Ankieta personalnaPobieranie 42,04 Kb.
Data17.05.2018
Rozmiar42,04 Kb.
Projekt „e-kompetencje 45 plus” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYDane podstawowe

Nazwisko:

Imię (imiona):

Płeć:

Wiek w chwili przystąpienia do projektu:

PESEL:

NIP:

Adres zamieszkania

Województwo:

Kod pocztowy:

Powiat

Miejscowość:

Miasto □

Wieś □

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Dane kontaktowe

Tel. stacjonarny:

Tel. kom:

Adres e-mail:

Wykształcenie:


- wyższe magisterskie z tyt. magistra □

- wyższe zawodowe z tyt. licencjata, inżyniera □

- policealne □

- średnie ogólnokształcące □

- średnie zawodowe □

- zasadnicze zawodowe □

- ponadgimnazjalne □

- gimnazjalne □

- podstawowe □

- brak □Opieka


nad dziećmi do lat 7 □

nad osobą zależną □

Zatrudniony

w (zaznaczyć prawidłową odpowiedź)

administracji publicznej □

Dużym przedsiębiorstwie □

średnim przedsiębiorstwie □

małym przedsiębiorstwie □

mikro przedsiębiorstwie □

organizacji pozarządowej □

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę □

Umowa zlecenie □

Umowa o dzieło □

Umowa inna – jaka ?

Informacje

dodatkowe

Preferowany tryb zajęć:

Pn. – Pt. godz. popołudniowe od 17:00 □

Sb. – Nd. godz. od 9:00 □

Tryb mieszany Pt. – Sb. – Nd. □


Preferowane szkolenie:

- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL □

- Komputerowe programy kadrowo – płacowe □

- Komputerowe programy finansowo – księgowe □

- Grafika komputerowa ze składem tekstu □

- ECDL Webstarter □
Planowane terminy zajęć:

Gr. I Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL 01.03.2011 r. - 31.05.2011 r.

Gr. II Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL 01.06.2011 r. - 31.08.2011 r.

Gr. III Komputerowe programy finansowo – księgowe 01.06.2011 r. – 31.08.2011 r.

Gr. IV Komputerowe programy kadrowo – płacowe 01.03.2011 r. - 31.05.2011 r.

Gr. V Grafika komputerowa ze składem tekstu 01.03.2011 r. - 31.05.2011 r.

Gr. VI Grafika komputerowa ze składem tekstu 01.06.2011 r. - 31.08.2011 r.

Gr. VII Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Webstarter 01.03.2011 r. - 31.05.2011 r.

Gr. VIII Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Webstarter 01.06.2011 r. - 31.08.2011 r.

Harmonogramy zajęć będą dostępne na stronie WWW.knowledge.pl
Oświadczenie:
□ Nie prowadzę działalności gospodarczej
□ W przypadku przyjęcia mnie na szkolenie zobowiązuję się do wzięcia w nim udziału.

W przypadku konieczności rezygnacji przeze mnie ze szkolenia z przyczyn losowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organizatorów, nie później niż na trzy dni przed szkoleniem.


□ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity

Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

na potrzeby kwalifikacji i udziału w Projekcie , w tym na udostępnienie ich do wiadomości

publicznej po zakwalifikowaniu mnie do udziału w Projekcie.


Oświadczam, że podane dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe oraz że znana jest mi treść przepisów o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy.

Potwierdzam, że powyższe dane są prawidłowe

Miejscowość i data: Imię i nazwisko:
Powyższa ankieta będzie służyć wyłącznie do celów ewaluacji projektu

oraz monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO KL
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna