Akt prawnyp r o j e k t



Pobieranie 0,79 Mb.
Strona8/20
Data15.02.2018
Rozmiar0,79 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
7Ustalenie planu leczenia onkologicznego108Zamknięcie karty onkologicznej z powodu zakończenia leczenia onkologicznego 119Zakończenie leczenia onkologicznego na wniosek pacjenta1210Zamknięcie karty onkologicznej – w innych przypadkach, niż określone dla kodów 7, 11 i 12136) w załączniku nr 11 do rozporządzenia w części I w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:„7) wszczepienie albo wymiana protezy ślimaka [20.96] lub wszczepienie albo wymiana wielokanałowej protezy ślimaka [20.98]; 8) wymiana elektronicznych protez słuchu – procesora mowy [206.994].”;7)w załączniku nr 12 do rozporządzenia uchyla się część III.§ 2. 1. Listy oczekujących, o których mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, są prowadzone w aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia do czasu skreślenia z tej listy ostatniej osoby wpisanej do dnia 30 czerwca 2017 r. Od dnia 1 lipca 2017 r. świadczeniobiorcy są wpisywani na listy oczekujących, o których mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, prowadzone w aplikacji świadczeniodawcy.2. Listy oczekujących na udzielenie procedury, o której mowa w części I pkt 7 i 8 załącznika nr 11 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są prowadzone od dnia 1 września 2017 r. 3. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. świadczeniodawcy udzielający procedur, o których mowa w ust. 2, wprowadzą do posiadanego systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących na udzielenie świadczeń dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r.§ 3.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.MINISTER ZDROWIAUzasadnienieProjekt rozporządzenia wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192 i 482), zwanego dalej „rozporządzeniem”, wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.Zaproponowane zmiany w rozporządzeniu przede wszystkim odzwierciedlają zmiany dotyczące rozwiązań tzw. pakietu onkologicznego w zakresie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej dalej „kartą DILO”, oraz odrębnych list oczekujących na udzielenie świadczeń gwarantowanych udzielanych na podstawie karty DILO, o których mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, zwanych dalej „listami onkologicznymi”, i kształtują się następująco: I. Dostosowanie zakresu gromadzonych danych wpisywanych w kartę DILO.Zmiany wprowadzone w § 3 ust. 2a oraz § 5 ust. 1b rozporządzenia mają na celu odzwierciedlenie nowego zakresu danych wpisywanych w kartę DILO (wynikających z ustawy oraz projektowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty DILO).II.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna