Akt prawnyp r o j e k tPobieranie 0,79 Mb.
Strona9/20
Data15.02.2018
Rozmiar0,79 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
Wprowadzenie zasady, iż wszystkie istotne dane zawarte w karcie DILO będą wprowadzane w postaci elektronicznej, w aplikacji udostępnianej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, do obsługi karty DILO.Dotychczas, do aplikacji obsługującej karty DILO wprowadzano wybrane dane wpisywane w karcie DILO w postaci papierowej. Jednakże ze względu na znaczną redukcję danych zawartych w karcie DILO, oraz ze względu na fakt, że jedynym źródłem szczegółowych informacji o przebiegu postępowania diagnostycznego (leczenia) są dane wpisywane w kartę DILO, przyjęto że wszystkie istotne dane zawarte w karcie DILO będą także wprowadzane w aplikację obsługującą kartę DILO (w odniesieniu do wersji papierowej karty DILO do aplikacji obsługującej kartę DILO nie będą przekazywane informacje dotyczące umieszczonych na karcie podpisów oraz data otrzymania karty DILO przez posiadacza karty). W związku z powyższym wprowadzono zmiany w § 5 ust. 1b–1c rozporządzenia.III.Zwolnienie świadczeniodawców z obowiązku prowadzenia list onkologicznych w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu (zmiany załącznika nr 12 do rozporządzenia oraz regulacje § 2).Dotychczas onkologiczne listy oczekujących były prowadzone w aplikacji udostępnianej przez Prezesa Funduszu. Ze względu jednak na specyfikę udzielania świadczeń na podstawie karty DILO, mimo że Fundusz dysponował tymi danymi, na ich podstawie nie było możliwe prześledzenie ścieżki pacjenta poddawanego diagnostyce i leczeniu onkologicznemu. W szczególności wynika to z faktu, iż nie na każdy etap postępowania diagnostycznego lub leczniczego pacjent musi oczekiwać (gdyż jest przyjmowany na bieżąco); także nie każdy pacjent przechodzi przez wszystkie możliwe etapy diagnostyki czy leczenia. Ponadto, dane dotyczące dat wpisu na listę oczekujących na poszczególne etapy były także wprowadzane do aplikacji obsługującej kartę DILO, co powodowało, iż część danych była przekazywana dwoma strumieniami, co stanowiło niepotrzebne obciążenie dla świadczeniodawców. Zgodnie z nowymi założeniami, onkologiczne listy oczekujących będą prowadzone w systemie informatycznym świadczeniodawcy. W związku z powyższym, z załącznika nr 12 do rozporządzenia, który określa wykaz świadczeń, w przypadku których udzielania świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących na udzielenie świadczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, wykreślono świadczenia udzielane na podstawie karty DILO.Ponadto w § 2, w celu uniknięcia wątpliwości wskazano, iż osoby wpisane do 30 czerwca 2017 r. na listy prowadzone w aplikacji udostępnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozostają na tej liście do czasu ich skreślenia (nie są przenoszone na nową listę prowadzoną od 1 lipca 2017 r. w aplikacji świadczeniodawcy). Na listy prowadzone w aplikacji świadczeniodawcy są wpisywane wyłącznie osoby, które zgłoszą się do świadczeniodawcy po dniu 30 czerwca 2017 r.IV.Wyłączenie świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie karty DILO z obowiązku przekazywania danych charakteryzujących listy onkologiczne.Wyłączono następujące dane z obowiązku przekazywania danych charakteryzujących listy onkologiczne:1)o pierwszym wolnym terminie; 2)o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, tj.:a)dotyczących każdej osoby oczekującej według stanu na ostatni dzień miesiąca (imię i nazwisko oraz PESEL),b)liczby oczekujących i średniego czasu oczekiwania,c)innych danych dotyczących list, wymaganych rozporządzeniem wydawanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy.Rozwiązania te zostały wprowadzone na poziomie nowelizacji ustawy w przedmiotowym zakresie. Dotychczas, świadczeniodawcy przekazywali informacje dotyczące świadczeń udzielanych na podstawie karty DILO trzema strumieniami: wpisując dane z karty DILO do aplikacji Funduszu obsługującej tę kartę, prowadząc w aplikacji udostępnianej przez Fundusz listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty oraz komunikatem xml. W celu uproszczenia i zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych świadczeniodawców proponuje się, aby jedynym źródłem danych o świadczeniach udzielanych na podstawie karty DILO była aplikacja służąca do obsługi tej karty z jednoczesną rezygnacją z prowadzenia list oczekujących w aplikacji Funduszu i przekazywania danych o udzielonych świadczeniach komunikatem xml.W przypadku przekazywania danych charakteryzujących onkologiczne listy oczekujących, należy wskazać, iż nie mogą być wykorzystywane do weryfikacji czy świadczeniobiorcy wykonano diagnostykę onkologiczną w określonym w przepisach czasie, czy

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna