Analiza Systemów BiznesowychPobieranie 1,63 Mb.
Strona3/8
Data24.02.2019
Rozmiar1,63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

PRZEPŁYW (ang. Flow)
Przepływ obrazuje kierunek przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi elementami diagramu przepływu procesów. Tymi elementami mogą być kroki procesu lub magazyny. Przepływ jest oznaczany za pomocą poniższego symbolu strzałki:


Jeśli przepływ występuje pomiędzy dwoma krokami procesów, jak na rysunku poniżej, wówczas oznacza on kolejność zajścia tych kroków procesów.
Jeśli natomiast przepływ występuje pomiędzy krokiem procesu i magazynem, wówczas oznaczać to może, że krok procesu wymaga odczytu danych z magazynu (Rys.1) bądź powoduje zapis danych do magazynu (Rys.2). Sytuacje te są zobrazowane poniżej:

Rys.1. Odczyt informacji z magazynu Rys.2. Zapis informacji do magazynu


Istnieje także możliwość określenia typu przepływu. I tak:

- przepływ danych (ang. Data Flow) oznacza przepływ informacji między dwoma elementami diagramu procesów;

- przepływ materialny (ang. Material Flow) oznacza przepływ obiektów pomiędzy dwoma elementami diagramu procesów;

- przepływ czasowy (ang. Temporal Flow) oznacza, że dopóki źródłowy krok procesu, z którego wychodzi przepływ nie zostanie zakończony, dopóty docelowy krok procesu, do którego dochodzi przepływ nie może się rozpocząć.


MAGAZYN (ang. Store)
Bardzo potrzebnym elementem podczas tworzenia diagramu przepływu procesów są magazyny, które reprezentują zbiór pewnych informacji bądź materiałów. Magazyny powinny posiadać jeden lub kilka przepływów, które będą powodować zapis informacji do niego oraz przynajmniej jeden przepływ powodujący odczytywanie informacji. W przeciwnym przypadku istnieje podejrzenie, że zawartość magazynu nie jest używana. Istnieje jeden wyjątek, podczas którego dane mogą być jedynie zapisywane. Magazyn ten wówczas pełni funkcję archiwum.

Istotną wiedzą posiadaną przy korzystaniu z magazynów jest to, że niedopuszczalne są przepływy pomiędzy magazynem i elementami diagramu przepływu procesów, które nie są krokami procesów.

Istnieją typy magazynów takie jak:

- magazyn danych (ang. Data Store) – oznaczający magazyn przechowujący dane. Może nim być np. system komputerowy; Symbol oznaczający magazyn danych wygląda następująco:- magazyn materiałów (ang. Material Store) – oznaczający magazyn przechowujący materiały. Może to być zwykły magazyn. Symbol oznaczający magazyn materiałów jest następujący:WYZWALACZ (ang. Trigger)
Jest to zdarzenie bądź zjawisko powodujące rozpoczęcie procesu. W diagramie przepływu procesów wygląda on następująco:

Istnieją trzy podtypy wyzwalaczy:

- systemowy (ang. system) – proces jest wywołany w momencie osiągnięcia przez element systemu pewnego stanu;

- czasowy (ang. time) – używany w momencie kiedy proces zachodzi co pewien okres czasu i zależy jedynie od tego czynnika czasowego, np. miesiąc, kwartał;- inny (ang. other) – inne czynniki zewnętrzne mają wpływ na uruchomienie procesu.

REZULTAT (ang. Outcome)
Jest to efekt realizacji sekwencji czynności, rezultatem jest zdarzenie wychodzące z procesu, które jest przez niego generowane. Diagram procesów może posiadać więcej niż jeden wynik. Dzięki temu przedstawiamy wszystkie możliwe rezultaty działania procesów zawartych w diagramie. Mogą być one stosowane tylko dla procesów będących operacjami składowymi (ang. process step), ale tylko jeden rezultat może być z nim związany.

Zarówno wyzwalacze jak i rezultaty mają takie same typy oraz ich znaczenie.
Typy wyników:

 • okresowy, czasowy (ang. time),

 • systemowy (ang. system),

 • inny (ang. other).

Najważniejsze zasady sporządzenia diagramu

 • Procesy rysujemy od strony lewej do prawej

 • Każdy diagram procesu/działalności powinien rozpoczynać się i kończyć symbolem początek/koniec

 • Wszystkie symbole połączone są strzałkami.

 • Kierunek strzałek musi być zgodny z przepływem procesu.

 • Wszystkie linie opisujące proces muszą być przyłączone do symboli.

 • Należy unikać sytuacji, w której proces dzieli się na kilka stron

1.2 PRZYKŁADOWE PROCESY
DIAGRAM - „ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA”
Proces ten szczegółowo przedstawia sposób pozyskiwania nowego pracownika w firmie „Centrum ogrodnicze”. Obejmuje on następujące kroki:


 • gdy wzrośnie zapotrzebowanie lub zwolniony zostanie pracownik ustalane są przez kierownika wymagania, które muszą spełniać przyszli kandydaci

 • po wykonaniu pierwszego kroku, rozpoczyna się proces rekrutacji, a następnie wybierany zostaje konkretny kandydat

 • kierownik sprawdza czy spełnia on stawiane mu oczekiwania, jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie i decyzja o jego zatrudnieniu będzie pozytywna zostaje on zarejestrowany jako nowy pracownik. W przeciwnym razie kierownik rozstrzyga o tym czy zachodzi potrzeba wyboru innego kandydata, jeżeli nie, to kolejnym krokiem jest rezygnacja z rekrutacji, co w rezultacie powoduje nie zatrudnienie pracownika. Natomiast postanowienie o wyszukiwaniu innego kandydata sprawia, że następuje powrót do procesu będącego wyborem odpowiedniego pracownika

 • jeżeli pracownik zostanie zarejestrowany, przydzielany jest on do odpowiedniego stanowiska pracy

 • wówczas kierownik rozstrzyga czy zatrudnionemu potrzebne są uprawnienia do korzystania z systemu, jeśli nie, pracownik zostaje wprowadzony w szczegóły dotyczące zarówno firmy jak i obowiązków, które będzie wykonywał na przydzielonym mu stanowisku. Gdyby jednak konieczne było nadanie uprawnień, administrator przydziela niezbędne uprawnienia zatrudnionemu pracownikowi.

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna