Akt prawnyp r o j e k tPobieranie 0,79 Mb.
Strona2/20
Data15.02.2018
Rozmiar0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
 przypadku pacjenta małoletniego – jeżeli zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31d ustawy konsylium nie jest organizowane – dane lekarza, który ustalił plan leczenia onkologicznego:–imię i nazwisko,–numer prawa wykonywania zawodu, b) dane dotyczące oceny jakości diagnostyki onkologicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy,c)informacje dotyczące ustalonego planu leczenia onkologicznego:–data posiedzenia konsylium lub ustalenia planu leczenia onkologicznego, –opis planu leczenia onkologicznego,d)dane koordynatora leczenia onkologicznego: imię i nazwisko, numer telefonu służbowego i adres służbowej poczty elektronicznej;”,–dodaje się pkt 13 w brzmieniu:„13) dane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32b ust. 4 pkt 3 ustawy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwę i adres miejsca udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.”;2) w § 4 w pkt 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:„w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w pkt 6, lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością, zgodnie z art. 24a24c i art. 47c ustawy, lub do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10 i 10a oraz 1214 ustawy:”;3)w § 5:a)ust. 1b otrzymuje brzmienie:„1b.Dane, o których mowa w § 3 ust. 2a, są wpisywane w czasie rzeczywistym w aplikacji, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 2:1)w dniu wydania karty onkologicznej dane:a)charakteryzujące osobę, której wydano kartę onkologiczną, o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 3 lit. b-e, 3a5, 8 i 9, oraz kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT,b)charakteryzujące świadczeniodawcę, który wydał kartę onkologiczną, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 i ust. 8 pkt 1a2, oraz adres miejsca udzielania świadczeń,c)wpisane do karty onkologicznej, o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 1 i 2, 4, 8 oraz 10, przy czym data sporządzenia karty onkologicznej nie może być późniejsza niż 3 dni od daty decyzji o założeniu karty onkologicznej;2)po postawieniu rozpoznania na etapie diagnostyki wstępnej, diagnostyki pogłębionej, zabiegu diagnostyczno-leczniczego, po ustaleniu planu leczenia onkologicznego, po rozpoczęciu leczenia onkologicznego oraz po zakończeniu leczenia onkologicznego, w dniu dokonania wpisu do karty onkologicznej, dane charakteryzujące:a)świadczeniodawcę realizującego diagnostykę lub leczenie onkologiczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 i ust. 8 pkt 1a2, oraz adres miejsca udzielania świadczeń,b)lekarza realizującego diagnostykę lub leczenie onkologiczne: imię i nazwisko oraz prawo wykonywania zawodu,c)diagnostykę wstępną zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:–o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, 4, 8 i 10,–data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu uzyskania diagnostyki wstępnej, jeżeli świadczeniobiorca nie uzyskał świadczenia w dniu zgłoszenia się do świadczeniodawcy w celu uzyskania świadczenia na podstawie karty onkologicznej,–data pierwszej porady specjalistycznej związanej z diagnostyką wstępną,–data porady zakończonej rozpoznaniem,–informacja czy diagnostyka wstępna została wykonana pacjentowi, któremu na etapie wydania karty onkologicznej jako dalsze postępowanie wskazano skierowanie na zabieg diagnostyczno-leczniczy, a lekarz udzielający świadczeń szpitalnych stwierdził konieczność wykonania diagnostyki wstępnej przed zabiegiem diagnostyczno-leczniczym, d)diagnostykę pogłębioną zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:–o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, 4, 8 i 10,–data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu uzyskania diagnostyki pogłębionej, jeżeli świadczeniobiorca nie uzyskał świadczenia w dniu zgłoszenia się do świadczeniodawcy w celu uzyskania świadczenia na podstawie karty onkologicznej,–data pierwszej porady specjalistycznej związanej z diagnostyką pogłębioną,–data porady kończącej etap diagnostyki pogłębionej,e)wykonany zabieg diagnostyczno-leczniczy zgodnie z danymi wpisanymi do karty onkologicznej:–o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 4, 8, 10 i 11a,–data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu uzyskania zabiegu diagnostyczno-leczniczego, f)ustalenie planu leczenia onkologicznego:–o których mowa w § 3 ust. 2a pkt 2, 4, 8, 10 i 12,–data wpisu na listę, o której mowa w art. 20 ust. 12 ustawy, w celu zwołania konsylium,–data rozpoczęcia leczenia onkologicznego - realizacja planu,g

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna