AktualizacjaPobieranie 136,03 Kb.
Data12.06.2018
Rozmiar136,03 Kb.

AKTUALIZACJA

karta charakterystyki substancji niebezpiecznejwg rozp. MZ z dnia 3 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1171, Dz.U. Nr 2, poz. 8 z 2005r.)

ACETON

Data sporządzenia: 01.10.1998 Strona z

Data aktualizacji: 23.11.2005


1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA


Nazwa produktu ACETON

Synonimy propan-2-on, keton dimetylowyZastosowanie Odpowiednie do potrzeb odbiorcy; głównie jako rozpuszczalnik

Producent Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. Chemików 7Telefony alarmowe

Zakładowa Straż Pożarna

Krajowe Centrum Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych - SPOT

- Telefony: (024) 365 70 32 i (024) 365 70 33

Biuro Sprzedaży Paliw

- Telefon: (024) 365 53 14

- Fax: (024) 365 52 51

Informacje w sprawach dotyczących jakości

- Telefon: (024) 365 27 98

- Fax : (024) 365 45 55

Nr statystyczny REGON 610188201

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

ACETON CH3COCH3

Numer CAS 67-64-1

Numer WE (EINECS) 200-662-2

Numer indeksowy 606-001-00-8Klasyfikacja F R11

Xi R36


 R66, R67

(Znaczenie zwrotów R - patrz p. 16)3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.15) produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia oraz ze względu na właściwości fizykochemiczne.Zagrożenia fizykochemiczne

Wysoce łatwopalna ciecz.

Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zapłon od otwartego płomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Zagrożenia dla zdrowia

Substancja drażniąca.

Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Skutki narażenia – patrz p. 11.Zagrożenia dla środowiska

Rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń. Nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska.4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne


Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie i nie prowokować wymiotów. Personelowi medycznemu udzielającemu pomocy pokazać kartę charakterystyki, etykietę lub opakowanie.

Wdychanie

Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego środowiska na świeże powietrze.

Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, zapewnić spokój i ciepło; nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych.

W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen; w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie za pomocą aparatu AMBU.

W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia zapewnić pomoc lekarską.

Połknięcie

Natychmiast po połknięciu (w ciągu pierwszych 5 minut) prowokować wymioty; po upływie tego czasu nie prowokować wymiotów, podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.Kontakt ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać wodą. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.Kontakt z oczami

Zanieczyszczone oczy płukać, przy szeroko rozwartych powiekach, ciągłym strumieniem wody przez około 15 minut. W przypadku utrzymujących się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą.Wskazówki dla lekarza

Leczenie objawowe.5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o pożarze; z obszaru zagrożenia usunąć wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.Środki gaśnicze

Właściwe: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, rozproszone prądy wody.

Niewłaściwe: zwarte strumienie wody.
Gaszenie pożaru

Małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową; duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody; używać zdalne urządzenia tryskaczowe lub zwalczać ogień zza osłon ochronnych – groźba wybuchu.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu); o ile to możliwe i bezpieczne usunąć je z obszaru zagrożenia.

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji i wód.

Szczególne zagrożenia stwarzane przez produkt, produkty spalania, powstające gazy

Substancja wysoce łatwo palna. Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Zamknięte opakowania/zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą wybuchać w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.

W środowisku pożaru powstają tlenki węgla. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.Środki ochrony dla osób biorących udział w akcji gaśniczej

Osoby biorące udział w gaszeniu pożaru powinny być przeszkolone, wyposażone w odzież ochronną i aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne

Zawiadomić otoczenie o awarii; usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać ekipy ratownicze, Straż Pożarną i Policję Państwową.UWAGA: Obszar zagrożony wybuchem. Pary mogą przemieszczać się wzdłuż podłogi/gruntu do odległych źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem.

Indywidualne środki ostrożności

Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia tytoniu i używania narzędzi iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu).

Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.

Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem.

Unikać wdychania par. Zapewnić skuteczną wentylację.

Stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz p.8).Środki ostrożności dotyczące środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód lub gleby. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze.Metody oczyszczania/usuwania

Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym).

Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu; duże ilości zebranej cieczy odpompować.

Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek wermikulit), zebrać do zamykanego pojemnika na odpady.

Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.13 i p.15).

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.Postępowanie

Zapobieganie zatruciom: unikać kontaktu z cieczą; unikać zanieczyszczenia oczu; unikać wdychania par; zapobiegać tworzeniu szkodliwych stężeń par w powietrzu; pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nieużywane opakowania trzymać zamknięte. Przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w p. 8.

Zapobieganie pożarom i wybuchom: zapobiegać tworzeniu w powietrzu palnych/wybuchowych stężeń par; wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić zbiorniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie.

Magazynowanie

Magazynować w oryginalnych, certyfikowanych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w magazynie cieczy palnych wyposażonym w instalację wentylacyjną i elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Opakowania przechowywać z dala od silnych utleniaczy, źródeł ciepła i źródeł zapłonu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Aceton można przechowywać w zbiornikach magazynowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.UWAGA: Próżne, nieoczyszczone opakowania mogą zawierać pozostałości produktu (ciecz, pary) i mogą stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Zachować ostrożność. Próżnych nieoczyszczonych opakowań nie wolno: ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać tych czynności w ich pobliżu.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zalecenia w zakresie środków technicznych (patrz także p.7)

Zalecane są wentylacja ogólna i/lub wyciąg miejscowy w celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych stężeń. Preferowany jest wyciąg miejscowy, ponieważ umożliwia kontrolę emisji u źródła i zapobiega rozprzestrzenianiu się na cały obszar pracy.Kontrola narażenia

Aceton NDS: 600 mg/m3; NDSCh: 1800 mg/m3; NDSP: –

Oznaczanie w powietrzu: PN-79/Z-04057.01, PN-89/Z-04023.02Środki ochrony indywidualnej

Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem.

Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone w normach i przepisach.

Dróg oddechowych: w normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie są wymagane; przy narażeniu na stężenia par przekraczające dopuszczalne wartości stosować zatwierdzony respirator.

Rąk: rękawice ochronne powlekane.

Oczu: okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle).

Zalecane wyposażenie miejsca pracy w natrysk wodny do płukania oczu.

Skóry i ciała: fartuch lub ubranie ochronne powlekane w wersji antyelektrostatycznej.Zalecenia higieniczne

Unikać narażenia na działanie par acetonu oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą. Przestrzegać podstawowe zasady higieny: nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu na stanowisku pracy, po zakończeniu pracy każdorazowo myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasiąknięte ubranie zdjąć i usunąć w bezpieczne miejsce z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu. Przed ponownym użyciem uprać.9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Masa cząsteczkowa : 58,08

Stan fizyczny : ciecz

Barwa : bezbarwna

Zapach : charakterystyczny

Temperatura topnienia : -94,8°C

Temperatura wrzenia : 56,2°C

Temperatura zapłonu : -19°C

Temperatura samozapłonu : 550°C

Granice wybuchowości : 2,1 - 13,0 % obj.

Gęstość w temp. 20°C : 0,79 g/cm3

Prężność par w temp. 20°C : 23,3 kPa

w temp. 40°C : 53 kPa

w temp. 50°C : 80 kPa

Gęstość par względem powietrza : 2,0

Szybkość parowania (octan butylu=1) : 7,7

Rozpuszczalność : w wodzie nieograniczona; rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny.Warunki, których należy unikać

Źródła zapłonu, działanie ciepła.Materiały, których należy unikać

Silne utleniacze, stężone kwasy - azotowy, siarkowy i ich mieszaniny, alkalia.

Zmiękcza lub rozpuszcza niektóre tworzywa sztuczne.
Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak. Produkty uwalniające się w środowisku pożaru, patrz p.5.11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie: drażniące; w wysokich stężeniach na ośrodkowy układ nerwowy – objawy depresyjne.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, przewód pokarmowy.

Skutki narażenia ostrego

Wdychanie: niskie stężenia par powodują bóle i zawroty głowy, kaszel, podrażnienie dróg oddechowych; przy wysokich stężeniach par lub długotrwałym narażeniu występują bóle i zawroty głowy, osłabienie, nudności, wymioty, zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, senność, utrata przytomności.

Połknięcie: powoduje podrażnienie błony śluzowej gardła, przełyku i żołądka, bóle brzucha, nudności, wymioty. Aspiracja do płuc może spowodować uszkodzenie płuc.

Kontakt ze skórą: działa drażniąco w wyniku odtłuszczenia skóry. Powoduje zaczerwienienie, ból, wysuszenie i pękanie skóry.

Kontakt z oczami: pary powodują pieczenie oczu, łzawienie. Pryśnięcie cieczy do oka powoduje podrażnienie z uczuciem kłucia, łzawieniem, zaczerwienieniem, bólem.

Skutki narażenia przewlekłego

Zapalenie błon śluzowych dróg oddechowych, zawroty głowy, osłabienie, odtłuszczenie skóry mogące doprowadzić do stanów zapalnych skóry.Specyficzne skutki dla zdrowia człowieka

Substancja nie jest zaklasyfikowana jako rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość.Toksyczność ostra

LD50 doustne, szczur 5800 mg/kg

LD50 doustne, królik 5340 mg/kg

LD50 doustne, mysz 3000 mg/kg

LD50 przez skórę, królik 20000 mg/kg

LC50 inhalacyjne, szczur 76000 mg/m3/4h

LC50 inhalacyjne, mysz 44000 mg/m3/4h

LCL0 inhalacyjne, szczur 38720 mg/m3/4h

LCL0 inhalacyjne, człowiek 1210 mg/m3

TDL0 doustne, człowiek 2857 mg/kg

Działanie drażniące – Test Draize'a

Oczy, królik 20 mg/24 h umiarkowanie drażniący

Skóra, królik 500 mg/24 h słabo drażniący

Próg wyczuwalności zapachu 484 - 968 mg/m312. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Aceton nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Miesza się z wodą bez ograniczeń.

Jest bardzo lotny, uwolniony szybko odparowuje.

W wodzie i glebie łatwo ulega biodegradacji. W powietrzu ulega degradacji w wyniku fotolizy lub reakcji z tworzonymi fotochemicznie rodnikami hydroksylowymi.

Nie ulega bioakumulacji.

Ekotoksyczność

Graniczne stężenie toksyczne:

- ryby Salmo trutta 2 g/l

- bakterie Pseudomonas putida 1,7 g/l

- glony Scenedesmus quadricauda 7,5 g/l
Microcystis aeruginosa 0,53 g/l

- pierwotniaki Entosiphon sulcatum 0,028 g/l

- plankton Vorticella campanulla 1,0 g/l
Paramaecium caudatum 7,0 g/l

Toksyczność ostra:

- ryby Leuciscus idus melanotus LC50/48h 7,5 g/l

Gambusia affinis LC50/48h 15,5 g/l

Oncorhynchus mykiss LC50/96h 5,54 g/l

Alburbnus alburnus LC50/96h 11 g/l

Pimephales promelas LC50/96h 6,21 g/l

Salmo gairdneri LC50/96h 5,54 g/l

- rozwielitki Daphnia magna EC50/28h 10 g/l


EC50/48h 7,6 g/l

Dopuszczalne zanieczyszczenie środowiska

Przestrzegać normatywów dotyczących dopuszczalnego zanieczyszczenia środowiska określone w obowiązujących przepisach.13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowiązujących przepisach.

Jeśli produkt został użyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, końcowy użytkownik powinien zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod.Postępowanie z odpadowym produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie.

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać.

Unieszkodliwianie odpadów przeprowadzać w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów.14. INFORMACJE O TRANSPORCIEKlasyfikacja

Substancja podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.Prawidłowa nazwa przewozowa ACETON

Numer rozpoznawczy materiału UN 1090

Klasa / Kod klasyfikacyjny 3 / F1

Grupa pakowania II

Oznakowanie sztuk przesyłki napis „UN 1090”, nalepka ostrzegawcza nr 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia 3315. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Klasyfikacja substancji

Substancja zaklasyfikowana jako: wysoce łatwopalna F, R11, drażniąca Xi, R36 oraz R66, R67

Oznakowanie opakowań

Nazwa substancji: Aceton

Znaki ostrzegawcze:

(f) produkt wysoce łatwopalny (xi) produkt drażniący

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R)*:R11 Produkt wysoce łatwopalny.

R36 Działa drażniąco na oczy.

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

* Zamieszczanie zwrotu R11 na oznakowaniu opakowania nie jest wymagane – zwrot powtarza znaczenie znaku ostrzegawczego.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):S(2) Chronić przed dziećmi

S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym

S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

Dodatkowe oznakowanie

Numer WE: 200-662-2 Oznakowanie WE.Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350 i Dz.U. Nr 125, poz. 1367; z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187; z 2003r. Dz.U. Nr 189, poz. 1852; z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 959 i Dz.U. Nr 121, poz. 1263; z 2005r. Dz.U. Nr 179 poz. 1485)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171; z 2005r. Dz.U. Nr 2, poz. 8)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666; z 2004r. Dz.U. Nr 243, poz. 2440)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679; z 2004r. Dz.U. Nr 260, poz. 2595)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U. Nr 61, poz. 552)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2005r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 127, poz. 1092)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; z 1997r. Dz.U. Nr 60, poz.375; z 1998r. Dz.U. Nr 159, poz.1057; z 2001r. Dz.U. Nr 37, poz. 451)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485)

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotykowych (dz. Urz. WE L 047 z 18.02.2004r.)

Rozporządzenia MGPiPS z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 80, poz. 725).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 107, poz. 1004)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zał. do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. Nr 147, poz. 1229; z 2003r. Dz.U. Nr 52, poz. 452; z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 959; z 2005r. Dz.U. Nr 100, poz. 835 i 836)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

Ustawa z dnia 31 marca 2004r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962; z 2005r. Dz.U. Nr 141, poz. 1184)

Regulamin dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych RID (obowiązujący od 01.01.2005)

Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671; z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 97, poz. 962 i Dz.U. Nr 173, poz. 1808; z 2005r. Dz.U. Nr 90, poz. 757 i Dz.U. nr 141, poz. 1184)

Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (obowiązująca od 01.01.2005) (Dz.U. Nr 178, poz. 1481 z 2005r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628; z 2002r. Dz.U. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671; z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 116, poz. 1208, Dz.U. Nr 191, poz. 1956; z 2005r. Dz.U. Nr 25, poz. 202, Dz.U. Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. Nr 175, poz.1458 i poz. 1462, Dz.U. Nr 180, poz. 1495)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638, z 2003r. Dz.U. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Dz.U. Nr 11, poz. 97 i Dz.U. Nr 96, poz. 959; z 2005r. Dz.U. Nr 175, poz. 1458)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1 poz. 12 z 2003r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763)16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w p.2

R11 Produkt wysoce łatwopalny

R36 Działa drażniąco na oczy.

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Autorzy karty: inż. Elżbieta Ring, mgr inż. Bolesław Hancyk

Instytut Przemysłu Organicznego


Zakres aktualizacji: weryfikacja wszystkich punktów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.


Karta charakterystyki została opracowana na podstawie danych literaturowych charakteryzujących produkt, aktualnie obowiązujących przepisów oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub różnych zastosowaniach.Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna