AkceptujęPobieranie 0,85 Mb.
Strona8/10
Data15.02.2018
Rozmiar0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2013 to 10 478 020 zł.

 1. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów


W ramach zadania w latach 2010-2011 realizowany był zakup rezonansów magnetycznych, natomiast w 2012 – zakup tomografów komputerowych i gamma-kamer SPECT-CT.

Cele:


Doposażenie i wymiana wyeksploatowanej aparatury diagnostycznej w ośrodkach leczenia onkologicznego w celu szybkiego diagnozowania nowotworów, poprzez zakup tomografów komputerowych, gamma-kamer SPECT-CT oraz rezonansów magnetycznych.

Propozycja działań do realizacji w 2013 roku:


W roku 2013 planuje się dokonanie zakupu tomografów komputerowych oraz rezonansów magnetycznych, celem poprawy dostępności chorych do badań obrazowych z zakresu metod wczesnego wykrywania nowotworów.

Mierniki realizacji programu


Liczba zakupionych tomografów komputerowych i rezonansów magnetycznych.
W roku 2012 przeprowadzono procedurę konkursową i dokonano wyboru realizatorów zadania na dwa lata, tj. 2012 i 2013 r.

Koszt realizacji programu

Łączna kwota zaplanowana na realizację programu w roku 2013 (środki majątkowe)

Zadania do realizacji w ramach programu w 2013 r.


Kwota przewidziana na działania podejmowane w ramach programu w roku 2013


41 250 000,00

Zakup TK


41 250 000,00

Zakup MRI


Udział własny oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości. Cena jednostkowa sprzętu nie może być niższa niż 10 000 zł.

 1. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii.

Zadanie realizowane było od 2003 r. do 31 grudnia 2005 r. w ramach programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast od 1 stycznia 2006 r. w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Cele:


 • Obniżenie poziomu umieralności z powodu schorzeń onkologicznych poprzez poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na radioterapię) i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii.

 • Osiągnięcie wskaźników WHO i Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w aparaturę radioterapeutyczną.Propozycja działań do realizacji w 2013 roku:


Kontynuowanie inwestycji w zakresie aparatury do radioterapii, w tym między innymi zakup:

 1. Przyspieszaczy liniowych,

 2. Stacji planowania leczenia,

 3. Aparatury do brachyterapii HDR,

 4. Symulatorów,

 5. Tomografów komputerowych z opcją planowania leczenia,

 6. Systemów planowania leczenia, zarządzania, weryfikacji, dozymetrii,

 7. Aparatury do radioterapii śródoperacyjnej.

W 2012 r. przeprowadzono procedurę konkursową i dokonano wyboru realizatorów zadania na dwa lata, tj. 2012 i 2013 r.Koszt realizacji programu
2013

kwota zaplanowana na realizację programu (środki majątkowe), w tym kwota przewidziana na dofinansowanie dotychczas działających ośrodków radioterapii i ośrodków satelitarnych

127 000 000,00


Udział własny oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości. Cena jednostkowa sprzętu nie może być niższa niż 10 000 zł.
8. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
Zadanie realizowane jest od 1 stycznia 2006 r. w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Cele:


Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia raka płuca, który jest powodem najwyższej zachorowalności u mężczyzn, a także drugim powodem zachorowalności u kobiet.

Propozycja działań do realizacji w 2013 roku:


W celu uzyskania założonych celów trwa ciągłe od 2006 doposażanie ośrodków torakochirurgii i pulmonologii, które odbywać się będzie również w roku 2013. Prowadzone w ramach programu zakupy sprzętu specjalistycznego uwzględniają między innymi zakup:

 1. Aparatury do badań autofluorescencyjnych,

 2. Laserów (YAG i operacyjnych),

 3. Endoskopów interwencyjnych i diagnostycznych (bronchoskopy, videobronchoskopy, videogastroskopy, fiberoskopy optyczne, itp.),

 4. Mediastinoskopów, torakoskopów i instrumentarium operacyjnych,

 5. Wyposażenie sal operacyjnych (stoły operacyjne, lampy, diatermie, aparaty do znieczulenia itp.),

 6. Kriostatów, procesorów tkankowych i mikroskopów z oprogramowaniem,

 7. Wyposażenia sal zwiększonego nadzoru pooperacyjnego,

 8. Urządzenia do wentylacji dyszowej i zastępczej.

W 2012 r. przeprowadzono procedurę konkursową i dokonano wyboru realizatorów zadania w zakresie zakupów inwestycyjnych na dwa lata, tj. 2012 i 2013 r.

W oparciu o środki uzyskane z Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Raka Płuca. W jego bazie w chwili obecnej znajduje się ponad 10 tyś. chorych leczonych chirurgicznie. Dzięki rejestrowi możliwe jest monitorowanie jakości leczenia tego najczęstszego nowotworu w Polsce. Od 2008 roku zaczęły być wprowadzane dane o pacjentach leczonych systemowo. Baza przygotowana została do wprowadzenia danych o wszystkich nowych zachorowaniach na raka płuca w Polsce.

W 10 ośrodkach zlokalizowanych równomiernie na terenie całej Polski uruchomiono pracownie endoskopii interwencyjnej, w których możliwe jest podjęcie endoterapii, tzn. udrażniania dróg oddechowych. Ośrodki te działają w ścisłym kontakcie z ośrodkami onkologicznym, w których u wielu z tych pacjentów prowadzona jest później brachyterapia.W celu zapewnienia nadzoru i koordynacji działań ośrodków torakochirurgii i pulmonologii w ramach Narodowego programu, w tym nadzoru nad właściwym wykorzystaniem sprzętu kupowanego w ramach programu, finansowane są koszty utrzymania ośrodka koordynującego i działań przez niego realizowanych, w tym związanych z realizacją programu badań przesiewowych raka płuca oraz prowadzenia rejestru nowotworów płuca, tj. następujące szczegółowe działania:

 1. Opracowywania i wprowadzanie do rejestru danych klinicznych i histopatologicznych w ośrodkach pulmonologii i torakochirurgii,

 2. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod leczenia raka płuca,

 3. Prowadzenia Konferencji uzgodnieniowych dla ośrodków uczestniczących w programie,

 4. Realizacja programu badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem CT.

W ramach koordynacji przewidziane jest ponadto finansowanie następujących kosztów:


 1. Delegacji i organizowania spotkań oraz wizyt koordynacyjnych oraz sprawdzających prawidłowość wstępnych danych podanych w ankietach z ośrodków,

 2. Szkoleń dla ośrodków biorących udział w Programie,

 3. Obsługi i nadzoru sprzętu i programu komputerowego,

 4. Nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem baz danych ze wszystkich ośrodków,

 5. Wynagrodzenia dla osób prowadzących koordynację,

 6. Utrzymania 2 linii telefonicznych: działającej infolinii i telefonu informacyjnego,

 7. Materiałów biurowych,

 8. Drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania (środki bieżące – cena jednostkowa poniżej 3 500 zł).

 9. Zakup serwera dla potrzeb Krajowego Rejestru Raka Płuca (środki majątkowe – cena jednostkowa powyżej 3 500 zł).

W roku 2013 mając na uwadze konieczność zapewnienia nieprzerwanej dostępności świadczeniobiorcom do badań przesiewowych CT realizowanych w ramach koordynacji zadania, proponuje się przeprowadzenie procedury konkursowej na wybór realizatorów zadania w zakresie Koordynacji i wykonywanie badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem CT na dwa kolejne lata, tj. na 2013 i 2014 r.

Koszt realizacji programu

Nazwa zadania

Kwota zaplanowana na realizację zadania w 2013

kwota zaplanowana na realizację programu w roku 2013

kwota zaplanowana do zaangażowania na

realizację programu w roku 2014

środki bieżące

środki majątkowe

środki bieżące

Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii15 692 700,00

1 677 700,00

14 015 000,002 142 700,00

Zakup sprzętu

14 000 000,00

0,00

14 000 000,00

0,00

Badania przesiewowe CT

1 050 000,00

1 050 000,00

0,00

1 500 000,00

Koordynacja

642 700,00

627 700,00

15 000,00

642 700,00

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2013 to 15 692 700 zł, w tym 14 015 000 zł środki majątkowe na zakup sprzętu specjalistycznego i 1 677 700 zł środki bieżące na prowadzenie koordynacji programu wraz z badaniami przesiewowymi CT.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna