Akt prawnyPobieranie 53,41 Kb.
Data16.02.2018
Rozmiar53,41 Kb.

– –

Projekt z dnia 24 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE

Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji1

z dnia  r.w sprawie wykazu, minimalnych zabezpieczeń oraz sposobu przechowywania i postępowania z unieważnionymi dokumentami publicznymi

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia ……. o dokumentach publicznych ( Dz. U. poz. ) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz dokumentów publicznych należących do drugiej i trzeciej kategorii dokumentów publicznych;

2) wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem, wymaganych dla poziomów A, B i C z uwzględnieniem:

a) podziału na trzy grupy zabezpieczeń dokumentów publicznych kategorii pierwszej,

b) podziału na poszczególne stopnie zabezpieczeń ze względu na podmiot i sposób dokonywania weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego;

3) sposób przechowywania dokumentów publicznych w miejscu ich personalizacji lub indywidualizacji oraz w organie wydającym dokument publiczny po odebraniu od wytwórcy;

4) sposób postępowania z unieważnionymi dokumentami publicznymi, które nie podlegają zwrotowi osobie dla której zostały wystawione oraz uszkodzonymi i błędnie spersonalizowanymi dokumentami publicznymi.

Rozdział 1Kategorie dokumentów

§ 2. 1. Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są:

1) europejska karta broni wydawana na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505);

2) zaświadczenie wydawane cudzoziemcom oraz obywatelom polskim mającym miejsce stałego pobytu za granicą przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej na przywóz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywóz za granicę wydawane na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505);

3) legitymacja posiadacza broni wydawana na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

4) zaświadczenie uprawniające do nabycia broni wydawane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

5) legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni wydawane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

6) świadectwo broni wydawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

7) karta rejestracyjna broni wydawana na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

8) zaświadczenie uprawniające do nabycia broni wydawane na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

9) licencja maszynisty, świadectwo uzupełniające, uwierzytelniony odpis świadectwa uzupełniającego wydawane na podstawie dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty;

10) świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych i tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla statków do przewozu ładunków suchych wydawane na podstawie art. 62 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 20111 r. z późn. zm);

12) świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla zbiornikowców i tymczasowe świadectwo dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla zbiornikowców;

13) świadectwo eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów;

14) świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego;

15) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, wydawane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z późn. zm.);

16) dyplom Pielęgniarki Specjalisty, Dyplom Pielęgniarza Specjalisty, Dyplom Położnej Specjalisty oraz Dyplom Położnego Specjalisty wydawane na podstawie art. 10r ust. 1 w zw. z art. 10u pkt.1 lit. e ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

17) zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii wydawane na podstawie art.. 2d ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1509, z 2013r. poz. 1247 oraz z 2016 r. poz. 65);

18) dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach weterynarii wydawany na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych;

19) dowód rejestracyjny pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej ;

20) legitymacja służbowa kontrolera wydawana na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 oraz 615);

2. Do dokumentów publicznych kategorii drugiej zalicza się również odpisy, wypisy i wtórniki dokumentów publicznych wymienionych w ust. 1.

§ 3. 1. Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są:

1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.);

2) świadectwo kierowcy wydawane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1072/2009;

3) licencja wspólnotowa i wypis z licencji wspólnotowej wydawana na podstawie art. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

4) licencja wspólnotowa na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawana na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym);

5) licencja wspólnotowa uprawniająca do wykonywania międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób wydawana na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

6) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym wydawane na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

7) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisu z tej licencji wydawane na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

8) licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz wypis z tej licencji wydawane na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

9) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz wypis z tej licencji wydawane na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydawane na podstawie art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. );

11) zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy wydawane na podstawie art. 33 ust.1 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

12) zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy wydawane na podstawie art. 33 ust.1 i 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

13) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wydawany na podstawie art. 30 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

14) zezwolenie europejskiej konferencji ministrów transportu;

15) zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy wydawane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

16) formularz jazdy na wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wydawany na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (interbus);

17) zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wydawane na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

18) zezwolenie na wykonywanie przewozów okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wydawane na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

19) zezwolenie na wykonywanie przewozów wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym wydawane na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

20) zezwolenie na przewozy regularne autokarem lub autobusem między Państwami Członkowskimi;

21) zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wydawane na podstawie art. 106 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904 0raz 1241);

22) pozwolenie na kierowanie tramwajem wydawane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

23) dokumenty wydawane na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2012 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904):

a) certyfikat jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO – Approved Maintenance Organization),

b) certyfikat zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO – Continuing Airworthiness Management Organisation),

c) świadectwo zdatności w zakresie hałasu,

d) świadectwo rejestracji wydawane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,

e) świadectwo zdatności do lotu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego k(EASA) wydawane na podstawie art. 46 ust. 1,

f) świadectwo zdatności do lotu wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

g) certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa wydawany na podstawie art. 186b ust. 10,

h) certyfikat operatora kontroli wydawany na podstawie art. 186b ust. 10,

i) certyfikat inspektora lotnictwa cywilnego,

j) certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej,

k) zezwolenie na wykonywanie operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka (SPO HR),

l) wykaz zatwierdzeń szczególnych (dla nieskomplikowanych) statków powietrznych,

ł) certyfikat przewoźnika lotniczego (aoc),

m) certyfikat usług lotniczych (awc),

n) certyfikat agenta obsługi naziemnej (ahac),

o) licencja członka personelu lotniczego, świadectwo kwalifikacji, świadectwo uznania,

p) certyfikat dla organizacji/ośrodka szkolenia lotniczego,

r) certyfikat lotniska.

24) dokument potwierdzający zdanie egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty;

25) dokumenty uprawniające do wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów kolejowych wraz z prawem przejazdu w pociągach i pojazdach kolejowych, wydawane na podstawie art. 15 ustawy z dnia 28 marca z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.);

26) licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczenie usług trakcyjnych wydawana na podstawie art. 43 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

27) prawo kierowania pojazdem kolejowym i dokument upoważniający do wykonywania czynności na stanowisku kolejowym wydawane na podstawie art. 22d ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

28) patenty i świadectwa kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej wydawane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z 2015 r. poz. 1690 oraz 1960);

29) dokumenty bezpieczeństwa statku wydawane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z 2015 r. poz. 1690 oraz 1960), w tym:

a) wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej,

b) tymczasowe wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej,

c) świadectwo zdolności żeglugowej,

d) uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej.

30) dokument rejestracyjny statku żeglugi śródlądowej i czasowy dokument rejestracyjny statku żeglugi śródlądowej wydawany na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z 2015 r. poz. 1690 oraz 1960), w tym:

31) dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje członków załóg morskich do zajmowania stanowisk na statkach morskich wydawane na podstawie art. 64 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281);

32) zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierające informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa wydawane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);

33) świadectwa fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich wydawane na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016r. poz. 17, 50 oraz 1228);

34) Karta Dużej Rodziny;

35) legitymacja studencka;

36) świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);

37) legitymacje szkolne;

38) zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego;

39) licencja detektywa wydawana na p[odstawie art. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 i 822 oraz z 2015 r. poz. 1893);

40) świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wydawane na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.);

41) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

42) karty parkingowe wydawane na podstawie art. 8 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. );

43) legitymacja służbowa sędziego, kuratora zawodowego, aplikanta kuratorskiego, kuratora społecznego, pracownika służby więziennej

44) legitymacja pracownika ochrony fizycznej, legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz legitymacja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wydawane na podstawie art. 20 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.);

45) legitymacja przewodnika górskiego wydawana na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187);

46) tablice rejestracyjne.

2. Do dokumentów publicznych kategorii trzeciej zalicza się również odpisy, wypisy i wtórniki dokumentów publicznych wymienionych w ust. 1.


Rozdział 2

Poziomy zabezpieczeń dokumentów publicznych

§ 4. Dla poziomu A zabezpieczeń dokumentów publicznych dokonuje się podziału na trzy grupy zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) A1 dla dokumentów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 - 3, pkt 5, pkt 7 i 8 oraz pkt 10 - 13 ustawy z dnia …… o dokumentach publicznych,

2) A2 dla dokumentów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 14 - 20 oraz pkt 23 - 25 ustawy z dnia …… o dokumentach publicznych,

3) A3 dla dokumentów publicznych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 21 i 22 , ustawy z dnia …… o dokumentach publicznych.

§ 4. Wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem, wymaganych dla poziomów A1, A2, A3, B i C, stanowi załącznik do rozporządzenia.

Rozdział 3Sposób przechowywania i unieważniania dokumentów publicznych

§ 7. 1. Warunki przechowywania dokumentów publicznych w miejscu personalizacji lub indywidualizacji oraz po odebraniu od wytwórcy lub podmiotu dokonującego personalizacji dokumentu publicznego w organie wydającym dokument publiczny, powinny zapewniać pełne zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Pomieszczenie, w którym przechowywane są dokumenty publiczne pierwszej kategorii powinno być monitorowane, zamykane, dostęp do tego pomieszczenia powinny mieć wyłącznie osoby upoważnione. Jeżeli pomieszczenie znajduje się na parterze, okna zewnętrzne powinny być zabezpieczone przez zamontowanie szyb odpornych na przebicie lub rozbicie lub stalowych żaluzji lub siatki stalowej lub okratowanie.

3. Pomieszczenie, w którym przechowywane są dokumenty publiczne drugiej kategorii powinno być zamykane, dostęp do tego pomieszczenia powinny mieć wyłącznie osoby upoważnione. Jeżeli pomieszczenie znajduje się na parterze, okna zewnętrzne powinny być zabezpieczone w sposób opisany w ust. 2.

4. Dokumenty kategorii trzeciej powinny być przechowywane w zamykanej szafie metalowej lub sejfie do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

5. Obecność w pomieszczeniach, o których jest mowa w ust. 2 i 3 oraz dostęp do szafy lub sejfu, o których jest mowa w ust. 4 jest rejestrowany.

§ 8. 1. Dokumenty publiczne będące drukami ścisłego zarachowania są ewidencjonowane. Wykazy dokumentów publicznych oraz dowody ich przekazania i odbioru podlegają zabezpieczeniu przed dostępem osób nieuprawnionych w sposób przewidziany dla poszczególnych kategorii dokumentów publicznych, o których mowa w § 7 ust. 2 - 3.

2. Sposób przechowywania dokumentów publicznych będących drukami ścisłego zarachowania powinien umożliwiać ich identyfikację..§ 9. 1. Unieważniony dokument publiczny nie podlegający, zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi osobie dla której został wystawiony oraz uszkodzony podczas personalizacji lub błędnie spersonalizowany dokument publiczny jest komisyjnie niszczony. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

2. Zniszczenia unieważnionego dokumentu publicznego pierwszej i drugiej kategorii dokonuje wytwórca tego dokumentu, a dokumentu publicznego trzeciej kategorii organ w którego dyspozycji, zgodnie z odrębnymi przepisami, pozostaje unieważniony dokument.3. Zniszczenia uszkodzonego podczas personalizacji lub błędnie spersonalizowanego dokumentu publicznego pierwszej i drugiej kategorii dokonuje wytwórca tego dokumentu, a dokumentu trzeciej kategorii podmiot dokonujący personalizacji tego dokumentu publicznego.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ……………… 2017 r.
Minister Spraw Wewnętrznych I administracji

11) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna