Aktywa I pasywa – klasyfikacja I sposoby księgowaniaPobieranie 189,5 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2018
Rozmiar189,5 Kb.
  1   2

Aktywa i pasywa – klasyfikacja i sposoby księgowania


Majątek przedsiębiorstwa AKTYWA – kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej przeszłości nabyte w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Korzyści te stanowić mogą np. transakcje handlowe wynikające ze sprzedaży aktywów, wykorzystania ich do realizacji działalności jednostki, odsetki, dywidendy itp.


Majątek może mieć postać:

- niematerialną – licencja, prawa autorskie

- rzeczową

-pieniężną


Aktywa dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
Z

asoby majątkowe

AKTYWA


Majątek trwały Majątek obrotowy

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE
-wartości niematerialne i prawne - rzeczowe aktywa obrotowe

-rzeczowe aktywa trwałe - należności krótkoterminowe

* środki trwałe - inwestycje krótkoterminowe

* środki trwałe w budowie (aktywa finansowe)

- długoterminowe inwestycje -krótkoterminowe rozliczenia

- należności długoterminowe międzyokresowe

- długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe


Podział na aktywa trwałe i obrotowe wynika z okresu ich realizacji. Aktywa trwałe charakteryzuje termin realizacji dłuższy niż 12 m-cy ( będą wykorzystywane w jednostce powyżej 1 roku, zużywają się stopniowo), natomiast okres realizacji aktywów obrotowych zamyka się w okresie do 12 m-cy (zużywają się jednorazowo lub mogą być użytkowane do 1 roku)

Zakwalifikowanie danego składnika majątku zależy od:

- przewidywanego czasu użytkowania

- przeznaczenia ( w jakim celu został nabyty do firmy)- charakteru podmiotu gospodarczego (czym firma się zajmuje)
Ten sam składnik majątku w dwóch różnych firmach może być zakwalifikowany do dwóch różnych rodzajów majątku
Wartości niematerialne i prawne - to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby jednostki

autorskie prawa majątkowe

licencje

koncesje

prawa do wynalazków, patenty

prawa do znaków towarowych

Wartości niematerialne i prawne prawa do wzorów użytkowych

know-how

programy komputerowe

wartość firmy

koszty zakończonych prac

rozwojowych  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna