Analiza porownawcza systemów bankowychPobieranie 238,9 Kb.
Strona2/6
Data12.12.2017
Rozmiar238,9 Kb.
1   2   3   4   5   6

BANKI SPECJALNE


Banki specjalne to banki specjalizujące się w działaniu pod względem – zakresu – formy – rodzaju klienta. Specjalizacja ta prowadzi do podziału banków specjalistycznych na:

 • banki depozytowo-kredytowe,

 • banki inwestycyjne,

 • banki ogólnokrajowe, banki regionalne ->(terytorium)

 • banki hipoteczne,

 • banki meriolacyjne,

 • banki rolne, banki przemysłowe, banki handlu zagranicznego, banki budowlane -> (branże)

 • banki komunalne

Banki inwestycyjne – to banki które zajmują się koncentrowaniem środków dla finansowania inwestycji, zajmują się także usługami finansowymi, które wykraczają poza tradycyjną działalność depozytowo-kredytową. Głównie zajmują się usługami związanymi z operacjami wartościowymi, czyli działalność określana jako „inwestment banking”. Podstawowe usługi „inwestment banking” to:

 • obsługa emisji papierów wartościowych na rynku kapitałowym i pieniężnym,

 • obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym na koszt klienta (działalność brokerska),

 • obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym na koszt własny (działalność dealerska),

 • usługi w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych,

 • doradztwo i zarządzanie finansami,

 • transakcje w zakresie instrumentów pochodnych na terminowym rynku finansowym,

 • leasing, faktoring,

 • obrót produktami ubezpieczeniowymi,

 • działalność badawcza i analityczna,

 • dystrybucja informacji.

Banki hipoteczne – to banki , które udzielają pożyczek zabezpieczonych na hipotece nieruchomości, sprzedają także tzw. „listy zastawne”, aby sfinansować udzielone kredyty. Są to typowe banki wyspecjalizowane.

Holding bankowy – to korporacja, która jest posiadaczem jednego lub większej ilości banków. Mogą je tworzyć także przedsiębiorstwa niebankowe. . oferują one szeroką gamę usług z zakresu:

 • bankowości,

 • firm hipotecznych, faktoringu, leasingu,

 • firm ubezpieczeniowych, brokerskich.

Zajmują się także

 • doradztwem finansowym,

 • dystrybucją papierami wartościowymi.

Holdingi są wyrazem bankowości uniwersalnej i w niektórych przypadkach przejmują kontrolę nad różnymi podmiotami finansowymi.

Konglomeraty finansowe – to rodzaj holdingów finansowych, to instytucje świadczące „pod jednym dachem” usługi bankowe, ubezpieczeniowe i maklerskie. Oferują także pełen zakres poradnictwa finansowego w zakresie bankowości, ubezpieczeń i działalności maklerskiej.

SPÓŁDZIELNIE KREDTYOWE (SKOK)

Obecnie spółdzielnie kredytowe są bankami uniwersalnymi, rozszerzyły krąg klientów poza obręb własnych członków (wcześniej zadaniem spółdzielni kredytowych była działalność kredytowa prowadzona wyłącznie dla swoich członków, którzy solidarnie odpowiadali – materialnie – za działalność spółdzielni). Dzięki współpracy współpracy z bankami mogą świadczyć dla swoich członków i klientów następujące usługi: • realizują bezgotówkowy obrót płatniczy,

 • kredytują transakcje konsorcjów bankowych,

 • dokonują transakcji papierami wartościowymi,

 • dokonują transakcji zagranicznych.

KASY OSZCZĘDNOŚCIOWE


Kasy oszczędnościowe to samodzielne banki uniwersalne, mogące dokonywać w systemie operacji przewidywanych prawem bankowym. Organem założycielskim są „samorządy lokalne”. Prowadzą one działalność typu banku uniwersalnego:

 • z jednej strony – gromadzą oszczędności i udzielają kredytów dla określonych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,

 • z drugiej strony – udzielają kredytów samorządowi, a także częściowo przeznaczają zysk do kasy gminy.

Za przykład mogą posłużyć budowlane kasy oszczędnościowe udzielające kredytów na budownictwo mieszkaniowe, ich działalność polega na przyjmowaniu wkładów oprocentowanych poniżej oprocentowania rynkowego dla tego typu lokat terminowych, a następnie udzielaniu oszczędzającym kredytów oprocentowanych powyżej stopy rynkowej, w wielkości kilkakrotnie przekraczającej nagromadzony wkład.

Ćwiczenia II


 1. Koncepcja funkcjonalna i instytucjonalne zmiany sektora bankowego

Koncepcja funkcjonalna – zakłada, że rozwój systemu bankowego jest w znacznym stopniu pasywnym następstwem rozwoju gospodarki rynkowej. Zmiany w tym systemie dokonują się spontanicznie pod wpływem zmian rynku. Zakłada ona również, że funkcje systemu bankowego są stale, mino zmienności form instytucjonalnych.

Koncepcja instytucjonalnaprzyjmuje ona, iż konieczne są aktywne działania rządu tworzące właściwe ramy dla efektywnego funkcjonowania systemu. Koncepcja ta zakłada że ścisłe powiązania miedzy kształtowaniem instytucji finansowych, a rozwojem systemu bankowego mogą być lepiej wykorzystane do tworzenia systemu bankowego. Kładzie ona nacisk na zależność miedzy rozwojem instytucji finansowych, a wymuszaniem pro efektywnościowych działań w gospodarce narodowej, oznacza to że nie można liczyć na spontaniczne ukształtowanie właściwej struktury aparatu bankowego. Konieczne są odpowiednie działania ze strony rządu, które stwarzałyby możliwość racjonalnego przekształcania systemu bankowego, tak żeby był on w pełni konkurencyjny w stosunku do banków innych krajów. W tej koncepcji system bankowy to sieć instytucji bankowych wzajemnie powiązanych przez rynki pieniężne.

 1. Fazy tworzenia systemu bankowego – kapitalizm własnościowy, menażerski, instytucjonalny

I FAZA – kapitalizm właściwy

Typ gospodarki


gospodarka typu rolniczego i gospodarka początkowego okresu uprzemysłowienia

Główne instytucje finansowe

to banki komercyjne

Główne cech

  • indywidualne firmy są zarządzane przez tę samą osobę (rodzinę), która jest właścicielem

  • brak konfliktu interesów pomiędzy wykonującym funkcje właściciela, a zarządzającym,

  • pożyczki kupieckie w ramach banków kupieckich

II FAZA – kapitalizm menedżerski (właścicielski)

Typ gospodarki


gospodarka typu przemysłowego, główny udział przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego

Główne instytucje finansowe

to banki inwestycyjne i departamenty inwestycyjne banków uniwersalnych

Główne cech

  • coraz większa rola rynków kapitałowych jako instrumentów monitorowania podmioty gospodarcze,

  • słabnąca rola banków komercyjnych w systemie alokacji kapitału,

  • tworzenie pozabankowych instytucji finansowych, gromadzących oszczędności i dokonujących alokacji kapitału,

  • powstaje konflikt interesów pomiędzy właścicielami a menedżerami,

  • groźba przejęcia kontroli nad spółka notowaną na giełdzie przez zakup akcji,

III FAZA – kapitalizm instytucjonalny

Typ gospodarki


gospodarka, w której główny udział w tworzeniu dochodu narodowego ma sektor usług

Główne instytucje finansowe

to fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne i powiernicze

Główne cech

  • główna rola rynków kapitałowych i pieniężnych,

  • niezależność dużych firm od banków komercyjnych, które wykorzystywane są do funkcji płatniczych i rozliczeniowych,

  • długoterminowe finansowanie spółek w drodze bezpośredniej emisji papierów wartościowych,

  • krótkoterminowy kapitał na działalność bieżącą spółek uzyskiwany w drodze emisji papierów komercyjnych na rynkach pieniężnych,

  • celem działalności każdej spółki było osiągnięcie wielkości i pozycji, która umozliwi zmniejszenie kosztu kapitału.

 1. Funkcje bankowości komercyjnej i instytucjonalnej

Funkcje bankowości komercyjnej:

  • przyjmowanie depozytów i wkładów terminowych,

  • udzielanie kredytów

  • kreowanie pieniądza bezgotówkowego:

   • funkcja depozytowa – bank jest depozytariuszem środków pieniężnych,

   • funkcja rozdzielcza – bank prowadzi działalność kredytowa,

   • funkcja emisyjna – bank ma uprawnienia do emisji pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego,

   • funkcja dochodowa – bank gromadzi środki pieniężne i działa na rzecz maksymalizacji zysku dla działalności.

Funkcje bankowości inwestycyjnej:

    • oferowanie zarządzanie finansowe dla przedsiębiorstw,

    • doradztwo finansowe,

  • sprzyjanie działaniu inwestorów,

    • pobudzanie innowacji finansowych,

Różnice między bankowością komercyjna a inwestycyjną

Bankowość komercyjna:typowa dla modelu niemieckiego, udzielanie kredytów krótko, średnio i długoterminowych, wykorzystywanie środków z depozytów na działalność kredytową, głównie działalność depozytowo kredytowa, ekspansja na rynku pieniężnym (krótkoterminowym, międzybankowym)

Bankowość inwestycyjna: → typowa dla modelu anglosaskiego, udzielanie kredytów długoterminowych, wykorzystanie środków własnych oraz z emisji papierów wartościowych na rynku kapitałowym, głównie działalność inwestycyjna (rynek kapitałowy) oraz przyjmowanie długoterminowych lokat, ekspansja na rynku kapitałowym (długoterminowym) i wykorzystanie instrumentów terminowych

Banki uniwersalne → działalność depozytowo kredytowa + obrót papierami wartościowymi (na zlecenie klienta + własna emisja)

Banki inwestycyjne → obrót papierami wartościowymi + własna emisja akcji + obligacji

System anglosaski ( USA + W. Brytania) →bankowość inwestycyjna (giełda) →bankowość uniwersalna

System kontynentalny (reński, niemiecko-japoński, europejski)→bankowość uniwersalna →b. inwestycyjna
1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna