Akt prawnyp r o j e k tPobieranie 0,79 Mb.
Strona3/20
Data15.02.2018
Rozmiar0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
)zakończone leczenie onkologiczne zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:–data zakończenia leczenia onkologicznego, –zalecenia,–dane, o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 13.”,b)ust. 1c otrzymuje brzmienie:„1c. Za pośrednictwem komunikatów elektronicznych, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1, są przekazywane dane, o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, oraz dane charakteryzujące osobę zgodnie z ust. 2.”;4)w § 8:a)w ust. 1 w pkt 1 w lit. c w tiret trzecie średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:„–na udzielenie świadczenia na podstawie karty onkologicznej;”,b)ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:„4.Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 2, przekazują dane, o których mowa w ust. 2: 1)pkt 1 i 2 – co miesiąc, nie później niż w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca;2)pkt 3 – co najmniej raz w tygodniu według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie.5.Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1a, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3, dotyczące prowadzonych list oczekujących w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 pkt 2.”;5)w załączniku nr 3 do rozporządzenia:a)w tabeli nr 1 dodaje się wiersz w brzmieniu:terapeuta środowiskowy36b)tabela nr 9 otrzymuje brzmienie:Tabela nr 9. Kod tytułu uprawnienia dodatkowegoPodstawa prawna dodatkowego uprawnieniaRodzaj i zakres uprawnieniaKategoriaKod1234Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowaneart. 42 ust. 1 ustawyświadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwauprawniony żołnierz lub pracownik, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę42MONart. 42 ust. 2 ustawyświadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwapolicjant, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, strażak Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownik tych służb, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę42MSWart. 42 ust. 1a ustawyświadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz42WŻ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna