął, a skargi układały się w pieśni. Zdawało się, że w królestwie milczenia zaległa cisza większa i głębsza niż zwykle. I stał się dziw nad dziwy: Erynie, nieubłagane, okrutne, bezlitosne Erynie płakały!

Hades oddał Orfeuszowi Eurydykę i kazał ją Hermesowi wyprowadzić na świat z powrotem. I jedno jeszcze powiedział: Eurydyka iść będzie za Orfeuszem, za nią niech kroczy Hermes, a Orfeusz niech pamięta, że nie wolno mu oglądać się poza siebie. Poszli. Droga wiodła przez długie, ciemne ścieżki. Już byli prawie na górze, gdy Orfeusza zdjęło nieprzezwyciężone pragnienie: spojrzeć na żonę, bodaj raz jeden. I w tej chwili utracił ją na zawsze. Hermes zatrzymał Eurydykę w podziemiu. Orfeusz sam wyszedł na świat. Próżno się wszędzie rozglądał: nigdzie jej nie było. Nadaremnie dobijał się do bram piekieł: nie wpuszczono go po raz wtóry.

Orfeusz wrócił do Tracji. Skargami swymi napełniał góry i doliny. Pewnej nocy trafił na dziki, rozszalały orszak bakchiczny i obłąkane menady rozerwały jego ciało na sztuki. Głowa spadła do rzeki i mimo że była już zimna i bez życia, jeszcze zmartwiałymi ustami powtarzała imię Eurydyki. Popłynęła aż do morza i zatrzymała się na wyspie Lesbos. Tu ją pochowano i na jej grobie powstała wyrocznia. Muzy, którym Orfeusz wiernie służył przez całe życie, pozbierały rozrzucone jego członki i pogrzebały je u stóp Olimpu.

-Psyche/ dusza- traktowana jako źródło życia/ zasada tożsamości, ciało było dodatkiem duszy


OBJAWIENIE

STAREGO TESTAMENTU I

NOWEGO TESTAMENTU

Obraz stworzenia świata i tam dokonuje się powołanie do bytu człowieka

wizja człowieka:

+człowiek jako istota powołana bezpośrednio do istnienia przez Boga

+ma godność do istnienia na obraz i podobieństwo Boga

+byt szczególnie umiłowany, wybrany przez Boga ← pochodność człowieka


Godność człowieka na nowo potwierdzona i jeszcze mocniej rozjaśniania

-jest szczególnie godną osobą

Dlaczego człowiek jest osobą godną, skąd źródło godności????????????????

+z bezpośredniego powołania przez Boga do zaistnienia

+dusza ludzka na obraz Boga

+człowiek został uświęcony faktem wcielenia krwi Chrystusa- ← jest potwierdzeniem godności człowieka

+przeznaczenie człowieka → BÓG

by człowiek stał się jak najbardziej podobny do Boga (nieba)


Te wizje stały się kontekstem formowania antropologii patrystycznej • nie tylko religia i etyka zawodowa jest źródłem wielkich koncepcji człowieka

 • Wielkie źródło koncepcji człowieka pochodzą też od CYWILIZACJI ← one najmocniej formują rozumienie człowieka

Wykład 3. 21.10.2009


Filozofia jest poznaniem przedmiotowym, poznaniem rzeczywistości.
T: Obrazy człowieka, które funkcjonują w różnych typach cywilizacji.Cywilizacja- politolodzy zajmują się cywilizacjami „Zderzenie cywilizacji” AUTOR??

Szpangler OSWART- zainspirował do tworzenia cywilizacji „Zmierzch cywilizacji zachodu” → każda kultura zdechnąć musi,

dla niego cywilizacja to okres życia kultury przed śmiercią

Niemcy to Rzymianie zachodu

przekonał wielu specjalistów, że Niemcy są narodem wybranym

Niemcy są po to by doprowadzić do kresu kulturę zachodu

o cywilizacji w XX w. mówił Paweł VI, podkreślał walkę 2 cywilizacji

cywilizacja śmierci cywilizacja miłości

kultura konsumpcji kultura społeczna w której funkcjonujemy

nie ma poszanowania CZWÓRMIAN:

podstawowych praw 1. prymat osoby nad rzeczą

2. prymat etyki nad techniką

3. liczy się bardziej być niż mieć (dowartościowanie strony duchowej i egzystencjalnej człowieka)

Ekonomika uczyła człowieka bardzo ważnych rzeczy:


       1. Zachowanie istniejących już dóbr (umieć utrzymać to co się ma)

       2. Nauczyć się zdobywać nowe środki do życia

       3. Doskonalenie tego co już jest

       4. Umiejętność godziwego używania tego co już jest

       5. Dzielić się tym co się ma

Ekonomika- sztuka godziwego życia w domu poprzez należne obchodzenie się z majątkiem → z niej wyrosła EKONOMIA

4. cywilizacja miłości jest tam gdzie jest życie społeczeństwo indywidualne bardziej kierowane jest miłosierdziem niż legalistycznie pojętą sprawiedliwościąSPRAWIELDLIWOŚĆ- oddawanie tego co się komu należy

MIŁOSIERDZIE- wcale nie znosi sprawiedliwości

istota miłosierdzia - jest formą miłości bliźniego, usuwa się zło od drugiego człowieka, zło niezawinione,

a świat potrzebuje tych szaleńców miłosierdzia

usuwanie tego zła
ZŁO

Sama sprawiedliwość nie wystarczy

Sprawiedliwość jest dopełniana/ ożywiana miłosierdziem- bez tego świat umrze

TEORIA CYWILIZACJI ARNOLDA TONYBEE

CYWILIZACJA- to kultura powstała na skutek wyzwań środowiska naturalnego

cywilizacja jest kulturą społeczną

w języku francuskim słowo cyw. używane jest zamiennie ze słowem kulturalnego

FELIKS KONIECZNY!!!!! WAŻNE


 • polski uczony

 • nasz polski Arystoteles

 • doktryna cywilizacyjne

 • JAK w jego świetle wygląda sprawa człowieka??

 1. XI. 1862 urodzony w Krakowie

 2. ukończył UJ Wydział Historyczny, pracował w Watykanie

1920- obronił rozprawę habilitacyjną

1921- profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie- wyrzucony, … powrócił do Krakowa, miał kilka wykładów na KUL-u 1. w czasie wojny traci majątek i pisze 6 książek

 2. 1949- śmierć

 3. pozostawił po sobie 30 książek, 400 artykułów

 4. DZIEŁA: „Polskie logos a etos” 1921 – wkład polaków w kulturą światową

po raz pierwszy w historii świata opracował „Dzieje Rosji”

„Cywilizacja bizantyńska” I i II tom

„Cywilizacja żydowska” III tomy

„Rozwój moralności”

„O wielości cywilizacji”


 1. był historykiem, zdał sobie sprawę, że nie zrozumiemy historii jeśli nie uwzględnimy cywilizacji

 2. CYWILIZACJA- jest to metoda ustroju życia zbiorowego (kultura społeczna)

??co zdenerwowało uczonych w pracach Koniecznego??? • spośród istniejących cywilizacji tylko jedna służy człowiekowi i nie doprowadza do zwyrodnienia → cywilizacja zachodu (łacińska)


4 PRAWA DZIEJOWE:

1. Nie ma syntez między cywilizacjami, bo cywilizacje są niekompatybilne ale są syntezy między kulturami   1. Cywilizacje są żywotne dopóty zawsze ze sobą walczą → ludzie chcą żyć po swojemu

   2. Cywilizacje upadają kiedy tracą współmierność, gdy zaczyna się nieprpoprcojonalny ruch w tych cywilizacjach

   3. Cywilizacje w przypadku jakiegoś trwałego konfliktu na określonym tr terytorium , zawsze zwycięża cywilizacja niższa, bo dobro jest trudne a zło łatwe np. łatwo jest zabić człowieka , trudno zrobić operację

 • współczesnych intelektualistów zdenerwowało że: nie ma 1 cywilizacji ale są 4 cywilizacje : 1— zachodnio łacińska

2—bizantyńska

3— moskiewsko- kozacka- turańska

4-- żydowska

Wartości ogólnoludzkie QUINKUNKS- pięciomian wartości ogólnoludzkich


 1. cywilizacja prawdy

 2. dziecina moralności, każda cywilizacja ma swoją etykę

 3. zdrowie

 4. majątek

 5. piękno, proporcja tych 4 elementów w ludzkim życiu === HIERARCHIA


Każda cywilizacja posiada trój prawo- szereg norm które regulują (wykład wcześniej)

+pyt na egz... Jak rozumiesz godność człowieka?

Charakterystyka 7 cywilizacji żywych (kiedyś było ok 20) + obraz człowieka

wg Konecznego

Cywilizacja nie od racy, klimatu, religii; ale jest zależna od człowieka, to on ją tworzy

Cywilizacje obecnie istniejące: ( w każdej jest inny obraz człowieka)


1. CHIŃSKA → cywilizacja starożytna, ma ponad 5 tys lat

 • cyw. gromadnościowa,

 • podstawowe zrzeszenie jakim jest ród- wspólnota oparta na więzach krwi (ojciec jest właścicielem dzieci, dzieci stanowią majątek ojca, są szansą na nieśmiertelność- można trwać w dzieciach człowiek mający ojca nie jest dojrzały, nie ma samodzielności rodziny w rodzie

 • areligijność- niweluje się, nie ma religii, 90% chińczyków to ateiści, brak religii w praktyce eobjawia się niemożnością uświadomienia sobie swojej godności, zamkniecie człowiekowi drogi do transcendencji

 • tradycja- główny punkt odniesienia dla ludzkiego ducha, jest stałą niezmienna, i absolutna , zastępuje człowiekowi sumienie, jest źródłem prawdy dobra i piękna

 • pismo- ma 50 tys. znaków, objąć to wiedzą może tylko profesor, nie ma transparentności w przekładaniu myśli na pismo ( za dużo tego) jest to znaczącą przeszkodą w manifestacji życia wewnętrznego

 • człowiek- widzi się jako część stada, niesamodzielny

Ta cywilizacja jest bardzo niebezpieczna, niesie materialistyczny obraz człowieka, nie ma konkurencji  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna