Aktywa – kontrolowane przez jednostkę zasoby majatkowe o wiarygodnie określonej wartośći w wyniku przeszłych zdarzeń które spowodują w przyszłości wpływ do jednostkiPobieranie 37,47 Kb.
Data27.10.2017
Rozmiar37,47 Kb.

Aktywa – kontrolowane przez jednostkę zasoby majatkowe o wiarygodnie określonej wartośći w wyniku przeszłych zdarzeń które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych

Przyjmując jako kryterium klasyfikacji aktywów ich zdolność do zachowania postaci wyróżnia się:

a) aktywa trwałe b) aktywa obrotowe

Do aktywów trwałych zalicza się:

-wartości niematerialne i prawne -rzeczowe aktywa trwałe -należności długoterminowe

-inwestycje długoterminowe -długoterminowe rozliczenia międzyokrresowe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują

-środki trwałe -środki trwałe w budowie -zaliczki na środki trwałe w budowieInwestycje długoterminowe to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyszłych wartości tych aktywów

Do aktywów obrotowych zalicza się

-zapasy -należności krótkoterminowe -inwestycje krótkoterminowe -krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

zapasy – rzeczowe aktywa obrotowe obejmują:

-materiały -półprodukty i produkty w toku -produkty gotowe -towary -zaliczki na dostawypasywa to źródła pochodzenia finansowania aktywów danej jednostki

w pasywach rozróżnia się

-kapitał własny -zobowiązaniakapitał podstawowy to wkład właścicieli wniesiony przy założeniu jednostki

zobowiązania to wynikające z przeszłych zdarzeń obecnie o wiarygodnie określonej wartości świadczenia, które spowodują wykorzystanie już posiadanych aktywów jednostki

Rezerwy to zobowiązania których termin wymagalności lub kwoty nie sa pewne

zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub częśc pozostałych zobowiązań , które stają się wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego


rozdział 2 – bilans

Bilansem - nazywa się zestawienie zasobów majątkowych jednostki gospodarczej inaczej aktywa oraz źródeł pochodzenia tych zasobów inaczej pasywa

Dzień na który sporządza się bilans nazywa się momentem bilansowym

w bilansie aktywa zestawia się według rosnącej płynności

w bilansie pasywa zestawia się według rosnącej wymagalności spłaty

Równość sum aktywów i pasywów określana jest mianem zasady równości bilansowej

bilans podpisują – główny księgowy, kierownik jednostki

aktywa i pasywa w bilansie ujmowane są w sposób uporządkowany

fakt że bilans zamyka jeden okres sprawozdawczy i otwiera nowy okres wynika z zasady ciagłości bilansowej

Podstawą do sporządzenia bilansu są dane które wynikają z ksiąg rachunkowych potwierdzonych danymi z inwentaryzacji

Układ poszczególnych pozycji bilansu wynika z ustawy o rachunkowości dlatego jest układem zrównoważonym

bilans, dostarcza danych do analizy aktywów i pasywów, spełnia funkcję wewnętrzną

bilans można sporządzać tylko za dany rok sprawozdawczy (nie)

uwzględnienie w bilansie pozycji oznaczonych cyframi rzymskimi i literami oznacza sporządzenie bilansu w wersji uproszczonejsporządzenie bilansu w wersji pełnej polega na ułozeniu pozycji w/g załącznika do ustawy

bilans dostarcza danych akcjonariuszom, spełnia funkcję zewnętrzna

wszystkie jednostki gospodarcze moga sporządzać bilans w wersji uproszczonej (nie)rozdział 3 – operacje gospodarcze

Przedmiotem ewidencji księgowej są operacje gospodarcze

Zdarzenia gospodarcze to pojęcie szersze niż pojęcie operacji gospodarczej (tak)

cechy operacji gospodarczych

 • dotyczą danej jednostki i z jej punktu widzenia muszą być rozpatrywane

 • wyrażone w mierniku pieniężnym

 • wywołuje dwie równo wartościowo zmiany

Operacje które powodują zmiany w aktywach i pasywach w wyniku zmian w wartościach materialnych nazywa się operacjami bilansowymi

Ze względu na zmiany jakie operacje gospodarcze wywołują w pozycjach bilansu wyróżnia się następujące typy operacji

 • aktywne zwiększajaco – zmniejszajace

 • pasywne zwiększajaco – zmniejszajace

 • aktywno pasywne zwiększajace

 • aktywno pasywne zmniejszające

Operacje gospodarcze które nie powodują zmian w sumie bilansowej

aktywno zwiększajaco – zmniejszające

Aktywno zwiększajaco – malejące

Operacje gospodarcze, które powodują zmiany w sumie bilansowej

aktywno pasywne zwiększające

aktywno pasywne zmniejszające

Operacje gospodarcze które powodują zmiany w aktywach i pasywach na skutek kształtowania wyniku finansowego nazywa się operacjami wynikowymi

Podstawą zapisów operacji gospodarczych w księgach rachunkowych są dowody księgowe

Dowody zewnętrzne dzielą się na


 • obce – otrzymane od kontrahentów

 • własne – przekazywane w oryginale kontrahentowi

Kontrahentom przekazywana jest kopia dowodu księgowego sporządzonego przez dana jednostkę gospodarczą (nie)

Rzetelność dowodów księgowych polega na zgodnym i rzetelnym przebiegiem operacji gosp. którą dokumentują i jest przedmiotem kontroli nierytorycznej

kompletność dowodów księgowych sprawdzana jest podczas kontroli formalnejDowody księgowe sprawdzane są pod względem arytmetycznym podczas kontroli rachunkowej

Dowody poprawiające poprzednie zapisy nazywamy korygującymi

Do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego wystawiany jest dowód zastępczy

Dekretowanie to określony sposób ujęcia dowodu księgowego w orzeczeniach księgowych
Rozdział 4 – funkcjonowanie kont

do ujmowania zmian stanu aktywów i pasywów służy konto księgoweStronę lewa kont nazywamy strona debetową lub winien

Stronę prawą konta nazywamy strona kredytową lub ma

Zapisanie operacji gospodarczej po stronie lewej określa się jako – debetowanie

Zapisanie operacji gospodarczej po stronie prawej określa się jako – kredytowanie

Stan danego składnika na początku okresu sprawozdawczego odczytywany jest z bilansu, określa się go jako saldo początkowe

Obrót debetowy konta to zwiększenie stanu aktywów

Obrót kredytowy konta to zwiększenie stanu pasywów

Różnice między obrotami stron konta nazywa się saldem końcowym

Saldo końcowe nazywa się debetowym gdy obrót debetowy jest większy od obrotu kredytowego konta

Saldo końcowe nazywa się kredytowym gdy obrót debetowy jest mniejszy od obrotu kredytowego konta

Saldo końcowe zapisywane jest po stronie kredytowej konta, natomiast kredytowe po stronie debetowej w celu zrównoważenia konta

Konta bilansowe służą do ujmowania zmian o pozycjach bilansów – spowodowanych operacjami gospodarczymi

obrót debetowy konta aktywnego obejmuje

-saldo początkowe -zwiększenie stanu aktywówobrót kredytowy konta aktywnego obejmuje zmniejszenie stanu aktywów

konta aktywne posiadają saldo końcowe debetowe zapisane po stronie kredytowej

obrót debetowy konta pasywnego obejmuje - zmniejszenie pasywów

obrót kredytowy konta pasywnego obejmuje

-stan początkowy-saldo początkowe -zwiększenie stanu pasywówkonta pasywne posiadają saldo końcowe kredytowe po str debetowej

saldo końcowe konta równa się zero gdy kwoty po obu stronach są równe

operacje gospodarcze ewidencjonujemy na kontach zgodnie z zasadą podwójnego zapisu która brzmi – każda operacja jest księgowana na dwóch kontach po przeciwnych ich stronach w tej samej wartości

zasada przeciwwagi nakazuje aby operacja gospodarcza była księgowana po przeciwnych stronach kont

zasada równowagi nakazuje aby operacja gospodarcza była księgowana w tej samej wartości na kontach

przestrzeganie zasady podwójnego zapisu sprawdza się za pomocą urządzenia zwanego zestawieniem obrotów sald

konta na których księguje się dana operację gospodarczą nazywa się kontami korespondującymi lub inaczej przeciwstawnymi

Konta syntetyczne to takie na których księguje się zgodnie z zasadą podwójnego księgowania

Cykl ewidencji księgowej obejmuje

 • sporządzenie bilansu początkowego

 • otwieranie kont

 • ewidencja operacji gospodarczych

 • sporządzenie zestawienia obrotów i sald

 • sporządzenie bilansu końcowego

 • zamknięcie kont

Zapis korygujący który sztucznie zwiększa obroty na kontach nazywa się zapisem dodatnim lub stornem czarnym

zapis korygujący który nie powoduje zniekształceń obrotów konta nazywa się zapisem ujemnym lub stornem czerwonym
rozdział 5

konta księgowe dzieli się w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przedmiocie ewidencji

kierunki podzielności kont to – poziomy – pionowy

Konta które otrzymujemy w wyniku podziału poziomego przyjmują funkcje konta dzielonego (tak)konta dzielone (w drugiej wersji) nazywa się konto syntetyczne

konta otrzymane w wyniku podziału to konta szczegółowe inaczej analitycznezapis powtarzalny obowiązuje na kontach analitycznych

zapis powtarzalny polega na księgowaniu operacji na koncie syntetycznym do którego prowadzona jest analityka, zostaje powtórzona na koncie szczegółowym po tej samej stronie i w tej samej wartości

powiązanie analityki z syntetyka sprawdza się za pomocą zestawień obrotów i sald kont analitycznych

pionowy podział konta polega na wydzieleniu z jednej ze stron konta części obrotu powstałego z

określonego tytułu i przeznaczeniu do jego ewidencji określonego kontaw wyniku pionowego podziału powstają konta niebilansowe

konto dzielone pionowo nazywa się kontem podstawowym

konta korygujące występują samodzielnie (nie)

łączenie kont polega na zestawieniu kilku kont w jednym które będzie ujmowało operacje ewidencjonowane wcześniej na kontach łączonych

konta rachunkowe to konta aktywno-pasywne

konta rozrachunkowe analityczne jest wynikiem łączenia kont metodą nettokonta rozrachunkowe syntetyczne jest wynikiem łączenia kont metoda brutto

plan kont to wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont księgowych pomocniczych oraz ich powiązania z kosztami księgi głównej

zakładowy plan kont ustala i aktualizuje kierownik jednostki

wzorcowy plan kont opracowany jest przez Departament rachunkowości Ministerstwa Finansów©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna