Algorytmy I struktury danychPobieranie 45,25 Kb.
Data30.12.2017
Rozmiar45,25 Kb.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

ECTS 2

Kod przedmiotu

Imię i Nazwisko organizującego

RLTI

dr inż. Radosław Łuczak

Liczba godzin

w

c

Kurs egzaminacyjny

Zaliczenie z oceną

1

1

15 tygodni zajęć

kolokwium końcowe

Kursy poprzedzające
Słowa kluczowe

technologia informacyjna, edytor tekstu, arkusz.
Program szczegółowy

Cele kursu.

Opis kursu – cele i procedury ich osiągania: Zapoznanie ze sprzętem i oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, prezentowania i zabezpieczania informacji oraz narzędziami programowymi wykorzystywanymi w czasie dalszej nauki i w pracy zawodowej. Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi programowych do realizacji własnych zadań.

Umiejętności wynikowe kursu i ich ewaluacja:

Umiejętność zidentyfikowania problemu i dobrania narzędzi programowych do jego rozwiązania. Poprawne przygotownie dokumentu tekstowego, prezentacji. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego oraz środowiska MathCad do realizacji zadań obliczeniowych.Wymagania podstawowe (stopnie dostateczne): Potrafi wykorzystać edytor tekstu do poprawnego tworzenia własnych dokumentów. Formatować tekst wykorzystując istniejące mechanizmy formatowania, dołączać elementy graficzne do dokumentu.

Rozumie sposób adresowania komórek w arkuszach kalkulacyjnych. Potrafi wykorzystać funkcje do własnych obliczeń. Potrafi sporządzić wykresy.Wymagania rozszerzone (stopnie dobre): Potrafi wykorzystać edytor tekstu do poprawnego tworzenia własnych dokumentów. Formatować tekst z wykorzysta­niem stworzonego przez siebie stylu. Potrafi formatować dokumenty wielostronicowe, tworzyć spisy treści spisy ilustracji itd.

Stosuje podstawowe i zaawansowane techniki pracy w arkuszach kalkulacyjnych.

  1. (2 godz.)

Wprowadzenie

Zagadnienia: Definicja technologii informacyjnej. Omówienie zakresu materiału i sposobu zaliczenia semestralnego. Wprowadzenie do edytorów tekstu. Czcionki wektorowe w systemie Windows – geneza i systematyka. Reprezentacja kształty liter za pomocą krzywej Beziera, równanie krzywej. Systematyka krojów pisma i cechy znaków: krój pisma, odmiana, stopień pisma, kolor. Zasady doboru kroju pisma w zależności od przeznaczenia dokumentu. Ustawianie cech znaków w edytorze. Zawartość okna dialogowego „format→czcionka” w edytorze MS Word – omówienie.


  1. (2 godz.)

Formatowanie tekstu

Zagadnienia: Paragraf – formatowanie paragrafów: wyrównywanie tekstu, wcięcia, tabulacje, interlinia i odstępy między paragrafami. Problemy pojawiające się w przypadku zastosowania konkretnych mechanizmów formatowania. Problem chorągiewki, wyrazy jednoliterowe pozostające przy prawym marginesie. Spacja jako znak oddzielający wyrazy, inne znaki redakcyjne. Zasady umieszczania spacji w tekście w czasie pracy z edytorem tekstów.

  1. (2 godz.)

Zaawansowane techniki pracy z edytorem

Zagadnienia: Style – definiowanie stylu użytkownika. Lista stylów w dokumencie. Dziedziczenie ustawień między stylami użytkownika. Autonumerowanie, listy numerowane, definiowanie opcji autokorekty. Praca z dokumentem wielostronicowym – spisy treści, ilustracji. Podział dokumentu na sekcje. Nagłówek i stopka dla stron parzystych i nieparzystych. Tworzenie szablonu. Praca w tabelach.


  1. (2 godz.)

Arkusze kalkulacyjne.

Zagadnienia: Aarkusze kalkulacyjne na przykładzie MsExcell/Calc: typy danych, operatory, wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia logiczne i tekstowe, argumenty funkcji, wartość funkcji, wyodrębnianie parametrów w rozwiązaniach zadań, sposoby adresowania, formuły, wbudowane funkcje, wypełnianie automatyczne, formatowanie komórek i zakresów. Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym: wykres XY, podsumowania w arkuszu - sumy pośrednie, arkusz kalkulacyjny jako prosta baza danych - formularz, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie wielopolowe, formatowanie warunkowe.


  1. (2 godz.)

MathCad

Zagadnienia: Omówienie programu jego możliwości i zastosowania. Operacje elementarne, całkowanie i różniczkowanie, operacje na macierzach, programowanie, operacje na wyrażeniach w postaci symbolicznej. Tworzenie i edycja wykresów.


  1. (2 godz.)

MathCad, operacje zaawansowane

Zagadnienia: Definiowanie zmiennej złożonej, wektora wartości całkowitych (indeksowego) i rzeczywistych z założonym krokiem. Definiowanie własnych funkcji w dziedzinie dyskretnej z zastosowaniem programowania. Praca na macierzach. Funkcje zaimplementowane w MathCada. Tworzenie map bitowych (obrazów) z macierzy oraz animacji – wprowadzenie zmiennej FRAME.


  1. (2 godz.)

Repetytorium i kolokwium końcowe
Plany ćwiczeń

Ćwiczenie 1 (2godz.)


Edytory tekstu na przykładzie Ms Word i Writer

Opis ćwiczenia Zapoznanie się z edytorem. Ustawienia programu, wybór wielkości strony. Praca na przykładowym tekście: wybór kroju pisma, wielkości znaków, koloru i odmiany.

Ćwiczenie 2 (2godz.)


Praca w edytorze tekstu – formatowanie tekstu

Opis ćwiczenia: Ćwiczenia praktyczne: wykorzystanie poznanych mechanizmów formatowania tekstu. Praca z przykładowym tekstem.

Ćwiczenie 3 (2godz.)


Zaawansowane techniki formatowania tekstu

Opis ćwiczenia: Definiowanie stylów użytkownika i samodzielne formatowanie dokumentów zawierających tabele, rysunki, fotografie.

Ćwiczenie 4 (2godz.)


Arkusze kalkulacyjne

Opis ćwiczenia: Adres względny i bezwzględny, tworzenie dziedziny i przeciwdziedziny prostej funkcji np. „tabliczki mnożenia” z wykorzystaniem adresów mieszanych. Wykresy do funkcji jednej zmiennej i 2 zmiennych.

Podsumowania w arkuszu - sumy pośrednie. Definiowanie formularza. Wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie. Zastosowanie formatowania warunkowego.


Ćwiczenie 5 (2godz.)


Podstawowe operacje w środowisku MathCad

Opis ćwiczenia: Definiowenie stałych i zmiennych, lokalnych i globalnych. Instrukcje przypisania w arkuszu i wewnątrz ciała programu. Definiowenie własnej funkcji, wyliczenie jej całki oznaczonej oraz znalezienie funkcji pierwotnej i pochodnej w postaci symbolicznej. Tworzenie i edycja wykresów własnych funkcji.

Ćwiczenie 6 (2godz.)


Zaawansowane wykorzystanie MathCada

Opis ćwiczenia: Zdefiniowanie macierzy A 4x2, wypełnienie jej programowo wartościami przypadkowymi. Zdefiniowanie funkcji w postaci parametrycznej opisującej krzywą Beziera 3. stopnia rozpiętą na punktach z macierzy A. Naniesienie położenia punktów na wykresie i narysowanie wykresu funkcji.

Zdefiniowanie funkcji 2 zmiennych i jej dziedziny. Napisanie programu wypełniającego macierz A wartościami funkcji. Stworzenie mapy bitowej na podstawie wartości macierzy.


Ćwiczenie 7 (2godz.)


Zaliczenie ćwiczeń

Opis ćwiczenia: Wykonać zadania z omawianych zagadnień.
Opis rygorów pośrednich


Opis kolokwium : Zadania indywidualne na ocenę. Lista przykładowych zadań: 1) Zastosować tabulację do stworzenia listy z kilkoma kolumnami. 2) Wykonać tygodniowy plan zajęć w postaci tabeli. 3) Zdefiniować szablon zawierający style do wykorzystania przy tworzeniu np. sprawozdań z laboratorium.

Sposób oceniania: Ocena zależy od prawidłowości wykonania zadania: format i orientacja strony, marginesy, dobór właściwego kroju pisma i wielkości znaków.Opis rygoru zasadniczego. (Zaliczenie z oceną)

Opis ogólny rygoru zasadniczego: Sprawdzenie wiedzy studenta na podstawie 3 pytań teoretycznych dotyczących zagadnień omawianych na wykładzie. Każde pytanie oceniane jest osobno.


Wykaz źródeł (podręczników i skryptów)

1. Zdzisław Dec „abc...Worda”, wydawnictwo Edition 2000,

2. Krzysztof Kuciński „abc... Exela”, wydawnictwo Edition 2000,

3. Kuciński K.: „abc... PowerPointa”, wydawnictwo Edition 2000,

4. W.Wrotek, Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Wyd. Helion 2006.

5. Koba G. – Technologie informacyjne. Wyd. Migra 2002

6. Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M. – Technologia informacyjna. WSZ PWN Warszawa 2002,


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna