Am com LegReportPobieranie 0,76 Mb.
Strona1/9
Data18.06.2018
Rozmiar0,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


<Commission>{ENVI}Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa ŻywnościCommission>

<RefProc>2011/0461RefProc><RefTypeProc>(COD)RefTypeProc>

{03/10/2012}18.10.2012

POPRAWKI

149 - 263

Projekt sprawozdania

Elisabetta Gardini

(PE490.991v01-00)Unijny mechanizm ochrony ludności

Wniosek dotyczący decyzji

(COM(2011)0934 – C7‑0519/2011 – 2011/0461(COD))


AM_Com_LegReport

Poprawka 149Anna RosbachWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera d) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– w razie potrzeby ułatwienie koordynacji nadzwyczajnych działań pomocowych na miejscu oraz zapewnienie, stosownie do potrzeb i okoliczności, łączności z właściwymi organami państwa występującego o udzielenie pomocy;

– w razie potrzeby ułatwienie koordynacji działań pomocowych na miejscu w przypadku klęsk i katastrof oraz zapewnienie, stosownie do potrzeb i okoliczności, łączności z właściwymi organami państwa występującego o udzielenie pomocy,

Or. {EN}enPoprawka 150

Oreste RossiWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) ustanowienie i utrzymywanie potencjału na potrzeby świadczenia wsparcia logistycznego i pomocy na rzecz zespołów ekspertów, modułów i innych rodzajów potencjału reagowania użytego w ramach Mechanizmu, jak również innych podmiotów na miejscu;

e) ustanowienie potencjału na potrzeby świadczenia wsparcia logistycznego i pomocy na rzecz zespołów ekspertów, modułów i innych rodzajów potencjału reagowania użytego w ramach Mechanizmu, jak również innych podmiotów na miejscu;

Or. {IT}itPoprawka 151

Anna RosbachWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) ustanowienie i utrzymywanie potencjału na potrzeby świadczenia wsparcia logistycznego i pomocy na rzecz zespołów ekspertów, modułów i innych rodzajów potencjału reagowania użytego w ramach Mechanizmu, jak również innych podmiotów na miejscu;

e) ustanowienie i utrzymywanie potencjału na potrzeby świadczenia wsparcia logistycznego i pomocy na rzecz zespołów ekspertów, modułów i innych rodzajów potencjału reagowania użytego w ramach Mechanizmu, które wspierają i uzupełniają wysiłki innych podmiotów na miejscu, w tym państw członkowskich;

Or. {EN}enPoprawka 152

Anna RosbachWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) wspomaganie państw członkowskich w rozmieszczeniu zasobów reagowania w sytuacjach kryzysowych w centrach logistycznych na terytorium Unii;

skreślona

Or. {EN}enPoprawka 153

Renate Sommer, Karl-Heinz FlorenzWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) wspomaganie państw członkowskich w rozmieszczeniu zasobów reagowania w sytuacjach kryzysowych w centrach logistycznych na terytorium Unii;

skreślona

Or. {DE}de

Uzasadnienie

Przekazywanie uprawnień w obszarze działań operacyjnych nie jest dozwolone.Poprawka 154

Philippe Juvin, Maurice PongaWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) wspomaganie państw członkowskich w rozmieszczeniu zasobów reagowania w sytuacjach kryzysowych w centrach logistycznych na terytorium Unii;

f) wspomaganie państw członkowskich w rozmieszczeniu zasobów i potencjału reagowania w sytuacjach kryzysowych w centrach logistycznych na terytorium Unii, a także w regionach najbardziej oddalonych oraz krajach i terytoriach zamorskich, które są ważnymi punktami wsparcia na świecie;

Or. {FR}frPoprawka 155

Edite EstrelaWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
fa) wspomaganie tworzenia dobrowolnych programów wzajemnej oceny strategii gotowości państw członkowskich w oparciu o z góry zdefiniowane kryteria, które umożliwią opracowanie zaleceń zwiększających poziom przygotowania Unii.

Or. {PT}ptPoprawka 156

Jolanta Emilia HibnerWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
fa) aktualizowanie wytycznych dotyczących wsparcia państwa przyjmującego,
we współpracy z państwami członkowskimi, na podstawie doświadczeń operacyjnych;

Or. {PL}plPoprawka 157

Anna RosbachWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) podejmowanie wszelkich innych działań wspomagających i uzupełniających, jakie są konieczne w ramach Mechanizmu do osiągnięcia celu określonego w art. 3 ust. 1.

skreślona

Or. {EN}enPoprawka 158

Renate Sommer, Karl-Heinz FlorenzWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) podejmowanie wszelkich innych działań wspomagających i uzupełniających, jakie są konieczne w ramach Mechanizmu do osiągnięcia celu określonego w art. 3 ust. 1.

skreślona

Or. {DE}dePoprawka 159

Philippe JuvinWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) podejmowanie wszelkich innych działań wspomagających i uzupełniających, jakie są konieczne w ramach Mechanizmu do osiągnięcia celu określonego w art. 3 ust. 1.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. {FR}frPoprawka 160

Oreste RossiWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie dążą do tworzenia modułów, przede wszystkim po to, by sprostać najważniejszym potrzebom związanym z interwencją lub ze wsparciem w ramach Mechanizmu.

1. Kraje uczestniczące dążą do tworzenia modułów, przede wszystkim po to, by sprostać najważniejszym potrzebom związanym z interwencją lub ze wsparciem w ramach Mechanizmu.

Or. {IT}itPoprawka 161

Oreste RossiWniosek dotyczący decyzji


Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na moduły te składają się zasoby jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby.

Na moduły te składają się zasoby jednego kraju uczestniczącego lub większej ich liczby.

Or. {IT}itPoprawka 162

Oreste RossiWniosek dotyczący decyzji


Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne działania państw członkowskich na rzecz zapewnienia gotowości

Ogólne działania krajów uczestniczących na rzecz zapewnienia gotowości

(Zgodnie z niniejszą poprawką „państwa członkowskie” zastępuje się „krajami uczestniczącymi” w art. 9, art. 10 ust. 1 i art. 11, 12, 18 i 29.)

Or. {IT}it

Poprawka 163

Oreste RossiWniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie ustalają z wyprzedzeniem ekspertów, którzy mogą zostać wysłani w ramach zespołów ekspertów określonych w art. 7 lit. d).

2. Państwa członkowskie ustalają z wyprzedzeniem ekspertów, którzy mogą zostać wysłani w ramach zespołów ekspertów określonych w art. 7 lit. d) i, przy wsparciu Komisji i na ich wniosek, organizują mobilizację i wysłanie takich zespołów.

Or. {IT}it
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna